• johned@aibi.ph

MGA PARAAN NG PAGPAPAKILOS

 

 

 

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE

 

Ang kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute,  isang programang inihanda upang mabigyang kakayahan ang mga mananampalataya tungo sa mabisang pagaaning espirituwal.

 

Ang batayang paksa ng pagsasanay na ito ay ituro ang mga itinuro ni Jesus, kung paanong ang mga mangingisda, kolektor ng buwis at iba pa, ay binago Niya at naging mga mabubungang Cristiano at ang mga ito ay naghatid ng ebanghelyo sa kanilang daigdig na may kapahayagan ng kapangyarihan.

 

Ang manwal na ito ay isang kurso na kabilang sa ilang mga modules ng kurikulum na gumagabay sa mga mananampalataya mula sa pagmamasid, tungo sa pagsasagawa, pagpaparami, at pagsasangkot upang maabot ang ebanghelisasyon.

 

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga dagdag ng mga kurso, sumulat sa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harvestime International Network

14431 Tierra Dr.

Colorado Springs, CO 80921

 

 

© Harvestime International Institute

NILALAMAN

 

 

Paano Gamitin ang Manwal na ito        .            .            .            .            .            .            I

Mga Mungkahi Para sa Sama-samang Pag-aaral     .            .            .            .            II

Pambungad Ng Kurso   .            .            .            .            .            .            .            .            1

Mga Layunin ng Kurso            .            .            .            .            .            .            .            3

 

 

1.            Pagpapakilos o Pagmamanipula            .            .            .               .            .            4

2.         Ang Batayan Sa Biblia ng Pagpapakilos            .            .            .            .            16

3.         Ang Apoy Ng Dios            .            .            .            .            .            .            .            23

4.         Ang Kaluwalhatian Ng Dios            .            .            .            .            .            .            42

5.         Ang Mga Layunin Ng Kaluwalhatian Ng Dios            .             .            .            65       

6.         Paano Luluwalhatiin Ang Dios            .            .            .            .            .            74

7.         Ang Arko Ay Parating!            .            .            .            .            .            .            88       

8.         Ang Pagbabalik ng Tabernakulo Ni David   .            .            .            .            99       

9.            Hinahanap: Mga Mananamba            .            .            .            .            .            .          112

10.       Paano Sumamba?            .            .            .            .            .            .            .          140

11.       Ano Ang “Revival”?            .            .            .            .            .            .            .          161

12.       Ang Revival Sa Lumang Tipan .            .            .            .            .            .            172

13.       Mga Prinsipyo Sa Biblia Tungkol Sa “Revival”            .            .            .            192

14.       Ang Nagpapakilos            .            .            .            .            .            .            .            200

15.       Ang Napakilos             .            .            .            .            .            .            .            209

16.       Mga Prinsipyo Ng Pagsakop             .            .            .            .            .            .           216

17.            Pagkatapos Ng Achor            .            .            .            .            .            .            .           228

18.       Ang Istorya Ng Tatlong Lunsod            .            .            .            .            .            239

19.       Ang Pagpapakilos Batay sa Kaloob .            .            .            .            .            247

 

APENDISE:            .            .            .            .            .            .            .            .            .            259

 

Mga Sagot sa Pansariling Pagsusulit            .            .            .            .            .            .            273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAANO GAMITIN ANG MANWAL NA ITO

PORMAT NG MANWAL

 

Mga Layunin:  Ito ang mga layuning na dapat maabot sa pagaaral ng kabanata. Basahin muna ang mga ito bago simulan ang aralin.

 

Susing Talata:  Ang talatang ito ang nagbibigay diin sa kaisipan ng kabanata. Isaulo ito.

 

Nilalaman ng Kabanata:  Pagaralan ang bawat seksyon. Gamitin ang iyong Biblia sa pagtingin sa mga reperensya na hindi nalimbag sa manwal.

 

Pansariling-Pagsusulit: Isagawa ang pagsusulit na ito pagkatapos pagaral ang kabanata. Sikaping sagutin ang mga tanong na hindi ginagamit ang Biblia o ang manwal na ito. Pag natapos na ang Pangsariling-Pagsusulit, Ihambing ang inyong mga sagot sa Seksyon ng mga Sagot sa dulo ng aklat.

 

Para sa Dagdag na Pag-aaral: Ang seksyon na ito ay tutulong sa iyo na ituloy ang iyong pagaaral ng Salita ng Diyos, palaguin ang inyong kakayahang magaral, at iangkop ang iyong natutuhan sa buhay at ministeryo.

 

Pangwakas na Pagsusulit: Kung ang pag-enrol mo sa kursong ito ay upang makaipon ng credits, kailangang kumuha ka ng Pangwakas na Pagsusulit para sa kursong ito. Sa pagtatapos ng kursong ito, kumpletohin ang pagsususlit at ibalik ito ayon sa tagubilin upang mabigyan ng grado

 

 

DAGDAG NA KAILANGANG GAMIT

 

Kakailanganin mo ang salin sa Tagalog- Ang Biblia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

MGA MUNGKAHI PARA SA SAMA-SAMANG

PAG-AARAL

 

UNANG PAGTITIPON

 

Pasimula: Magsimula sa panalangin at pagpapakilala. Magkilanlan at ilista ang mga magaaral.

 

Ilatag ang mga Pamararaan sa Grupo: Tiyakin kung sino ang mangunguna sa mga pagtitipon, ang oras, ang lugar, at petsa para sa mga sesyon.

 

Praise and Worship: Anyayahan ang presensya ng Espiritu Santo sa inyong mga sesyon ng pagsasanay.

 

Ipamahagi ang mga Manwal sa mga Magaaral: Ipabatid ang paksa ng manwal, pormat, at mga layunin ng kurso na nakatala sa mga paunang pahina ng manwal na ito.

 

Ibigay ang Unang Takdang-Aralin: Babasahin ng mga magaaral ang mga itinakdang kabanata at gawin ang Pangsariling-Pagsusulit bago maganap ang unang pagtitipon. Ang bilang ng kabanata na masasakop kada pagtitipon ay naka depende sa haba, nilalaman ng mga kabanata at kakayahan ng grupo.

 

PANGALAWA AT MGA SUMUSUNOD

NA MGA PAGTITIPON

 

Pasimula: Manalangin.  Tanggapin at irehistro ang sinumang bagong magaaral at bigyan sila ng manwal. Ilista ang mga present. Magdaos ng Praise and Worship.

 

Pagbabalik-Aral: Magbigay ng maikling kabuuan ng mga pinagralan sa nakaraang pagtitipon.

 

Aralin: Talakayin ang bawat seksyon ng kabanata na ginagamit ang mga PAMAGAT NA NAKATITIK NG MALAKING MGA LETRA bilang balangkas ng pagtuturo. Hayaang magtanong o mag-komentaryo ang mga magaaral sa kanilang mga napagaralan na. Iangkop ang mga aralin sa buhay at mga ministeryo ng iyong mga magaaral.

 

Pangsariling-Pagsusulit: Balikan ang Pangsariling-Pagsusulit na natapos na ng mga magaaral. (Bigyang-pansin: Kung hindi mo nais na tingnan ng mga magaaral ang mga sagot sa Pangsariling-Pagsusulit, maaari mong alisin ang mga pahina ng mga sagot sa dulo ng manwal.

 

Para sa Dagdag na Pagaaral: Maaari mong gawin ng sama-sama o isahan ang mga proyekto .

Pangwakas na Pagsusulit: Kung ang iyong grupo ay nag-patala para magkaroon ng credit, kailangan ang Pangwakas na Pagsusulit. Magpa-kopya para sa bawat magaaral at pangasiwaan ng pagsusulit sa pagtatapos ng kurso.

 

 

 

II

 


Module:   Pagpapakilos

Kurso:     Mga Paraan ng Pagpapakilos

 

PAMBUNGAD NG KURSO

 

Ang ibig sabihin ng “pagpapakilos” ay  “madala sa kalagayan na handa para sa aktibong paglilingkod, para gamitin ang lakas sa paggawa.”  Ang “pamamaraan “ ay sistema ng “mga paraan,” isang maliwanag na paraan para magawa ang plano ng pangitain.

 

Ang makamundong estratehiya ng pagbubuyo  ay nakatuon sa pagmamanipula sa mga tao at ibang pinanggagalingan para sa layunin ng kasakiman at makasariling pakinabang. Para “maibuyo” ang iba, ang mga apela ay nakasentro sa mga bagay na kaaya-aya sa laman o makuha sa pamamagitan ng kasalanan, panggigipit, at puwersa. Ang pagkakaiba ng pagpapakilos ay , ito ay batay sa mga prinsipyo ng Biblia at ang panghihikayat ay galing Sa Dios  sa halip na sa tao. Ang resulta ng pagpapakilos ay mula sa makapangyarihang hipo Ng Dios sa halip na sa mahinang uri ng apela sa emosyon sa laman.

 

Sa kursong ito iyong matututunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapakilos at pagbubuyo.

Iyong pag-aaralan ang batayan sa Biblia ng pagpapakilos at matututunan na ang apoy, kaluwalhatian, at pagsamba Sa Dios ay kasama sa pagpapakilos sa mga anak Ng Dios. Iyong matututunan ang mga prinsipyo sa Biblia ng “revival” at matututunan ang kahalagahan ng mga ito para mapanatili ang kinakailangan na pag-udyok para magawa ang espirituwal na pangitain.

 

Maglalakbay ka rin sa talaan ni Josue sa Biblia, matututunan kung paano niya napakilos ang mga anak Ng Dios para makuha ang lupang pangako sa Canaan.  Pag-aaralan mo ang uri ng tao na ginagamit Ng Dios bilang tagapagpakilos, at kung paano mahihikayat ang iba mula sa walang ginagawa tungo sa aktibong pagkasangkot.

 

Pag-aaralan mo rin ang mga prinsipyo ng pagpasok na maaaring magamit sa pagpasok sa bansa, lunsod, o nayon para Sa Dios. Matututunan mo ang dapat gawin pagkatapos na maranasan ang “Lambak ng Kaguluhan” at kung paano harapin ang espirituwal na higante sa lupain.

 

Ipinakikita ng kursong ito ang mga paraan (maliwanag na paraan) ng pagpapakilos sa mga mananampalataya ( pag-sasaayos ng kanilang kakayahan para kumilos) para matupad  ang pangitain ng pangkalahatang espirituwal na pag-aani. Ang kursong ito ay bahagi ng serye ng Harvestime International Institute na nakadesenyo na akayin ang mananampalataya na nais magpagamit Sa Dios at baguhin ang pangarap mula sa pagnanais tungo sa pagpapakita.

 

Sa unang “module” ng pagsasanay na tinatawag na “Paglalarawan,” ang mga mag-aaral ay hinamon ng pangitain ng espirituwal na pag-aani ng mga bukirin kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ay tinawag. Sa ikalawang “module”, “Deputizing”/ Kinatawan,” ilang mga kurso ang nagpapatatag ng espituwal na saligan na kinakailangan para maging tagaani.

Sa ikatlong “module”, na may pamagat na “Papaparami,” ang mga mag-aaral ay hinamon sa espirituwal na pagpaparami habang sila ay dumadami at nagbabahagi ng kanilang natutunan sa  iba. Sa ika-apat na “module”,  na may pamagat “ Pag-organisa,” ay ipinaliliwanag ang espirituwal na kayamanan na resulta mula sa “pagpaparami” na isang antas sa pagunlad. Ang susunod na ayos ng kursong ito ay sa “Pagpapakilos” na nagpapakit ang mga paraan para sa pagpapakilos ng mga espirituwal na puwersa para Sa Dios at ipaliwanag ang praktikal na pag-aangkop ng pangitain ng  Harvestime para sa tiyak na bahagi ng ministeryo.

 

Ang mga naunang kurso ng Harvestime bago ang  kursong ito ay mahalagang lahat. Kung iyong susubukin ang pagapakilos na walang pundasyon, ikaw ay may kasigasigan ngunit walang pagkaunawa. Hindi ka makapagpapakilos kung wala ang mga tao, kung saan naging mahalaga ang pagpaparami. Kung susubukin mo na magpakilos ng walang organisasyon, mayroon kang ginagawa ngunit walang pagpapalano na makabuluhan.

 

Sa maraming pagkakataon ng paglilingkod ng mga Kristiyano, iniaalay natin ang pinakamabuti Sa Dios at iniisip na ito ay sapat na. Ang ating pinakamabuti ay hindi kailanman sapat. Ang organisasyon ay hindi sapat. Ang Espirituwal na pagpapadami ay hindi sapat. Kahit ang magandang saligan ng pananampalataya ay hindi sapat. Tutoo... dapat nating ialay ang pinakamabuti... ngunit dapat tayong tumingin Sa Dios at idagdag ang Kanyang banal na apoy, Kanyang kaluwalhatian, at espirituwal na pagbabago. Hindi tayo dapat dumepende sa ating pagsasanay, karanasan, at organisasyon. Sa halip, dapat nakadepende tayo sa paghipo Ng Dios sa mga ginagawa ng ating mga kamay. Doon lang tayo magiging, tagaani na kimikilos sa gawain ng pag-aani.

           

At sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoong aming Dios: at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay; Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. (Mga Awit 90:17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA LAYUNIN NG KURSO

 

Pagkatapos pag-aralan ang kursong ito ikaw ay may kakayahan na:

·                    Ibigay ang kahulugan ng pagpapakilos

·                    Ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapakilos at pagmamanipula.

·                    Ipaliwanag ang kaugnayan sa pagitan ng pagpapakilos at panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ibuod ang Batayan ng Biblia sa pagpapakilos.

·                    Talakayin ang bawa’t sumusundo na espirituwal na puwersa ng pagpapakilos:

 

·                    Ang Apoy Ng Dios

·                    Ang Kaluwalhatian Ng Dios

·                    Pagsamba Sa Dios

·                    “Revival” mula Sa Dios

 

·                    Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa espiritu at katotohanan.

·                    Talakayin kung paano tayo dapat sumamba Sa Dios.

·                    Kilalanin ang mga prinsipyo ng “revival” batay sa Biblia .

·                    Ipaliwanag kung paano mapakilos ang mga taong hindi kumikilos.

·                    Ipaliwanag kung paano haharapin ang kabiguan.

·                    Kilalanin ang mga prinsipyo ng pagpasok batay sa Biblia na ipinahayag sa aklat ng Josue.

·                    Kilalanin ang mga katangian na kinakailangan para maging tagapagpakilos sa iba.

·                    Pakilusin ang iyong iglesya batay sa espirituwal na mga kaloob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNANG KABANATA

 

PAGPAPAKILOS O PAGMAMANIPULA?

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng  “ pagmamanipula.”

·                    Ibigay ang kahulugan ng  “pagpapakilos.”

·                    Ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng espirituwal na pagpapakilos sa pagmamanipula.

·                    Ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng hindi kumikilos at kumikilos na mga tao.

·                    Ibuod ang kaugnayan sa pagitan ng pagpapakilos at panghihikayat ng kaluluwa.

 

SUSING TALATA:

           

Sa inyo’y hindi magkakagayon: kundi ang sinomang maibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo; (Mateo 20:26)

 

PAMBUNGAD

 

Sinabi na “ang matagumpay na pagpapalawak ng kahit anong samahan ay nasa direktong kasukat ng kakayahan na mapakilos at makilahok ang bawa’t kaanib nito sa palagian na ipakalat ang mga pinaniniwalaang, mga layunin, at pilosopiya.”

 

Para magawa ang layunin at matupad ang pangitain, dapat kang kumilos. Kung gumagawa ka lamang ng mga plano at mga programa, mayroon kang organisasyon. Kung pinakikilos mo ang mga tao , mayroon kang organismo at ang bawa’t tao sa organismo ay nagiging bahagi ng pagtupad ng pangitain.

 

Ang panlabas na pagpapakilos ay resulta ng panloob na pagbunsod. Ang bawa’t isa ay nahikayat na gumawa ng isang bagay. Ang mahalagang susi sa mabisang ministeryo ay mahikayat at mapakilos ang mga anak Ng Dios para sa gawain ng ministeryo.

 

PAGMAMANIPULA

 

Ang makamundong estratehiya ng pagpapakilos ay nakasentro sa pagmamanipula ng mga tao para sa pansariling pakinabang. Ang ibig sabihin ng para “magmanipula” ay para “mahusay na mangasiwa, mamahala, o pangunahan ang isnag tao para sa makasariling mga layunin.” Ang isang nagmamanipulang tao ay gumagamit ng iba, bilang “mga bagay” para makamit ang ninanais.

 

Sa pagmamanipula, sinisikap na pakilusin ang mga tao na naka sentro sa mga bagay na nakalulugod sa laman. Ang isang  tao ay nahikayat na ang isang gawain ay makaaabot sa kanyang sariling mga layunin, pangangailangan, o naisin. Nais niyang umunlad sa papuri at atensiyon mula sa iba. Pinagsusumikapan niya ang kalagayan at ang damdamin na siya ay katanggap tanggap. Kadalasan kasama ang pananalapi at materyal na pakinabang. Ang mga ito ay ilan sa mga panloob na nagtulak para kumilos siya.

 

Ang pagmamanipula ay naka batay sa pangangailangan. Nakikita ng mga lider ang pangangailangan at minamanipula ang mga tao at ang mga kayamanan para maabot ang pangangailangan na iyon. Kung ikaw ay naitutulak ng pangangailangan,” ikaw ay magiging “kontrolado ng pangangailangan,” Ang mga tao ay pangungunahan ka at mamanipulahin ka para maabot ang kanilang personal na mga pangangailangan.

 

Sa simula, mayroong dalawang uri ng pagmamanipula. Ang isa ay “pagtulak” na pagmamanipula na gumagamit ng takot bilang puwersa nito. Ang isa  ay “paghila na pagbunsod” na gumagamit ng makalaman na pampasigla at gantimpala. Kung ang mananampalataya ay kailangan na itulak o hilahin  para makisama sa gawain ng Kaharian Ng Dios, makikita na may maling nangyayari.

 

Sa pagmamanipula, ang mga tao ay kadalasan na tinatrato na may pagkiling at kung minsan  kinukonsiyensiya at pinupuwersa  ng mga mga lider para magawa ang dapat gawin. Ngunit nag babala ang Biblia sa mga espirituwal na mga lider para pigilan (huwag gumamit)...

           

At kayong  mga panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan ninyo ang mga pagbabala: yamang napagaalam na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit, at sa kaniya’y walang itinatanging tao. (Efeso 6:9)

 

Sa makatuwid, dapat kang makitungo sa mga pinangungunahan mo kung paano ka pinakikitunguhan Ng Dios.

 

Ang “pangkukulam” ay naka sulat sa Galacia 5:20 bilang gawa ng laman. Sa talatang ito ang pangkukulam ay hindi lamang tinutukoy ang masamang gawain ng mga mangkukulam na tagasunod ni Satanas. Tinutukoy din nito ang makalaman “pagmamanipula” sa ibang tao para sa iyong sariling layunin at nasa.

 

Itinuro Ni Jesus  na ang mga mananampalataya ay hindi dapat gawin ang makamundong mga paraan ng pag-uugali at pangangasiwa:

           

Sa inyo’y hindi magkakagayon: kundi ang sinomang maibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo; (Mateo 20:26)

 

PAGPAPAKILOS

 

Ang mga mananampalataya ay hindi dapat nagmamanipula, ngunit dapat silang nagpapakilos. Ang Dios ay palaging kumikilos sa pamamagitan ng mga tao na naitulak na kumilos. Sa buong talaan ng Biblia Siya ay tumatawag ng mga tao para pisikal, espirituwal, at ang  pananalapi ay pakilusin para magawa ang Kanyang mga plano at mga layunin.

 

Ang ibig sabihin ng “pakilusin” ay  para “ mailagay sa kahandaan para sa aktibong paglilingkod , para magamit ang lakas ng tao sa paggawa.” Sa malawak na termino, ang pagpapakilos ay tungkol  sa anumang pangyayari kung saan ang mga anak Ng Dios ay nagising at patuloy na kumikilos at lumalago hanggang kanilang makita ang lugar nila sa estratehiyang paglahok sa gawain para matapos ang panghihikayat ng kaluluwa sa sandaigdigan.

 

Ang espirituwal na pagpapakilos ay nagkakaiba mula sa pag mamanipula dahil ito ay batay sa mga prinsipyo ng Biblia at ang pagbunsod ay nakatuon Sa Dios sa halip na sa tao. Ito ay hindi nakatuon sa laman o sarili. Ito a y hindi ministeryo na ayon  sa pangangailangan, ngunit ayon sa utos.

           

Halimbawa, nang binisita Ni Jesus ang paliguan ng Betesda, maraming mga tao ang pilay, may sakit, at karamdaman. Ngunit isang tao lamang ang pinagaling Ni Jesus. Siya ay nakabatay sa utos sa halip na sa pangangailangan. Hindi ibig sabihin nito na Siya ay walang damdamin sa iba, ngunit Siya ay pinangunahan Ng Dios na mag ministeryo sa isang tao.

 

Kung ikaw ay nag miministeryo ayon sa pangangailangan, di magtatagal ikaw ay magagapi ng maraming pangangailangan na nakapalibot sa iyo.. Pagkatapos, ikaw ay pangungunahan ng-pangangailangan. Ang pangangailangan ng mga tao ang mangunguna sa iyong buhay at ministeryo. Ikaw ay ma mamanipula nila at ikaw ay mag mamanipula para maabot ang malaking kahilingan ng mga pangangailangan na ito.

 

Kung ang oryentasyon mo ay ayon sa utos sa halip na pangangailangan, ang iyong ministeryo ay pinangungunahan Ng Dios sa halip na pinangungunahan ng tao. Ang mag bubunsod at magpapakilos sa iyo ay ang kapangyarihan Ng Dios sa halip na pagmamanupula ng mga tao at ng kanilang mga  pangangailangan.

 

ANG HINDI KUMIKILOS AT ANG KUMIKILOS

 

Ang kabaligtaran ng napakilos ay hindi kumikilos. Mahalaga na malaman ang pagkakaiba ng dalawa kung ikaw ay mag bubunsod ng hindi aktibong mga mananampalataya:

 

ANG HINDI KUMIKILOS NA TAO:

 

Ang ibig sabihin ng “hindi kumikilos” ay “walang malasakit”, hindi aktibo, hindi tumutugon, hindi nababahala, walang emosyon o walang damdamin.” Narito ang karaniwang mga dahilan kung  bakit ang mga tao ay hindi kumikilos, kung bakit sila ay hindi aktibo, hindi nababahala, hindi kasama sa gawain ng Panginoon:

 

-Hindi sila pinangungunahan  Ng Panginoon Jesu Cristo.

 

-Hindi nila nauunawaan ang kahulugan gn Dakilang Utos.

 

-Hindi nila alam ang kanilang lugar sa Katawan Ni Cristo.

 

-Wala silang mga layunin, pangitain, at direksiyon.

 

-Wala silang iisang pangitain. (Marami silang nakikita na dapat gawin at walang maliwanag na pangitain ng kanilang tungkulin, kaya sila ay pinanghihinaan ng loob at walang ginagawa.)

 

-Sila ay abalang-abala ng mga alalahanin at gawain ng kamunduhan.

 

-Sila ay natatakot na ang kanilang kusang loob na pagsama ay samantalahin ng iba.

 

-Ang lideratura na awtoritatibo na gumagawa ng lahat ay humahadlang sa kanilang pagsama. Ito ay ministeryo na “batay sa personalidad”sa halip na sa minsiteyo ng Katawan na kasama ang lahat ng mga kaanib sa gawain Ng Panginoon. ( Ang pastor o espirituwal na lider ay hindi dapat siya lamang ang gumagawa ng gawain. Dapat niyang ihanda at pakilusin ang katawan para sa gawain ng ministeryo.)

 

-Sila ay nabubuhay sa nakaraan. Ang Biblia ay nagbabala, “Alalahanin ang asawa ni Lot.” Ang pagtingin sa “mabubuting nakaraan na mga araw” o kung paano ang mga bagay ay ginawa dati” ay humahadlang sa paggawa sa pangkasalukuyan.

 

-Sila ay lumalakad sa laman: Kung ang tao ay lumalakad sa laman, hindi sila makagagawa ng espirituwal na mga layunin. Hinahadlangan ng laman ang paggawa “ng mga bagay na dapat mong gawin” (Roma 7:15). Pagkabigo, pagkakabaha-bahagi, at hindi nalulutas na hidwaan ay mga tanda na ang tao ay lumalakad sa laman. Ang mga ito at katulad na gawain ang magdadala sa mga tao para hindi maging aktibo sa Kaharian Ng Dios.

 

-Ang kasalanan ang nagbabawal sa pagdaloy ng hipo Ng Dios, ng Kanyang apoy, kaluwalhatian, at “revival”. Dahil ang mga ito ang espirituwal na puwersa sa pagpapakilos, di magtatagal ang mananampalatya na  nagpapatuloy sa kasalanan ay mawawala ang kanyang pagkabuyo.

 

-Ang panghihina ng loob ay nagdudulot ng hindi pagkilos. Ang isang tao na pinanghinaan ng loob ay nakasara ang isip, may pangangailangan ng kapangyarihan, pangunguna, at para magawa niya sa kanyang paraan. Umiiwas siya sa personal na responsabilidad, sinisisi ang iba sa mga problema, at nais na makaganti. Siya ay hindi matatag at hindi tapat. (Tingnan ang bahagi ng “Dagdag Na Pag-aaral” ng aralin na ito).

 

-Ang “propesyonal” na ugali. Ito ay problema na kadalasan na nagbibigay sa mga tao para hindi maging aktibo sa makabagong panahon ng iglesya. Ang “propesyonal” na ugaling ito nagsasabing “Umupa tayo, magagawa ito.”

 

 

 

 

ANG HINDI KUMIKILOS NA MGA TAO:

 

Ang isang tao na hindi kumikilos ay nagdudulot ng magkakasamang hindi kumikilos na mga tao. Sa pauna ang pinakamagandang halimbawa ng larawan ng iglesyang ito na hindi kumikilos na iglesya ay ang igleysa sa Sardis sa Apocalipsis 3:1. “Ipinamumuhay nila ang kanilang pangalan”, ngunit sila ay patay.” Narito ang mga “talaan ng hindi kumikilos na iglesya.” Paano ang inyong iglesya ay masusukat?

 

-Pisikal na pagaalaga sa kagamitan ng iglesya ay mababa sa karaniwan at nagpapakita ng ugalil na “hindi ako nababahala”.

 

-Sobrang naka depende sa pastor o inuupahan na mga manggagawa para gawin ang ministeryo.

 

-May malakas na pag tanaw sa nakaraan, paniniwala na ang “dating mga panahon “ay mas mabuti sa pangkasalukuyan.

 

-Mayroong pagbaba ng bilang ng  mga kaanib.

 

-Maraming hindi aktibong mga kaanib.

 

-Ang tuon ay sa musika, mga bata, at ang mga kabataan habang ang mga matanda at nananatiling hindi aktibo.

 

-Ang ekonomiya ay mas mahalaga sa pagpapasiya sa halip na hakbang ng pananampalataya.

 

-Ang pag-usap ay hindi maayos sa pagitan ng mga kaanib, pastor, at mga manggagawa.

 

-Ang mababang bilang ng mga dumadalo ay nagpapahayag ng mababang antas ng pagmamalasakit.

 

-Walang init sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Ang malaking bahagi ng mga tao na gumagawa ng patakaran at ang agresibong mga kaanib ay mula sa mga kaanib na ang kongregasyon ay nagsimula o mula sa “mga dati ng mga kaanib”

 

-Ang pananaw ng pastor sa kanyang ministeryo ay sa nakaraan sa halip na sa panghinaharap.

 

-Ang kongregasyon ay nakumbinsi na kung makakakita sila ng “super pastor” para palitan ang kanilang pastro, ang kanilang problema ay mawawala na.

 

-Ang nagpapatakbo ng katawan ng kongregasyon ( pamunuan, konseho, at iba pa) ay karaniwan na ang pangunahaing tungkulin ay pagbabawal sa mga bagay na hindi dapat gawin. (Sa aktibong iglesya, ang nagpapatakbo na katawan ay nang hihikayat na maging malikhain, pagbabago, hakbang ng pananampalataya, at kung kinakailangan nagbibigay sa  halip na pumipigil ).

 

-Ang mga bagong plano ay naabot ng may pagtatalo kung “kung bakit hindi ito magiging mabisa dito.”

 

-Ang tuon ay sa pagkatuto sa halip na paggawa.

 

-Ang karaniwang kaanib ay hindi kilala sa pangalan ang mahigit sa limang tao sa kongregasyon.

 

-Kadalasan ang mga tao ay namimintas kung ano o ano ang hindi nangyayari.

 

-Ang mga bagong kaanib ay nahihirapan na makadama na sila ay kasama at kailangan.

 

Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagpapakita ng walang pagmamalasakit, walang bahala, at kulang sa pakikilahok.

 

ANG KUMIKILOS NA TAO:

 

Ang isang taong napakilos ay handa na maki-ayon at tumugon sa pangunguna ng Espiritu Santo. Hindi siya nakalaan sa makasariling pamamaraan. Kanyang inihanda ang kanyang espirituwal na sisidlan (ang kanyang “wineskin”) para tanggapin ang “bagong alak” (bagong mga bagay na ginagawa Ng Dios). Ang isang napakilos na tao ay naka depende Sa Dios sa halip na naka depende sa sarili. Siya ay espirituwal sa halip na naudyukan ng laman. Siya ay natutuwa tungkol sa mga gawain Ng Dios at kasama sa Kaharian Ng Dios.

 

Ang isang napakilos na tao ay nakalaan na gumawa – kahit humakbang sa panganib na may pananampalataya—at responsabilidad niya ang kanyang mga gawa. Ang isang napakilos na tao ay matatag, tapat, at sa halip na maghiganti sa oras ng kagipitan, hinahanap niya ang solusyon. Siya ay kumikilos ayon sa utos sa halip na ayon sa pangangailangan. Hindi siya na mamanipula ng iba at nagsasamantala sa iba. Siya ay mahabaging, maibigin, kasama at natutuwa sa gawain ng Kaharian.

 

ANG KUMIKILOS NA MGA TAO:

 

Pagbalik aralan ang mga palatandaan na ibinigay sa aralin na ito  ng hindi kumikilos na iglesya. Isipin ang kabaliktaran ng bawa’t mga palatandaan na ito. Ang kabaliktaran ng bawa’t ugali ay naglalarawan ng napakilos, naibunsod na iglesya.

 

Ang napakilos na iglesya ay may pagbabagong espirituwal. Ang napakilos na iglesya ay naibunsod, may alab sa pagmamahal at mahabangin sa mga naliligaw. Ito ay binubuo ng grupo ng mga tao na aktibong kasama sa pagtupad ng Dakilang Utos. Ito ay may pag-iisip ng Kaharian sa halip na sa denominasyon. Ito ay sumasamba, muling nabuhay na iglesya na puspos ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Dios.

 

MGA KATANGIAN NG TAGAPAGPAKILOS

 

Minsan mayroong kilalang siyentipiko na si Sir Isaac Newton. Pinag-aralan at isinulat niya ang natural na batas ng pagkilos. Ang unang  batas ay ...

 

“Ang katawan na kumilos ay nahihilig na manatiling kumikilos at ang katawan na nakatigil ay nahihilig na manatiling nakatigil.”


Ito ay tutoo rin sa espirituwal. Ang mga tao ay mananatiling walang bahala, walang malasakit, at hindi aktibo hanggat hindi maibunsod at mapakilos para sa gawain Ng Kaharian.

 

Dito papasok ang ministeryo ng “nagpapakilos”. Ang isang nagpapakilos ay nagpapakilos sa iba. Ngunti para magawa ito dapat muna niyang pakilusin ang kanyang sarili. Ang isang napakilos na tao ay makapagpapakilos ng iba sa pamamagitang ng halimbawa at pagpapalakas ng loob sa halip na puwersa o takot.

 

Ang isang nagpapakilos ay nakatalaga sa tiyak na gawain ng Dakilang Utos. Nakatuon siya  sa labas ng kanyang sarili at sa kanyang personal at sariling mga pangangailangan. Hindi siya nakatingin sa organisasyon ,denominasyon. Siya ay nakatuon sa Kaharian . Ang kanyang mga layunin, at mga pakay ay nakatuon sa Kaharian Ng Dios.

 

Ang isang nagpapakilos ay inihahanda ang iba para sa gawain ng ministeryo sa pamamagitan ng paghamon sa kanila na may espirituwal na pangitain, pinatatatag sila sa saligan ng pananampalataya, at hinahamon sila sa espirituwal na pagpaparami. Tinutulungan niya ang mga tao na madiskubre at magamit ang kanilang kakayahan na walang madama na magkatakot sa kanilang espirituwal na paglago at pagunlad ng Kaharian Ng Dios.

 

Sa katunayan, ang espirituwal na mga lider na itinatag Ng Dios sa iglesya ay mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at mga guro ay lahat na dapat maging tagapagpakilos. Ang kanilang pakay ay para “maihanda” ang iba para sa gawain ng ministeryo (Efeso 4:11-12).

 

Ang isang tagapagpakilos ay hindi kailanman ipinapalagay ang mga tao bilang walang buhay na mga bagay na magagamit para magawa ang isang bagay. Alam niya na sa pagpapakilos higit sa pagsabi ng “gawin mo ito” at hayaan na gawin ng tao ang dapat gawin. Kinikilala niya na ang ibang tao ay ay ginawa sa wagis Ng Dios at hindi “mga bagay” para magamit, kahit sa gawain Ng Kaharian.

 

Ang isang tagapagpakilos ay matapang sa pagharap sa mga oposisyon at may malalim na espirituwal na karanasan. Ang kanyang buhay ay nahipo Ng kapangyarihan at kaluwalhatian Ng Dios. Siya ay lumalakad na may dangal at nananatili ng malapit, personal na kaugnayan Sa Panginoon.

 

Si Josue, ang lalaking napili Ng Dios para mapakilos ang Israel para kunin ang Lupang Pangako, ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng tagapagpakilos. Pag-aaraln mo ang marami pang bagay tungkol sa kanya at mga katangian ng tagapagpakilos sa Ika-Labingapat na Kabanata ng kursong ito.

Maraming mga mananampalataya ang espirituwal na patay dahil ang nangangaral sa kanila ay patay na tao. Sila ay hindi aktibo, walang damdamin, walang bahala, at walang malasakit. Kung kulang ka sa pusong pagaapoy, ang iyong pinangungunayan ay wala nito.

 

Ang walang damdamin na relihiyon ay hindi makapapatay ng apoy ng nagngangalit na kaaway na nasa mundo natin ngayon. Ang pinakamahusay na paraan para lumaban sa apoy ay sa pamamagitan ng apoy. Kung paano natutunan ni Elias, ang kahoy ay hindi sapat, ang altar ay hindi sapat... kahit ang ating mga sakripisyo at hindi sapat. Dapat nating mahipo ang apoy ng Dios!

 

Nakatala sa Mga Bilang 16:46-48 kung paano si Aaron ay ginamit Ng Dios para tumayo sa pagitan ng buhay at patay, naglaan ng tulay ng buhay. Ito ang ginagawa ng napakilos na tao. Siya ay tumatayo sa pagitan ng patay (hindi kumikilos) at ng buhay (aktibo). Siya ay ginamit Ng Dios para pakilusin ang mga mananampalataya sa gawain. Daladala niya ang tagasuri na puspos ng apoy Ng Dios, pinagaapoy ang bawa’t buhay na kaniyang hinihipo ng apoy na ito.

 

Maraming mga tao ang nagsusubok na manguna sa mga anak Ng Dios at gawin ang gawain Ng Dios na may pusong hindi tunay na nagapoy o puso na nawala ang kanilang alab. Ang apoy ba na nagsindi sa disyerto ng nag-aapoy na puno sa panahon ni Moises ay makapagsisindi sa ating mga puso ng apoy hanggang  tayo ay magalab para Sa Dios? Ang apoy ba na nakita ni Ezekiel na umalis ng unti-unti mula sa Israel ay babalik sa atin ngayon?

 

PAGPAPAKILOS AT PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Ano ang dahilan kung bakit natin pinakikilos ang mga tao?  Bakit natin sinusubukan na maibunsod ang hindi kumikilos na mga tao? Kung ang mga tao ay panatag sa ating kongregasyon ng iglesya at ang kanilang mga pangangailangan ay naaabot, bakit hahalukayin ang mga bagay na ito?

 

Dapat tayong magmalasakit sa pagpapakilos ng mga espirituwal na kayamanan dahil ito lamang ang paraan para ang dakilang espirituwal na pagaani ng ating mundo ay maaaring maani. Pinakikilos antin ang espirituwal na kayamanan para sa layunin ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

May pagkakaiba sa pagitan ng pagpapakilos at sa ibang paraan ng panghihikayat ng kaluluwa. Sa karamihan sa mga programa ng panghihikayat, ang sentro ng atensiyon ay sa mga may “kaloob” ( o kung minsan sa makabagong iglesya ang “mga propesiyonal”) na ebanghelista. Sa ganitong uri ng panghihikayat ng kaluluwa, ang tuon ay sa pagdami ng bilang ng mga tagapakinig. Ang pagpapahayag, pag-aanyaya, pakikipanayam sa radyo at telebisyon, at marami pang ibang paraan na ginagamit. Ang lahat ng posibleng maaring gawin para mapalawak ang epekto ng ministeryo ng ebanghelista.

 

Ang napakilos na paraan sa panghihikayat ng kaluluwa ay nakatuon sa lahat ng mga mananampalataya, sa halip na sa may mga tiyak na ministeryo na kaloob ng panghihikayt ng kaluluwa. Hinahanap nitoa ng pagpaparami ng bilang ng mga nahikayat sa pamamagitan ng pagbunsod sa bawa’t isa sa mga anak Ng Dios para “gawin ang gawain ng ebanghelista” (II Timoteo 4:5).

 

Ang uri ng pagpapakilos ay ginawa sa balangkas ng Biblia ng Iglesya. Ito ay tinawag na “ministeryo ng katawan,” kung saan ang bawa’t tao ay nananagot ng kanyang kalagayan batay sa espirituwal na kaloob. Pagkatapos ang buong katawan ay naglilingkod na may pagkakaisa para maabot ang pangkalahatang mga layunin na may pakikiisa sa Dakilang Utos. Sa pagpapakilos para sa panghihikayat ng kaluluwa, ginagamit natin ang lahat ng maaaring paraan para maabot ang bawa’t antas ng lipunan, pagpapahayag ng buong ebanghelyo sa lahat ng mga tao.

 

ANG PANAHON NG PAGPAPAKILOS

 

Sa natural na hukbo, ang mga pangkat ay pinakikilos sa oras ng digmaan at /o malaking pangangailangan. Sa espirituwal, ito ay panahon ng pakikipaglaban. Tayo ay nasa dakilang labanan para sa mga puso, kaluluwa, at kaisipan ng mga lalaki at babae sa buong mundo. Ito ay panahon ng malaking pangangailangan. Tinitingnan natin ito kung paano natin tinitingnan ang espirituwal na pagaani ng bukirin sa mundo, handa na anihin, ngunti may kakaunti na mga manggagawa ang gumagawa ng bahagya sa paglubog ng araw. Ngayon ang panahon sa pagpapakilos sa mga anak Ng Dios. Katulad ng sinabi ni propeta Micah, “Kumilos! Ang kaaway ay nangubkob...” (Mikas 5:1, ang Mabuting Balita Biblia).

 

Ngunit para mapakilos, dapat tayong bumalik Sa utos Ng Dios sa halip na ayon sa pangangailangan na ministeryo. Dapat tayong dumepende Sa Dios sa halip na sa sarili. Ang organisasyon, pagkakaisa, pagpapadami, doktrina... ang lahat ng mga ito ay mahalaga. Ngunit Ang Dios lamang ang makapagpapadala ng apoy, ng kaluwalhatian, at ang “revival” ng nagpapakilos sa Kanyang mga anak. Kung paanoang katawan na walang hininga at buhay, gayundin ang mga anak Ng Dios na organisado, mag pagkakaisa, at naturuan ng doktrina, ngunti kulang sa hininga ng buhay Ng Espiritu Santo.

 

Kung aasa ka sa iyong pinag-aralan, iyong magagawa kung ano ang nagawa ng pag-aaral. Kung aasa ka sa kakayahan at matiyagang paggawa, iyong makakamit ang mga resulta ng iyong matiyagang paggawa at kakayahan. Kung aasa ka sa komite lamang, marami kang magagawa ... ngunit kung ano lamang ang magagawa ng komite. Ngunit kung aasa ka Sa Dios, magagawa mo kung ano ang magagawa Ng Dios!

 

Ang pagsisikap ng tao ay hindi kailanman magagawa ang gawain. Ang dakilang huling panahon ng pag-aani  ay hindi maaani ng makalaman na mga paraan:

 

Napakamangmang na baga kayo? Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayo’y nangagpapakasakdal kayo sa laman?(Galacia 3:3)

 

Ang gawain na ito ay hindi magagawa ng pagmamanipula o sa kalakasan ng tao o kapangyarihan.

 

Nang magkagayo’y siya’y sumagot at nagsalita sa akin... hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. (Zacarias 4:6)

 

Maraming taon ang nakalipas, Ang Dios ay nagbigay sa isang propeta na si Zacarias ng pangitain ng isang gintong sabitan ng lampara. Ang lampara ang nagbigay ng liwanag sa daluyan na nakatanggap ng langis galing sa buhay na puno ng olobo. Ang lampara ay nagapoy hanggat ang langis ay dumadaloy.

 

Hindi mo magagawa ang gawain Ng Dios kung wala ang pahid Ng Dios na patuloy na dumadaloy sa iyong buhay. Dapat kang nakakabit sa buhay na puno ng olibo. Katulad ng sagana na namumunga dapat kang maikabit sa puno (Juan 15). Ito ay banal na nagbunsod. Ito ay makapangyarihang pagpapakilos.

 

Si Jesus ay nahipo ng pagpapakilos na ito ng apoy Ng Espiritu Santo (Lucas 4:18). Ang unang iglesya ay nagapoy sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pentecostes (Mga Gawa 2). Alam ni David ang kapangyarihan Ng Espiritu (II Samuel 23:2). Pinatotohanan ni Ezekiel ito ng paulit-ulit. Sina Ezra (Ezra 7;6) at Nehemias (Nehemias 2:18) ay nadama rin  ang nagbunsod, nagpapakilos na mga puwersa Ng Dios nang ang kamay Ng Panginoon ay nasa kanila. Alam ni apostol Pablo ito (II Corinto 1:1-22).

 

At malalaman mo rin ito!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING-PAGSUSULIT

 

1.                  Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

________________________________________

________________________________________

2.                  Ibigay ang kahulugan ng  “ pagmamanipula.”

________________________________________

________________________________________

3.                  Ibigay ang kahulugan ng  “pagpapakilos.”

________________________________________

________________________________________

4.                  Ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng espirituwal na pagpapakilos sa pagmamanipula.

________________________________________

________________________________________

5.                  Ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng hindi kumikilos at kumikilos na tao.

________________________________________

 

6.                  Ibuod ang kaugnayan sa pagitan ng pagpapakilos at panghihikayat ng kaluluwa.

________________________________________

________________________________________

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Basahin ang istorya ng hukbo ni David sa I Samuel 30. Obserbahan kung paano ang mga lalaking ito ay mayroong larawan ng isang taong pinaghinaan ng loob:

 

“Ang taong pinanghinaan ng loob ay sarado ang isipan, may pangangailangan ng kapangyarihan, pangunguna, at nais na mangyari ang kanyang sariling paraan. Umiiwas siya sa personal na responsabilidad, sinisisi ang iba sa mga problema, at nais na maghiganti. Siya ay hindi matatag at hindi tapat.”

 

Ano ang ginawa ni David para mabago ang kalagayan?  May kilala ka bang tao na pinaghihinaan ng loob? Paano mo siya mapalalakas ang loob nila?

 

2. Ang likas ng pagbunsod sa  tao ay pinagaralan gn lalaking si Abraham Maslow. Sinasabi niya para maibunsod ang mga tao na kumilos dapat mong matugunan ang kanilang pangunahing mga pangangailangan na kasama ang mga sumusunod:

 

            -Para matupad ang sariling kakayahan.

            -Para lumago at umunlad.

            -Para maging malikhain.

            -Pahalagahan ng iba.

            -Pahalagahan ang sarili.

            -Madama na siya ay kasama.

            -Para magmahal.

            -Para mahalin.

            -Tirahan.

            -Ligtas.

            -“Sex”

            -Uhaw.

            -Gutom.

 

Habang ang mga ito ay mahalaga sa buhay dito sa mundo, ang lahat ng mga ito ay makalaman an pagnanais. Ang mga tao na napakilos batay sa mga pagtuon sa mga ganitong mga pangangailangan ay hindi mananatiling nahikayat. Kung ang kanilang makasariling mga pangangailangan ay hindi matugunan, sila ay babalik sa hindi paggawa.

 

Hindi mo mapakikilos ang mga tao para sa espirituwal na mga layunin batay sa makalaman na mga pangangailangan. Dapat mo  silang mapakilos para sa espirituwal na mga layunin batay sa espirituwal na mga prinsipyo.

 

 

 

 

IKALAWANG KABANATA

 

ANG BATAYAN SA BIBLIA NG PAGPAPAKILOS

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pag-aralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ipaliwanag kung paano ang pagpapakilos ay itinakda Ng Dios.

·                    Kilalanin ang paglalarawan batay sa termino ng Biblia na nagpapahiwatig sa pagpapakilos.

·                    Kilalanin ang utos batay sa Biblia para sa pagpapakilos sa mga mananampalataya.

·                    Ipaliwanag kung paano ang pagpapakilos ay ginagawa sa iglesya sa Bagong Tipan.

·                    Isulat ang halimbawa ng pagpapakilos sa Lumang Tipan.

·                    Ibuod kung ano ang iyong natutunan tungkol sa pagpapakilos mula sa buhay ni Gedeon.

 

SUSING TALATA:

 

Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita. (Mga Gawa 8:4)

 

PAMBUNGAD

 

Sa buong talaan ng Biblia, ginagawa Ng Dios ang Kanyang plano at natutupad ang Kanyang mga layunin sa mga pamamagitan ng mga tao na kumikilos para gumawa. Ipinahayag ng Biblia na ang pagpapakilos ay utos Ng Dios at ipinahihiwatig batay sa termino ng paglalarawan sa Biblia. Ito ay inilarawan sa iglesya sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, at ito ay  naka sentro sa utos na ibinigay sa mga mananampalataya para tuparin ang Dakilang Utos.

 

Sa aralin na ito iyong pag-aaralan ang batayan sa Biblia ng pagpapakilos. Matututunan mo rin ang sentral na katotohanan ng pagpapakilos sa Biblia. Sa katotohanan ang ganitong pagpapakilos ay hindi nakabatay sa pangangalap ng malaking pisikal o pinanggagalingan ng salapi. Ang Dios ay gumagawa ng makapangyarihang mga bagay sa pamamagitan ng kakauntinig mga tao na napakilos para gumawa at tumugon sa Kanyang tawag.

 

ANG PAGPAPAKILOS AY ITINAKDA NG DIOS

 

Basahin ang Efeso 4:11-16. Ipinahayag ng mga talatang na ang dahilan kung bakit nagbigay Ang Panginoon ng natatanging mga kaloob sa pamunuan ng Iglesya ay para sa layunin na maihanda (pagpapakilos) ang mga tao para sa gawain  ng ministeryo. Ang lahat ng  mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at guro ay dapat na “nagpapakilos.” Sila ang natatanging ministeryo ng mga kaloob na itinalaga Ng Dios para maihanda (mapakilos) ang mga mananampalataya para sa gawain ng ministeryo. Ang katotohanan na ang Espiritu Santo ay nananahan at nagbibigay sa bawa’t mananampalataya ng espirituwal na mga kaloob ay nagpapatunay din na ang pagpapakilos ng buong Katawan Ni Cristo ay itinalaga Ng Dios (Roma 12:3-8 at I Corinto 12:1-31).

 

ANG PAGPAPAKILOS AY IPINAHIHIWATIG NG PAGLALARAWAN NA MGA TERMINO

 

Ang ginamit na mga termino na naglalarawan para sa Iglesya ay nagpapahiwatig din ng pagpapakilos. Ang  Roma 12:3-8 at I Corinto 12:1-31 ay nagsasabi ng tungkol sa Iglesya na gumagawa bilang “katawan,” na ang bawa’t mananampalataya ay napakilos para matupad ang naiibang layunin. Ang pagiging saserdote ng lahat ng mga mananampalataya na inilarawan sa Hebreo 10:19-22, I Pedro 2:9, at Apocalipsis 1:6 ay nagpapahiwatig ng ang pagpapakilos ng buong Iglesya para sa gawain ng Kaharian.

 

ANG PAGPAPAKILOS AY NAKA SENTRO SA UTOS NG BIBLIA

 

Ang pagpapakilos ay naka sentro sa utos sa Biblia na ibinigay sa mga mananampalataya. Halimbawa, maliwanag na sinabi sa Biblia na ang mga mananampalataya ay nilalang para gumawa na mabubuting mga gawa. (Tingnan ang Efeso 2:10, Tito 2:14; 3:8; Santiago 2;17, at I Pedro 2:12). Para matupad natin ang mga ito, dapat tayong mapakilos na gumawa.

 

Ang pagpapakilos ay naka sentro rin sa pagtupad ng Dakilang Utos para maipalaganap ang Ebangehlyo sa mga bansa ng mundo:

 

Dahil dito magsiayon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:

 

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo...(Mateo 28:19-20)

 

Humayo, mangaral, magturo, bautismuhan... ang lahat ng mga ito ay salita na kumikilos. Ang napakilos na puwersa ng mga mananampalataya ay kinakailangan para matupad ang mga utos na ito.

 

ANG PAGPAPAKILOS AY GINAGAWA SA BAGONG TIPAN

 

Ang Iglesya sa Bagong Tipan ay napakilos na grupo ng mga tao. Sila ay araw-araw na nag miministeryo sa templo at sa bawa’t bahay (Mga Gawa 5:42). Sila ay nagpupuri at sumasamba Sa Dios, at pinararami Ng Panginoon ang kanilang bilang araw-araw (Mga Gawa 2:47).

 

Kahit ang pag-uusig ay hindi nagpalamig sa kanilang kasigasigan. Ang resulta ng pag-uusig sa pagkalat ng kanilang mga kaanib ngunit...

 

Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita. (Mga Gawa 8:4)

 

Ang unang iglesya ay nagbuo ng grupo ng mga misyonero at ipanadala sila sa ibang mga bansa (Mga Gawa 13:1-3). Sila ay nag ministeryo mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa dulo na bahagi ng mundo. Literal nila na “binaliktad ang mundo ng upside down” para Sa Dios (Mga Gawa 17:10).

 

ANG PAGPAPAKILOS AY INILARAWAN SA LUMANG TIPAN

 

Ang pagpapakilos ay inilarawan din sa Lumang Tipan. Basahin kung paano pinakilos Ng Dios ang Kanyang mga anak para ...

 

            -Ang pagtatayo ng taberbakulo:                 Exodo 35:4-29

            -Ang pagsakop sa Lupang Pangako:               Josue 1:10-15

            -Ang pagtatayo ng unang templo:               I Mga Hari 5:13-18; I Cronica 29:1-9

            -Ang pagtatayo ng ikalawang templo: Ezra 1:5-6; 3:8-13; Hagai 1:2-15

            -Ang muling pagtatayo ng pader ng Jerico:            Nehemias 2:17-6:15

 

Mapag-aaralan mo rin ang talaan sa Lumang Tipan ng mga pakikipaglaban kung saan pinakilos Ng Dios ang Kanyang mga anak para lupigin ang kapangyarihan ng kalaban. Ang nakatutuwang halimbawa ay ang istorya ni Gedeon.

 

ANG HALIMBAWA NI GEDEON

 

Ang isa sa pinakadakilang prinsipyo ng pagpapakilos sa Biblia ay ang pagtupad Ng Dios sa dakilang mga bagay sa pamamagitan ng kakaunting mga tao na napakilos para sa Kanyang mga layunin. Tatawagin natin itong ang “halimbawa ni Gedeon” ng pagpapakilos dahil ito ay inilarawan ng istorya ng lalaking si Gedeon.

 

Basahin ang Mga Hukom 6:11-24. Nang ang anghel ay nagpakita kay Gedeon, hindi tinutukoy ng lalake ang tungkol sa pakikipaglaban o pagpasok sa lupain. Ginagawa niya ang kabaliktaran. Siya ay nagtatago sa kalaban na dumating sa lupain pagkatapos na itinanim ng Israela ng kanilang binhi. Ninanakaw ng kalaban ang anihin at sinusubukan ni Gedeon na anihin ang limitadong anihin na may pagtatago at takot.

 

Ito ay larawan ng maraming “pag-aani” na ginagawa sa mundo ngayon. Ang mga tao ay nagsusubok na anihin ang espirituwal na anihin para Sa Dios habang nagtatago sa takot, nagtatago sa kalaban. Habang tayo ay nasa depensibong kalagayan na ito, ang ating “paghihiwalay” sa mga butil ay magiging limitado . Katulad ng Israel , tayo ay magiging “maghihirap ng mabigat.”

 

Nang ang anghel ay kinausap tinawag siyang “lalaking makapangyarihan na may tapang,” maiisip natin na si Gedeon ay tumingin sa paligid at sinabi sa kanyang sarili, “Wala akong nakikitang makapangyarihan na mandirigma.” Hindi niya nakikilala na Ang Panginoon ay nasa kanya.”

Ang lahat ng nakita ni Gedeon ay ang nakagugulat na kalagayaan sa nakapalibot sa kanya. Kanyang itinanong, “ Kung Ang Panginoon ay kasama namin, bakit nga ang lahat ay sumapit sa amin?  Nasaan ang lahat ng Kanyang mga himala na sinabi sa amin ng aming mga ama?

 

Kung iyong titingnan ang kalagayan ng inyong bansa at ang mundo na nakapalibot sa iyo, maaring mong maitanong “Kung ang Dios ay kasama natin, bakit nangyayari ang lahat ng ito?  Nakapanghihina ng loob. Ito ay nakagugulat. Nasaan ang mahimalang gawa ng kapangyarihan  Ng Dios?

 

Nasa ganitong kalagayan ng takot at pagaalinlangan kaya ang Dios ay patuloy na tumatawag ng mga “Gedeon” ngayon. Ang katotohanan ng “halimbawa ni Gedeon” ay ang Dios ay tumatawag sa mahihinang mga tao para gumawa ng makapangyarihang mga bagay. Sinabi ng anghel kay Gedeon, “ Yuamaon ka sa kalakasan mong ito... hindi ba Ako ang nagsugo sa iyo?”  Ang nag-iisang nagbunsod na magbibigay ng kapangyarihan sa atin para maabot ang mahirap na pagsubok ng ating henerasyon ay ang pangako na ang Panginoon ay kasama natin. Ang pangako ng na ang presensiya Niya ay ibinigay sa mga napakilos na gumawa at tumugon sa Kanyang tawag na humayo:

 

Dahil dito magsiayon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa... at narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan  ng sanglibutan. (Bahagi ng Mateo 28:19-20)

 

Tinanong ni Gedeon ang anghel, “Paano ko magagawa ito? Ang aking lipi ang pinakadukha at ako ang pinakamaliit sa aming pamilya.” Nadama rin ni Moises ang ganito. Gayun din si Jeremias at kahit si Apostol Pablo. Maaaring ganito rin ang iyong nadarama. Maaari mong madama na ikaw ay limitado sa iyong katatayuan sa lipunan, pananalapi, pinagaralan, o kakayahan.

 

Ngunit Ang Dios ay gumagawa sa mahihinang mga tao na napakilos para tumugon sa Kanyang tawag:

 

Sapagka’t masdan ninyo ang sa inyo’y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangayarihan , hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag:

 

Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas;

 

At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, an pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalan ng halaga ang mga bagay na mahahalaga:

 

Upang walang laman na magmapuri sa haarapn ng Dios. (I Corinto 1:26-29)

 

Ang partikular na kakayahan na kaloob Ng Dios kay Gedeon ay hindi lamang ang kanyang kakayahan sa pag-utos sa hukbo. Ang kakayahan sa pagbunsod sa iba na sumama sa gawain. Alam natin na siya ay tagumpay dito dahil sa 32,000 mga lalake ang tumugon sa kanyang tawag sa hukbo!

 

Ngunit pagkatapos na pinalakas ng loob Ng Dios si Gedeon sa pangangalap ng mga tao , Ipinakikita Niya na Siya ay kumikilos sa kakaunti gayundin sa marami. Inalis Ng Dios ang 22,000 na may kakayahan na makipaglaban. Ang sinoman na may takot ay pinahintulutan na umuwi.

 

Sinala Ng Dios ang 9,700 na mga lalaki . Ang mga hindi nababahala at listo ( hindi mga nagmamasid habang umiinom) ay pinauwi rin. Natira ang 300 na mga lalake... isang porsiyento sa orihinal na nag boluntaryo. Isipin mo kung ano ang nadama ni Gedeon, haharapin na mga hukbo ng 135,000 na mga lalake!

 

Ang kakaiba ay 450 mga lalaki pabor sa Madian sa iisa. Ngunit Ang Dios ay gumagawa ng dakilang mga bagay sa pamamagitan ng kakaunting mga lalake. Sila ay nanalo sa kanilang kalaban. Kanilang nakuha ang kanilang teritoryo na tamang kanila. Naani nila ang kanilang anihin.

 

Nang ang pagsasanib ng Madian, Amalekita, at iba pa ay nagsama-sama laban sa anak Ng Dios, ang Espiritu Ng Dios ay dumaloy kay Gedeon. Ang literal na ibig sabihin ng salitang Hebreo ay “dumaloy” ay “nadamitan.” Ang kapangyarihan Ng Dios ay ibinigay kay Gedeon sa panahon ng pangangailangan... hindi bago at hindi pagkatapos. Makikita mo rin ang katotohanan na ito sa iyong buhay. Ang makapangyarihan na pagpapakilos Ng Dios ay hindi mo mararanasan hanggat hindi ka tumutugon sa Kanyang tawag na humayo.

 

Ang kampo ng lumulusob na kalabaan ay inilarawan bilang “ nakapirmi sa burol na tulad ng makapal na balang.” Ang kanilang kamelyo ay katulad ng “buhangin sa pampang.” Ito ay napakarami. Ginulat ni Gedeon ang kaaway sa paghihip ng trumpeta at  pagwagayway ng mga  sulo. Ito ang maaaring pinakamalaking pagpapanakbuhan ng kamelyo sa kasaysayan! Ang kasama sa tagumpay ni Gedeon ang mahusay na estratehiya at maingat na pag-aayos, organisadong gawa, ngunit may mas mahigit dito. Ito ay pagsisikap na itinalaga at pinakilos ng kapangyarihan Ng Dios.

 

Maaari kang mahina at matatakutin na tao na gumagawa na may mahina at matatakutin na mga tao na kakaunti sa bilang. Ngunit maaaring bigyan ka Ng Dios ng Kanyang kapangyarihan kung paano Niya binigyan si Gedeon. Ikaw ba ay mahina sa tao, pananalapi, at materyal na pinagkukunan? Matuwa ka... Natutuwa na gumawa Ang Dios ng dakilang mga bagay sa pamamagitan ng limitado na natural na paraan... At kung gagawin Niya , kukunin Niya ang kaluwalhatian!

 

Ang istorya ni Gedeon ay naglalarawan na ang kakaunting mandirigma, napakilos ng kapangyarihan Ng Dios, na organisa sa magkatulad na pangitain at estratehiya ay maaaring maging tagumpay laban sa nakagugulat na pangyayari.

 

PANSARILING PAG-SUSULIT

 

1.                  Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.         Paano ang pagpapakilos ay itinakda Ng Dios?

 

________________________________________

 

3.                  Ano ang ilan sa mga paglalarawan batay sa termino ng Biblia na nagpapahiwatig sa pagpapakilos?

 

________________________________________

 

4.                  Kilalanin ang isang utos batay sa Biblia para sa pagpapakilos sa mga mananampalataya.

 

________________________________________

 

5.                  Ipaliwanag kung paano ang pagpapakilos ay ginagawa sa iglesya sa Bagong Tipan.

 

________________________________________

 

6.                  Isulat ang halimbawa ng pagpapakilos sa Lumang Tipan.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

7.                  Ibuod kung ano ang iyong natutunan tungkol sa pagpapakilos mula sa buhay ni Gideon.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kanabata ng manwal na ito.)

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

Ilan sa mga talinghaga na sinabi Ni Jesus sa Bagong Tipan ay ipinahayag ang kahalagahan ng pagpapakilos.

 

Pag-aralan ang sumusunod na talinghaga:

 

1. Ang mga mananampalataya ay dapat na mapakilos para hanapin ang naliligaw sa kasalanan:

 

-Ang Talinghaga ng nawalang tupa:                          Mateo 18:12-14;  Lucas 15:4-7

-Ang Talinghaga ng nawawalang pilak:                Lucas 15:8-10

-Ang Talinghaga ng alibughang anak:                Lucas 15:11-32

 

2. Ang mga mananampalataya ay dapat na mapakilos para maging handa sa pagbabalik Ni Jesus:

 

-Ang Talinghaga ng mga salapi:                                Mateo 25:14-30; Lucas 19:11-27

-Ang Talinghaga ng taong naglakabay sa               Marcos 13:34-37

malayong lupain

-Ang Talinghaga ng mga alipin:                                Mateo 24:43-51; Lucas 12:39-46

-Ang Talinghaga ng nagmamasid na mga alipin:            Lucas 12:36-38

-Ang Talinghaga ng sampung dalaga:              Mateo 25:1-12

 

3. Ang mga mananampalataya ay dapat na mapakilos para gawin ang gawain Ng Dios sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo:

 

- Ang Talinghaga ng maghahasik:                              Mateo 13:3-8;  Marcos 4:3-8

-Ang Talinghaga ng damo at trigo:                           Mateo 13:24-30

-Ang Talinghaga ng lambat:                                     Mateo 13:47-50

-Ang Talinghaga ng buto ng mustasa:                       Mateo 13:31-32; Marcos 4:31-32;

Lucas 13:19

-Ang Talinghaga ng mga salapi:                                Mateo 25:14-30; Lucas 19:11-27

-Ang Talinghaga ng pag-aani:                                  Mateo 9:37-38; Lucas 10:2

 

 

 

 

 

 

 

 

IKATLONG KABANATA

 

ANG APOY NG DIOS

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Talakayin ang espirituwal na pagkakapareho ng pakinabang ng natural na apoy.

·                    Ibigay ang kahulugan ng “apoy Ng Dios.”

·                    Ibigay ang buod kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa apoy ng Pentecostes.

·                    Kilalanin ang mga layunin ng apoy Ng Dios.

·                    Ipaliwanag kung paano mararanasan ang apoy Ng Dios.

 

SUSING MGA TALATA:

 

Nang makatapos nga ng pananalangin si Solomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit, at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain; at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay.

 

At ang mga saserdote ay hindi mangakapasok sa bahay ng Panginoon, sapagka’t napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon.

 

At ang lahat na mga anak ni Israel ay nagsitingin, nang ang apoy ay lumagpak, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay; at sila’y nangagpatirapa sa lupa sa pabimento, at nagsisamba, at nangagpasalamat sa Panginoon, na nagsisipagsabi, Sapagka’t siya’y mabuti; sapagka’t ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man. (II Cronica 7:1-3)

 

PAMBUNGAD

 

Sa Ikalawang Kabanata siniyasat mo ang batayan ng Biblia sa pagpapakilos, natutunan na Ang Dios ay kumikilos sa pamamagitan ng napakilos na mga tao, kung sila man ay marami o kakaunti. Ang kabanatang ito ang una sa ilan na nakatuon sa espirituwal na bahagi ng nagpapakilos sa mga  anak Ng Dios. Sa kabanatang ito at sa susunod na mga aralin iyong pag-aaralan ang apoy Ng Dios , ang kalulwalhatian Ng Dios , at ang pagsamba Sa Dios.

 

Tumigil at basahin na muli ang Susing Mga Talata para sa aralin na ito (II Cronica 7:1-3). Iyong mapapansin na ang apoy Ng Dios ay naunang bumaba, pagkatapos ay ipinahayag ang kaluwalhatian Ng Dios, at sa katapusan ang mga anak Ng Dios ay pumasok sa tunay na pagsamba. Ang apoy Ng Dios , ang kaluwalhatian Ng Dios , at ang tunay na pagsamba ang lahat ng mga ito ay espirituwal na puwersa na nagpapakilos at naghahanda para kumilos ang anak Ng Dios na gumawa.

 

NATURAL NA APOY

 

Maraming positibong pakinabang ang apoy sa natural na mundo. Ang apoy ay nagbibigay ng lakas at init. Ito ay ginagamit para maghanda ng pagkain. Ang kontroladong pagsunog ng lupa ay nagbibigay ng mga abo na nagpapataba sa lupa para magkaroon ng magandang anihin.

 

Ang apoy ay tumutupok sa dumi. Sinusunog nito ang dumi sa ginto at pilak. Ang apoy ay nakakukuha ng pansin na nakikita ng maraming tao na palagiang nagtitipon kung ang isang bagay ay nasusunog. Ang apoy ay nagsisindi ng ibang apoy, ngunit ito ay mamamatay kung ito ay hindi patuloy na nagagatungan. Ang aandap-andap na apoy ay halos patay na ay maaaring paypayan para ito ay magningas na muli.

 

ESPIRITUWAL NA APOY

 

Ang natural na apoy ay katulad ng espirituwal na apoy. Ang apoy Ng Dios ay nagbibigay ng lakas para sa gawain Ng Dios. Pinaiinit nito ang malamig, hindi nababahala na espiritu. Ang resulta nito ay espirituwal na pagkain at maraming espirituwal na pagaani. Ang apoy Ng Dios ay sumusunog sa dumi ng iyong buhay,  gumagawa katulad ng ginagawa nito sa ginto at pilak sa natural na mundo para sunugin ang mga dumi.

 

Ang lalake at babae na mainit sa pamamagitan Ng apoy Ng Dios ay nakaaakit sa mga tao para sa mensahe ng Salita. Kung paano ang natural na apoy, ang espirituwal na apoy ay nagsisindi sa ibang mga apoy. Ang mananampalataya na nag-aapoy sa damdamin para sa mga naliligaw at nagpapakita ng kapangyarihan Ng Dios ay madaling magpapainit sa mga buhay ng mga nakapalibot sa kanya.

 

Ngunit kung paano ang apoy sa natural na mundo ay dapat na patuloy na gatungan, gayun din ang espirituwal na apoy ay dapat na gatungan. Mayroon ba na pagkakataon na ikaw ay mas espirituwal na mainit para Sa Dios kaysa sa ngayon? Ang aandap-andap na apoy na halos patay na ay maaaring paliyabin para maging makinang na apoy.

 

Kung paano Ang Dios ang nagbibigay ng apoy sa altar ng sunugan ng handog, ibinibigay Niya ang Kanyang apoy  mula sa Langit para hipuin ang iyong kaluluwa. Ngunit ikaw ay may responsabilidad na panatilihin na nagbabaga ang apoy (Levitico 9:24;  II Cronica 7:11). Ikaw ay espirituwal na nagaapoy. Ang iyong espirituwal na likas ay nilikha para panatiliin na maalab sa pamamagitan ng espiritu Ng Dios. Ito ang ating panalangin para sa iyo sa iyong pag-aaral sa aralin na ito. “Magliyab Para Sa Dios.”

 

ANG DIOS AT ANG APOY

 

Madalas na may sinasabi ang Biblia tungkol sa apoy Ng Dios:

 

Sapagka’t ang Panginoon mong Dios ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Dios nga. (Deuteronomio 4:24)

 

Sapagka’t ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. (Hebreo 12:29)

 

Ang mga tao na nakakita ng pangitain Ng Dios ay nagasasabi na ang Kanyang anyo ay katulad ng apoy:

 

Nang magkagayo’y tumingin ako, at, narito, may isang anyo na parang apoy; mula sa anyo ng kaniyang mga balakang at paibaba, ay apoy; at mula sa kaniyang mga balakang at paitaas, parang anyo ng kinang, na parang metal na nagbabaga. (Ezekiel 8:2)

 

Aking minasdan hanggang sa ang luklukan ay nangaglalagay, at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo; ang kaniyang suot, maputing parang niebe, at ang buhok ng kaniyang ulo ay parang taganas na lana; ang kaniyang luklukan ay mga liab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy.

 

Ang kaniyang katawan naman ay gaya ng berilo, at ang kaniyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat, at ang kaniyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy, at ang kaniyang mga kamay at kaniyang mga paa, ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso, at ang tinig ng kaniyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. (Daniel 7:9;  10:6)

 

At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe; at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. (Apocalipsis 1:14) (Tingnan din ang Apocalipsis 3:18) at 19:12 at Mga Awit 18:8,12)

 

ANO ANG APOY NG DIOS?

 

Kung ating pinaguusapan ang tungkol sa “apoy Ng Dios” hindi natin tinutukoy ang natural na apoy. Sinabi Ni Jesus:

 

Akoy’ naparito upang maglagay ng apoy sa lupa; at ano pa ang iibigin ko, kung magningas na? (Lucas 12:49)

 

Ano ang apoy Ng Dios? Kung ating pinaguusapan ang “apoy Ng Dios,” ang tinutukoy natin ay ang apoy ng Pentecostes kung saan ang unang pagbuhos ng Espiritu Santo ay aktuwal na ipinakita:

 

At sa kanila’y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, nanagkabahabahagi; at dumapo sa bawat isa sa kanila.

 

At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. (Mga Gawa 2:3-4)

 

Ang apoy Ng Dios ay ang apoy na naranasan sa Pentecostes. Ito ang apoy na magpapalaya sa iyong dila para magsalita. Ito ang apoy na magbibigay ng kapangyarihan para matupad ang Dakilang Utos:

 

Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa boong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. (Mga Gawa 1:8)

 

Sinabi Ni Jesus :

 

Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi: datapuwa’t ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin, na hindi ako karapatdapat magdala ng kaniyang pangyapak: siya ang sa inyo’y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. (Mateo 3:11)

 

ANG APOY NG PENTECOSTES

 

Narito ang ilang katotohanan tungkol sa apoy ng Pentecostes:

 

ITO AY PINAGNINGAS NG DIOS:

 

Paulit-ulit sa Salita, sinasabi Ng Dios “Paniningasin ko ang apoy” (tingnan ang Jeremias 21:14; 22:7;  49:27; 50:32; Amos 1:14;  2:2,5). Ang apoy Ng Dios ay hindi emosyon. Ito ay ay hindi pinagniningas ng mabilis na tugtugin o malakas na pangangaral. Ito ay pinagniningas at pinagaapoy Ng Dios. Ang apoy sa Pentecostes ay pinagningas ng Dios mismo:

 

Datapuwa’t ito’y yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel:

 

At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Dios, Na ibubuuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman: At ang iyong mga anak na lalake at babae ay manganghuhula, at ang iyong mga binata ay mangakakakita ng mga pangitain, ang iyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip:

 

Oo’t sa aking mga lingkod na lalake at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon ibubuhos ko ang aking Espiritu...(Mga Gawa 2:16-18)

 

ITO AY WALANG GATONG:

 

Basahin ang istorya ni Moises at ang nagniningas na puno sa Exodo 3. Ito ay natural na halimbawa ng dakilang espirituwal na katotohanan. Ang apoy Ng Dios ay binaliwala ang gatong na kailangan ng puno at patuloy na nag-aapoy. Ang himala ay hindi sa nagaapoy na puno lalo na hindi sa walang gatong na apoy.

 

Alam ni Moises mula sa kanyang karanasan sa pagpatay sa taga Egipto na hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang sariling damdamin o kapangyarihan para sa espirituwal na gawain kung saan siya tinawag Ng Dios. Sa nag-aapoy na puno inilarawan Ng Dios na ang Kanyang apoy ay nagniningas ng walang natural na gatong. Maaaring nasubukan mo na at nabigo sa gawain Ng Dios. Ngunit ang apoy Ng Dios ay binalewala ang “gatong” ng iyong natural na mga talento at kakayahan.

 

ITO AY NAGPAPATULOY:

 

Ang Dios ang nagbibigay ng apoy, ngunit may responsabilidad ka na panatiliin ang pagniningas:

 

Ang apoy ay papanatilihing nagninigas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. (Levitico 6:13)

 

Nais Ng Dios na pagningasin mo ang baga ng iyong kaluluwa. Nais Niya na maginit ka para sa Kaharian Ng Dios.

 

ITO AY MAY-KAUGNAY SA KANYANG LIKAS:

 

Ang pitong espiritu Ng Dios ay may- kaugnayan sa apoy:

 

At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, at mga tinig at mga kulog. At may pitong ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan, na siyang pitong Espiritu ng Dios. (Apocalipsis 4:5)

 

Ang pitong espiritu Ng Dios ay ang mga :

 

            1.            Katotohanan                                       Juan 16:13

            2.            Biyaya:                                     Hebreo 10:29

            3.            Buhay:                                                  Roma 8:2

            4.            Pagaampon:                                          Roma 8:15

            5.            Kabanalan:                                           Roma 1:4

            6.            Katalinuhan at pahayag:                       Efeso 1:17

            7.            Kaluwalhatian:                          I Pedro 4:14

 

Kung ang iyong buhay ay hinipo ng apoy Ng Dios, ang Kanyang Espiritu ng pagaampon ay kumikilos sa iyo. Ang kanyang katotohanan, biyaya, buhay, kabanalan, katalinuhan, at kaluwalhatian ay nagiinit sa iyong buhay.

 

 

 

 

ITO AY KAUGNAY SA PANALANGIN:

 

Basahin ang istorya ni Elias sa Bundok ng Carmel sa I Mga Hari 18. Nang si Elias ay manalangin ang apoy ng Dios ay bumaba. Kung nais natin na maranasan ang apoy ng Pentecostes, dapat tayong matutong manalangin. Sa Silid sa Itaas, ang mga mananampalataya ay nanalangin ng ilang araw at nagiisip kung bakit ang apoy Ng Dios ay hindi bumababa.

 

Hindi baga ang aking salita ay parang apoy? Sabi ng Panginoon... (Jeremias 23:29)

 

At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya, o magsasalita ng ano pa man sa kaniyang pangalan, mayroon nga sa aking puso na wari nagaalab na apoy na nakukulong sa aking mga buto, at ako’y pagod ng pagpipigil, at hindi makapagpigil. (Jeremias 20:9)

 

Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng mga hukbo, Sapagka’t inyong sinalita ang salitang ito, narito, gagawin ko na ang aking mga salita sa inyong bibig ay maging apoy, at ang bayang ito ay kahoy, at sila’y pupugnawin niyaon. (Jeremias 5:14)

 

Ipinapayo ko s iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman: at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran; at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. (Apocalipsis 3:18)

 

Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita; na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. (Mga Awit 12:6)

 

Kung ang apoy Ng Dios ay hinipo ang iyong kaluluwa, ang Kanyang Salita ay katulad ng apoy na humipo sa iyong mga buto. Ito ay literal na magiinit sa iyo araw at gabi. Basahin ang Jeremias 36. Sa istoryang ito, sinubukan ng Hari na sirain ang Salita Ng Dios, ngunit nasumpungan niya na hindi niya mapigilan ang salita ng apoy!

 

ITO AY MAY-KAUGNAY SA KANYANG SALITA:

 

Ang apoy Ng Dios ay nangangailangan ng banal na sisidlan kung saan ito magliliyab. Ang bawa’t sisidlan na ginamit para sa apoy sa tabernakulo at templo ay banal. Maaari ka lamang maging banal habang ang naglilinis na apoy ng pagbabayad Ni Jesu Cristo ay nagliliyab sa iyong  buhay. Ang kaugnayan ng apoy sa pagbabayad ni Jesus ay inilarawan ng si Aaron ay tumayo sa pagitan ng buhay at mga ptay:

 

At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong suuban, at dalhin mong madali sa kapisanan, at itubos mo sa kanila: sapagka’t may galit na lumabas sa harap ng Panginoon; ang salot ay nagpapasimula na. (Mga Bilang 16:46)

 

 

 

 

ANG MGA  LAYUNIN NG APOY NG DIOS

 

Habang  pinag-aaralan mo ang sumusunod na mga layunin ng apoy Ng Dios, madali mong mauunawaan kung baki’t ang espirituwal na apoy na ito ay mahalaga sa pagbunsod at pagpapakilos:

 

ITO AY NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA IYONG MINISTERYO:

 

Ikaw ay napili Ng Dios sa gitna ng apoy ng paghihirap. Ikaw ay binigyan ng kapangyarihan Ng Dios para matupad ang iyong ministeryo sa pamamagitan ng Kanyang nakatutupok na apoy:

 

Gaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan, at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig; upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan.  (Isaias 64:2)

 

Narito dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. (Isaias 48:10)

 

Na siyang gumagawa sa mga hangin na mga sugo niya; ang kaniyang mga tagapangasiwa ay alab ng apoy. (Mga Awit 104:4)

 

ITO AY NAGPAPAKITA NG PRESENSIYA NG DIOS:

 

Ang simbolo ng natural na apoy ay palaging ginagamit para maipakita ang presensiya Ng Dios sa Lumang Tipan:

 

At ang Panginoo’y nagsalita sa iyo mula sa gitna ng apoy... (Deuteronomio 4:12)

 

Sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyaon sa gabi, sa paningin ng boong lahi ng Israel, sa kanilang boong paglalakbay. (Exodo 40:38) (Tingnan din ang Mga Bilang 9:15)

 

Ang espirituwal na apoy Ng Dios na nagliliyab sa iyong kaluluwa ay nagpapakita rin ng Kanyang presensiya. Ang iyong ministeryo ay pinatutunayan ng presensiya Ng Dios.

 

 

 

 

 

ITO AY NAGBIBIGAY NG PATNUBAY:

 

Kung ang mga tao ay napakilos para sa gawain ng Panginoon, sila ay mayroon dapat na direksiyon. Ang apoy Ng Dios ay tanda ng direksiyon na Kanyang ibinibigay sa Kanyang mga anak:

 

At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap, upang patnubayan sila sa daan; at sa gabi, ay isang haliging apoy, upang tanglawan sila; upang sila’y makapaglakad sa araw at sa gabi.

 

Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. (Exodo 13:21-22)

 

At kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupaing ito. Kanilang nabalitaan na ikaw Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito; sa pagka’t ikaw Panginoon ay napakita ng mukhaan, at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon, at ikaw ay nangunguna sa kanila, sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. (Mga Bilang 14:14) (Tingnan din ang Nehemias 9:12,19; Mga Awit 78:14;  105:39)

 

Na nagpauna sa inyo, upang ihanap kayo ng dakong mapagtatayuan ng inyong mga tolda, na nasa apoy pagka gabi upang ituro sa inyo kung saan daan kayo dadaan, at nasa ulap pagka araw. (Deuteronomio 1:33)

 

 

ITO AY NAGLILINIS AT NAGPAPAPINO:

 

Sa panahon ng Lumang Tipan, ang apoy ay ginagamit  para sirain ang anumang hindi banal:

 

-Anumang bagay na naapektuhgan ng ketong ay dapat na sunugin ng apoy: Levitico 13:52

 

-Ang mga rebulto ay dapat sunugin ng apoy:  Deuteronomio 7:5; 25; 9:21;  12:3; 

I Cronica  14:12;  Isaias 37:19;  Jeremias 43:13; Mikas 1:7

 

-Ang nasamsam ng iyong kalaban ay dapat na sunugin:  Deuteronomio 13:16

 

- Ang apoy Ng Dios sa buhay ng mga mananampalataya ay nagpapapino at sinusunog ang hindi banal:

 

Narito, aking nilalang ang panday na humihihip sa mga bata, at naglalabas ng kasangkapan para sa kaniyang gawa...(Isaias 54:16)

 

At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila’y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila’y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila’y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya’y bayan ko; at kanilang sasabihin , ang Panginoon ay aking Dios. (Zacarias 13:9)

 

...Sapagkat siya’y parang apoy ng mangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi... (Malakias 3:2)

 

Para ikaw ay magamit Ng Dios , dapat mong sunugin ang karumihan sa iyong buhay. Kung tatanggi ka sa proseso ng paglilinis, ikaw ay makakatulad ng napakasamang (tumatanggi)  pilak na hindi mabuti:

 

Silang lahat ay lubhang mapanghimagsik na nanganinirang puri; sila’y tanso at bakal: silang lahat ay nagsisigawang may kabulukan.

 

Ang panghihip ay humihihip na malakas; ang tingga ay natutunaw sa apoy: sa walang kabuluhan nagdadalisay sila; sapagkat ang masama ay hindi nangaalis.

 

Tatawagin silang pilak na itinakuwil, sapagkat itinakuwil sila ng Panginoon. (Jeremias 6:28-30)

 

ITO AY NAGHIHIWALAY:

 

Ang apoy ay ginagamit sa proseso ng paghihiwalay, sa parehong natural at espirituwal na mga mundo:

 

Bawat bagay na hindi naaano sa apoy, ay inyong pararaanin sa apoy, at magiging malinis; gayon ma’y inyong lilinisin ng tubig para sa karumihan; at ang lahat na hindi nakatatagal sa apoy, ay inyong pararaanin sa tubig. (Mga Bilang 31:23)

 

Kaya’t kung paanong ang liyab ng apoy ay pumupugnaw ng pinagputulan ng trigo, at kung paanong ang tuyong damo ay nasusupok sa alab...(Isaias 5:24)

 

At ngayon pa’y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy; ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. (Mateo 3:10) (Tingnan din ang Mateo 7:19 at 13:40-42)

 

Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya’y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at masusunog. (Juan 15:6)

 

Kung iakw ay tunay na napakilos para Sa Dios, ikaw ay inihiwalay mula sa kasalanan at sa mga bagay ng mundong ito. Ikaw ay inihiwalay para sa Kanyang layunin at ang gawa ng Kaharian.

 

ITO AY SUMUSUBOK:

 

Ang apoy Ng Dios ay “nagsusubok” na apoy. Susubukin ng apoy ang iyong pananampalataya Sa Dios:

 

Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagamat ito’y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa  pagpapakahayag ni Jesucristo. (I Pedro 1:7)

 

Susubukin din ng apoy ang iyong gawa para Sa Dios:

 

Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag: sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon.

 

Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya’y tatanggap ng kagantihan.

 

Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: ngunit siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma’y tulad sa pamamagitan ng apoy. (I Corinto 3:13-15)

 

Ang kahoy, dayami, at pinaggapasan ( sa ibabaw ng lupa) at sinusunog ng apoy. Ang ginto at pilak (sa ilalim ng lupa) ay hindi natutupok ng apoy. Ang lahat ng iyong ginagawa na nakikita at para makita ng mga tao ay gawa na matutupok ng apoy Ng Dios. Ang tunay na gawa na magtatagal ang kahalagahan ay karaniwang hindi nakikita at pinahahalagahan ng tao.

 

ITO AY NAGPAPAKITA NG PAGSANGAYON:

 

Basahin ang pagaalsa ni Korah sa Mga Bilang 16. Nang ang apoy ay bumaba, tinupok nito ang nagaalsang mga tao at ipnakita ang pagsangayon ng Dios sa Kanyang piniling mga pinuno. Sa II Mga Hari 1:10-14 Si Elias ay pinatunayan bilang lalaki Ng Dios nang ang apoy Ng Dios ay bumaba at tinupok ang mga kapitan at ang kanilang mga tao. Kahit Ang Dios ay maaaring hindi magpadala ng aktuwal na pisikal na apoy para ipakita ang Kanyang pagsangayon, ang espirituwal na apoy Ng Dios ay nananahan sa iyong buhay at ministeryo ay nagpapakita ng Kanyang pagsangayon.

 

IPINAKIKITA NITO ANG KAPANGYARIHAN NG DIOS

 

Pagbalik-aralan ng istorya ni Elias sa bundok ng Carmel sa I Mga Hari 18. Si Elias sa pagakakataon na ito, ang kapangyarihan Ng Dios ay ipinakita sa aktuwal na apoy. Maaaring hindi ipakita Ng Dios ang kanyang kapangyarihan sa aktuwal na apoy sa iyong pagmiministeryo, ngunit ipakikita Niya ang espirituwal na “apoy” . Habang  nasasaksihan ng mga tao ang Salita ng kapangyarihan at ang mga tanda na kasunod, kikilalanin nila ang nag-iisa na tunay at buhay Na Dios.

 

ITO AY ESPIRITUWAL NA SANDATA:

 

Ang apoy Ng Dios ay espirituwal na sandata:

 

At nangyari, sa pagbabantay sa kinaumagahan, na minasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Egipcio sa gitna ng ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Egipcio. (Exodo 14:24)

 

Talastasin mo nga sa araw na ito, na ang Panginoon mong Dios ay siyang mangunguna sa iyo na parang mamumugnaw na apoy; kaniyang lilipulin sila, at kaniyang payuyukurin sila sa harap mo; sa gayo’y iyong mapalalayas sila, at iyong malilipol silang madali, na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon. (Deuteronomio 9:3)

 

Kaniyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa; kaniyang binabali ang busog, at pinuputol ang sibat; kaniyang sinisusog ang mga karo sa apoy. (Mga Awit 46:9)

 

Ang aming Dios ay darating at hindi tatahimik; isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. (Mga Awit 50:3)

 

Ang kalaban ay may nakatutupok na apoy para sirain ang lahat ng mabuti at dalisay sa iyong buhay (tingnan ang “Dagdag Na Pag-aaral” na bahagi ng aralin na ito.)  Katulad ng iyong “paglaban sa apoy sa pamamagitan ng apoy” sa natural na mundo, sa pagtatatag ng “pagbalik ng apoy,” iyong lalabanan ang apoy ng kalaban ng espirituwal na apoy Ng Dios:

 

At silang nagsisitahan sa mga bayan ng Israel ay magsisilabas, at sisilaban ng mga apoy ang mga almas, at susunugin ang mga kalasag at gayon din ang mga longki ang mga busog at ang mga pana, at ang mga tungkod, at ang mga sibat, at mga sisilaban nilang pitong taon;

 

Na anopa’t sila’y hindi magsisikuha ng kahoy sa parang, o magsisiputol man ng anoman sa mga gubat; sapagkat kanilang sisilaban ang mga almas; at kanilang sasamsaman yaong nagsisamsam sa kanila, at nanakawan yaong nangagnakaw sa kanila, sabi ng Panginoong Dios. (Ezekiel 39:9-10)

 

Ang apoy Ng Dios ay pumapatay sa apoy ng kalaban:

 

Kanilang kinubkob ako sa palibot; oo, kanilnag kinubkob ako sa palibot: sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila. (Mga Awit 118:12)

 

Mahulog sa kanila ang mga bagang nagniningas: mangahagis sila sa apoy; sa mga malalim na hukay upang huwag na silang mangakabangon uli. (Mga Awit 140:10)

 

Sapagka’t ikaw ay magbubunton ng baga ng apoy sa kaniyang ulo, at gagantihin ka ng Panginoon. (Kawikaan 25:22)

 

Apoy ay nagpapauna sa kaniya, at sinususog ang kaniyang mga kaaway sa boong palibot. (Mga Awit 97:3)

 

At apoy ay nagningas sa kanilang pulutong; sinunog ng liyab ang mga masama. (Mga Awit 106:18)

 

Kahit ang ginawa ni  Apostol Pablo sa natural na mundo, dapat espirituwal nating ipagpag ang  atake ng kalaban sa apoy Ng Dios:

 

Datapuwa’t pagkapagtipon ni Pablo ng isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, ay lumabas ang isang ulupong dahil sa init, at kumapit sa kaniyang kamay. (Mga Gawa 28:3)

 

Sinabi sa Hebreo 11 na ang mga lalake  at babae na may pananampalataya na “Ipinagpag ang karahasan ng apoy...” (Hebreo 11:34).

 

PAANO MARARANASAN ANG APOY NG DIOS

 

Narito kung paano mo mararanasan at patuloy na mapananatili ang apoy Ng Dios sa iyong buhay:

 

MAGING “BORN AGAIN”

 

Dahil ang apoy Ng Dios ay espirituwal na apoy, dapat mong maranasan sa iyong espirituwal na pagkatao. Ang ibig sabihin nito ay dapat ka munang ma “born again” sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtanggap Kay Jesu Cristo bilang iyong personal na Tagapagligtas.

 

TANGGAPIN ANG BAUTISMO NG ESPIRITU SANTO:

 

Iyong natutunan na ang apoy ng Dios ay may kaugnayan sa karanasan sa Pentecostes ng bautismo sa Espiritu Santo. Ang Harvestime Internatinal Network ay may kursong may pamagat na “Ang Ministeryo Ng Espiritu Santo” na papatnubay sa iyo para maranasan ang bautismong ito Ng Espiritu Santo.

 

HAYAAN NA ANG APOY ANG MAGLINIS SA IYONG BUHAY:

 

Kung paano ang natural na apoy ay sinusunog at inaalis ang mga dumi sa ginto at pilak, ang apoy Ng Dios ang tutupok ng karumihan sa iyong espirituwal na buhay. Para patuloy mong maranasan ang apoy ng kapangyarihan ng Dios, dapat mong hayaan ang apoy Ng Dios na gawin itong  gawain ng paglilinis. Kung iyong tatanggihan ang apoy na maglilinis sa mga karumihan na ito, ito ay katulad ng pagtapon ng tubig sa natural na apoy. Ang apoy ay mamamatay.

 

 

 

 

PAGNINGASIN ANG IBANG MGA APOY:

 

Sa natural na mundo , ang apoy ay lumalaki ayon sa lakas habang ito ay nagpapaapoy ng ibang apoy sa nakapalibot dito.Totoo rin ito sa espirituwal na mundo. Kung iyong patuloy na nararanasan ang apoy Ng Dios, dapat kang maging aktibo sa pagsisindi ng iba na nakapalibot sa iyo. Dapat mong gawin ito para matupad ang Dakilang Utos at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. Ang apoy ay umaakit sa mga tao, na nakikita mula sa mga tao na palaging nagsasama-sama para magtipon kung may nagaapoy. Hayaan na ang apoy Ng Dios na nasa iyo ay magsindi ng espirituwal na apoy sa iba.

 

PATULOY NA GATUNGAN ANG APOY:

 

Sa natural na mundo natural na ang apoy ay mamatay kung hindi ito patuloy na magatungan. Tutoo rin ito sa espirituwal na mundo. Dapat mong patuloy na gatungan ang espirituwal na apoy sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Salita Ng Dios . Ang aandap-andap na apoy na halos patay na ay maaaring mapaypayang muli para ito ay magningas ng malakas.

 

ANG APOY, ANG KALUWALHATIAN, AT ANG PAGSAMBA

 

Ang apoy Ng Dios ay may kaugnayan sa kaluwalhatian ng Dios:

 

Sapagkat ako, sabi  ng Panginoon, ay magiging sa kaniya’y isang kutang apoy sa palibot, at ako’y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. (Zacarias 2:5)

 

At ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog; at nagsipaglakad ang kaniyang mga abay sa tabi ng ilog; at kaniyang nakita ang takba sa katalahiban, at ipinakuha sa kaniyang abay. (Exodo 2:5... Tingnan din ang Deuteronomio 5:24)

 

At sinabi ni Saul sa kaniyang amain, Sinabi niyang maliwanag sa amin na ang mga asno ay nasumpungan na. Ngunit tungkol sa bagay ng kaharian, na sinalita ni Samuel, ay hindi niya isinaysay sa kaniya.

(I Samuel 10:16)

 

...sapagkat sa itaas ng lahat ng kalauwalhatian ay magkakaroon ng isang kubong na kayo. (Isaias 4:5)

 

Kaya’t luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid baga’y ang pangalanng Panginoon, ng Dios ng Israel sa mga pulo ng dagat. (Isaias 24:15)

 

Ang apoy at ang kaluwalhatian Ng Dios ay may –kaugnayan din sa pagsamba. Pansinin na ang apoy, kaluwalhatian, at pagsamba ay nabanggit na may ayos:

 

Nang makatapos nga ng pananalangin si Solomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit, at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain; at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay.

 

At ang mga saserdote ay hindi mangakapasok sa bahay ng Panginoon, sapagka’t napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon.

 

At ang lahat na mga anak ni Israel ay nagsitingin, nang ang apoy ay lumagpak, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay; at sila’y nangagpatirapa sa lupa sa pabimento, at nagsisamba, at nangagpasalamat sa Panginoon, na nagsisipagsabi, Sapagka’t siya’y mabuti; sapagka’t ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man. (II Cronica 7:1-3)

 

Hindi tayo mapakikilos para sa gawain ng ministeryo sa pamamagitan lamang ng damdamin. Ito ay dapat na tunay na apoy ng buhay Na Dios. Hindi tayo mapakikilos ng kaluwalhatian ang sarili, tao ng mundong ito. Dapat tayong mapakilos ng kaluwalhatian Ng Dios. Hindi tayo makasasamba ng malamig na pormalidad. Ang ating pagsamba ay dapat na kaloob at bigay ng apoy at kaluwalhatian Ng Dios.

 

Ang apoy, kaluwalhatian , at pagsamba... Sa ayos na ito.

 

Sa susunod na aralin iyong sisimulan ang iyong pag-aaral sa “kaluwalhatian.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1.                  Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2                    Talakayin ang espirituwal na pagkakatulad ng pakinabang ng natural na apoy.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

3.         Ibigay ang kahulugan ng “apoy Ng Dios.”

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

4.                  Ibigay ang buod kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa apoy ng Pentecostes.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

5.                  Kilalanin ang mga layunin ng apoy Ng Dios.

 

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

6.                  Ipaliwanag kung paano mararanasan at mapananatili ang apoy Ng Dios.

 

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1.      Dapat kang maging maingat na hindi malito sa apoy ng Dios at sa apoy ng kalaban. Halimbawa,  ang mga alipin ni Job ay tumakbo at sinabi sa kanya:

 

Samantalang siya’y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba, at nagsabi, Ang apoy ng Dios ay nalaglag mula sa langit, at sinunog ang mga tupa, at ang mga bataan, at pinagsupok; at ako lamang ang nakatanang magisa upang magsaysay sa iyo. (Job 1:16)

 

Kung iyong pag-aaralan ang Job kabanata 1 at 2, iyong madidiskubre ang apoy na ito ay hindi galing mula Sa Dios. Narito ang ilan sa mga katangian ng apoy ng kaaway:

 

ITO AY SUMISIRANG APOY:

 

At madalas na siya’y inihahagis sa apoy at sa tubig, upang siya’y patayin: datapuwa’t kung mayroon kang magagawang anomang bagay, ay maawa ka sa amin, at tulungan mo kami. (Marcos 9:22)

 

ITO AY GINAGATUNGAN NG KASAKIMAN:

 

Makakukuha ba ng apoy ang tao sa kaniyang sinapupunan at hindi masusunog ang kaniyang mga suot? (Kawikaan 6:27)

 

ITO AY APOY NG KAHIRAPAN:

 

Basahin ang istorya ng tatlong Hebreong mananampalataya sa Daniel 3. Ang mga Kristiyano ay kadalasan na nalalagay sa apoy ng kaharipan ng kalaban Ng Dios.

 

ITO AY KASAMAAN:

 

Sapagkat ang kasamaan ay sumusunog na gaya ng apoy; pumupugnaw ng mga dawag at mga tinikan: oo, nagaalab na sa siitan sa gubat, at umiilanglang na paitaas sa mga masinsing ulap na usok. (Isaias 9:18)

 

ITO AY NAKA-AAPEKTO SA IYONG GAWA:

 

Nais ng kalaban na sirain ang iyong gawa para sa Dios sa pamamagitan ng kanyang apoy. Kung hindi mo alam ang kanyang pagbabanta, ikaw ay makakatulad ni Job na nagtanong” sino ang nagsunog sa aking bukid? (II Samuel 14:31)

 

INAASINTA NITO ANG IYONG PAMILYA:

 

Nalaman ni David na ang kalaban ang sumira sa Ziklag ng apoy at ginawang bihag ang kanyang pamilya at ang mga tauhan (I Samuel 30:1). Patuloy na inaasinta ni Satanas ang tahanan at pamilya:

At kaniyang sinunog ang bahay ng Panginoon, at ang bahay ng hari; at ang lahat na bahay sa Jerusalem, sa makatuwid bagay bawat malalaking bahay, ay sinunog niya ng apoy. (II Mga Hari 25:9) (Tingnan din ang Jeremias 15:13)

 

INAASINTA NITO ANG IYONG ESPIRITUWAL NA MUOG:

 

Sinunog ng kalaban ang muog ng Israel:  II Mga Hari 8:12

 

SINUSUNOG NITO ANG MAGANDA:

 

Sinunog ng kalaban ang palasyo sa Jerusalem:  II Cronica 36:19

 

SINISIRA NITO ANG IYONG ESPIRITUWAL NA PANANGGALANG:

 

Sinunog ng kalaban ang pintuan ng Jerusalem na tanda ng iyong espirituwal na pinto ng depensa:  Nehemias 1:3;  2:13, 17.

 

NAAPEKTUHAN NITO ANG IYONG PANANALAPI:

 

Sinabi ng apoy ng kalaban na ...

 

Sapagkat ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula kaitaasan? (Job 31:12)

 

ANG KASANGKAPAN NITO AY ANG IYONG SARILING DILA:

 

Sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. (Kawikaan 26:20)

 

Ang walang kabuluhan ay kumatha ng kahirapan: at sa kaniyang mga labi ay may masilakbong apoy. (Kawikaan 16:27)

 

ITO AY KAKAIBANG APOY:

 

Sinasabi ng ilang mga tao tungkol sa espirituwal na mga bagay, “Nais ko ng magkaroon ng kakaibang apoy sa halip na walang apoy.”  Ngunit ito ay hindi mabuti. Ang apoy na hindi magagapi ay delikado sa parehong natural at espirituwal na mga mundo:

 

At si Nadab at si Abiu, na mga anak ni Aaron, ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kanikaniyang suuban, at sinidlan nila ng apoy, at pinatungan ng kamangyan, at sila’y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila.

 

At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy, at sinupok sila; at namatay sila sa harap ng panginoon.

 

Nang magkagayo’y sinabi ni Moises kay Aaron, Ito ang sinalita ng Panginoon, na sinasabi, Ako’y babanalin ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng boong bayan ay luluwalhatiin ako. At si Aaron ay hindi umimik. (Levitico 10:1-3)

 

At si Nadab at si Abiu ay nangamatay sa harap ng Panginoon...(Mga Bilang 3:4)

 

...Kami ay nangagdaan sa apoy at sa tubig; ngunit dinala mo kami sa saganang dako. (Mga Awit 66:12)

 

Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako’y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpang niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. (Isaias 43:2)

 

2. Ang apoy Ng Dios ay apoy din ng paghuhukom. Pag-aralan ang sumusunod na reperensiya:

 

            Genesis 19:24;  22;6;  Exodo 9:23-24;  Levitico 10:2;  20:14;  21:9; 

Mga Bilang 11:1-13;  26:10;  Mga Panaghoy 2:3-4;  4:11;  Deuteronomio 32:22;  Josue 6:24; 7:15, 25; 8:8,19;  Mga Awit 11:6; 78:21;  89:46;  Isaias 30:27;  42:25;  Ezekiel 15;  Jeremias 15:14;  34:2;  Apocalipsis 4:5; 8:5; 7-8;  9:17-18;

Mateo 18:8-9; 25:41;  Lucas 17:29;  Apocalipsis 20:9-10,14-15;  21:8.

 

Ang apoy ng paghuhukom Ng Dios ay:

 

-Paghihiganti:  II Tesalonica 1:8

-Makipaglaban:  Amos 7:4

-Sumila :  Isaias 29:6;  30:30; Jeremias 17:27;  Ezekiel 23;45;  Amos 1:14;  Nahum 3:15;  Zacarias 9:4;  11:1.

-Tumutupok:  Ezekiel 22:31

-Mapanibugho:  Mga Awit 79:5;  Ang Awit ng Mga Awit8:6;  Ezekiel 36:5;  38:19;  Zefanias 1:18;  3:8

-Galit:  Isaaias 65:5

-Galit na galit:  Ezekiel 21:31;  38:19;  Mga Awit 21:9

-Nagtutunaw:  Ezekiel 22:20

-Pagwikaan: Isaais 66:15

-Hindi mapapatay:  Jeremias 4:4;  17:27

-Galit:  Nahum 1:6

-Walang kamatayan:  Judas 1:7

 

Ang apoy na paghuhukom Ng Dios ay ibubuhos sa huling mga panahon ayon sa ating pagkakaalam ngayon:

 

-Ang langit at lupa ay huhukoman at sisirain ng apoy Ng Dios :  II Pedro 3:7-12

-Ang impiyerno ay lugar ng paghuhukom at apoy:  Marcos 9:44-48

-Ang kahihinatnan ni Satanas ay apoy:  Apocalipsis 20:10

-Ang kahihinatnan ng kamatayan ay impiyerno at apoy:  Apocalipsis 20:14

-Ang sinoman na wala sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy: 

Apocalipsis 20:15 at 21:8

 

Narito ang ilan pang mga katotohanan tungkol sa apoy ng paghuhukom Ng Dios:

 

- Hindi ka makapagtatago sa apoy ng paghuhukom.  Walang proteksiyon:  Nahum 3:13

 

-Hindi mo mapalalaya ang iyong sarili:

 

Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya’y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya’y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako’y naiinitan, aking nakita ang apoy. (Isaias 44:16)

 

-Matatakasan mo ito : Sa pamamagitan ng pagsisisi ikaw ay madadagit bilang “dupong ng apoy”  na aagaw  sa apoy:  Zacarias 3:2

 

-Mahahadlangan mo ang apoy ng paghuhukom:

 

Inyong hanapin ang Panginoon, at kayo’y mangabubuhay; baka siya’y sumigalbong parang apoy sa sangbahayan ni Jose, at supukin yaon, at sa Beth-el ay walang makakapatay niyaon. (Amos 5:6)

 

-Ikaw ay itinalaga parta mailigtas ang iba mula sa apoy ng paghuhukom Ng Dios:

 

At ang iba’y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy; at ang iba’y inyong kahabagan na may takot; na inyong kapootan pati ng damit na nadungisan ng laman. (Judas 1:23)

 

3. Pag-aralan ang tatlong apoy ni Apostol Pedro”

 

            -Juan 18:18:  Nakapalibot sa apoy ng kalaban;  nagbabala at pumayapa sa pagsuway.

 

-Juan 21:9:  Ang apoy ng pagtatalaga:  Tinawag siya Ni Jesus na pakainin ang kanyang tupa at ang kamatayan ng isang martir.

 

            - Mga Gawa 2;3:  Ang apoy ng Espiritu Santo.

 

4. Kung hindi mo pa nararanasan ang Bautismo Ng Espiritu Santo , kailangan mo na kunin ang kurso ng Harvestime International Institute na may pamagat na (Ang Minsiteryo Ng Espiritu Santo.”  Ang kursong ito ay nagpapaliwanag kung paano mapuspos ng “apoy ng Pentecostes.”

IKA-APAT NA KABANATA

 

ANG KALUWALHATIAN NG DIOS

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Mga Talata mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng “kaluwalhatian.”

·                    Kilalanin ang pinanggagalingan ng kaluwalhatian.

·                    Ibuod ang mga katangian ng kaluwalhatian Ng Dios.

·                    Talakayin kung saan ipinahayag Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian.

·                    Tanggapin ang “kaluwalhatian” bilang kaloob mula Sa Dios.

 

SUSING MGA TALATA:

 

Ikaw ay bumangon, sumilang ka: sapagka’t ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo.

 

Sapagka’t narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot na dilim ang mga bayan: ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kaniyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. (Isaias 60:1-2)

 

PAMBUNGAD

 

Sa pagsisimula ng serye ng mga aralin na ito, ipinaliwanag namin na ang apoy Ng Dios, ang Kanyang Kaluwalhatian, at ang tunay na pagsamba ay espirituwal na mga puwersa na nagpapakilos at naghahanda sa mga anak ng Dios para gumawa (  II Cronica 7:1-3). Sa huling kabanata iyong pinagaralan ang tungkol sa apoy Ng Dios at ang kahalagahan nito sa pagpapakilos sa iyo para sa gawain ng ministeryo sa pagpapakita ng presensiya Ng Dios, kapangyarihan, at pagsangayon, at paggawa ng iyong ministeryo, paglilinis, pagpapakinis, paghihiwalay, pagsubok, at pagbibigay ng patnubay. Natutunan mo rin ang kahalagahan nito bilang espirituwal na sandata na maaaring magamit laban sa iyong kalaban, na si Satanas.

 

Ang kabanatang ito ang una sa apat na mga aralin tungkol sa kaluwalhatian Ng Dios. Ipinakikilala nito ang pangunahing mga katotohanan tungkol sa Kanyang Kaluwalhatian. Sa Ika-limang kabanata iyong pag-aaralan “Ang Mga Layunin Ng Kaluwalhatian Ng Dios “ at sa Ika-Anim na Kabanata iyong pag-aaralan “Paano Luluwalhatiin Ang Dios.” Sa mga Kabanatang Ika-pito at Ika-walo iyong matututunan kung paano ang kaluwalhatian Ng Dios ay mapanunumbalik kung ito ay nawala.

 

Maaaring ikaw ay pinanghinaan ng loob at walang kapaga-pag-asa at nanlalamig at walang buhay espirituwal. Ngunit ang Salita Ng Panginoon sa iyo ay ...

 

Ikaw ay bumangon, sumilang ka: sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo.

 

Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot na dilim ang mga bayan: ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang Kaniyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo.  (Isaias 60: 1-2)

 

Ang mga talatang ito ay bahagi ng propesiya tungkol sa Israel, ang bansa na kauri ng Iglesya. Ikaw ay bahagi ng Iglesya, at ang talatang ito ay nagpapakita na ang kaluwalhatian ng Dios ay mananahan sa IYO (isahan) gayun din naman sa IYO (pangmaramihan... ang Iglesya). Ipinangako rin ng Panginoon:

 

At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat ng tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. (Isaias 40:5)

 

Ipinakikita ng talatang ito na ang “lahat ng tao” ay makakikita ng kaluwalhatian Ng Panginoon. Ang “laman” ay halos walang karapatan na makasama sa kaluwalhatian Ng Dios, ngunit ito ang pangako Ng Dios!  Para makita mo ang kaluwalhatian  at para maipahayag sa iyo, dapat mong maunawaan kung ano ito, ang mga layunin, at paano luluwalhatiin Ang Dios.

 

ANG KAHULUGAN NG KALUWALHATIAN

 

Ang “kaluwalhatian” ay isa sa mayamang salita sa lengguwaheng Ingles. Walang isang salita ang magsisilbing mahusay na magkatulad ang kahulugan, ngunit narito ang ilang mga salita na naglalarawan sa “kaluwalhatian”

 

Karangalan. papuri, kaningningan, kaliwanagan, kapangyarihan, pagpapataas, karapat dapat, katulad, kagandahan, kilala, katayuan.

 

Kung ang salitang “kaluwalhatian” ay ginamit Ng Dios ito ay pagpapahayag ng Kanyang pagkaDios. Ang kaluwalhatian Ng Dios ay ang pagpapakita ng Kanyang kagalingan, kagandahan, kamaharlikahan, kapangyarihan, at kaganapan ng Kanyang pagkaDios. At tandaan... ang magandang kaluwalhatian ay nasa sa IYO.

 

ANG PINANGGAGALINGAN NG KALUWALHATIAN

 

Ang Dios ang pinanggagalignan ng kaluwalhatian na ating tinutukoy. Siya ay tinawag na “ang kaluwalhatian Ng Dios” (Mga Gawa 7:2). Ang Dios ang nagbibigay ng kaluwalhatian sa tao. Sinabi ni propeta Daniel sa Hari...

 

Ikaw, Oh hari, ay hari ng mga hari, na pinagbigyan ng Dios sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, at ng kalakasan, at ng kaluwalhatian; (Daniel 2:37)

 

 

ANG MGA KATANGIAN NG KALUWALHATIAN NG DIOS

 

Narito ang ilang mahalagang katotohanan tungkol sa kaluwalhatian Ng Dios:

 

ITO AY WALANG KATAPUSAN:

 

...Manatili nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon kailan man; magalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa. (Mga Awit 104:31)

 

Ngayon sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Dios, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kailan man. Siya nawa. (I Timoteo 1:17)

 

Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. Siya nawa (I Pedro 5:11)

 

(Tingnan din ang II Timoteo 2:10;  I Pedro 5:10;  Galacia 1:5;  at Hebreo 13:21)

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG KARANGALAN:

 

Sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan, at sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa, mabubuhay ako. (Mga Awit 145:5)

 

“Ang kaluwalhatian ng Kanyang karangalan” ay pinagusapan sa Isaias 2:10,19 at 21.

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG TINIG:

 

At sa kanila na sa Horma, at sa kanila na nasa Chorasan, at sa kanila na nasa Athach. (I Samuel 30:30)

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG MGA MATA:

 

Binanggit ni Isaias ang “mga mata ng Kanyang kaluwalhatian” (Isaias 3:8).

 

ITO AY KAKAIBA:

 

Ang kaluwlahatian Ng Dios ay hindi dapat ibigay sa iba:

 

Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawan inanyuan. (Isaias 42:8)

 

...at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibibigay sa iba. (Isaias 48:11)

 

 

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG KABANALAN:

 

Sinong gaya mo, Oh Panginoon, sa mga dios? sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanaln. Nakasisindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalaghan? (Exodo 15:11)

 

Ipahahayag ng langit ang kaniyang katuwiran, at nakita ng lahat na bayan ang kaniyang kaluwalhatian. (Mga Awit 97:6)

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG PANGALAN:

 

Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. dumating nga ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Niluwalhati ko na, at muli kong luluwalhatiin. (Juan 12:28)

 

Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kauutusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang, Ang Panginoon Mong Dios. (Deuteronomio 28:58)

 

ITO AY NASA ITAAS NG LANGIT:

 

Ako’y magpapasalamat sa Panginoon ng aking boong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. (Mga Awit 8:1)

 

Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa itaas ng mga langit. (Mga Awit 113:4)

 

ITO AY NASA ITAAS NG LUPA:

 

Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas, sa mga langit: at ang iyong kaluwalhatian sa ibabaw ng boong lupa.

 

Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas ng mga langit; mataas ang iyong kaluwalhatian sa boong lupa.  (Mga Awit 108:5 at 57:5)

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG KAHARIAN:

 

Ang Kaharian Ng Dios ay maluwalhati:

 

Sila’y mangagsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian, at mangungusap ng iyong kapangyarihan. (Mga Awit 145:11)

 

Binabanggit din ng talata 12 ang maluwalhating karangalan ng Kanyang Kaharian (tingnan ang Daniel 7:14).

 

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG TRONO:

 

Ang trono Ng Dios ay tinawag na “ang trono ng kaluwalhatian” (I Samuel 2:8; Jeremias 14:21;  17:12).

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG GAWA:

 

Ipanahahayag ng Biblia ang gawa Ng Dios ay kagalang-galang at maluwalhati

(Mga Awit 111:3).

 

ITO AY MAY KAUGNAYAN SA KANYANG KAPANGYARIHAN:

 

Binabanggit ng Salita ang kaluwalhatian ng Kanyang kapangyarihan (II Tesalonica 1:9).

 

ITO AY DAKILA:

 

Oo, sila’y magsisiawit tungkol sa mga daan ng Panginoon; sapagka’t dakila ang kaluwalhatian ng Panginoon. (Mga Awit 138:5)

 

Ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig na Ang Dios ay may tanda ng kaluwalhatian, kinatawan ng kaluwalhatian, at pinalilibutan ng kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay tanda ng Kanyang kalikasan. Para tamang makilala Ang Dios dapat makilala Siya sa  Kanyang kaluwalhatian.

 

SAAN IPINAHAHAYAG ANG KANYANG KALUWALHATIAN

 

Karagdagan sa pagpapaliwanag ng pangunahing katotohanan tungkol asa kaluwalhatian Ng Dios , kinilala ng Biblia  kung saan ipinahahayag Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian:

 

SA PAGLIKHA:

 

Ang unang paraan kung saan ipinahayag Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian sa tao ay nang nilikha ang langit at ang lupa:

 

Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. (Mga Awit 19:1)

 

Ibinigay ni Job ang ilang mga kabanata na naka detalye kung paano ipinahayag ng Dios ang Kanyang sarili sa paglikha (tingnan ang Job 38-41). Kahit sa pangunahing mga bagay katulad ng kidlat, tubig, ang kaluwalhatian Ng Dios ay ipinahayag (Mga Awit 29:3).

 

Nilalabanan ni Satanas ang katotohanan ng makalangit na paglikha napakahirap na kasinunganlingan katulad ng teorya ng ebolusyon dahil alam niya na Ang Dios ay nahahayag sa paglikha:

 

Sapagka’t ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila’y walang madahilan. (Roma 1:20)

 

SA LANGIT AT LUPA:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ay ipinakita sa langit at lupa, habang ang mga mananampalataya ay ipinahahayag Siya sa pamamagitan ng papuri, pagsamba, at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba:

 

Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas ng mga langit; mataas ang iyong kaluwalhatian sa boong lupa. (Mga Awit 57:11)

 

At purihin ang kaniyang maluwalhating pangalan magpakailan man; at mapuno ang boong lupa ng kaniyang kaluwalhatian. Siya nawa, at Siya nawa. (Mga Awit 72:19)

 

...Ang kaluwalhatia’y tumakip sa langit. At ang lupa’y napuno ng kaniyang kapurihan. (Habacuc 3:3)

 

Sapagka’t ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. (Habacuc 2:14)

 

...at sa harap ng boong bayan ay luwalhatiin ako... (Levitico 10:3)

 

Ngunit tunay, na kung paanong ako’y buhay at kung paanong mapuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang boong lupa: (Mga Bilang 14:21)

 

Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kaniyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan.(I Cronica 16:24)

 

At nagsisigawang isa’t isa, at nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo: ang boong lupa ay napuno ng kaniyang kaluwalhatian. (Isaias 6:3)

 

...tumitig na maigi sa langit, at nakita niya ng kaluwalhatian ng Dios...(Mga Gawa 7:55)

 

SA PAMAMAGITAN NG KANYANG MGA GAWA:

 

Ang mga gawa Ng Dios ay nagpapakita ng Kanyang kaluwalhatian:

 

Lahat mong mga gawa ay mangagpapasalamat sa iyo Oh Panginoon; at pupurihin ka ng iyong mga banal.

 

Sila’y mangagsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian, at mangungusap ng inyong kapangyarihan;

 

Upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kaniyang mga makapangyarihang gawa, at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kaniyang kaharian.

 

Ang kaharian mo’y walang hanggang kaharian, at ang kapangyarihan mo’y walang hanggang kaharian, at ang kapangyarihan mo’y sa lahat ng sali’t saling lahi. (Mga Awit 145:10-13)

 

KAY JESUS:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ay nakikita Kay Jesus, na nagtataglay ng kaluwalhatian Ng Dios bago pa ang pasimula:

 

At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. (Juan 17:5)

 

Ang Dios ang pinagmulan ng Kanyang kaluwalhatain. Hindi hinanap Ni Jesus ang Kanyang sariling kaluwalhatian. Niluwalhati Niya Ang Dios (Juan 8:50). Hindi niluwalhati Ni Jesus ang Kanyang sarili. Siya ay niluwalhati Ng Dios (Hebreo 5:5).

 

...Nang siya nga’y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya:

 

At luwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili at pagdaka’y luluwalhatiin siya niya.   (Juan 13:31-32)  (Tingnan ang Juan 17:1)

           

Sapagka’t siya’y tumanggap sa Dios Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kaniya ang isang tinig mula sa Marangal na Kaluwalhatian, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan. (II Pedro 1:17)

 

Narito kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kaluwalhatian Ng Dios na ipinahayag Kay Jesus:

 

-Sinabi ng mga disipulo Kay  Jesus, “nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian”:  Juan 1:14

-Ang mga gawa Ni Jesus ay nagpapakita ng Kanyang kaluwalhatian:  Juan 2:11

-Siya ay nagtindig mula sa mga patay sa kaluwalhatian:  I Pedro 1:21; I Pedro 1:11

-Siya ay tinanggap sa kaluwalhatian:  I Timoteo 3:16

-Siya ay darating sa kaluwalhatian:  Mateo 16; 27; 24:30;  25:31;  Marcos 8:38;  13:26; Lucas 9:26; 21:27;  Tito 2:13

-Siya ay uupo sa trono ng kaluwalhatian:  Mateo 19:28;  25:31;  Marcos 10:37

-Siya ay lalagyan ng korona ng may kaluwalhatian:  Hebreo 2:9

-Siya ay tinawag na “Ang Panginoon ng kaluwalhatian”: Santiago 2:1

-Ang kaluwlahatian ay dapat iukol sa Kanya kahit Sa Dios:  II Pedro 3:18

-Sa pamamagitan ng pagdurusa , dinala tayo Ni Jesus sa kaluwahatian:  Hebreo 2:10

-Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, Si Jesus ay pumasok sa Kanyang huling maluwalhating kalagayan:  Juan 12:23;  Lucas 24:46;  Juan 7;39;  12:16

-Ipinahayag Ng Dios ang Kanyang mga pangako at kaluwalhatian Kay Jesus: 

II Corinto 1:20

-Tayo ay nagbibigay ng kaluwalhatian Sa Dios sa pamamagitan Ni Jesus: Efeso 3:21;

Roma 16:27

 

SA KALIGTASAN:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ay ipinahayag sa plano ng kaligtasan:

 

Ang kaniyang kaluwalhatian ay dakila sa iyong pagliligtas...(Mga Awit 21:5)

 

TIYAK NA MGA LUGAR:

 

Ipinahayag Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian sa tiyak na mga lugar. Sa nakaraang panahon, ipinahayag Niya ito sa tiyak na heograpiyang lugar. Ipinahayag Niya ang Kanyang kaluwalhatian sa tabernakulo ng Lumang Tipan at templo. Ipinahayag Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian sa Israel, at ngayon ipinahayag Niya ito sa Iglesya ng sama-sama at sa mga mananampalataya ng isa-isa:

 

1. Heograpiyang Lugar:

 

Sinabi Ng Dios kay Ezekiel na magtungo doon (sa kapatagan) at Kanyang ipahahayag ang Kanyang kaluwalhatian, kung paano Niya ito ginawa sa ilog ng Chebar:

 

Nang magkagayo’y bumangon ako at ako’y lumabas sa kapatagan; at, narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay dumoon, na gaya ng kaluwalhatian na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar; at ako’y napasubsob. (Ezekiel 3:23)

At, narito, ang kaluwalhatian ng Dios ng Israel ay nandoon, gaya ng anyo na aking nakita sa kapatagan. (Ezekiel 8:4)

 

Si Moises ay sinabihan na tumayo sa bato at DOON ipahahayag Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian (Exodo 33;22).

 

2. Sa Tabernakulo:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ay ipinahayag sa tabernakulo ng Lumang Tipan:

 

At kasama ng isang kordero na iyong ihahandog ang ikasangpung bahagi ng isang efa ng mainam na harina na mya halong ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo; at ikaapat na bahagi ng isang hin ng alak, ay pinakahandog na inumin. (Exodo 29:40)

 

Nang magkagayo’y tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan, at pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo (Exodo 40:34)

 

At si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan, sapagka’t lumagay sa ibabaw niyaong ang ulap, at pinuspos ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. (Exodo 40:34-35)

 

...At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. (Mga Bilang 14:10)

 

3. Sa Templo:

 

Ipinahayag din Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian sa templo noong panahon ng Lumang Tipan:

 

At itinaas ako ng Espiritu, at dinala ako sa lalong loob na looban; at, narito napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay. (Ezekiel 43:5)

 

Magsiahon kayo sa bundok, at mangagdala ng kahoy, at mangagtayo kayo ng bahay; at aking  kalulugdan, at ako’y luluwalhati, sabi ng Panginoon. (Hagai 1:8)

 

...at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian... (Hagai 2:7)

 

Na anopa’t ang mga saserdote ay hindi makatayo upang mangasiwa dahil sa ulap: sapagka’t napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. (I Mga Hari 8:11)

 

Nang makatapos nga ng pananalangin si Salomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit, at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain; at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay.

At ang mga saserdote ay hindi mangakapasok sa bahay ng Panginoon, sapagka’t napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay.

 

At ang lahat na mga anak ni Israel ay nagsitingin, nang ang apoy ay lumagpak, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay; at sila’y nangagpatirapa sa lupa sa pabimento, at nagsisamba, at nangagpasalamat sa Panginoon, na nagsisipagsabi, sapagka’t siya’y mabuti; sapagka’t ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man. (II Cronica 7:1-3)  (Tingnan din ang Exodo 40:34; 14:4, 17; 16:10; Ezekiel 1:28; 8:4; 10:30-34; 11:22-23; II Cronica 5:13-14; 7:1-3)

 

4.   Sa Israel:

 

Ang Israel ay pinili na sila ay...

 

...upang sila’y maging pinakabayan sa akin, at pinakapangalan, at pinakapuri, at pinakaluwalhati: ngunit hindi nila dininig. (Jeremias 13:11)

 

Sinabi na Ang Dios “ang kaluwalhatian ng Kanyang mga anak sa Israel”  (Lucas 2:32). Sinabi Ng Dios sa Israel...

 

...Ikaw ay aking lingkod; Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. (Isaias 49:3)

 

... sapagka’t tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. (Isaias 44:23)

 

Ngunit ang Israel ay nabigo na maipahayag ang kaluwalhatian Ng Dios sa kanila nang sapat:

 

Ipinagpalit baga ng isang bansa ang kanilang mga dios, na hindi mga dios? ngunit ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pinakikinabangan.  (Jeremias 2:11)

 

5. Sa Iglesya:

 

Sa panahon ng Bagong Tipan, Ang Dios ay nagsimulang ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng bagong grupo ng mga tao na kilalang bilang Iglesya:

 

... Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan. (Roma 9:4)

 

Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo’y mga kababayan na kasama ng mga banal, at sangbahayan ng Dios.

 

Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok;

 

Na sa kaniya’y ang boong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon.

 

Na sa kaniya’y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu. (Efeso 2:19-22)

 

Nais Ng Dios ang maluwalhating Iglesya, na puspos ng Kanyang kaluwalhatian:

 

Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito’y nararapat maging banal at walang kapintasan. (Efeso 5:27)

 

6. Sa Nag-iisang Mananampalataya:

 

Ang Iglesya ay binubuo ng isahang mga mananampalataya. Para ang kaluwalhatian Ng Dios ay maipahayag sa Iglesya ng magkakasama, ito ay dapat na maipahayag sa bawa’t mananampalataya nang isahan:

 

Hindi baga ninyo nalalaman na kayo’y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo! (I Corinto 3:16)

 

O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawn ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili;

 

Sapagka’t kayo’y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios. (I Corinto 6:19-20)

 

Tumigil sa iyong pag-aaral ngayon at basahin ang Hagai 2:3-9. Ito ay sa “huling bahay” ( ang ating mga katawan bilang templo) na ang dakilang kaluwalhatian Ng Panginoon ay maipapahayag:

 

Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang-lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Dios, at huwag, mula sa aming sarili. (II Corinto 4:7)

 

Ang kaluwalhatian ( kayamanan) sa sisidlang lupa; kung ito ay sa gintong sisidlang, ang mga tao ay maaakit sa sisidlang sa halip na sa nilalaman:

 

Datapuwa’t tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. (II Corinto 3:18)

 

At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga’y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa.

 

Sapagka’t yaong mga nang una pa’y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:

 

At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. (Roma 8:28-30)

 

ANG KALUWALHATIAN NI CRISTO

 

Natutunan mo na kung paano nag kaluwalhatian Ng Dios ay ipinahayag Kay Jesus, ngunit alam mo ba na IKAW din ang dapat na maging kaluwalhatian Ni Cristo? Pag-aralan ang sumusunod na mga talata:

 

... sapagkat kaniyang niluwalhati ka. (Isaias 55:5)

 

Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. (Isaias 43:7)

 

Dapat tayong lumakad ng karapat-dapat Sa Dios na “tumawag sa iyo para sa Kanyang kaharian at kaluwalhatian” (I Tesalonica 2:12)

 

Tayo ay mga mensahero Ni Cristo at ang kaluwalhatian Ni Cristo (II Corinto 8:23). Itinalaga na Ng Dios na dapat tayong maging papuri ng Kanyang kaluwalhatian (Efeso 1:12)

 

Ikaw naman ay magiging putong ng kagandahan sa kamay ng Panginoon, at diademang hari sa kamay ng iyong Dios. (Isaias 62:3)

 

At upang maipakilala ang kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na kaniyang inihanda nang una pa sa kaluwalhatian. (Roma 9:23)

 

...gaya naman ni Cristo ng tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. (Roma 15:7)

 

Upang kayo’y magsilakad ng nararapat sa Dios, na siyang tumawag sa inyo sa kaniyang sariling kaharian at kaluwalhatian. (I Tesalonica 2:12)

 

Tayo ay “tinawag sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan Ni Jesu Cristo” (I Pedro 5:10)

 

Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. (II Pedro 1:3)

 

Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. (I Corinto 2:7)

 

Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luluwalhatiin sa inyo...(II Tesalonica 1:12)

 

Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio. (II Tesalonica 2:14)

 

Dapat tayong maging “papuri sa Kanyang kaluwalhatian” (Efeso 1:12)

 

...at ako’y maglalagay ng kaluwalhatian sa lupain ng buhay. (Ezekiel 26:20)

 

Nais Ng Dios na malaman natin ang kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian (Colosas 1:27)

 

Dapat tayong maging mensahero ng kaluwalhatian. Ang unang mga mananampalataya ay tinawag na “ang mensahero ng mga iglesya at ng kaluwalhatian Ni Cristo”  (II Corinto 8:23)

 

Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kaniyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. (I Cronica 16:24)

 

Ngayon nauunawaan mo na dapat makita sa iyo ang kaluwalhatian Ng Dios, ngunit maaring nagtatanong ka, “Nasaan at paano ko makukuha ang kaluwalhatian  na ito?”

 

ANG KALOOB NG KALUWALHATIAN

 

Ang kahangahanga na kaluwalhatian na ito Ng Dios ay nakalaan sa IYO bilang kaloob. Sinabi Ni Jesus:

 

At ang kaluwalhatiang sa aki’y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila’y maging isa, na gaya naman natin na iisa. (Juan 17:22)

 

Nais Ng Panginoon na iyong matanggap ang katulad na kaluwalhatian kung saan Siya naluwalhati Ng Ama. Kung ito ay kaloob. Ang dapat mo lamang gawin ay angkinin ito:

 

Sapagak’t ang Panginoong Dios ay araw at kalasag: Ang Panginoo’y magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian: hindi siya magkakait ng anomang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. (Mga Awit 84:11)

 

Habang ikaw ay nabago ng Salita Ng Dios, panalangin, at mga karanasan ng buhay na iyong nakatagpo, ikaw ay nasa proseso ng pagtanggap sa kaluwalhatian na ito:

 

Datapuwa’t tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. (II Corinto 3:18)

 

Ang kaluwalhatian ay nakikita mula sa salamin (ang Salita ) tungo sa iyong buhay. Nais kunin Ng Dios ang lubos na kahungkagan sa Kanyang kaluwalhatian at baguhin ito bilang instrumento ng magpapahayag ng Kanyang kaluwalhatian.

 

Ikaw ay dapat patungo mula sa “kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian,” hindi pagkabigo tungo sa pagkabigo!  Ang kaluwalhatian Ng Dios ang dapat na kapangyarihan na nagpapakilos sa iyo. Sinasabi ng mga tao ngayon hindi noon, “Makikita natin Si Jesus.” Kung ipahihintulot Ng Dios...

 

Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw ; o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag: kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag, at ang iyong Dios ay iyong kaluwalhatian. (Isaias 60:19)

 

Yamang ang Dios, ang nagsabi, Magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa mukha ni Jesucristo. (II Corinto 4:6)

 

Sana ikaw ay umiyak katulad ni Moises:

 

...idinadalangin ko sa iyo, ang iyong kaluwalhatian. (Exodo 33:18)

 

At sana ay naisin mo ang pagnanais Ni David na nagnanais na...

 

...upang tanawain ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. (Mga Awit 63:2)

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1.                  Isulat ang Susing Mga Talata mula samemorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.                  Ibigay ang kahulugan ng “kaluwalhatian.”

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3.                  Sino ang pinanggagalingan ng kaluwalhatian?

 

________________________________________

 

4.                  Ibuod ang mga katangian ng kaluwalhatian Ng Dios.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

5.                  Saan ipinahayag Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

6.                  Ang pangungusap ba na ito ay tama o mali:  Dapat kang gumawa ng mabubuting mga gawa para matanggap ang kaluwalhatian mula Sa Dios. Hindi ito kaloob. Ang pangungusap ay ___________________.

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1.   Sa kabanatang ito iyong natutunan ang tungkol sa kaluwalhatian Ng Dios . Ang Biblia ay naglalarawan ng ibang uri ng kaluwalhatian na tinatawag na “walang kabuluhan na kaluwalhatian.” Ang uri ng kaluwalhatian na ito ay...

 

ANG KALUWALHATIAN NG TAO:

 

Ang lahat ng tao ay naghahanap ng anumang uri ng kaluwalhatian. Kung hindi ito kaluwalhatian Ng Dios, ito ay walang kabuluhan na kaluwalhatian. Ang ilan sa mga tao ay mahal ang kaluwlahatian ng tao higit sa kaluwalhatian Ng Dios:

 

Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila’y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila  ang sa kanila’y ganti. (Mateo 6:2)

 

Ang anumang bagay na iyong ginagawa para matanggap ang kaluwalhatian mula sa tao, ang kanilang papuri ay iyong gantimpala. Tinutukoy ito ni Pablo na ang mga ito ay “kaluwalhatian na nakikita” ngunit hindi sa puso ( II Corinto 5:12). Ang kaluwalhatian ng tao ay hindi nagtatagal:

 

Sapagka’t lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo’y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta:

 

Datapuwa’t ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. (I Pedro 1:24-25)

 

Hindi mo dapat naisin ang kaluwalhatian ng tao:

 

Ako’y naging mangmang: pinilit ninyo ako; ako sana’y dapat ninyong purihin: sapagka’t sa anoman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako’y walang kabuluhan. (II Corinto 12:11)

 

Ako’y naging mangmang: pinilit ninyo ako...sapagka’t sa anoman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako’y walang kabuluhan. (II Corinto 12:11)

 

Kaya’t huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka’t ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. (I Corinto 3:21)

 

...Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Cristo. (I Tesalonica 2:6)

 

Ang anumang kaluwalhatain na iyong natatanggap ay dapat maibigay Sa Dios. Sinabi ni Pablo:

 

At kanilang niluluwalhati ang Dios sa akin. (Galacia 1:24)

 

ANG KALUWALHATIAN NG SARILI:

 

Maaaring nagagawa mo ang walang kabuluhan na kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagluluwalhati sa iyong sarili:

 

Hindi mabuting kumain ng maraming pulot: Gayon ang paghanap ng tao ng kanilang sariling kaluwalhatian ay hindi kaluwalhatian. (Kawikaan 25:27)

Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kaniyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus.

 

Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa boong limpak?

(I Corinto 5:5-6)

 

Ang nagsasalita ng sa ganang kaniyang sarili’y humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian: datapuwa’t ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya’y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kaniya’y walang kalikuan. (Juan 7:18)

 

Maraming kaluwalhatian na mula sa laman (II Corinto 12:6). Mayroon na mga “naluluwalhati sa kanilang kahihiyan” o kasalanan (Fillipos 3:19). Sinasabi niya na ang kanilang kahihinatnan ay pagkawasak! Sinasabi ng Santiago 3:14 kung mayroon tayong mapapait na paninibugho at pagkakampikampi sa ating mga puso, hindi tayo naluluwalkhati at “nanloloko laban sa katotohanan.”

 

Sapagka’t kung ipinapangaral ko an evangelio, ay wala akong sukat ipagmapuri: sapagka’t ang pangangailangan ay iniatang sa akin; sapagka’t sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang evangelio. (I Corinto 9:16)

 

Kundi pinili ng Dios ang mga bagay ng kamangmangan ng sanglibutan, upng hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas;

 

At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga:

 

Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. (I Corinto 1:17-29)

 

David, ang iyong iyak ay dapat na :

 

Huwag sa amin, Oh Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang-loob, at dahil sa iyong katotohanan. (Mga Awit 115:1)

 

Ang “naluluwalhating buhay “ ay hindi makasariling buhay:

 

Ngunit hindi ko hinanap ag aking sariling kaluwalhatian: may isang humahanap at humahatol. (Juan 8:50)

 

Anumang pagluwalhati na iyong ginagawa ay hindi dapat sa sarili, ngunit para sa Panginoon:

 

Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri ay magmamapuri sa Panginoon. (I Corinto 1:31 at II Corinto 10:17)

 

Maaari mo rin na luwalhatiin ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon:

 

Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. (Roma 15:17)

 

Maaari mo rin na luwalhatiin ang krus at ang lahat ng kinakatawan nito:

 

Datapuwa’t malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyao’y ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako’y sa sanglibutan. (Galacia 6:14)

 

ANG KALUWALHATIAN NG MUNDO AT ANG MGA KAHARIAN NITO:

 

Ang isa pang uri ng “walang kabuluhan na kaluwalhatian” ay ang kaluwalhatian ng mundo at ang mga kaharian nito:

 

Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila. (Mateo 4:8. Tingnan din ang Lucas 4:6)

 

Huwag kang matakot pagka may yumaman. Pagka ang kaluwalhatian ng kaniyang bahay ay lumago:

 

Sapagka’t pagka siya’y namatay ay wala siyang dadalhin; ang kaniyang kaluwalhatian ay hindi bababang susunod sa kaniya. (Mga Awit 49:16-17)

 

Ang mga hari at mga reyna at mga bansa ay nawala ang “korona ng kanilang kaluwalhatian” (Isaias 8:7; Jeremias 13:18;  48:18; Daniel 4:36;  5:18-20).

 

(Narito ang ilan pang mga karagdagan na mga talata tungkol sa makamundong kaluwalhatian:  Daniel 11:39;  Oseas 9:11;  10:5;  Mikas 2:9;Habacuc 2:16; Zacarias 11:3)

 

Ang mga bansa ay dapat luwalhatiin Ang Panginoon sa halip na ang kanilang sariling lakas at kapangyarihan:

 

... At ikaw ay susumpa, Buhay ang Panginoon, sa katotohanan, sa kahatulan, at sa katuwiran; at ang mga bansa ay magiging mapalad sa kaniya, at sa kaniya luluwalhati sila. (Jeremias 4:2)

 

(Tingnan din ang I Samuel 35:2;  Isaias 24:23;  25:3; 26:15;  41:16;  60:9;  Mga Awit 86:9;  102:15-16).

 

2. Ang Biblia ay nagbigay ng mga babala tungkol sa walang kabuluhan na kaluwalhatian:

 

Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang mga bangkay ng mga tao ay mangabubuwal na parang dumi sa luwal na parang, at parang bigkis sa likod ng manggagapas; at walang dadampot.

 

Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kaniyang nauunawa, at kaniyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran sapagka’t sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. (Jeremias 9:23-24)

 

Huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo’y nangagmumungkahian sa isa’t isa, nangagiinggitan sa isa’t isa. (Galacia 5:26)

 

Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo’y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. (Filipos 2:3)

 

3. Ipinahayag ng Biblia ang kasalukuyang resulta ng walang kabuluhan na kaluwalhatian:

 

Pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo, upang hamakin ang kapalaluan ng boong kaluwalhatian, upang hiyain ang lahat na mararangal sa lupa.(Isaias 23:9)

 

Ang kaluwalhatian ng mundo ay “lumilipas na bulaklak at maagang bunga bago ang taginit (bulok)”... (Isaias 28:1,4)

 

3. Ipinahahayag din nito ang panghinaharap na mga resulta ng walang kabuluhan na kaluwalhatian:

 

Kaya’t pinalaki ng Sheol ang kaniyang nasa, at ibinuka ang kaniyang bibig ng walang sukat: at ang kanilang kaluwalhatian, at ang kanilang kahambugan, at ang nagagalak sa gitna nila ay bumaba roon. (Isaias 5:14)

 

Sa kahulihan, ang lahat ng kaluwalhatian ng mga bansa ay magiging Kanyang...

 

At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito: at ang mga hari sa lupa ay mangagdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon.

 

At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. (Apocalipsis 21:24,26)

 

4. Narito ang ilan sa karagdagang impormasyon tungkol sa kaluwalhatian Ng Dios. Ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng pagkatuto tungkol sa ...

 

ANG UNANG PAGPAPAKITA NG KALUWALHATIAN NG DIOS:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios na nagpakita kay Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia:  Mga Gawa 7:2.

 

ANG UNANG PAGBANGGIT SA SALITA:

 

Ang kaluwalhatian Ng Panginoon na nagpakita sa ulap:  Exodo 16:10.

 

Kawili-wili, ang pagpapakita na ito ay tugon sa mga sinasabi ng Israel.

 

ANG UNANG PAGKAKATAON NA IBINIGAY ANG KALUWALHATIAN SA DIOS:

 

Ang unang pagkakataon na ang kaluwalhatian ay ibinigay Sa Dios ay sa awit ni Miriam pagkatapos na ang Isarel ay nakatawid sa Pulang dagat mula sa Egipto:

 

... Sinong gaya mo, Oh Panginoon, sa mga dios? sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan. Nakasisindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalaghan. (madalas na paulilt-ulit) (Exodo 15:1-21)

 

 

PAANO ANG KALUWALHATIAN NG DIOS AY NAKITA SA NAKARAANG MGA KAPAHAYAGAN:

 

Nakatala sa Biblia kung paano naagpakita ang kaluwalhatian Ng Dios nang ito ay nakitang ipinahayag sa nakaraan. Ito ay...

 

Katulad ng bahaghari:

 

Kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. At nang aking makita, ako’y nasubasob, at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita. (Ezekiel 1:28)

 

Nakatayo:

 

Nang magkagayo’y bumangon ako at ako’y lumabas sa kapatagan; at, narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay dumoon, na gaya ng kaluwalhatian na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar; at ako’y napasubsob. (Ezekiel 3:23)

 

Mula sa silangan , nagniningning, na may makapangyarihan na tinig:

 

At, narito, ang kaluwalhatian ng Dios ng Israel ay nanggagaling sa dakong silangan; at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig; at ang lupa ay nagningning sa kaniyang kaluwalhatian. (Ezekiel 43:2)

 

Bilang maliwanag na ilaw:

 

Tinutukoy ni Pablo ang “kaningningan ng Kanyang kaluwalhatian “ sa Hebreo 1:3. Sinabi Ni Jesus “Ako ang ilaw ng mundo.” Sinabi ni Pablo, “Hindi ko makita ang kaluwalhatian ng ilaw na iyon (Mga Gawa 22:11). Ang bagong Jerusalem ay inilarawan bilang nagtataglay ng kaluwalhatian Ng Dios bilang ilaw:

 

At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, o ng buwan man, upang lumiliwanag sa kaniya: sapagka’t nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Dios, at ang ilaw doon ay ang Cordero. (Apocalipsis 21:23)

 

At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, o ng buwan man, upang lumiwanag sa kaniya: sapagka’t nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Dios, at ang ilaw doon ay ang Cordero.

 

At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito: at ang mga hari sa lupa ay mangagdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon.

 

At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. (Apocalipsis 21:23,24,26)

 

Ang Dios ay nananahan sa ilaw na walang sinoman ang makalalapit (I Timoteo 6:15-16).

 

Usok:

 

At napuno ng usok ang santuario mula sa kaluwalhatian ng Dios, at sa kaniyang kapangyarihan; at sinoman ay hindi nakapasok sa santuario, hanggang sa matapos ang pitong salot ng pitong anghel. (Apocalipsis 15:8)

 

At kung may usok, may apoy... Ang apoy na hindi mapapatay:

 

At ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay paris ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok, sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. (Exodo 24:17)

 

At ang lahat na mga anak ni Irael ay nagsitingin, nang ang apoy ay lumagpak, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay; at sila’y nangagpatirapa sa lupa sa pabimento, at nagsisamba, at nangagpasalamat sa Panginoon, na nagsisipagsabi, sapagka’t siya’y mabuti; sapagkat ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man. (II Cronica 7:3)

 

At inyong sinabi, Narito, ipinakita sa amin ng Panginoon nating Dios ang kaniyang kaluwalhatian at ang kaniyang kadakilaan, at aming narinig ang kaniyang tinig mula sa gitna ng apoy: aming nakita sa araw na ito, na ang Dios ay nakikipagusap sa tao, at siya’y buhay. (Deuteronomio 5:24)

 

Sa loob at bilang ulap:

 

At nangyari, pagkapagsalita ni Aaron sa boong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sila’y tumingin sa dakong ilang, at, narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. (Exodo 16:10)

 

At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai, at tinakpan ng ulap na amin na araw...( Exodo 24:16)

 

Nang magkagayo’y tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan, at pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo.

 

At si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan, sapagka’t lumagay sa ibabaw niyaong ang ulap, at pinuspos ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. (Exodo 40:34-35)

At nangyari, nang magpipisan ang kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron, na sila’y tumingin sa dako ng tabernakulo ng kapisanan; at, narito, tinakpan ng ulap at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. (Mga Bilang 16:42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-LIMANG  KABANATA

 

ANG MGA LAYUNIN NG KALUWALHATIAN NG DIOS

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibuod ang mga layunin ng kaluwalhatian Ng Dios.

 

SUSING TALATA:

           

At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat ng tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. (Isaias 40:5)

PAMBUNGAD

 

Sa huling aralin iyong natutunan ang pangunahing katotohanan tungkol sa kaluwalhatian Ng Dios, ano ito, saan Niya ipinahayag ang Kanyang kaluwalhatian, at ikaw ay binigyan ng kaloob ng kaluwalhatian. Ang kasiyasiyang kaloob ng kaluwalhatian na ito ay maraming mga layunin sa iyong buhay, ang lahat ng ito ay maghahanda at magpapakilos sa iyo para matupad ang iyong natatanging bahagi sa plano Ng Dios.

 

MGA LAYUNIN NG KALUWALHATIAN NG DIOS

 

Paulit-ulit sa Biblia na sinabi Ng Dios na Kanyang ipahahayag ang Kanyang kaluwalhatian para ang mga bansa ay makilala siya:

 

Ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat; sila’y mangagmamana ng lupain magpakailan man, ang sanga g aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako’y luwalhatiin.  (Isaias 60:21)

 

Ngunit marami pang ibang mga layunin para sa kaluwalhatian Ng Dios, ang karamihan dito ay may kaugnayan sa iyo bilang indibiduwal. Ang kaluwalhatian ay ibinigay para:

 

PROBISYON/ PANUSTOS:

 

Kung ikaw ay napakilos para gumawa ng gawain para Sa Dios, magkakaroon ka ng parehong natural at espirituwal na mga pangangailangan. Ang kaluwalhatian Ng Dios ay nagbibigay sa iyong natural na mga pangangailangan:

 

At pupunan ng aking Dios ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa. (Filipos 4:19)

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ay nagkakalaoob ng iyong espirituwal na mga pangangailangan:

 

            Upang sa inyo’y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo’y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (Efeso 3:16)

 

KALAKASAN:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ay nagbibigay ng lakas para mag ministeryo:

 

Sapagka’t ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan...(Mga Awit 89:17)

 

Na kayo’y palakasin ng boong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian...(Colossas 1:11)

 

KAGALAKAN:

 

Habang ikaw ay nagmiministeryo ang kaluwalhatian Ng Dios ay nagbibigay sa iyo ng kagalakan :

 

Pumuri nawa ang mga banal sa kaluwalhatian: magsiawit sila sa kagalakan sa kanilang mga higaan. (Mga Awit 149:5)

 

...Luwalhatiin ang Panginoon, upang makita namin ang inyong kagalakan; ngunit sila’y mangapapahiya. (Isaias 66:5)

 

Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagama’t ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma’y inyong sinasampalatayanan, na kayo’y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. (I Pedro 1:8)

 

Mangagpakaluwalhati kayo sa kaniyang banal na pangalan: mangagalak ang puso niyaong nagsisihanap sa Panginoon. (I Cronica 16:10)

 

KALAYAAN:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ang may responsabilidad para palayain ka mula sa pagkabihag tungo sa kalayaan. Ang Kanyang kaluwalhatian ay gagawa ng ganitong bagay para sa mga iyong pinagmiministeryuhan:

 

Ikaw ay bumangon, sumilang ka: sapagka’t ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo... (Isaias 60:1)

 

Na ang boong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. (Roma 8:21)

 

KAPAHINGAHAN:

 

Habang ikaw ay napapagal at nalulumbay, ikaw ay bibigyan Ng Dios ng maluwalhating kapahingahan:

 

At mangyayari, sa araw na yaon na ang angkan ni Isai, na tumatayong pinakawatawat ng mga bayan, hahanapin ng mga bansa; at ang kaniyang pahingahang dako ay magiging maluwalhati. (Isaias 11:10)

 

PAGBABANAL:

 

Pinababanal at ginagawa kang banal na sisidlan ng kaluwalhatian, handa na magamit Ng Dios:

 

Pitong araw na isusuot ng anak ng magiging saserdote nakahalili niya, pagka siya’y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan upang  mangasiwa sa dakong banal. (Exodo 29:30)

 

(Ang dahilan kung bakit marami tayong nakikitang kasalanan sa Iglesya ay dahil wala ang kaluwlahatian Ng Dios doon!)

 

PAGKAKAISA:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ang sanhi ng pagkakaisa, na mahalaga habang ang Iglesya ay kumikilos bilang isang Katawan para matupad ang Dakilang Utos:

 

At ang kaluwalhatiang sa aki’y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila’y maging isa, na gaya naman natin na iisa. (Juan 17:22)

 

PATNUBAY:

 

Pinapatnubayan ka Ng Dios sa pamaamgitan ng Kanyang kaluwalhatian:

 

Na inaakbayan ng kaniyang maluwalhating bisig ang kanang kamay ni Moises? Na humawi ng tubig sa harap nila, upang gawan ang kaniyang sarili ng walang hanggang pangalan? (Isaias 63:12)

 

...gayon mo pinatnubayan ang iyong bayan, upang gawan mo ang iyong sarili ng maluwalhating pangalan. (Isaias 63:14)

 

KATALINUHAN:

 

Ang katalinuhan na iyong kailangan para maging mabisa sa ministeryo ay nagmumula Sa kaluwalhatian Ng Dios:

 

Upang ipagkaloob sa inyo ng Dios ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa kaniya;

 

Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pagasa sa kaniyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kaniyang pamana sa mga banal. (Efeso 1:17-18)

 

KAPAHAYAGAN:

 

Niluluwalhati Ng Espiritu Santo Ang Dios habang ipinahahayag Niya ang mga bagay sa iyo na tungkol Sa Dios :

 

Luluwalhatiin niya ako: sapagka’t kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo’y ipahahayag.  (Juan 16:14)

 

PAGLULUWALHATI SA KANYANG SALITA:

 

Ang kapahayagan ay palaging lumuluwalhati Sa Salita Ng Dios. Nang ipinahayag na ang kaligtasan ay para rin sa mga Pagano...

 

... At pagdaka’y sinaktan siya ng anghel ng Panginoon, sapagka’t hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Dios: at siya’y kinain ng mga uod, at nalagot ang hininga. (Mga Gawa 12:23)

 

Ang Salita Ng Dios ay naluwalhati habang pinahihintulutan mo ito na kumilos sa iyong buhay:

 

Kaya’t nang hindi na kami mangakatiis, ay minagaling naming maiwang nagiisa sa Atenas  (II Tesalonica 3:1)

 

MULING PAGKABUHAY:

 

Ikaw ay “muling ibabangon mula sa mga patay” sa pamamagitan gn kaluwalhatian Ng Panginoon. Ang Dios ay nasa proseso ng pagbabago sa iyong napakasamang katawan tungo sa maluwalhating katawan (Filipos 3:21).  Sa oras ng pagpapakita Ni Cristo, ikaw ay makikita na kasama Niya “sa kaluwalhatian” ( Colosas 3:4). Tingnan  din ang I Corinto 15:43).

PAKIKIPAGLABAN:

 

Nais nakawin ng kalaban ang iyong kaluwalhatian:

 

At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng kaaway.  (Mga Awit 78:61)

 

Ang dahilan kung bakit nais ng kalaban na nakawin ang iyong kaluwalhatian dahil alam niya ang mahalagang mga layunin nito para ikaw ay kumilos sa gawain para Sa Panginoon. Alam din niya na ang kaluwalhatian Ng Dios ay mabisang sandata para sa espirituwal na pakikipaglaban:

 

...at tingnan ninyo ang mga gawa ng Dios; Siya’y kakilakilabot sa kaniyang gawain sa mga anak ng mga tao. (Isaias 66:5)

 

Nasa Dios ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian; ang malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko’y nasa Dios. (Mga Awit 62:7)

 

Ngunit ikaw, Oh Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko: aking kaluwalhatian; at siyang tagapagtaas ng aking ulo. (Mga Awit 3:3)

 

Kung magkagayo’y sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw; at ang iyong katuwiran ay nangunguna sa iyo; ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. (Isaias 58:8)

 

Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay dumudurog ng kaaway...Umawit kayo sa Panginoon, sapagka’t siya’y nagtagumpay ng kaluwaluwalhati; ang kabayo at ang sakay niyaon ay ibinulusok niya sa dagat. (Exodo 15:6,21)

 

At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng boong tahanan ng bundok ng Sion at sa itaas  ng kaniyang mga kapulungan ng isang ulap at usok sa araw, at ng liwanag ng nagniningas na apoy sa gabi: sapagkat sa itaas ng lahat ng kaluwalhatian ay magkakaroon ng isang kubong na kayo. (Isaias 4:5)

 

Sapagkat ako, sabi  ng Panginoon, ay magiging sa kaniya’y isang kutang apoy sa palibot, at ako’y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. (Zacarias 2:5)

 

Sa gayo’y katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kanluran, at ang kaniyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw sapagka’t siya’y darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. (Isaias 59:19)

 

Sapagka’t ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: Dahil sa kaluwalhatian ay sinugo nniya ako sa mga bansa na nanamsam sa inyo; sapagka’t ang humihipo sa inyo, ay humihipo sa itim ng kaniyang mata. (Zacarias 2:8)

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ay bahagi ng iyong pananggalang na kalasag, ay mayroong pagikot na nangyayari kung iyong ginagamit ang kalulwalhatian sa pakikipaglaban. Ang Kanyang kaluwalhatian ay ang iyong depensa, at sa iyong paggamit nito, ikaw ay dapat na magbigay ng kaluwalhatian. Sa iyong pagbibigay ng kaluwalhatian, makatatanggap ka pa ng maraming kaluwalhatian:

 

At sabihin ninyo, Iligtas mo kami, Oh Dios ng aming kaligtasan, at pisanin mo kami, at iligtas mo kami sa mga bansa, upang kami ay pasalamat sa iyong banal na pangalan, at magtagumpay sa iyong kapurihan. (I Cronica 16:35)

 

At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako. (Mga Awit 50:15)

 

At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat ng tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. (Isaias 40:5)

 

Ngayon na naunawaan mo ang mga mahalagang layunin ng kaluwalhatian Ng Dios sa pagpapakilos sa iyo para sa gawain ng ministeryo, kailangan mong malaman kung paano mararanasan ang kaluwalhatian Ng Dios. Ito ang iyong matututunan sa susunod na kabanata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Ibuod kung ano ang iyong natutunan sa aralin na ito tungkol sa mga layunin ng kaluwalhatian Ng Dios.

 

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa  pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Ang kapahayagan ng kaluwalhatian Ng Dios ay hindi naka depende sa karapat-dapat na kandidato. Pag-aralan ang tungkol sa mga sumusunod na lalake kung saan nagpahayag ng Kanyang kaluwalhatian Ang Dios:

 

Si Abraham : Ang lalaking nagsinungaling.

 

Ang kapahayagan ng kaluwalhatian ang naging dahilan para iwan ang lahat dahil sa utos Ng Dios. (Genesis 12:1-4) Sinabi Ng Biblia “Malakas ang kanyang pananampalataya, nagbibigay ng kaluwalhatian Sa Dios.”  (Roma 4:20)

 

Si Moises : Ang  utal na pastol.

 

Siya ay nanguna sa bansa para makalaya dahil sa kapahayagan ng kaluwalhatian.  (Exodo 34:29)

 

Si Jacob:  Ang tumakas na manloloko.

 

... Kahit nga nagpahayag ng kaluwalhatian Ang Dios sa pangitain at ginawang dakila si Jacob.  (Genesis 28:10-15)

 

Si Isaias: Ang isang batang lalake na may maruming bibig.

 

Ang pangitain ni Isaias ng kaluwalhatian Ng Dios ay nagdulot ng dakilang ministeryo ng propesiya. (Isaias 6)

 

Si Saul (Pablo):  Sa una ay mang-uusig at pumapatay ng anak Ng Dios.

 

Ang kapahayagan ng kaluwalhatian Ng Dios ay nagbago sa kanyang buhay (Mga Gawa 9)

 

Hindi nagtatangi ng tao Ang Dios. Kung ipinahayag Niya ang kaluwalhatian Niya sa mga taong ito na parang hindi karapat-dapat. Kanyang ipahahayag ang Kanyang kaluwalhatian Sa IYO.

 

Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan.

 

Datapuwwa’t kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Judio ang una-una, at gayon din sa Griego:

 

Sapagka’t ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. (Roma 2:7,10-11)

 

2. Tingnan ang kabanata 17 ng Juan sa iyong pag-aaral ng mga layunin ng kaluwalhatian Ng Dios sa buhay Ni Jesus:  Nang sinabi Ni Jesus “ang kaluwalhatian Ng Dios ay nagbigay sa Kanya, Nagbigay Siya sa atin”... Ano ang kasama sa kaluwalhatian na ito? (Pansinin ang mga talata 1 at 22). Ang kaluwalhatian Ng Dios ay nagbigay Kay Jesus ng ...

 

 

            -Kapangyarihan para akayin ang iba sa kaalaman sa tunay na Dios: 3

            -Kakayahan na matagumpay na matapaos ang gawain Ng Dios:  4

            -Mga tao na sumama sa ministeryo:  6,9,11,12

            -Ang Salita ng katotohanan:  8,14

            -Ng Kanyang utos:  8,18,23,25

            -Iglesya (ang mga ito na ibinigay mo sa akin”): 2,24

            -Kanyang Sariling Ama:  23

            -Pag-ibig:  23,24,26

            -Pagkakaisa:21-22

            -Kagalakan:  13

 

3. Natutunan mo sa nakaraan kung paano ang apoy Ng Dios ay may kaugnayan sa Kanyang Paghuhukom. Ang kaluwalhatian Ng Dios ay ipinahayag din sa paghuhukom. Basahin ang Mga Bilang 16. Nang Si Korah at ang kanyang nagaaklas na grupo ay nagsama-sama bago sa tabernakulo, “ang kaluwalhatian Ng Panginoon ay nagpakita” sa paghuhukom.

 

Sinabi Ng Dios:

 

At aking pararatingin ang aking kaluwalhatian sa mga bansa; at makikita ng lahat ng bansa ang aking kahatulan na aking inilapat, at ang aking kamay na aking binuhat sa kanila. (Ezekiel 39:21)

 

Basahin ang Roma 2:5-10:  Ang dakilang gantimpala ng Dios ay ang pagbibigay ng Kanyang walang-hanggang kaluwalhatian. Ang pinakamatinding huling paghuhukom ay ang hindi makasama sa kaluwalhatian na ito:

 

Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. (II Tesalonica 1:9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-ANIM NA KABANATA

 

PAANO LULUWALHATIIN ANG DIOS

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ipaliwanag kung paano luluwalhatiin Ang Dios.

·                    Talakayin ang patuloy na pagikot ng pagbibigay at pagtanggap ng kaluwalhatian.

 

SUSING TALATA:

           

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sumasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios.

(Juan 11:40)

 

PAMBUNGAD

 

Sa nakaraan na dalawang mga kabanata iyong napag-aralan ang tungkol sa kaluwalhatian ng Dios at ang mga layunin. Natutunan mo rin na ikaw ay nilikha para luwalhatiin Siya at hayaan na ang Kanyang kaluwalhatian ay makita sa iyong buhay at ministeryo.

 

Para iyong maranasan ang kaluwalhatian ng Dios at maakay ang iba na maranasan ito, kailangan mong malaman kung  paano Siya luluwalhatiin. Habang iyong niluluwalhati Ang Dios, Kanyang ipahahayag sa iyo ang higit Niyang kaluwalhatian. Naranasan ni Moises ang kaluwalhatian Ng Dios at naakay niya ang iba na maranasan ito:

 

At sinabi ni Moises, Ito ang utos ng Panginoon na gawin ninyo: at lilitaw sa inyo ang kaluwalhatian ng Panginoon

 

At pumasok si Moises at s Aaron sa tabernakulo ng kapisanan, at sila’y lumabas, at binasbasan ang bayan: at lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. (Levitico 9:6,23)

 

Nakaakay si Moises ng iba para maranasan ang kaluwalhatian Ng Dios at magagawa mo rin ito. Ipakikita ng aralin na ito ang mga prinsipyo sa Biblia na nagpapaliwanag kung paano luluwalhatiin Ang Dios.

 

PAANO LULUWALHATIIN ANG DIOS

 

Ayon sa Biblia , maaari mong maluwalhati Ang Dios sa mga sumusunod na paraan:

 

 

SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA:

 

Ang kaluwalhatian ay ipinahayag habang ikaw ay pinakikilos na maniwala at kumilos sa pananampalataya:

 

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sumasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios. (Juan 11:40)

 

Sinasabi ng Salita na si Abraham:

 

Kundi, sa pagtingin niya sa pangako ng Dios, ay hindi nagalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya, na niluluwalhati ang Dios.

(Roma 4:20)

 

SA PAMAMAGITAN NG PAGTUBOS:

 

Ang Dios ay naluwalhati sa iyong pagkatubos mula sa kasalanan. Ang pagluluwalhati ay tinatawag na kaligtasan at pagiging ganap:

 

At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. (Roma 8:30)

 

SA PAMAMAGITAN NG PAGSISISI:

 

Ang Dios ay naluwalhati sa iyong unang pagsisisi at pagkahikayat mula sa kasalanan at sa pamamagitan ng patuloy na pagsisisi kung ikaw ay nagkasala:

 

At sinabi ni Josue kay Achan, Anak ko, isinasamo ko sa iyo, na iyong luwwalhatiin ang Panginoon, ang Dios ng Israel, at magpahayag ka sa kaniya; at ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa; huwag kang maglihim sa akin. (Josue 7:19)

 

Kasama sa pagsisisi ang paglilinis ng iyong sarili mula sa makasalanan na ugali at gawain. Ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian Sa Dios:

 

Ang matuwid ay matutuwa sa Panginoon, at manganganlong sa kaniya; at lahat ng mga matuwid sa puso ay nagsisiluwalhati. (Mga Awit 64:10)

 

Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito’y nararapat maging banal at walang kapintasan. (Efeso 5:27)

 

 

 

SA PAMAMAGITAN NG PAGTANGGAP:

 

Ang Dios ay naluwalhati sa iyong pagtanggap na Si Jesus ay Panginoon:

 

At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. (Filipos 2:11)

 

SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPAKUMBABA SA IYONG SARILI:

 

Ang Dios ay naluwalhati kung ikaw ay nagpapakumbaba:

 

At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at nangagpatirapa: at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa kanila. (Mga Bilang 20:6)

 

Kasama sa pagpapakumbaba sa iyong sarili ang pag-aayuno at panalangin:

 

Kung magkagayo’y sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw; at ang iyong katuwiran ay nangunguna sa iyo; ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod  (Isaias 58:8)

 

Sa iyong pagpapakumbaba at pananalangin, sinasagot Ng Dios ang iyong mga panalangin at ito ay nagbibigay ng higit na kaluwalhatian Sa Dios:

 

Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Ang bawat uminon  ng tubig na ito ay muling mauuhaw. (Juan 14:13)

 

Ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba sa iyong sarili ay paghahandog ng iyong katawan bilang buhay na handog:

 

Sapagak’t kayo’y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios. (I Corinto 6:20)

 

SA PAMAMAGITAN NG PAGSAMA SA KANYANG PRESENSIYA:

 

Ikaw ay nagbibigay ng kaluwalhatian Sa Dios kung ikaw ay patuloy na sumasama (namumuhay na patuloy) sa Kanyang presensiya:

 

Karangalan at kamahalan ang nangasa harap niya: karangalan at kasayahan ag nangasa kaniyang tahanan. (I Cronica 16:27)

 

Ikaw ay patuloy na sumasama sa presensiya Ng Dios sa pamamagitan ng pamumuhay Ni Cristo sa iyo:

 

At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako’y limuluwalhati sa kanila. (Juan 17:10)

 

Ikaw ay sumasama sa Kanyang presensiya sa pamamagitan ng pagpapahintulot Sa Dios na pumasok at kumilos sa pamamagitan mo:

 

...At nang makita ni Saul ang hukbo ng mga Filisteo, siya’y natakot, at ang kaniyang puso ay nanginig na mainam. (I Samuel 28:5)

 

SA PAGDURUSA:

 

Kung nakakaranas ka ng mga suliranin, pagsubok, at pagdurusa sa buhay, Ang Dios ay naluluwalhati  kung ang iyong tugon ay tama:

 

At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo’y lumuwalhati namang kasama niya. (Roma 8:17-18)

 

Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga baga na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian? (Lucas 24:26)

 

Sinabi ni Pablo:

 

...kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan;

 

At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa:

 

At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagak’t ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.

 

Sapagka’t nang tayo ay mahina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. (Roma 5:3-6)

 

Ang lahat ng bagay ay para sa ikabubuti mo, para ang mayamang awa sa pamamagitan ng pagpapasalamat ng marami ay mauwi sa kaluwalhatian Ng Dios.

 

Sapagka’t ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami, ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Dios.

 

Sapagka’t ang aming magaang kapighatian, na sa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo’t lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan.

 

Kaya nga hindi kami nanghihimagod; bagama’t ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. (II Corinto 4:15,17 at 16)

 

Kung kinakailangang ako’y magmapuri, ako’y magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. (II Corinto 11:30)

 

...ngunit sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. (II Corinto 12:5)

 

At siya’y nagsabi sa akin, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo: sapagka’t ang aking kapangyarihan  ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya’t bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo. (II Corinto 12:9)

 

Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. (Efeso 3:13)

 

Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagamat ito’y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa  pagpapakahayag ni Jesucristo. (I Pedro 1:7)

 

Sapagka’t anong kapurihan nga, kung kayo’y nangagkakasala, at kayo’y tinatampal ang inyong tanggapin na may pagtitiis ngunit kung kayo’y gumagawa ng mabuti, at kayo’y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito’y kalugodlugod sa Dios. (I Pedro 2:20)

 

Kundi kayo’y mangagalak, sapagka’t kayo’y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak.

 

Kung kayo’y mapintasan dahil sa pangalabn ni Cristo, ay mapapalad kayo: sapagka’t ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritung Dios ay nagpapahingalay sa inyo...

 

Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. (I Pedro 4:11-16)

 

Ipinahihiwatig ng I Pedro 5:1 at 4 na sa iyong pakikiisa sa Kanyang pagdurusa, makikiisa ka rin sa Kanyang kaluwalhatian. Kahit ang karamdaman ay maaring magamit para sa kaluwalhatian Ng Dios kung ang mga resulta ay kagalingan:

 

Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, Ang sakit na ito’y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Dios, upang ang Anak ng Dios ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. (Juan 11:4)

 

Ang pagbabagong anyo Ni Jesus ay nangyari dahil sa pagdurusa na Kanyang haharapin. Para makita ang kaluwalhatian na nagbago sa pagdurusa!

 

 SA PAGTUPAD NG IYONG MINISTERYO:

 

Ang Dios ay naluwalhati kung iyong natupad ang tawag mo sa ministeryo:

 

Na kung ang sinoma’y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios; kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios; upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. Siya nawa (I Pedro 4:11)

 

Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo’yariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya;

 

Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo’y sa kaniya, ayon sa biyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesucristo. (II Tesalonica 1:11-12)

 

Ang iyong ministeryo ay kasama ang mabubuting gawa at Ang Dios ay naluwalhati sa paggawa mo ng mga gawain na ito:

 

Datapuwa’t kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti...(Roma 2:10)

 

Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit.  (Mateo 5:16)

 

Kasama din sa mabubuting gawa ang iyong pag-uugali at pakikipag-usap. Itinuturo ng II Pedro 2:12 na Ang Dios ay naluwalhati kung ang iyong pag-uugali at pakikipagusap ay tama. Kasama sa gawain Ng dios ang espirituwal na pamumunga. Ito ay nagbibigay din ng kalulwalhatian Sa Dios:

 

Sa ganito’y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo’y magsipagbunga ng marami; at gayon kayo’y magiging aking mga alagad. (Juan 15:8)

 

Ang bunga ng katuwiran ay nagbibigay ng kaluwalhatian Sa Dios:

 

Na mangapuspos ng bunga ng kabanalan, na ito’y sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Dios. (Filipos 1:11)

 

Kasama sa gawain Ng Dios ang pagbabahagi ng mensahe ng Ebanghelyo Ng Dios na nagpapahayag ng Kanyang kaluwalhatian sa mga bansa:

 

Ikaw ay bumangon, sumilang ka: sapagka’t ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo.

 

Sapagka’t narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot na dilim ang mga bayan: ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kaniyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. (Isaias 60:1-2)

 

Sinasabi ng Mga Awit 96:3 na “ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian mula sa mga pagano”

 

...at sila’y mangagpapahayag ng aking kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa. (Isaias 66:19)

 

Sila’y mangagsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian, at mangungusap ng iyong kapangyarihan. (Mga Awti 145:11)

 

Ang mensahe na ating ipinangangaral ay tinawag na “maluwalhating Ebanghelyo”(tingnan ang I Timoteo 1:11;  II Corinto 3:7 hanggang 4:6;  Colosas 1:27).  Kung ang Ebanghelyo ay naipangaral at pinaniwalaan, ito ay may kaluwalhatian na pinatutunguhan ( II Tesalonica 3:1). Kung tinanggap ng tao ang Ebanghelyo, naluwalhati Ang Dios (II Tesalonica 1:12). Ang mga nakarinig at naniwala ay nabigay ng kaluwalhatian Sa Dios (Mga Gawa 13:48). Ang mga naglakbay at nangaral ng Ebanghelyo gawin ito para sa kaluwalhatian Ng Dios (II Corinto 8:9). Kahit ang kayamanan  ng kaluwalhatian ay sa iyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo (Efeso 1:16; Colosas 1:11).

 

Sa iyong pagmiministeryo ipinakikita Ng Dios ang Kanyang kapangyarihan at niluluwalhati Siya ng tao:

 

...sapagka’t niluluwalhati ng lahat ng mga tao ang Dios dahil sa bagay na ginawa. (Mga Gawa 4:21)

 

(Basahin kung paano Ang Dios ay naluwalhati sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan;  Mateo 9:8;  15:31;  Marcos 2;12;  Lucas 2:20;  5:25-26;  7:16;  13:13;  17:15;  18:43;  19:38;  23:47)

 

Naluwalhati Ang Dios sa pagtupad ng gawain kung saan ka tinawag:

 

Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. (Juan 17:4)

 

Maaari mong luwalhatiin Ang Dios sa lahat ng iyong ginagawa:

 

Kaya kung kayo’y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.

(I Corinto 10:31)

 

Na kung ang sinoma’y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios; kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios; upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. Siya nawa (I Pedro 4:11)

 

Ang halaga ng uri ng iyong ginagawa ay maaring kung minsan ay pangkaraniwan lamang, ngunit ito ay nagiging hindi pangkaraniwan kung ito ay ginawa para sa kaluwalhatian Ng Dios.

 

SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA KANYANG SALITA:

 

Ang kaluwalhatian Ng Dios ay naipahayag sa Kanyang mga salita:

 

Datapuwa’t tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. (II Corinto 3:18)

 

Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag. (Mga Awit 119:130)...

 

Alalahanin na ang “liwanag” ay may kaugnayan sa Kanyang kaluwalhatian.

 

Nang sinira ni Moises ang Salita Ng Dios na nakasulat sa bato, nawala ang kaluwalhatian sa kanyang mukha. Ibinibigay Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian sa mga tao na tumatanggap at sumusunod sa Kanyang mga salita. Hindi natin maaaring bigyan ng sobrang diin ang Salita kung tungkol sa kaluwalhatian Ng Dios , dahil Si Jesus Ang Salita.

 

SA PAMAMAGITAN NG PAPURI AT PAGSAMBA:

 

Ang tao  na sobrang naapektuhan ng kaluwalhatian Ng Dios, ay ibinabalik ang kaluwalhatian at papuri Sa Kanya:

 

...Ang naghahandog ng haing pasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios.  (Mga Awit 50:23)

 

Ang pinakamataas na pagsamba na nangyari sa Bagong Tipan ay nang ang mga nilikha ay kusang niluwalhati Ang Dios. Ang luwalhati ay dapat na :

1.                  Ialay Sa Dios :  I Samuel 6:5;  I Cronica 16:29

 

2.                  Iukol Sa Dios:  Mga Awit 29:1-11. Sinasabi sa Mateo 6:13 “Sa Iyo ang kaluwalhatian magpakailanman.”

 

3.                  Ibigay Sa Dios:  Malakias 2:2

 

4.                  Gawa Ng Kanyang Kaluwalhatian Sa Atin:  Mga aWit 57:8;  108:1, 30:12

 

5.                  Ginawa Sa Pagkakaisa:  Roma 15:6

 

Ang pagluluwalhati Sa Dios ay hindi ginagawa sa kawalan. Ikaw ay nagbibigay ng kaluwalhatian Sa Dios dahil ...

 

1.         Ito ay utos:

 

Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatian marapat sa kaniyang pangalan: Mangagdala kayo ng handog, at magsiparoon kayo sa harap niya: Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan.

(I Cronica 16:29)

 

Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo. (Isaias 42:12)

 

Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. (Mga Awit 96:3)

 

...At sa kaniyang templo ay nagsasabi ang bawat bagay: kaluwwalhatian. (Mga Awit 29:9)

 

Ang sumusunod na mga talata ay tungkol sa pagbibigay ng kaluwalhatian Sa Dios:  Nehemias 9:5;  I Samuel 6:5;  I Cronica 16:10, 28-29,35;  29:11,13;  Jeremias 13:16; Apocalipsis 1:6;  4:9;  4:11; 5:12-13; 7:12;  14:7;  19:1;  Mga Awit 22:23;  29:1-2;  66:2;  96:7-8)

 

2.         Ito Ay Karapat-dapat Sa Kanya:

 

Pinapanganak ng tinig ng panginoon ang mga usa, at hinuhubdan ang mga gubat: At sa kaniyang templo ay nagsasabi ang bawat bagay: kaluwwalhatian. (Mga Awit 29:2)

 

3.         Sa Kanyang Likas:

 

Sinong hindi matatakot, Oh Panginoon at luluwalhatiin ang inyong pangalan? sapagka’t ikaw lamang ang banal...(Apocalipsis 15:4)

 

At upang ang mga Gentil ay maluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan.. (Roma 15:9)

 

4.         Sa Kanyang Pangalan:

 

Pupurihin kita, Oh Panginoon kong Dios ng aking boong puso; at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailan man. (Mga Awit 86:12)

 

...kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan...(Mga Awit 115:1)

 

Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagka’t ang kaniyang pangalang magisa ay nabunyi: ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. (Mga Awit 148:13)

 

5.            Nilikha Niya Ang Lahat Ng Mga Bagay:

 

Marapat ka, Oh Panginoon namin at Dios namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan: sapagka’t nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw, at nangalikha. (Apocalipsis 4:11 Tingnan din ang Apocalipsis 14:7)

 

6.            Pinananatili Niya Ang Lahat Ng Mga Bagay:

 

Sapagka’t kaniya, at sa pamamagitan niya, at sa kaniya, ang lahat ng mga bagay. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. (Roma 11:36)

 

7.         Sa Pagtubos:

 

At nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila, at niluwalhati ang Dios, na sinasabi, Kung gayo’y binigyan din naman ng Dios ang mga Gentil ng pagsisisi sa ikabubuhay. (Mga Gawa 11:18)

 

At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. (Roma 8:30)

 

Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa Minamahal. (Efeso 1:6)

 

 

 

 

 

8.         Sa Kanyang Paghuhukom:

 

...Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang panahon ng kaniyang paghatol...(Apocalipsis 14:7.  Tingnan din ang Apocalipsis 15:4)

 

9.         Sa Iyong Mana Sa Kanya:

 

Upang makita ko ang kaginhawahan ng iyong hirang, Upang ako’y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako’y lumuwalhati na kasama ng inyong mana. (Mga Awit 106:5)

 

Marami ka pang matututunan  ang tungkol sa kung paano luluwalhatiin Ang Dios sa ika-walo at ika-siyam na mga kabanata na tungkol sa paksa ng pagsamba.

 

NAGPAPATULOY NA PAG-IKOT

 

Sa araliln na ito iyong natutunan kung paano luwalhatiin Ang Dios . Habang niluluwalhati mo Siya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunan na ito, ipinahahayag pa Ng Dios ang  higit na kaluwalhatian Niya sa iyo at sa pamamagitan mo. Habang ikaw ay nagbibigay ng kaluwalhatian para sa Kanyang mga ginawa, ikaw ay nakatatanggap ng kaluwalhatian para ikaw ay patuloy na kumilos sa iyong ministeryo. Ang patuloy na pagikot na ito ay walang katapusan, ang nagbubuyo na puwersa na naghahanda sa iyo para matupad ang pagkatawag Ng Dios sa iyo na dapat mong gawin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1.         Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.            Ipaliwanag kung paano luluwalhatiin Ang Dios.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3.            Talakayin ang patuloy na pagikot ng pagbibigay at pagtanggap ng kaluwalhatian.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa  pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1.      Basahin ang Isaias 60. Ang unang talata ay nagbigay ng pagsubok:

 

Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. (Isaias 60:1, MBB)

 

Ang mga natitirang talata sa kabanatang ito ay nagpapahayag ng mga resulta kung ang kaluwalhatian Ng Dios ay nananahan sa iyo:

 

Talata 2: Kahit ang kadiliman ay nasa lupa, Ang Panginoon at ang Kanyang kaluwalhatian ay mananahan sa iyo. Hindi ka dapat maapektuhan ng mga pangyayari sa iyong paligid.

 

Talata 3:  Ang mga bansa ay tutungo sa kaningningan ng Kanyang kaluwalhatian... kahit mga lilder sa politika.

 

Talata 4: “Ang mga anak” mula sa malayo ang ibig sabihin hindi lamang sa iyong sariling pamilya, ngunit pati ang espirituwal  na mga anak.

 

Mga Talata 5-12:  Ang mga kayamanan ng kalaban ay kikilos para sa kaharian.  Sa talata 11 “mga puwersa” ang ibig sabihin ay kayamanan).

 

Talata 13: Magkakaroon ng pagkakaisa kahit sa natural ay magkaiba.

 

Mga Talata 14-19:  Muling kukunin Ng Dios ang ninakaw ng kalaban:

 

            Talata 14:  Ang mga dumalamhati sa iyo ay yuyuko .

 

            Talata 17: Inilarawan na buong pagbaliktad

 

            Talata 18: Ang mga pakikipaglaban ay titigil.

 

            Talata 16: Ang manunubos ay magtatagumpay.

 

            Talata 19: “Ang Dios” ay magiging “Ang kaluwalhatian.”

 

Talata 20:  Pagtangis ay matatapos.

 

Talata 21: Ang matuwid ang magmamana  ng lupa.

 

Talata 22:  Ang maliit ay magiging dakila at Ang Dios ay kikilos ng mabilis.

 

Ang larawan na ito ng mga resulta ng kaluwalahtian Ng Panginoon ay nagpatuloy sa

Isaias 61:

 

Mga talata 1-3:  Ang pahid ay mananahan sa iyo.  Mga talata 4-11: Ang mga nasayang na mga lugar ay muling itatayo.

 

2. Ngayon pag-aralan ang Isaias 43. Pansinin ang talata 7:  “Kahit ang bawa’t isa na tinawag sa pangalan; dahil nilikha Ko sila para sa Aking kaluwalhatian...”  Ito” kahit ang bawa’t isa” ito ay para sa mga nasabi na. Ang sumusunod ay ibinigay para sa mga mayroong kaluwalhatian Ng Dios na nananahan sa kanila:

 

 

            -Pagtubos:     1           -Paglaya:     2               -Espirituwal na pagaani:      4-6

 

3. Basahin ang Mga Awit 24. Ito ay naglalarawan kung paano ang Hari ng Kaluwalhatian ay pumapasok. Siya ay pumapasok sa mga :

 

            -May malinis na mga kamay:                                                                         4

            -May dalisay na puso:                                                                                                4

            -Hindi itinataas ang kanilang kaluluwa sa walang kabuluhan:                    4

            -Hindi sumusumpa sa kabulaanan:                                                                  4

            -Nagbubukas ng kanilang espirtuwal na pinto sa Kanyang presensiya            7 at 9

 

4. Pansinin kung ano ang mangyayari kung hindi mo naluluwalhati Ang Dios:

 

Kung hindi ninyo didinggin, at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong kapalaran; oo, akin na silang sinumpa, sapagka’t hindi ninyo inilagak sa inyong puso. (Malakias 2:2)

 

Ang mensahe Ng Dios  kay Belsasar ay katulad:

 

Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit... at ang Dios na kinaroroonan ng lahat na iyong lakad, hindi mo niluwalhati. (Daniel 5:23)

 

Tiyak natuto si Herodes ng mahirap na aralin tungkol sa pagbibigay ng kaluwalhatian Sa Dios. Sinaktan siya ng anghel Ng Panginoon dahil hindi siya nagbigay ng kaluwalhatian Sa Dios Tingnan ang Mga Gawa 12:23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-PITONG KABANATA

 

ANG ARKO AY PARATING

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pag-aralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ipaliwanag kung bakit ang kaluwalhatian ng Dios ay umalis sa Kanyang mga anak.

·                    Ibuod ang mga pangyayari at ang kanilang espirituwal na kahalagahan nang ang arko ay nasa bawa’t sumusunod na mga lugar:

·                    Ebenezer

·                    Aphek

·                    Ashdod

·                    Gath

·                    Ekron

·                    Beth-shemesh

·                    Kirjath- Jearim

·                    Jerusalem

·                    Kilalanin ang kinakailangan na apat na mga bagay para sa pagbabalik ng kaluwalhatian Ng Dios.

 

SUSING TALATA:

 

Gayon iniahon ng boong Israel ang kaban ng tipan ng Panginoon na may mga hiyawan, at mga pakakak, at may mga simbalo, na tumutugtog; at kaniyang niwalang kabuluhan siya sa kaniyang puso.

(I Cronica 15:28)

           

PAMBUNGAD

 

Sinabi Ng Dios kay Moises, “Kung gagawin mo ang tabernakulo ayon sa disenyo, ang aking kaluwalhatian ay mananahan doon”  (Exodo 25:9). Sa simula ang tao ay nilikha para sa kaluwalhatian Ng Dios.  Tayo ay nilikha ayon sa Kanyang wangis  at itinakda sa mga gawa ng Kanyang mga kamay para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya (Hebreo 2:7). Nang ang tao ay nagkasala, ang “disenyo” ay nabago at ang kaluwalhatian ay nawala:

 

Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios. (Roma 3:23)

 

Katulad ng tabernakulo ni Moises, ikaw ang tabernakulo Ng Dios. Kung iyong itinatatag ang iyong espirituwal na buhay ayon sa tamang disenyo ang kaluwalhatian ay mananahan diyan. Kung babaguhin mo ang disenyo, ang kaluwalhatian ay lilisan:

 

Sapagka’t kahit kilala nila ang Dios, siya’y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdili. (Roma 1:21-23)

 

Ganito nila pinapagbago ang kanilang kaluwalhatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo. (Mga Awit 106:20)

 

Sa pamamagitan ng paghuhukom Ng Dios, ang ilan ay magsisisi at ang kaluwalhatian ay manunumbalik:

 

At nang oras na yaon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang ikasampung bahagi ng bayan; at may nangamatay sa lindol na pitong libo katao: at ang mga iba ay nangatakot, at nangagbigay ng kaluwalhatian sa Dios ng langit. (Apocalipsis 11:13)

 

Ang ilan ay hindi magsisisi at mababawi ang kaluwalhatian:

 

At nangasunog ang mga tao sa matinding init: at sila’y namusong sa pangalan ng Dios na may kapangyarihan sa mga salot na ito; at hindi sila nangagsisi upang siya’y luwalhatiin. (Apocalipsis 16:9)

 

Ang makasalanan ay walang kaluwalhatian. Ito ay napanunumbalik sa pamamagitan ng proseso ng pagtubos:

 

...At at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya: at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. (Roma 8:28-30)

 

Ang “kaluwalhatian” ay umaalis din mula sa anak Ng Dios nang ang kasalanan ay naghiwalay sa kanila mula sa presensiya Niya. Ano ang maaring gawin kung ang kaluwalhatian Ng Dios ay umalis dahil ang disenyo ay nabago ng kasalanan?  Ang pag-aaral sa Lumang Tipan tungkol sa Arko Ng Dios na umalis at nagbalik sa Israel ay nagbigay ng natural na pagkakatulad sa dakilang espirituwal na katotohanan na sagot sa tanong na ito.

           

ANG PAGALIS AT PAGBALIK NG ARKO

 

Ang Arko Ng Dios ay tanda ng kaluwalhatian Ng Dios sa kalagitnaan ng Kanyang mga anak. Pinangungunahan Ng Arko ang Israel sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ito ang nanguna sa kanilang pagtawid sa ilog ng Jordan sa Canaan. Ito ay nauna sa kanila sa pakikipaglaban bilang tanda ng presensiya Ng Dios.

 

Sa I Samuel mga kabanata 4 hanggang 7 may nakalulungkot na istorya tungkol sa Arkong ito, ang tanda ng presensiya Ng Dios sa Kanyang mga anak, ay nawala. Basahin ang mga kabanatang ito sa Biblia bago magpatuloy sa mga natitirang aralin na ito.

 

 

MULA SA SHILO TUNGO SA EBENEZER:

 

Nagsimula  ang I Samuel 4 na ang bansang Israel ay nakikipaglaban sa Filisteo. Ang Israel ay nagkampo sa lugar ng Ebenezer at ang mga hukbo ng Filisteo ay nagtayo ng kanilang mga tolda sa Aphec. Ang Israel ay natatalo sa labanan dahil sa kasalanan na nasa kanilang kalagitnaan, lalo na sa kanilang lideratura (tingnan ang I Samuel kabanata 3).  Nang nawala ang 4,000 mga lalake sa labanan, nagsimula silang magtanong “Bakit sila ay hinampas Ng Dios?

 

Sa halip na hanapin nila ang Panginoon at siyasatin ang kanilang mga puso para ipahayag ang tunay na problema, ang hukbo ng Israel ay nagpasiya na kunin ang Arko, ang tanda ng presensiya Ng Dios, at ipinadala bago sa kanila sa labanan. Sa nakaraan na pakikipaglaban, sa utos Ng Dios, pinangunahan ng Arko ang hukbo ng Israel sa pakikipaglaban, ngunit ito ay tanda lamang ng presensiya Ng Dios. Dahil sa kasalanan, ang presensiya Ng Dios ay hindi kasama ng Kanyang mga anak sa pakikipaglaban kaya ang tanda ng Kanyang presensiya ay walang kabuluhan.

 

Pagkatapos ng unang bahagi ng pakikipaglaban sa Canaan, ang tabernakulo ay itinatag sa lugar na tinatawag na Shiloh. Ang Israel ay ipinadala sa Shiloh at dinala ang Arko sa Ebenezer. Nang ang Arko ay dumating sa kampo, Ang Israel ay nagbigay ng dakilang sumigaw ng kagalakan dahil sigurado na ngayon mananalo sila sa pakikipaglaban sa mga Filisteo.

 

Ngunit ang tanda na walang aktuwal na presensiya Ng Dios ay walang kabuluhan. Nang ang labanan ay muling nagsimula, 30,000 mga hukbo ng Israel ang napatay at kinuha ng Filisteo ang Arko Ng Dios. Kahit ang mga  anak ng saserdoteng si Eli ay napatay.

 

Nang ang mensahero ay dumating kay Eli para sabihin ang balita, siya ay nabigla at bumagsak siya sa kanyang upuan, nabali ang kanyang leeg, at namatay. Ang buntis na manugang niya ay dagling naghirap at nanganak ng isang lalaking anak. Kanyang ipinangalanan ng “Ichabod” na ang ibig sabihin ay “ang kaluwalhatian Ng Dios ay lumisan”:

At kaniyang sinabi, Ang kaluwlhatian ng Dios ay nahiwalay sa Israel; sapagka’t ang kaban ng Dios ay kinuha. (I Samuel 4:22)

Ang tanda ng presensiya Ng Dios ay nasa kamay na ngayon ng kalaban at ang Israel ay natalo sa laban. Kung nawala natin ang presensiya Ng Dios, tayo ay matatalo rin sa labanan.

Sa maraming mga lugar ngayon, ang Iglesya ay kampante na sa mga tanda ng presensiya Ng Dios. Mayroon tayong tanda na mga krus, kalapati, kagamitan sa banal na hapunan, kandila, at malaking gusali ng iglesya. Maaaring may emosyon na sumisigaw at nagpupuri Sa Dios, katulad ng ginawa ng Israel nang ang Arko ay dumating sa kampo.

Ngunit tunay ba na ang presensiya Ng Dios ay nasa sa atin, o kampante na tayo sa mga tanda at mga rituwal? Sa tuwing tayo ay kampante na sa tanda, rituwal, at kinaugalian, ang presensiya Ng Dios ay umaalis. Ang kaluwalhatian Ng Dios ay nawala sa mga kalaban. Tayo ba ay kontento na sa rituwal sa halip na sa tunay na presensiya Ng Dios?

MULA SA EBENEZER TUNGO SA APHEK:

Nang makuha ng mga Filisteo ang Arko Ng Dios, una nilang dinala sa lugar na tinawag na Aphek na ang ibig sabihin “lakas at tanggulan.” Ito ay isang lugar na hindi nakuha ng Israel mula sa Canaanite nang nasakop nila ang Canaan. Nakatala sa I Samuel 4:1 at 29:1 na hindi nagtagal ito ay naging base kung saan sisimulan ang pag-atake laban sa Israel.

Sa Aphek, aktuwal na dinagit ang tanda ng presensiya sa pamamagitan ng pagdungis at pandarambong dito.  Ang anumang bahagi ng iyong buhay na naiwan na hindi nagapi ay nagiging muog at tanggulan ng Satanas. Ito ay magagamit ng kalaban para simulan ang atake laban sa iyo at mawawala ang kaluwalhatian ng Dios. Kukunin ni Satanas ang mahalaga at gagahasain ito sa pamamagitan ng pagdungis, paglapastangan, at pandarambong. Ang rituwal (Ebenezer) ay palaging nabubunsod sa pagdagit (Aphek).

MULA SA APHEK TUNGO SA ASHDOD:

Sa I Samuel 5, nakasulat sa Biblia na sumunod na inilipat ang Arko sa lugar na tinatawag na Ashdod. Ang Ashdod ay isa sa limang pangunahing lunsod ng Filisteo at ang lugar ng isa sa pinakakilala na mga templo ng dios ng bansa, na si Dagon. Sa Ashdod, ang mga Filisteo ay nagsubok na magtatag ng Arko na kasama ang ibang dios diyusan ngunit ang kanilang mga dios ay palaging bumabagsak at sa kahulihan ay nasira at nagkapira-piraso.

Nang naiwala mo ang kaluwalhatian ng Dios sa pamamagitan ng rituwal at espirituwal na pagnanakaw ng kalaban, ang susunod mong kilos ay subukin na pangatwiranan ang iyong kalagayan sa pag kompromiso. Katulad ng Filisteo, ginagawa mo ito sa pagsubok na magtatag ng kaluwalhatian Ng Dios kasama ang makamundong diyus-diyusan ng iyong buhay. Ito ay maaaring aktuwal na nakikitang mga idolo na bato o putik, o maaari itong mga idolo ng kayamanan o makamundong pag-uugali o pamumuhay. Iyong sinusubukan na makita kung gaano karami ang maaari mong makamtan sa mga makamundong kayamanan at magkamit pa rin ng kaluwalahtian Ng Dios sa iyong buhay.

Ngunit ang lahat ng mga idolo ay dapat na lumuhod sa harapan ng kaluwalhatian Ng Dios. Nang makilala ng mga Filisteo ang kapangyarihan Ng Dios, sila ay natakot at ibinalik ang arko sa lunsod ng Gath.

MULA SA ASHDOD TUNGO SA GATH:

Ang ibig sabihin ng “Gath” ay “pigaan ng alak.” Tuwing ikaw ay nagkokompromiso at pinahihintulutan ang kalaban na magtatag ng muog sa iyong buhay (ang ibig sabihin ng mga salitang Aphec at Ashdod ay “muog”) madali mong makikita ang iyong sarili sa kanyang “pigaan ng alak.” Pipigain ka niya, dadaganan, at itutulak ka hanggang ang lahat ng kabutihan ay maalis sa iyong buhay..

Sa Gath, nagpadala ng paghuhukom Ang Dios sa Filisteo sa kanilang “tagong bahagi” (pribadong bahagi ng katawan). Dito ang balik ng pagkawala ng kaluwalhatian ay nagsimulang makita at ang paghuhukom Ng Dios ay nagsimulang bumaba.

Hindi maaari Sa Dios ang espirituwal na rituwal. Hindi  Niya pahihintulutan na ang Kanyang presensiya ay maagaw sa ating mga buhay at mga iglesya. Hindi Niya pababayaan na magbigay ng katwiran sa pamamagitan ng pag kompromiso ng walang kaparusahan  ng Kanyang paghuhukom.

MULA SA GATH TUNGO SA EKRON:

Ang ibig sabihin ng Ekron ay lipulin na ang ibig sabihin ay “kamatayan.” Ang nakamamatay na pagkawasak ay dumating sa lunsod bilang hukom mula Sa Dios. Ang pagkalipol ng espirituwal na kamatayan ay hindi malayo sa balik ng paghuhukom Ng Dios. Kung hindi natin pakikinggan ang mensahe Ng Dios, madali tayong magiging katulad ng iglesya sa Sardis na may pangalan na tayo ay nabubuhay , ngunit tayo ay patay. Apocalipsis 3:1)

MULA SA EKRON TUNGO SA BETHSHEMESH:

Sa Ekron ang Arko Ng Dios ay nagbago ng direksiyon at nagsimula ng mahaba at mabagal na pagbalik sa Israel. Ngunit ang tanda ng presensiya Ng Dios ay hindi madaling mabalik sa mga anak Ng Dios. Umabot ng higit sa 20 mga taon bago ito dumating sa Jerusalem!

Pagkatapos ng paglipol sa pamamagitan ng kamatayan sa Ekron, ang mga Filisteo ay nagpasiya na makabubuti na ibalik ang Arko kung saan ito nararapat (I Samuel 6). Gumawa sila ng kariton, at inilagay ang Arko dito, at gumamit ng dalawang baka para hilahin ang laman nito. Ang dalawang baka na ito ay may dalawang anak na nasa tirahan nito. Ang natural na gawi kung sila ay naiwan sa kanilang sarili ay tutungo kung nasaan ang kanilang mga anak. Sa halip, ang mga baka ay nagtungo sa Israel. (Kahit ang mangmang na mga hayop ay alam na ang kaluwalhatian ay para sa mga anak Ng Dios at hindi sa kamay ng mga kalaban!)

Ang mga baka at ang kanilang mahalagang karga ay dumating ng una sa lugar na tinatawag na Bethshemesh kung saan ang ilan sa mga tao sa Israel ay nagaani ng kanilang anihin. Nang makita nila ang Arko, sila ay nagsimulang magalak. Kinuha nila ang kariton at mga baka at inihandog sila bilang handog Sa Panginoon.

Ngunti ang mga tao sa Bethshemesh ay tumanggi na kilalanin na hindi basta ipinadadala Ng Dios ang Kanyang presensiya para lamang pagpalain tayo. Ang kabanalan ay dapat na nasa puso ng anumang pagkilos Ng Dios. Nais ng mga taong ito ang presensiya Ng Dios sa kanila, ngunit hindi nila nais ang kaparaanan Ng Dios. Ang tingin nila sa Arko ay, ipinabawal Ng Dios. Mahigit sa 50,000 mga tao ang namatay dahil sa kanilang kasalanan (Exodo19:21).

Maraming pagkakataon tayo ay nagagalak kung ang presensiya Ng Dios ay nagsimulang kumilos sa ating kalagitnaan at inaangkin natin na nais natin ng “revival.” Ngunti tumatanggi tayo na lumakad sa kabanalan. Nais natin ng presensiya Ng Dios, ngunit tumatangi tayo na sumunod sa kautusan Ng Dios. Dahil dito, ang presensiya Ng Dios ay patuloy na lumilisan.

MULA SA BETHSHEMESH TUNGO SA KIRJATH-JEARIM:

Dahil ang mga tao sa Bethshemesh ay tumanggi sa pamantayan Ng Dios, ang Arko ay ipinadala sa Kirjath-Jearim kung saan ito nanatili ng 20 taon:

At nangyari, mula nang araw na itahan ang kaban sa Chriath-jearim, na ang panahon ay nagtatagal; sapagka’t naging dalawang pung taon; at ang boong sangbahayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. (I Samuel 7:2)

Kahit ang Arko ay nasa kalagitnaan ng mga tao sa Kirjath-Jearim, tinanggihan nila ang kapangyarihan. Nasa kalagitnaan nila ang tanda ng presensiya ng kanilang Dios, ngunit sila at ang lahat ng Israel ay “tumangis” sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito ay naghahanap sila ng Kanyang kapangyarihan, nagugutom at nauuhaw sa Kanyang presensiya. Ang Jerusalem ay nabalewala sa presensiya Ng Dios, habang ang Arko Ng Dios ay walong milya lamang ang layo!

Sa maraming taon, ang Arko ay nagpalipat-lipat sa mga lunsod na may maliit na pagturing,  paggalang, at pagkaunawa ng kahalagahan nito. Kasama nito ang maaaring lahat ng kapangyarihan Ng Dios, ngunit walang sinoman ang nakauunawa, walang nagaalaga, at walang sinoman ang nagbigay ng maraming pansin dito.

Ito ba ang larawan ng iyong espirituwal na kalagayan? Ikaw ba ay natatali sa rituwal ng relihiyon at ninakaw ang presensiya Ng Dios? Nagmatuwid ka ba sa iyong makamundong kalagayan, nadama ang bunga ng paghuhukom Ng Dios at kahit nga ang paglipol sa espirituwal na kamatayan sa iyong buhay?

Mayroong mabuting balita para sa iyo... Ang Arko Ng Dios , ang Kanyang kaluwalhatian at presensiya ay malapit... Ito ay malapit lamang. Naghihintay lamang Ang Dios na ang lalake o at babae  na may sapat na pagnanais para sa Kanyang presensiya na sila ang manguna sa daan patungo sa panunumbalik ng kapangyarihan Ng Dios.

 

MULA SA KIRJATH-JEARIM TUNGO SA JERUSALEM:

 

Dumating ang araw na nakatagpo Ang Dios ng tao na malapit sa Kanyang puso na hindi magpapahinga hanggat ang Arko ng kaluwalhatian Ng Dios  ay buong naibalik sa Kanyang mga anak. Ang lalaking ito ay si David. Nasasabik si David na dalhin ang Arko Ng Dios sa mga anak Ng Dios. Nagtanong siya, “Paano ko maibabalik ang Arko Ng Dios sa Kaniyang tahanan ?” (I Cronica 13:12)

 

Marami ang nagtatanong nito ngayon... “Paano tayo makapaapsok sa pagbabalik ng presensiya Ng Dios, ang bagong pagkilos ng Espiritu na ating ninanais?” Matututunan mo ang tungkol dito sa susunod na aralin sa “Pagpapanumbalik Ng Tabernakulo Ni David,”, ngunit ngayon, pag-aaralan antin kung paano nadala Ni David ang Arko mula sa Kirjath-jearim tungo sa Zion, pagbabalik ng nawalang kaluwalhatian ng anak Ng Dios.

 

Una, basahin ang I Cronica 13:1-7 sa iyong Biblia.Ang talatang ito ay talaan nang unang subukin ni David na dalhin pabalik ang Arko sa anak Ng Dios. Dahil binuhat ng mga Filisteo ang Arko sa kariton inisip niya na maaari itong dalhin sa ganitong paraan. Ang arko ay inilagay sa kariton na hinahatak ng baka. Nang ang baka ay nadapa, dalawang tao ang humipo sa Arko para alalayan ito, at sila ay namatay.

 

Bilang mananampalataya, dapat tayong lumakad sa Salita Ng Dios, hindi sa pamamagitan ng halimbawa o karanasan. Nais Ng Dios ang mataas na pamantayan sa Kanyang mga lingkod kaysa sa mga hindi mananampalataya. Ang paghuhukom ay ipinaratang dahil ang Arko ay inilipat ng hindi ayon sa paraan na iniutos Ng Dios. Muling inalala ni David ang kanyang karanasan sa I Cronica 15:1-24. Sinabi niya ang unang subukin ang pagdadala  ng kaluwalhatian ay hindi “ayon sa tamang kaayusan.” Para ang kaluwalhatian ay maibalik, ito ay dapat ayon sa paraan Ng Dios.

 

ANG PROSESO NG PAGBABALIK

 

Basahin ang tungkol sa  tagumpay ni David nang subukin niya na ibalik ang Arko sa I Cronica 13-17. Apat na bagay ang kinakailangan para ang Arko Ng kaluwalhatian Ng Dios ay maibalik sa Kanyang mga anak. Ang mga bagay na ito ay kailangan din para maranasan ng pagbalik ng Kanyang kaluwalhatian ngayon:

 

1.  PAGNANAIS:

 

Sa 20 taon, ang buong Israel ay nagnanais ng mas malapit na kaugnayan Sa Panginoon. Mayroon silang pagnanais sa Kanyang kaluwalhatian. Ang unang hakbang sa proseso ng pagbalik ay magkaroon ng pagnanais para sa kaluwalhatian Ng Dios. Ngunit ang pagnanais ay hindi sapat. Maaaring nais mong mabuti ang isang bagay, ngunit para makuha mo ito dapat kang mayroong...

 

2. DETERMINASYON:

 

May determinasyon sa David na ibalik ang arko. Sinabi niya, “Dalhin natin muli ang arko ng ating Dios sa atin” ( I Cronica 13:3). Hindi lamang na dapat mong naisin ang kaluwalhatian Ng Dios , dapat mong pagpasiyahan sa iyong puso na hindi ka titigil hanggat hindi mo ito natatanggap . Kahit ang kabiguan ay hindi nakapigil kay David. Nang hindi siya nagtagumpay sa unang pagkakataon sumubok muli siya!

 

3.  DIREKSIYON:

 

Nagsimulang kumilos sina David at ang kanyang mga kasama na kumilos sa direksiyon ng Arko para maibalik muli ito. Ang pagnanais ay hindi sapat. Kahit ang pagpupunyagi ay hindi sapat. Dapat mong simulan na kumilos sa direksiyon ng presensiya Ng Dios para ang kaluwalhatian ay muling maibalik.

 

Hindi mo mararanasan ang kaluwalhatian kung hindi ikaw ay patungo sa salungat na direksiyon sa paraan ng mundo. Hindi mo mararanasan ito kung ikaw ay tumatakbo mula sa Dios sa pagsuway sa Kanyang tawag sa iyong buhay. Dapat kang magtungo sa direksiyon Ng Dios para ang kaluwalhatian ay makita.

 

 

 

 

4.  TAMANG KAAYUSAN:

 

Sa unang pagsisikap na ibalik ang Arko, ang baka ay nadapa at ang kariton ay lumagpak. Ang kaluwalhatian ay hindi maibabalik sa kariton na gawa ng tao. Ito ay dapat maibalik ayon sa plano Ng Dios, ayon sa tamang kaayusan.” Sinubukan natin na ibalik ang kaluwalhatian Ng Dios sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng kariton na “gawa ng tao”. Mayroon tayong mga programa at rituwal na tumutukoy sa pagkakaisa at pagkakapatiran.

 

Nakawiwili, ang ibig sabihinn ng mga pangalan ng dalawang lalake na namatay dahil sa paghipo ng arko ay lakas (Uzza) at mabuting kapatid (Ahio). Ang ating kariton na gawa ng tao ay maaaring mukhang “sweet” at mabuting kapatid, ngunit ang mga ito ang tunay na lakas ng tao. Ang kahihinatnan sa huli ng kariton na gawa ng tao ay sagabal, madulas, padausdos at sa huli... kamatayan.

 

Hindi natin maibabalik ang kapangyarihan sa Zion sa pamamagitan ng ating sariling mga plano, programa, o lakas... Ito ay dapat na dumating sa paraan Ng Dios batay sa Salita Niya. Inamin ni David sa kahulihan:

 

At sinomang hindi humanap sa Panginoon, sa Dios ng Israel, ay papatayin, maging maliit o malaki, maging lalake o babae. (I Cronica 15:13)

 

Nang ang tamang kaayusan Ng Dios ay nasunod, ang kaluwalhatian ay bumalik. Marami ka pang matututunan tungkol sa “tamang kaayusan” sa susunod na aralin sa “Pagbabalik Ng Tabernakulo Ni David.”

 

ANG APOY, ANG KALUWALHATIAN, AT PAGSAMBA

 

Ang apoy at kaluwalhatian ay parehong mahalaga na espirituwal na mga puwersa. Kung walang apoy, ang kaluwalhatian ay madaling kukupas. Kung walang apoy at kaluwalhatian, tayo ay hindi makakikilos sa harap ng kalaban.

 

Sa pagsisimula ng pag-aaral na ito tungkol sa apoy at kaluwalhatian iyong natutunan na ang parehong apoy at kaluwalhatian ay may kaugnayan sa pagsamba. (II Cronica 7:1-3) Ang susunod na tatlong aralin ay iugnay sa tatlong mga puwersang ito ng pagpapakilos sa iyong pag-aaral ng “Pagbabalik Ng Tabernakulo Ni David,” “Naghahanap: Ng Mga Sasamba,” at “Paano Sumamba.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1.         Isulata ng Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Ipaliwanag kung bakit ang kaluwalhatian Ng Dios ay umalis mula sa Kanyang mga anak.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3. Ibuod ang  mga pangyaayri at ang kanilang espirituwal na kahalagahan nang ang arko ay nasa mga sumusunod na lugar:

 

Ebenezer

 

________________________________________

 

________________________________________

 

Aphek

 

________________________________________

 

________________________________________

 

Ashdod

 

________________________________________

 

________________________________________

 

Gath

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

Ekron

 

________________________________________

 

________________________________________

 

Beth-shemesh

 

________________________________________

 

________________________________________

 

Kirjath-Jearim

 

________________________________________

 

________________________________________

 

Jerusalem

 

________________________________________

 

________________________________________

 

.4. Ano ang apat na mga bagay na kinakailangan para maibalik ang kaluwalhatian Ng Dios?

 

            _________________________________            ________________________________

 

            _________________________________            ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa  pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

Ang Pagalis At Pagdating Ng Arko

 

1.         Gamitin ang mapa ng Palestinya sa panahon ng Lumang Tipan para masundan ang paglalakbay ng Arko:

 

            Ebenezer:                                Rituwal

            Aphek:                                     Pagdagit

            Ashdod:                                   Pagbibigay katwiran

            Gath:                                        Pagbalik

            Ekron:                                      Pagalis

            Beth-shemesh:                                   Pagayaw

            Kirjath-Jearim:              Pagtanggi

            Jerusalem (Zion):                      Panunumbalik

 

2.         Ang mga lugar ba na ito ay maaaring maiangkop sa personal?  Ito ay maaaring maiangkop sa buong katawan ng iglesya?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-WALONG KABANATA

 

ANG PAGBABALIK NG TABERNAKULO NI DAVID

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “pagbabalik ng tabernakulo ni David.”

·                    Magbigay ng talata mula sa Biblia kung saan ang pagbabalik ay ibinigay sa propesiya.

·                    Ipaliwanag kung kailan ito maibabalik.

·                    Ipaliwanag kung paano ito maibabalik.

·                    Ibuod kung paano ang pagbabalik ng tabernakulo ni David ay may  kaugnayan sa iyo.

 

SUSING TALATA:

 

Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako’y babalik, at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David, na nabagsak; at muli kong itatayo ang nangasira sa kaniya. At ito’y aking itatayo. (Mga Gawa 15:16)

           

PAMBUNGAD

 

Sa huling aralin, iyong natutunan kung paano ang Arko  ay nawala sa Israel at, kasama dito ang presensiya, kapangyarihan, at kaluwalhatian Ng Dios. Nang dinala muli ni David ang Arko sa Israel, ang presensiya Ng Dios ay naibalik sa kalagitnaan ng Kanyang mga anak. Ang istorya ng pagbabalik ay mahalaga, dahil ito ay may kaugnayan sa makabagong Iglesya  at ang pangako Ng Dios na nagsasabi...

 

Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako’y babalik, at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David, na nabagsak; at muli kong itatayo ang nangasira sa kaniya. At ito’y aking itatayo. (Mga Gawa 15:16)

 

Bago magpatuloy sa aralin na ito, pag-aralan ang I Cronica mga kabanata 13-17.

 

ANG PANGAKO NG PAGPAPANUMBALIK

 

Pag-aralan ang sumusunod na mga talata. Sinabi Ng Dios...

 

Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buawal, at tatakpan ko ang mga sira niyaon; at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una;

 

Upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom, at ang lahat na bansa mga tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumagawa nito,

Narito, ang mga kaarawan ay dumaraing, sabi ng Panginoon, na aabutan ng mangaararo ang mangaani, at na mamimisa ng ubas ang magtatanim ng binhi; at ag mga bundok ay papatak ng matamis na alak, at lahat na burol ay mangatutunaw. (Amos 9:11-13)

 

Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako’y babalik, at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David, na nabagsak; at muli kong itatayo ang nangasira sa kaniya. At ito’y aking itatayo. (Mga Gawa 15:16)

 

Narito ang buod ng propesiya sa mga talatang ito:

 

            -Ang Panginoon ay babalik.

 

-Gagawin muli Niya ang tabernakulo ni David na bumagsak. Kanyang muling itatatag ang mga labi at itatayo ito.

 

-Ang mga layunin kung bakit ito ay gagawin ito ay para sa mga naiwan ng Edom (natirang mga tao) ay hanapin ang Panginoon at ang mga Pagano ay magkaroon ng pangalan Ng Panginoon sa kanila. (Ang ibig sabihin ng Pagano ay lahat ng mga bansa na hindi Israel).

 

            -Ang Dios ay gumagawa ng mga bagay na ito.

 

            -Ito ay bahagi ng plano Ng Dios mula sa simula ng mundo.

 

Ano ang ibig sabihin ng mga talatang ito? Ano ang pagpapanumbalik?  Ano ang ibinalik?  Kailan at paano ang pagpapanumbalik na ito ay mangyayari? Ano ang ibig sabihin sa Iglesya ngayon? Paano ito may kaugnayan sa pagpapakilos?

 

ANO ANG PAGPAPANUMBALIK?

 

Ang ibig sabihin ng ”pagpapanumbalik” ay “gawing buo o kumpleto, gawing buhay.” Ito ay paggawa ng pagbabalik sa orihinal na kondisyon o kalagayan.

 

ANO ANG NAIBALIK?

 

Ang tabernakulo ni David ay naibalik. Para maunawan kung ano ang ibig sabihin nito, dapat nating muling pag-aralan ang ilang kasaysayan ng Arko Ng Dios.

 

ANG PAGGAWA NG ARKO:

 

Si Moises ay binigayan ng direksiyon mula Sa Dios para sa paggawa ng Arko nang siya’y nasa bundok ng Sinai (tingnan ang Exodo 26:10-22). Ang arko ay hugis pahaba na kahon, 3 ¾ piye ang haba at 2 ¼ piye ang lapad at 2 ¼ piye ang taas. Ang kahon ay gawa sa kahoy at nilatagan sa loob at labas ng ginto.

 

Ang bawat bahagi ng arko ay may kahulugan na tanda. Ang ibig sabihin nito ang bawat bahagi ay kumakatawan sa espirituwal na katotohanan. Ipinaaala sa atin ng kahoy na ang Panginoon ay nagkatawan tao sa sa kahoy na krus dinala Niya ang ating mga kasalanan. Ang ginto ay nagpapahayag ng Kanyang Kadiyosan (I Pedro 2:24). Ang tatlong hanay (ginto, kahoy, ginto) ay nagpapaalala sa atin ng mayroong isang dios na walanghanggan na nagpakita sa tatlong persona.

 

MGA NILALAMAN NG ARKO:

 

Naglalaman ng tatlong bagay ang arko, ang lahat ng ito ay may simbolong espirituwal:

 

            -Ang hapag na bato ay tanda ng kabanalan, na Si Jesus ang “daan” patungo Sa Dios.

-Ang palayok ng manna na kumakatawan sa Salita Ng Dios. Si Jesus ay Salita rin  o “ang katotohanan.”

-Ang tungkod ni Aaron, na kumakatawan sa pahid Ng Dios at Si Jesus bilang “ang buhay”  (Juan 14:6).

 

KAHALAGAHAN NG ARKO:

 

Katulad ng iyong natutunan sa nakaraan na aralin, ang Arko ay lugar ng malalim, espirituwal , at malapit na pakikipagkaisa at “fellowship” Sa Dios. Ito ay lugar kung saan nakikita ang kapangyarihan, presensiya, at kaluwalhatian Ng Dios.

 

LUGAR NG ARKO:

 

Sa orihinal, ang Arko ay nakalagay sa tabernakulo ni Moises. Ito ang tirahan ng Dios sa panahon ng pagliliwaliw sa ilang mula sa bundok ng Sinai hanggang Shiloh sa Lupang Pangako. Ang arko ay nasa silid na tinatawag na “pinaka banal na dako” na pinalilibutan ng panlabas na arko at ang banal na dako.

 

Ang tatlong bahagi sa Tabernakulo ni Moises ay tanda ng tatlong bahagi na ministeryo Ni Cristo bilang propeta, saserdote, at Hari. Ang panlabas na korte ay nagsasabi ng tungkol sa ministeryo Ni Jesus bilang propeta. Sa panalabas na korte hinaharap ang kasalanan sa pagsamba sa Lumang Tipan. Si Jesus ang naging propeta Ng Dios na ipinadala para alisin ang ating mga kasalanan.

 

Ang punong saserdote ng Israel ay namamagitan sa panalangin para sa kasalanan ng mga tao  sa banal na dako. Tinutukoy nito ang ministeryo Ni Jesus bilang saserdote na palaging namamagitan sa panalangin para sa mga mananampalataya. Ang pinakabanal na dako ay nababalutan ng makapal na belo. Sa likod ng belong ito, ang isang tao ay nakatayo sa presensiya Ng Hari. Kung tayo ay pumasok sa likod ng belo ang ibig sabihin nito sa espirituwal , nakakatagpo natin Si Cristo sa Kanyang tungkulin bilang Hari ng mga Hari.

 

Pagkatapos ng paglalakbay sa ilang nang sila ay nagtungo sa Canaan, ang Arko ay inilagay sa Shiloh. Ito ay naging sentro ng pagtitipon para sa buhay relihiyon ng Israel para sa ilang mga taon (tingnan ang Josue 18:1,8-10;  19:51;  21:2;  22:9,12,19;  Mga Hukom 18:31). Natutunan mo ito sa huling kabanata, kung paano ang Arko ay dinala mula sa Shilo at natalo sa labanan ng kalaban. Nakatala sa Biblia na Ang Dios...

 

...pinabayaan ang tabernakulo ng Shilo, ang tolda ng kaniyang inilagay sa gitna ng mga tao;

 

At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng  kaaway. (Mga Awit 78:60-61)

 

Nang ang Arko ay nakuha palabas sa tabernakulo ni Moises sa Shilo, hindi na ito nabalik na muli doon. Nang ito ay naibalik, ito ay naibalik sa tabernakulo ni David.

 

May mga saserdote na nagpatuloy na maghandog ng dugo sa Shiloh. Kanilang pinanatili ang legal na kaayusan ni Moises na ginagawa sa labas ng tabernakulo, sa banal na dako, at sa pinaka banal na dako. Ngunit ang pinakabanal na dako sa Shiloh ay walang laman. Ang presensiya Ng Dios ay wala roon.

 

Ang presensiya Ng Dios ay nasa tabernakulo ni David. Sa tabernakulong ito, ang sakripisyo ng papuri at pagsamba ay inihandog ng mga mangaawit at musikero. Walang panlabas na korte, banal na dako, at may belo na pinaka banal na dako. Mayroong daan para sa lahat sa presensiya Ng Dios.

 

ANO ANG ESPIRITUWAL NA KAHULUGAN NITO:

 

Sa panahon ni David, ang tabernakulo ay aktuwal na dako, isang tolda na inihanda para itira ang Arko Ng Dios. Ngunit sa mga propesiya na iyong nabasa sa aralin na ito kung saan sinabi Ng Dios ang pagpapanumbalik ng tabernakulo Ni David, ay tinutukoy Niya ang espirituwal na mga bagay.

 

Ang “pagpapanumbalik ng tabernakulo ni David” ay pagpapanumbalikng espirituwal na tabernakulo na ito ay sa bahay “ang daan, ang katotohanan, at ang buhay,” na Si Jesus. Kung paano ang unang tabernakulo, ang tabernakulong ito ay nagtataglay ng tatlong bahagi ng ministeryo Ni Cristo bilang propeta, saserdote, at hari. Dito nananahan ang kapangyarihan, presensiya, at kaluwalhatian Ng Dios. Ang presensiya Ng Dios ay hindi natagpuan sa pormal na luma, rituwal na pagsamba na kinakatawan na uri na nangyari sa Shiloh. Ang dako na Kanyang tirahan ay ang tabernakulo ni David.

 

KAILAN ITO MAIPANUNUMBALIK?

 

Sinabi ng Biblia na ang tabernakulo ni David ay maibabalik “katulad ng dating panahon.” Ang tabernakulo ni David ay muling maitatayo sa panahon kung saan ang mga kalagayan ay katulad ng panahon na ito ay nanumbalik sa mga dating panahon.”

 

Anong uro ng panahon ang mga iyon? Itinayo ni David ang kanyang tabernakulo nang ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng presensiya Ng Dios ay nawala. Ang pagsamba ay naging rituwal. Iniwan Ng Dios ang lugar ng pormal na pagsamba dahil sa masamang espirituwal na kalagayan ng Kanyang mga anak:

 

Gayon ma’y nanukso at naghimagsik sila laban sa Kataas-taasang Dios, AT hindi iningatan ang kaniyang mga patotoo;

 

Kundi nagsitalikod, at nagsigawang may paglililo na gaya ng kanilang mga magulang: Sila’y nagsilisyang parang magdarayang busog.

 

Sapagka’t minungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako. At kinilos nila siya sa panibugho ng kanilang mga larawang inanyuan.

 

Nang marinig ito ng Dios, ay napoot, at kinayamutang lubha ang Israel.

 

... Sa gayo’y kaniyang pinabayaan ang tabernakulo ng Shilo, ang tolda ng kaniyang inilagay sa gitna ng mga tao;

 

At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng  kaaway. (Mga Awit 78:56-61)

 

Nakakita ka ba ng ganitong kalagayan sa iglesya na katulad ng inilarawan sa mga talatang  ito? Kaya ngayon  ang panahon para ang tabernakulo ni David ay maipanunumbalik!

 

PAANO ITO MAIBABALIK?

 

Ang ating “Arko” ng presensiya Ng Dios ay maibabalik sa katulad na paraan kung paano ito nangyari sa panahon ni David:

 

SA TAMANG KAAYUSAN:

 

Sa unang pagsubok ni David  na dalhin ang Arko, siya ay nabigo dahil ito ay hindi ayon sa “tamang kaayusan.”  Iniutos Ng Dios na ang arko ay ilagay sa mga kahoy at ipatong sa  balikat ng mga Levita (espirituwal na mga lider). Sinubukan ni David na galawin ang Arko sa isang kariton kung paano ginawa ng mga Filisteo at ang paghuhukom Ng Dios ay bumaba. Nang dinala ni David ang Arko sa “tamang kaayusan” siya ay nagtagumpay.

 

SA INIHANDANG LUGAR:

 

Si David ay naghanda ng lugar para sa Arko Ng Dios ( I Cronica 15:1,3,12). May tiyak planadong paghahanda  para ang presensiya Ng Dios ay manahan.

 

SA BAGONG TABERNAKULO:

 

Si David ay nagtindig ng tabernakulo (tolda) para sa tirahan Ng Dios dahil sinabi Ng Dios:

 

Sapagka’t hindi ako tumahan sa isang bahay mula sa araw na aking iahon ang mga anak ni Israel mula sa Egipto, hanggang sa araw na ito, kundi ako’y lumakad sa tolda at sa tabernakulo. (II Samuel 7:6)

 

SAMA-SAMANG PAGTITIPION NG MGA ANAK NG DIOS:

 

Kasama din ang malaking sama-samang pagtitipon ng mga anak Ng Dios sa mga paghahanda para sa pagdadala ng Arko sa tabernakulo ni David . Ang dahilan sa pagkakaisa ay ang pagdadala ng Arko Ng Panginoon at pagpapanumbalik ng tunay na pagsamba pagkatapos ng malungkot na mga taon ng espirituwal na pagbaba mula sa panahon Ni Samuel hanggang sa paghahari ni Haring Saul.

 

PAGBABANAL:

 

Kasama rin sa paghahanda ng tabernakulo ni David ang pagbabanal. Tinawag ni David ang espirituwal na mga lider ng Israel (ang mga saserdote at mga Levitico) para banalin ang kanilang mga sarili para madala ang Arko Ng Dios.

 

Ang ibig sabihin ng “pagbabanal” ay “para ihiwalay ang sarili, ihiwalay bilang banal sa Panginoon, o para sa banal na gawain.”  Kasama sa pagbabanal na ito ang paglilinis sa pamamagitan ng dugo , pagpaligo sa tubig, at pagpahid ng banal na langis.

 

PAGBALIK SA TUNAY NA PAGSAMBA:

 

Nang ang Arko Ng Dios ay dinala, ito ay magkasamang pagaawitan, pagsigaw, ang tunog ng instrumento ng pagtugtog, at sayawan. Tiyak na hindi ito tahimik na pagsamba na paglilingkod, ngunit isa sa dakilang kagalakan, kat’waan, masaya, at may kasigasigan.

 

Kahit si Haring David ay tumugtog at sumayaw na may lakas sa harapan Ng Panginoon. Ang mga mangaawit at manunugtog ay umawit at tumugtog, at ang Arko (presensiya Ng Dios) ang sentro ng atensiyon (basahin ang Mga Awit 87:7 at Mga Awit 68:25).

 

ANO ANG  KAUGNAYAN NITO SA IYO?

 

Ang bawa’t detalye ng aktuwal na pagtayo at paglalakbay ng Arko ay halimbawa para sa atin ngayon.

 

Ang mga bagay na ito nga’y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. (I Corinto 10:11)

 

Ang ating espirituwal na “arko” ay ang presensiya Ng Dios sa Kanyang mga anak. Para maranasan natin ang pagbabalik ng Kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian, dapat espirituwal tayong maghanda na katulad ng kay David:

 

 

SA TAMANG KAAYUSAN:

 

Sinubukan natin na dalhin ang presensiya Ng Dios sa pamamagitan ng maraming mga uri na

“mga kariton nagawa ng tao.” Sinubukan natin ang Kristiyanong pagpapasaya, denominasyon, mga rituwal, programa, at relihiyon. Ang lahat ng ito ay nabigo. Para madala natin ang presensiya Ng Dios sa ating kalagitnaan, dapat nating gawin ayon sa utos Ng Dios. Dapat tayong maghanda ng katulad na ginawa ni David. Kasama dito ang ...

 

INIHANDANG LUGAR:

 

Kung ang tabernakulo ni David ay dapat na mapanumbalik, dapat tayong maghanda ng lugar. Dapat nating ihanda ang ating mga sarili at ang ating mga iglesya para sa bagong kilos ng presensiya Ng Dios.

 

Ang “bagong alak” ay hindi maaaring isalin sa lumang “balat ng alak.” Dapat nating alisin sa ating mga sarili ang mga kinaugalian at rituwal. Dapat nating isa-isangtabi ang ating mga  programa, talatakdaan, at mga kinaugalian, ang paraan ng ating paggawa sa mga bagay, at ihanda ang ating mga sarili para sa bagong pagkilos Ng Dios.

 

BAGONG TABERNAKULO:

 

Ang bawa’t isang mananampalataya ang “tabernakulo” o lugar kung saan Ang Dios ay nananahan. Ang mga mananampalataya ay tinawag na “tabernakulo” Ng Dios sa II Pedro 1;13-14, II Corinto 5:1, at I Corinto 6:19.

 

Ang Iglesya ay binubuo ng mga mananampalataya at ito ay sama-samang tabernakulo Ng presensiya Ng Dios.

 

            -Sinabi Ni Jesus, “Itatayo Ko ang Aking iglesya”: Mateo 16:18

            -Sinabi ni Pablo, “Ikaw ay gusali Ng Dios”: I Corinto 3:9

-Sinabi ni Pedro, “Ikaw din, bilang buhay na mga bato, ay itinayo sa espirituwal na bahay”:  I Pedro 2:5

 

Ang isahan at sama-samang mananampalataya ay tunay na tabernakulo Ng Dios, kung saan Si Jesus ang ating Punong Saserdote:

 

Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit,

 

Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. (Hebreo 8:1-2)

 

Ang tunay na tabernakulo Ng Dios ay lahat ng mga mananampalataya. Ang Dios ay hindi mailalagay sa “gusali” ng tao kung ito man ay aktuwal na templo, o denominasyon o organisasyon.

SAMA-SAMANG PAGTITIPON NG MGA ANAK NG DIOS:

 

Kung nais makita ng Iglesya  ang pagpapanumbalik ng ating espirituwal na “arko” ng presensiya Ng Dios, dapat tayong sama-samang magtipon ng may pagkakaisa. Ang mga lider ay dapat na sama-samang magtipon sa pagkakaisa (Exodo 4:29). Ang mga tao ay dapat magsama-sama (Mga Gawa 14:27). Kung ang mga mananampalataya ay sama-samang magtitipon sa pagkakaisa ang iuutos Ng Panginoon ang Kanyang pagpapala. Dapat tayong magkaisa, sumangayon, sa iisang layunin (Mga Awit 133;  Mga Gawa 2:1-4).

 

PAGBABANAL:

 

Kahit ang pagbabanal ay kinakailangan sa paghahanda ng tabernakulo ni David, ito ay kinakailangan din sa espirituwal na pagpapanumbalik ng tabernakulo. Ang Espirituwal na mga lider ay dapat na maging banal para madala ang arko Ng Dios. Dapat tayong bumalik sa moral at espirituwal na karangalan sa ministeryo at magkaroon ng pinansiyal na pananagutan.

 

Ang mga tao ay dapat na maging banal para makatanggap ng Arko ng presensiya Ng Dios. Hindi na natin pahihintulutan ang kasalanan na kumilos sa ating kongregasyon. Hindi na tayo uupo sa pangangaral na “nakakasisiya sa ating mga pandinig,” nagpapasiya, at nagpapatawa sa atin at magagandang istorya.

 

Kasama sa Lumang Tipan na pagbabanal ang paglilinis sa pamamagitan ng dugo, pagpaligo sa tubig, at pagpahid ng langis, gayundin ang ating pagbabanal kasama ang dugo Ni Jesus (Hebreo 13:12), ang tubig ng Salita Ng Dios (Juan 17:17), at ang pagpahid ng Espiritu Santo (I Pedro 1:2).

 

Dapat tayong malinis ng dugo Ni Jesus. Dapat tayong bumalik sa tunay na katuruan, pangangaral, at pagtugon sa Salita Ng Dios. Ang pagpahid ng Espiritu Santo ay dapat na mag- bigay ng kapangyarihan sa mga lider at mga tao, dumadaloy sa ating kalagitnaan at hinihipo ang gawain ng ating mga kamay na may kabanalan.

 

PAGBALIK SA TUNAY NA PAGSAMBA:

 

Ang Arko ng presensiya Ng Dios ay babalik sa ating kalagitnaan kung tayo ay babalik sa tunay na pagsamba. Ito ay hindi pagsamba sa pamamagitan ng rituwal o kredo, ngunit ito ay uri na nangyari sa tabernakulo ni David at nang ang arko ay nadala sa Jerusalem. Ito ay pagsamaba ng may pagaawitan, pagtugtog ng instrumento, pagsigaw, pagsayaw... ang pagsamba na may dakilang kagalakan, katuwaan, tuwa, at kasigasigan.

 

Ang tabernakulo ni David ay maibabalik kung ang presensiya Ng Dios, tulad ng Arko sa panahon ni David, na naging sentro ng atensiyon sa halip na sa mga programa, rituwal, at kinaugalian. Matututunan mo pa ang maraming mga bagay tungkol sa tunay na pagsambang ito sa susunod na aralin na may pamagat na “Naghahanap: Mga Sumasamba” at Ika-sampung kabanata “Paano Sumamba.”

 

 

PAGPAPANUMBALIK AT PAGPAPAKILOS

 

Ipinangako Ng Panginoon na Kanyang ibabalik ang tabernakulo ni David, ang tahanan para sa Espiritu Ng Dios. Ang pagpapanumbalik na ito , na pinangunahan ng pagbalik sa pagkakaisa, pagbabanal, at sa tunay na papuri at pagsamba, na magdudulot ng dakilang pag-aani ng mga kaluluwa sa huling panahon na lumapit Sa Panginoong Jesu Cristo:

 

Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal, at tatakpan ko ang mga sira niyaon; at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una;

 

Upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom, at ang lahat na bansa mga tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumagawa nito,

 

Narito, ang mga kaarawan ay dumaraing, sabi ng Panginoon, na aabutan ng mangaararo ang mangaani, at ng mamimisa ng ubas ang magtatanim ng binhi; at ang mga bundok ay papatak ng matamis na alak, at lahat na burol ay mangatutunaw. (Amos 9:11-13)

 

Nang ang tabernakulo ay naibalik, magkakaroon ng saganang ani, sa katotohanan maraming mga ani na magkakasunod, pagkatapos ng isa isa muli. Mga bansa at mga tao na hindi kilala Ang Panginoon (kinakatawan ng “Edom” at mga “Pagano” sa propesiya ni Amos) ay magsisimula na bumaling sa Panginoon.

 

Ito ay magiging makapangyarihan na kilos Ng Dios na ang mga tagaani ng espirituwal na anihin sa mga bukid ay mahihirapan na sumabay dito! Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan na mapakilos ang lahat ng ating espirituwal na kayamaan ngayon. Tayo ay dapat na handa!

 

TATLONG TABERNAKULO NA TINIRAHAN NG PRESENSIYA NG DIOS

 

Ang Arko ay unang itinira sa tabernakulo ni Moises. Ito ay tanda ng kautusan at ang kasama nitong pormal. Kaayusan ng pagsamba. Ang Arko ay nawala pagkatapos na iwanan Ng Dios ang tabernakulong ito, ito ay naibalik sa bagong tirahan na lugar na tabernakulo ni David. Ito ay kinakatawan ng tunay na Iglesya na susunod ng tamang kaayusan para maghanda ng lugar para sa presensiya Ng Dios, pagbabanal sa kanilang mga sarili at sama-samang magtipon sa pagkakaisa, na nakatuon sa presensiya Ng Dios ang atensiyon. Ito ay kinakatawan ng mga anak Ng Dios na papasok sa bagong pagpapakilos ng kapangyarihan Ng Dios na may tuwa, lakas, may galak na pagsamba sa espiritu at katotohanan.

 

Kung gaano sa Israel ay nagpatuloy sa sumamba sa Shiloh, maaari kang magpatuloy sa lumang ,pormal na pagsamba kung nais mo... Ngunit ang presensiya Ng Dios ay nasa bundok ng Zion sa Jerusalem kung nasaan ang Arko. Hindi mo nanaisin na manatili sa Shiloh kung nakikita mo ang Espiritu Ng Dios ay kumikilos ng bago sa bundok ng Zion.

 

Magandang pansinin na ang lahat ng Zion ay nasa Jerusalem, ngunit hindi lahat ng Jerusalem ay nasa Zion. Ang Zion ay lunsod na nasa loob ng lunsod. Ang Zion ay pangalan para sa mga anak Ng Dios (Isaias 51:16). Ang Dios ay tumatawag sa Iglesya mula sa loob ng Iglesya kung saan ang tabernakulo ni David ay naibalik. Ito ay hindi paghahati na gawa ng tao  o kanal na naghahati sa mga iglesya. Ang mga sumasamba sa Zion ay mananatiling bahagi ng Jerusalem, ngunit sila ay nasa bagong daloy ng Espiritu Ng Dios.

 

May iba pang tabernakulo ng Lumang Tipan kung saan nandoon ang Arko. Sa bandang huli ang anak ni David na si Solomon ay magtatayo ng magandang Arko. Ito ang huling lugar na titirahan ng tanda ng presensiya Ng Dios. Ang kahoy na nagbuhat ng Arko ay maaalis.  Ang Arko ng presensiya Ng Dios ay hindi na kikilos kailanman.

 

Tinutukoy ng tabernakulo ni Soloman ang panahon sa hinaharap kung saan ang presensiya Ng Dios ay magpakailanman na nasa ating kalagitnaan ... ito ang dahilan kung bakit ang kahoy na nagbuhat sa Arko ay naalis na.

 

Tinutukoy nito ang bagong Langit at lupa kung saan ito inilarawan ni Apostol Juan...

 

At hindi ako nakakita ng templo doon; sapagka’t ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, at ang Cordero ay siyang templo doon. (Apocalipsis 21:22)

 

At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya’y mananahan sa kanila, at sila’y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay nasa kanila, at magiging Dios nila. (Apocalipsis 21:3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1.      Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.      Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “pagbabalik ng tabernakulo ni David.”

 

________________________________________

 

________________________________________

3.      Magbigay ng talata mula sa Biblia kung saan ang pagbabalik ay ibinigay sa propesiya.

 

________________________________________

 

4.      Kailan maibabalik ang tabernakulo ni David?

 

________________________________________

 

5.      Paano ito maibabalik?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

6.      Ano ang kaugnayan sa iyo ng pagbabalik ng tabernakulo ni David ?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa  pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1.  Pinaghambing ng sumusunod na tsart ang pagsamaba sa tabernakulo ni Moises at ang tabernakulo ni David:

 

            Tabernakulo Ni Moises                                                Tabernakulo Ni David

 

Isang belo:  Walang daan tungo sa Pinaka                        Walang belo: May daan tungo sa Arko

Banal na Dako kung saan naroroon ang                ng presensiya Ng Dios.

presensiya Ng Dios.

 

Handog na hayop.                                                  Handog ng pagpupuri at pagsamba.

 

Lumang ministeryo at kaayusn ni Moises.            Bagong ministeryo at kaayusan ni David.

 

Walang Arko Ng Dios.            Ang Arko Ng Dios.

 

2. Ang tabernakulo ni David ay itinayo sa lunsod ng Jerusalem sa bundok ng ang pangalan ay Zion. Sa pagtatapos na bahagi ng aralin na ito napansin na ang bundok ng Zion sa Jerusalem ay kung saan ang presensiya Ng Dios ay nandoon at ang lahat ng Zion ay nasa Jerusalem ngunit hindi lahat ng Jerusalem ay nasa Zion. Bilang “lunsod na nasa loob ng lunsod, “ Ang Zion ay kinakatawan bilang “iglesya mula sa loob ng iglesya” kung saan ang tabernakulo ni David ay naibalik.

 

Ang Biblia ay may tinutukoy na makalupang Zion na aktuwal na lugar sa Jerusalem kung saan nakatayo  ang tabernakulo ni David. Ang Biblia ay may tinutukoy na makalangit na Zion, kung saan ang makalupang Zion ang tanda (II Corinto 4:18;  Hebreo 12;22; Apocalipsis 14:1). May espirituwal na Zion din. Kung ang mga tao ay na “born again”, sila ay naging “anak ng Zion,” ang espirituwal na lunsod ay naitatag sa batong saligan ng Panginoong Jesu Cristo.

 

Kaya nga may tatlong aspeto ng kahalagahan ng Zion sa Biblia. Isaisip ito. Narito ang ilang mga katotohanan tungkol sa bundok ng Zion na maaaring iangkop sa espirituwal na larangan. Ang Zion ay...

 

-Saan nananahan Ang Dios:  Mga Awit 9:11;  74:2; 76:1-2;  Joel 3:16, 21;  Isaias 8:18

 

-Ang lugar ng kaligtasan ng Israel:  Mga Awit 53:6;  69:35; Isaias 59:20;  Zacarias 9:9;

Isaias 46:13;  62:11

 

-Ang lunsod na pinaghaharian Ng Panginoon :  Mga Awit 146:10;  Isaias 60:14

 

-Kung saan ang mga makasalanan at mapagkunwari ay hinaharap:  Isaias 33:14-15;  33:5;  31:9; 1:27; Amos 6:1

 

-Kung saan ang batong saligan ay nakalatag:  Isaias 28:16;  I Pedro 2:6-8; Mateo 21:42;

Mga Gawa 4:11

 

-Kung saan Ang Dios ay may tapat na naiwan:  Isaias 37:31;  Jeremias 3;14;  Mikas 4:7;

II Mga Hari 19:31

 

-Kung saan ang kaluwalhatian Ng Dios ay bumaba:  Isaias 4:5-6; Mga Awit 102:13,16

 

-Isang lugar ng pagpapalaya:  Joel 2:32;  Mga Gawa 2:21

 

-Isang lugar ng kagalakan para sa buong mundo:  Mga Awit 48:2.11

 

-Kung saan ang kagandahan Ng Dios ay nagniningning:  Mga Awit 50:2

 

-Kung saan ang Panginoon ay pinapupurihan:  Mga Awit 65:1

 

-Isang lugar ng kalakasan para sa mga anak Ng Dios:  Mga Awit 20:2-3;  84:4-7

 

-Isang lugar na pinili Ng Dios:  Isaias 14:32

 

-Isang lugar na higit na minamahal Ng Dios  kaysa sa iba:  Mga Awit 87:1-3

 

-Kung saan ang mga tao ay ipinanganak ay tumatag: Mga Awit 87:5-6;  Isaias 66:8

 

-Kung saan ang pangalan Ng Panginoon ay ipinahayag:  Mga Awit 102:21

 

-Isang lugar ng pagpapala:  Mga Awit 128:5;  135:21;  134:3

 

-Walang hanggan na tirahan Ng Dios:  Mga Awit 132:13-14

 

-Kung saan ang salita Ng Dios ay itinuro:  Isaias 2:1-5; Mikas 4:1-2

 

-Isang lugar na sumisigaw, umaawit, at kaginhawahan:  Isaias 12:6

 

-Pangalan para sa mga anak Ng Dios:  Isaias 51:16

 

-Isang lugar na nagpapahayag ng mabuting balita:  Isaias 40:9;  42:1,2,7,8;  41:27; Mikas 4:13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-SIYAM NA KABANATA

 

HINAHANAP: MGA MANANAMBA

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng pagsamba.

·                    Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng sumasamba sa espiritu.

·                    Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng sumasamba sa katotohanan.

·                    Ibuod ang tatlong dahilan kung bakit sumasamba.

·                    Ipaliwanag ang halimbawa ng pagsamba.

·                    Itala ang limang mga resulta ng pagsamba.

·                    Kilalanin ang limang uri ng pagsamba.

·                    Magbigay ng mga reperensiya sa Biblia na nagpapaliwanag kung paano ang paghahanda sa pagsamba.

·                    Ipaliwanag kung kailan tayo dapat sumamba.

·                    Ipaliwanag kung saan tayo dapat sumamba.

 

SUSING MGA TALATA:

 

Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.

 

Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. (Juan 4:23-24)

 

PAMBUNGAD

 

Ang pagpapanumbalik ng pagpapakilos na presensiya Ng Dios ay darating sa pagsamba. Nais Ng Dios ang mga sumasamba! Sa kabanatang ito iyong ipagpapatuloy ang pag-aaral sa pagsamba, matututunan mo ang kahulugan ng pagsamba at kaugnay na mga salita. Iyong matututunan kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa espiritu at katotohanan at bakit, kailan, at saan sasamba. Iyong matututunan ang halimbawa ng pagsamba, paano maghanda para sa pagsamba, at ang mga uri at mga resulta ng pagsamba. Sa susunod na aralin iyong matututunan kung paano sumamba Sa Dios habang ikaw ay sumasamba sa espiritu at katotohanan.

 

 

 

KAHULUGAN

 

Ang ibig sabihin ng pagsamba ay paggalang, paghalik, magbigay ng parangal sa, pagpitaganan, tumayo na namamangha, magpakita ng pagmamahal, magpatirapa, at gumalang. Ang pagsamba ay pagkilala Sa Dios, ang Kanyang likas, katangian, pamamaraan, at pag-angkin, kung ito man ay pagpupuri o paggawa ng Kristiyanong paglilingkod. “Para maglingkod” ay kahulugan din ng “pagsamba.” Ang ibig sabihin ng pagsamba ay pagpapahalaga sa isang tao. Ito ay aktibong tugon Sa Dios kung saan ipinahahayag ang Kanyang kahalagahan, ipagbunyi siya, at ipagmalaki ang Kanyang pangalan.

 

Ang pagsamba ay hindi porma ng sining dahil hindi ipamamahagi Ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian sa porma ng sining. Ito ay hindi liturhiya, kredo, rituwal, paulit-ulit na walang kabuluhan, o pag kopya ng itinatag na kaayusan ng paglilingkod kada Linggo. Ang pagsamba ay hindi nakaaabala na pagtitiis sa sermon, paulit-ulit na mga panalangin, o mga himno na may kakaunting pag-iisip at wala sa puso. Sa pagsamba iyong ipinahayag sa paraan ng Biblia  kung ano ang iyong nadarama sa puso. Ang pagsamba ay hindi kalagayan ng loob, ito ay tugon. Ito ay hindi lamang pakiramdam, ngunit isang pagpapahayag. Ito ay hindi walang pakialam, ngunit pakikilahok.

 

Ang pagsamba ay:

 

            Tungkulin: ng tao na ...

            Umaapaw: mula sa loob na may...

             Pagbuhos: na ipinahayag sa pagmamahal at tungkulin.

 

Narito ang ilang mga salita na kaugnay sa pagsamba sa Biblia:

 

Pasalamat:Ang ibig sabihin ng magbigay ng pasalamat ay kilalanin, pagkilala ng utang na loob, pagdiriwang, at magpahayag.

 

Papuri: Ang ibig sabihin ng papuri ay parangal. Inilarawan ng Biblia na ang papuri ay nangyayari sa  maraming mga paraan. Ang isa sa mga ito ay para “kumibit o kumalabit” katulad ng ginagawa sa instrumento na kuwerdas. Kasama sa papuri ang pag-awit ng mga salmo, at papuri, pagamin, pagpapala, pagdiriwang na may pagmamalaki, pagsigaw, at pagsasaya. Sa tutoo ang salitang “papuri” ay may walong iba’t ibang kahulugan. Ang dalawang kahulugan ay nakatutuwa. Sila ay para “mapawalan sa Panginoon” at maging “maingay na luku-luko.”

 

Luwalhatiin:  Para magbigay ng karangalan sa, kalagayan, kagandahan.

 

Paggalang: Para itaas, magpakita ng pagtangi sa.

 

Dakilain: Para magbigay ng kadakilaan, luwalhatiin.

 

 

 

ANG KAUGNAYAN NG PAGPAPASALAMAT, PAPURI, AT PAGSAMBA

 

Walang malaking paghahati sa pagitan ng papuri, pagsamba, at pagpapasalamat. Habang ikaw ay sumasamba ikaw ay maaaring dumaloy ng madali mula sa isa tungo sa isa, katulad ng inilarawan sa aklat ng Mga Awit. “Technically” gayun pa man mayroong pagkaakiba sa pagitan ng tatlo:

 

Pagpapasalamat nakatuon kung ano ang ginawa Ng Dios. Sinabi ng Biblia”huwag mong kalilimutan ang Kanyang kabutihan” (mga bagay na ginawa Niya para sa iyo).

 

Papuri  nakatuon Sa Dios, kung sino Siya, at ang Kanyang mga katangian. Isang paraan para papurihan Ang Dios ay ituon sa Kanyang mga pangalan at katangian.

 

Kung paano may sinabing paraan ng pagpasok sa tabernakulo ng Lumang Tipan, may tamang paraan para sa iyo sa pagpasok sa presensiya Ng Dios. Ikaw ay “pumapasok sa Kanyang pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang korte na may pagpupuri.”  Ikaw ay kumikilos tungo sa kinaroroonan ng Kanyang presensiya sa pamamagitan ng pagpapasalamat at pagpupuri. Sa iyong pagpupuri, ikaw ay nagtatayo ng espirituwal na lugar para Ang Dios ay bumaba at manahan. Pagkatapos sasambahin mo Siya sa espiritu at katotohanan.

 

Pagsamba ang iyong ministeryo Sa Dios. Marami sa atin ang abala sa pagmimiisteryo para Sa Dios sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo, pagsasanay, at iba pa. Ngunit ang pinakamahalaga mong ministeryo ay pagmiministeryo Sa Dios sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba.

 

PANGUNAHING MGA PAHAYAG

 

Ipinapalagay ng pagsamba na may Dios at Siya ay maaaring makilala ng tao. Itinuturo ng Biblia na ang pagpupuri at pagsamba ay dapat na parehong sa publiko at pribado. Ang tunay na bahagi ng pagsamba ay ang nasain ng puso para Sa Dios. Ang dahilan kung bakit ang pagsamba ay nabibigo na mangyari sa mga upuan dahil ito ay hindi nangyayari sa pang-araw-araw na ginagawa sa pamumuhay. Ang mga magkakasamang tunay na sumasamba sa pagtitipon ng Iglesya ay ang mga pumapasok para gawin sa publiko kung ano ang kanilang nagawa na sa pribado. Ang pagsamba ay resulta ng uri ng pamumuhay ng pagsamba, hindi matalinong pag paplanong sama-samang oras ng pagsamba. Ang pagpupuri at pagsamba ay hindi pangmaramihan na tungkulin. Ito ay tugon ng isahan Sa Dios. Kung tayo ay nagkaisa tayo ay humahalo sa tugon ng grupo, ngunit ang bawa’t pagpapahayag ay mula sa magkakahiwalay na tao.

 

Ang iyong tugon ay hindi dapat maapektuhan ng iba na kulang sa pagtugon. Maaari mong purihin Ang Panginoon kahit anuman ang halimbawa ng mga nakapalibot sa iyo! Awitin mo, ibahagi mo, isigaw mo, kalabitin mo, ngunit simulan mo!

 

Katangian ng huling henerasyon na hindi mapagpasalamat, at mayroong maka-Dios na gawain at pagtat’wa ng kapangyarihan nito. Ito ang dahilan kung bakit kailangan na ituro ang pagsamba. Ang pagsamba ay dapat na mapangunahan ng iyong kalooban, hindi ng iyong damdamin. Kung tunay kang naniniwala na Ang Dios ang nangunguna sa iyong buhay, maaari kang magalak. Sinasabi ng Biblia na kalooban Ng Dios na magbigay ng pasasalamat sa bawa’t kalagayan (I Tesalonica 5:18)

 

Ang patuloy na pagpupuri ay utos Ng Dios sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan:

 

Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. (Hebreo 13:15)

 

Karamihan sa atin ay nasanay na maakay sa pagsamba. Sinabi Ng Dios “ikaw ay pumasok” at “ikaw ay maghandog ng papuri.” Sa maraming mga bansa, ginagarantiyahan ng kanilang saligang batas ang kalayaan sa pagsamba. Kung minsan ang mga mananampalataya ay higit na mamamayan sa halip na Kristiyano. Iniisip nila na mayroon silang kalayaan na pumili kung paano at kung kailan sila sasamba. Ngunit ang Biblia ay masyadong tiyak tungkol sa pagsamba.

 

ESPIRITU AT KATOTOHANAN

 

Batay sa Susing Talata ng aralin na ito, para ang pagsamba ay maging katanggap-tanggap ito ay dapat na magawa “sa espiritu at katotohanan.” Ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa espiritu at katotohanan?  Ang Juan 4:33-34 ay kaugnay sa ibang talata sa Mateo. Sinabi Ni Jesus sa mga lider ng relihiyon ng Kanyang panahon...

 

Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Nangagkakamali kayo, sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Dios. (Mateo 22:29)

 

Ipinakikita ng “Biblia” ang katotohanan ng ating pagsamba. Ang “kapangyarihan Ng Dios” ay nagpapakita ng espiritu ng ating pagsamba. Kung paano ang Biblia at ang kapangyarihan Ng Dios ay kinakailangan para sa tamang pagkaunawa ng espirituwal na mga bagay, ang espiritu at ang katotohanan ay kinakailangan para sa katanggap-tanggap na pagsamba.

 

Para maunawaan kung ano ang sinasabi Ni Jesus tungkol sa pagsamba, ating suriin ang kalagayan kung saan Niya sinabi ang pangungusap na ito. Tingnan ang Juan 4 sa iyong Biblia.

 

ANG TALATA SA BIBLIA:

 

Hindi kinakailangan para Kay Jesus na dumaan sa Samaria tungo sa Kanyang patutunguhan, ngunit sinabi Niya na “kailangan” na magtungo Siya sa lugar na iyon. Siya ay may dakilang paghirang na dapat gawin. Si Jesus ay nagpapahinga sa tabi ng balon, habang ang Kanyang mga disipulo ay nagtungo sa lunsod para bumili ng pagkain nang ang babae ay lumapit para sumalok ng tubig. Makikita na siya ay mahirap sa materyal, dahil wala siyang alipin para sumalok ng tubig para sa kanya, ngunit mas espirituwal na mahirap siya.

 

Madaling inalis Ni Jesus ang balakid para maiwasan siya na makatanggap ng espirituwal na tulong mula sa Kanya. Dapat din nating alisin ang lipi, kultura, denominasyon, at teolohiyang balakid at personal na pagtatangi para makapagdala ng espirituwal na “tubig” sa nauuhaw na mundo. Hinarap Ni Jesus ang bawa’t mga ito sa Kanyang pakikipag-usap sa babaing ito.

 

Sinabi Ni Jesus sa babae, “Kung alam mo” (Juan 4:10). Dapat kang sumamba mula sa kalagayan ng pagkaunawa. (Marami pa tayong sasabihin tungkol dito kung tinatalakay na natin ang “katotohanan” sa bandang huli ng aralin na ito.) Ang kaalaman (katotohanan) ay magdudulot ng kaunawaan kung sino talaga Ang Panginoon at tutungo sa pagsamba. Sinabi Ni Jesus, “Kung alam mo, hihingi ka ng” Kaalaman (katotohanan) ay palaging nangangailangan ng tugon. Ang ating responsabilidad ay humiling. Ang Kanyang tugon ay magbigay.

 

Sinabi ng babae Kay Jesus, “Walang kang ipansasalok para mabigyan mo ako ng tubig.” Tinitingnan niya ang mga bagay sa natural, ang nakikita lamang ng mga mata. Siya ay balisa dahil “walang ipansasalok” nang ang pinagmumulan ng buhay na tubig ay nandoon sa kanyang harapan. Katulad ng babaing ito , marami sa atin ang nakatuon sa mga imposible sa buhay, kung tayo ay nasa presensiya ng manggagawa ng himala. Ang buhay na ibinigay Ni Jesus ay nagdala sa pagsamba. Ito ay espirituwal na tubig na nakapapatid ng iyong uhaw sa pagbubukal mula sa iyong espiritu.

 

Ngunit may iba pang mga balakid na dapat alisin Ni Jesus bago ang babaing ito ay makatanggap ng espirituwal na buhay na dumadaloy at tumugon sa tunay na pagsamba. Tinanong ng babae Si Jesus, “Ikaw ba ay mas dakila sa aming Ama na si Jacob?” Ito ay balakid na kultura ng natural na mga kaugnayan na dapat alisin Ni Jesus bago ang pagsamba ay matanggap. (Sa bandang huli, hinarap Niya ang kaugalian ng pagsamba. Ang kinaugalian at kultura ay dalawang na may pinakamalaking balakid sa pagsamba sa espiritu at katotohanan).

 

 Hinarap Ni Jesus ang katotohanan na ang babae ay hindi nasisiyahan sa kanyang kaugnayan sa pitong lalake. Sinusubukan niya na punan ang espirituwal na kakulangan sa kanya sa pamamagitan ng natural na kaugnayan (mga talata 15-19).

 

Palaging tandaan na walang anumang bagay ang makapapalit sa pagsamba. Ikaw ay mabibigo sa natural na mga kaugnayan, ang iyong personal na buhay, ang iyong iglesya hanggat ikaw ay tunay na sumasamba. Ang tunay na kasiyahan ay hindi din nanggagaling sa ministeryo. Alalahanin kung ano ang sinabi Ni Jesus kay Martha na abala sa paggawa ng mga bagay para sa Panginoon. Sinabi Niya pinili ni Maria ang mas mabuting ministeryo ng pagupo sa Kanyang presensiya. Mas mabuti na sumamba kaysa sa gumawa, umupo o maglingkod.

 

Hinarap Ni Jesus ang babaing ito sa espirituwal na kalagayan, ngunit binago niya ang usapan sa teolohiyang paksa. (Maaaring mangyari ito sa iyo kung ikaw ay nakikiharap sa mga tao tungkol sa espirituwal na mga bagay!)

 

Sinabi Ni Jesus na ang mga Samaritano ay sumsamba sa espiritu, ngunit walang katotohanan (mga talata 19-24). Sa panahon nina Ezra at Nehemias nang ang mga Samaritano ay hindi pinahintulutan na tumulong sa Israel para muling itayo ang templo, nagtayo sila ng kanilang sariling templo sa bundok ng Gerizim kung saan pinaniniwalaan nila na doon inihandog ni Abraham si Isaac at pinangyarihan ng panaginip ni Jacob. Sila ay madalas na umaakyat sa bundok na ito at sumasamba, ngunit walang katotohanan ang Ebanghelyo.

 

Ang mga Hudyo ay sumasamba sa katotohanan (kautusan) ngunit walang espiritu. Si Jesus na Hudyo, ay nagsabi “Alam natin kung ano ang ating sinasamba, dahil ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo.” Nauunawaan ng mga Hudyo ang katotohanan, ngunit sila ay malamig, legalismo, mapagkunwari, at marituwal. Sila ay gumagawa ng rituwal ng pagsamba ngunit ang kanialng mga puso ay wala dito. Ang Dios ay dapat na sambahin bilang “Ama” at “Espiritu”. Ang Espiritu ay likas. Ang Ama ay kaugnayan. Ang usapin ng pagsamba ay hindi saan at kailan ito ginagawa  kundi Sino at papaano.

 

Hinarap Ni Jesus ang katotohanan sa pagsamba, hindi porma ng pagsamba. Kasama sa pagsamba kung sino tayo bilang “tunay na sumasamba” at kung paano tayo “tunay na sumasamba.” Hindi na limitado ang pagsamba sa tiyak na lugar katulad ng gusali ng iglesya, kahit nga hindi natin dapat iwanan ang ating sama-samang pagtitipon bilang katawan na sumasamba (Hebreo 10:25a). Kung ikaw ay tunay na sumasamba, hindi mo kailangan na hanapin Ang Dios... hinahanap ka Niya. Hinahanap Ng Dios ang mga sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan.

 

Basahin ang mga talata 28-42. Hindi dapat batayan ang karanasan ng iba sa pagsamba. Ang mga tao sa Samaria ay kumilos sa pagsamba dahil sa katotohanan (kaalaman) at espiritu (karanasan). Sila ay nagtungo at sarili nilang narinig ang katotohanan mula Kay Jesus.

 

Ngayon na atin nang sinuri ang mga kalagayan kung saan ang mga Susing Talata ay ibinigay, ating talakayin nang mas detalye ang dalawang kinakailangan para sa pagsamba:  Espiritu at katotohan.

 

ESPIRITU:

 

Ang tao “triune” na nilikha. Siya ay binubuo ng katawan na nakikita at ang hindi nakikita na kaluluwa at espiritu. Ang kaluluwa ay ang “soulish” na likas ng tao, ang isipan, kalooban, at damdamin. Ang espiritu ay ang espirituwal na loob ng tao. Ang iyong espiritu ay may tugon na damdamin katulad ng kaluluwa. Ang kaluluwa at espiritu ay malapit na may kaugnayan ngunit magkahiwalay, dahil sinasabi ng Biblia sa atin na ang Salita Ng Dios ay matalim at maaaring makapahiwalay ang mga ito. Narito ang ilang mga katotohanan tungkol sa iyong espiritu:

 

-Binigyan ka Ng Dios ng espiritu at ito ay babalik sa Kanya sa kamatayan:  Ecclesiastes 12:7; Isaias 42:5;  Zacarias 12:1

 

-Ang Dios Ang Dios ng mga espiritu ng lahat ng mga tao:  Mga Bilang 27:16

 

-Naaapektuhan ng iyong sariling dila ng iyong espiritu:  Kawikaan 15:13

 

-Ikaw ay dapat na maging halimbawa ng mga mananampalataya sa espiritu:  I Timoteo 4:12

 

-Sa panahon ng Biblia, ang pader na nakapalibot sa lunsod ay ang depensa nito. Ikaw ay katulad ng lunsod na may sirang pader kung hindi mo pinangungunahan ang iyong espiritu:

Kawikaan 16:32;  25:28

 

-Ang Dios ay nagsasalita sa iyo sa iyong espiritu: “Ang espiritu ng tao ay liwanag Ng Panginoon”: Kawikaan 20:27

 

-Ikaw ay binalaan na ingatan ang iyong espiritu:  Malakias 2:16

 

-Ang ibig sabihin ng “Pagsamba sa espiritu”ay pagsamba mula sa loob tungo palabas. Si Pablo ay nagsasabi tungkol sa paglilingkod Sa Dios “ng aking espiritu”:  Roma 1:9

-Sinasabi ni Isaias ang tungkol sa paghanap Sa Panginoon ng “espiritu ko na nasa akin”:  Isaias 26:9

 

-Si David ay pinagpapala Ang Panginoon ng lahat ng nasa kanya:  Mga Awit 103:1

 

-Dapat mong luwalhatiin Ang Dios ng iyong espiritu:  I Corinto 6:20

 

-Kung ikaw ay nananalangin sa ibang salita, ang iyong espiritu ay nananalangin:  I Corinto 14:14-15.

 

-Hindi ka tunay na makasasamba sa iyong espiritu hanggat hindi ka napapalakas ng Kanyang Espiritu, kaya ang pagsamba sa espiritu ay kasama rin ang Espiritu Santo. Habang ikaw ay sumasamba, ang Espiritu Ng Dios ay nagpapatotoo sa iyong espiritu (Roma 8:16).

 

-Ang ibig sabihin ng “Espiritu” ay higit sa panloob na pagsamba. Dahil ang tao ay “triune” na nilikha, kung ikaw ay sumasamba sa iyong espiritu dapat kang sumamba kasama ang iyong kaluluwa at katawan na bahagi ng iyong “triune” na likas.

 

KATOTOHANAN

 

Ang ibig sabihin ng “katotohanan” ay para alisin ang takip, buksan, at hindi itago. Para ang isang bagay ay maging tutoo, ito ay dapat na maabot ang tatlong katangian:

 

1.      Ito ay dapat na pangkalahatan: Ito ay dapat na iangkop para sa lahat.

2.      Ito ay dapat na magkakatulad:  Ito ay angkop sa bawa’t isa sa magkatulad na paraan. Ang katangian ay magkatulad para sa matanda, bata, mayaman, mahirap, itim, puti, at iba pa.

3.      Ito ay hindi dapat na magwawakas: Ang ibig sabihin nito ay may pangwalang-hanggan na bisa.

 

Ang pagsamba ay dapat nakabatay sa katotohanan kung saan ang impormasyon ay makukuha sa pagiisip na nagdudulot mula sa panahon na ginugol kasama ang pagdiskubre Sa Dios.

 

Dapat mong maunawaan kung bakit at ano ang iyong ginagawa kung ikaw ay sumasamba. Kung ikaw ay nangangaral ng matalinong sermon na kumikilos ng damdamin na maraming istorya at nakatutuwang mga bagay, maaaring sabihin ng mga tao “Siya ay mahusay na tagapagsalita” sa halip na sambahin Ang Dios. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang nakatalaga sa “expository” na pagtuturo at pangangaral ng Salita Ng Dios.

 

Ang katotohanan ay binigyan diin sa unang iglesya. Sila ay patuloy na matiyagang nagaaral ng doktrina (Mga Gawa 2:42). Sinabi ni Pablo kay Timoteo na basahin at ipangaral ang doktrina (I Timoteo 4:13). Ang Salita Ng Dios ay binigyang diin (Colosas 3:16-17). Nang makita ni Pablo ang mga tao sa “Mars Hill” na sumasamba, ito ay hindi katanggap-tangap dahil ito ay hindi batay sa tunay na kaalaman Ng Dios. Sinabi niya na sila ay “walang alam na sumasamba” (Mga Gawa 17:23)

 

Kung ikaw ay sasamba, dapat kang nakatalaga sa Salita Ng Dios, hindi lamang sa damdamin. Ang dahilan kung bakit kinakailangan Ng Dios ang pagsamba sa katotohanan dahil...

 

Diablo...hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito. (Juan 8:44)

 

At sa kanila’y kaniyang sinabi, Kayo’y mga taga ibaba; ako’y taga itaas: kayo’y mga taga sanglibutang ito; ako’y hindi taga sanglibutang ito. (Juan 8:23)

 

Kung ikaw ay sasamba sa “katotohanan” dapat mong malaman kung ano ang sinasabi ng Biblia na tutoo. Ito ay mahalaga dahil may “espiritu ng katotohanan” at “espiritu ng mali” na kumikilos sa mundo. May sinasabi ang Biblia na “palaging nag-aaral, ngunit hindi makaunawa ng katotohanan.” Narito ang tugon sa tanong ni Pilato, “Ano ang katotohanan?” Ang buod na ito ay galing mula sa lahat ng reperensiya tungkol sa “katotohanan” sa Biblia:

 

1.      Ang Dios ay katotohanan:

 

-Siya ay nabubuhay sa katotohanan.

-Ang Kanyang mga mata ay nasa katotohanan.

-Ang daan Ng Dios ay katotohanan.

-Ang Kanyang mga gawa ay katotohanan.

-Ang Kanyang Salita ay katotohanan.

-Ang Kanyang payo ay katotohanan.

-Ang Kanyang habag ay katotohanan.

-Ipinahahayag Niya ang katotohanan.

-Siya ay naghuhukom batay sa katotohanan.

-Ang Kanyang katotohanan ay walang-hanggan at walang limitasyon.

-Nais Niya na ang lahat ng tao ay malaman ang katotohanan.

-Sumasangayon Siya sa iyong ministeryo batay sa katotohanan.

-Siya ay “ama” sa iyong katotohanan.

 

2.  Si Jesus ay katotohanan:

 

-Siya ay katotohanan sa laman.

-Siya ang tunay na liwanag.

-Siya ang tunay na tinapay.

-Siya ang tunay na puno.

-Siya ang puno ng katotohanan.

-Ang katotohanan ay nagmula sa Kanya.

-Ito ay nasa Kanya.

-Siya ang tapat at totoong saksi.

-Siya ay nagtataglay ng talaan ng katotohanan.

-Siya ang “daan at katotohanan.”

 

3.  Ang Espiritu Santo tinawag na espiritu ng katotohanan.

 

4.  Ang Salita ay totoo at ang paghuhukom Ng Dios ay batay sa katotohanan.

 

5.  Ang kaligtasan batay sa Ebanghelyo ay katotohanan.

 

6.  Ang bunga ng Espiritu Santo ay nasa lahat ng kabutihan, katuwiran, at katotohanan, kaya ito ay totoo (Efeso 5:9)

 

7.  Ang iglesya ay dapat na maitatag sa katotohanan, ang haligi at lupa ng katotohanan.

 

8.  Ang pahid Ng Dios ay totoo (I Juan 2:27)

 

Kung ikaw ay tunay na sumasamba, hindi mo lamang dapat malaman ang katotohanan, dapat kang tumugon dito. Sina Haring Saul at David ay parehong sumasamba. Nang sila ay hinarap ng kasalanan, si David ay tumugon sa pamamagitan ng pagsisisi. Si Saul ay hindi. Ang pagsamba ni Saul ay hindi katanggap-tanggap dahil sa :

 

1.  Mga tao: “Dahil nakita ko ang mga tao”... Nag-alaala siya sa iniisip ng mga tao sa halip na iniisip Ng Dios.

 

2.  Kabanalan: Siya ay mapagmapuri inaangkin niya ang lugar ng propeta dahil hindi batay sa Biblia ang magtungo sa labanan bago manalangin.

 

3.  Pagmamataas: Si Saul ay makapag-iisa. Pansinin kung paano niya sinabi “Ako sa aking sarili, wala ka dito.”

 

Si Saul ay naghandong ng pagsamba nang hinihiling Ng Dios ang pagsisisi at ang kanyang pagsamba ay tinanggihan. Mas nais Ng Dios ang pagsunod sa pagsasakripisyo. Ang paggawa ng porma, gaanuman ito kabanal, walang halaga ito kung ang puso ay hindi tama Sa Dios.

 

Isang kaibigan ni David na si Ishthobel, na inilarawan minsan na nagsasalita ng “orakulo” Ng Dios ay sumasamba rin. Siya ay naglakad kasama ni David tungo sa tahanan Ng Dios. Siya ay sumamba sa espiritu , ngunit hindi niya hinayaan na ang katotohanan ay magbago sa kanya. Sa katapusan sumama siya sa pagaalsa laban kay David.

 

PAGSASAMA NG ESPIRITU AT KATOTOHANAN

 

Ang sumamba sa espiritu ay para hayaan ang Espiritu Santo na kumilos sa iyong natubos na espiritu, na magbibigay ng pagmamahal, pagsamo, pagmamalasakit, pagpaparangal, at paggalang na umakyat Sa Dios na espiritu. Ang pagsamba sa katotohanan ay sumamba ayon sa Salita Ng Dios at tumugon ng tama sa katotohanan Ng Dios.

 

Kaya nga, ang “pagsamba sa espiritu at katotohanan” ay kasama ang mananampalataya sa paggalang at pagmamahal Sa Dios sa pamamagitan ng paggising sa Espiritu Santo batay sa Salita Ng Dios. Ang Espiritu Santo at ang Salita Ng Dios ay parehong kailangan para ang tunay na pagsamba ay mangyari. Kung wala ang presensiya ng Espiritu Santo, ang pagsamba ay patay at walang buhay. Kung walang Salita, ang pagsamba ay naging parang damdamin lamang o rituwal.

 

BAKIT TAYO SUMASAMBA

 

Tayo ay sumasamba dahil sa ...

 

HALIMBAWA:

 

Maraming halimbawa ng pagsamba sa Biblia.

 

PANGARAL:

 

Tayo ay inutusan sa Biblia na sumamba:

 

Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. (Isaias 43:21)

 

Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo.

 

Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pagaaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kalinawagan. (I Pedro 2:5, 9)

 

Purihin si Yahweh! O kay buti ng umawit at magpuri sa Dios, ang magpuri sa kanya’y tunay na nakalulugod. (Mga Awit 147:1 MBB)

 

Ang unang utos ay sambahin Ang Dios (Exodo 20:1-5;  Mga Awit 45:11). Ang iyong pinaka dakilang ministeryo ay sambahin Ang Dios sa halip gumawa para Sa Dios:

 

Mga anak ko, huwag kayong mangagpabaya: sapagka’t pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa kaniya, at kayo’y maging kaniyang mga tagapangasiwa, at magagsunog kayo ng kamangyan. (II Cronica 29:11)

 

WALANG-HANGGANG KAHIHINATNAN:

 

Ikaw ay nilikha para sumamba at ang iyong walang-hanggang kahihinatnan ay malalaman kung ikaw ay sumamba o hindi sa tunay Na Dios.

 

ANG KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 

Kasama sa kaayusan ng pagsamba ang :

 

            Pagdakila:                                            Dios                                    (Pagabot sa itaas)

            Pagpapalakas:                                      Ang Katawan Ni Cristo     (Pagabot sa loob)

            Panghihikayat ng kaluluwa:                      Sa naliligaw                               (Pagabot sa labas)

 

Ang lahat ng ito ay kinakailangan. Sinundan ng unang iglesya ang kaayusan na ito. (Mga Gawa 24:3,46-47) Binigyan diin din ito ni Juan (Juan 15:1-11,12-17,18-27). Kung ikaw ay nagdakila, ikaw ay lumalakas. Kung ikaw ay malakas, ikaw ay manghihikayat ng kaluluwa. Kung ikaw ay naghikayat ng kaluluwa, ikaw ay lumalakas at nadakila... at ang kaayusan ay nagpapatuloy.

 

MGA RESULTA NG PAGSAMBA:

 

Narito ang ilan sa magandang mga resulta ng pagsamba:

 

ANG DIOS AY NALUWALHATI:

 

Ang naghahandog ng haing pasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios.  (Mga Awit 50:23)

 

ANG MGA NAGHAHANAP AT KINILALA:

 

Ang mga naghahanap ay tinanggap sa presensiya Ng Dios:

 

Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: Mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. (Mga Awit 100:4)

 

Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. (Filipos 4:6)

 

Sinabi ng Biblia na Ang Dios ay tumatahan sa mga papuri ng Kanyang mga anak (Mga Awit 22:3). Kung pinupuri mo Siya, ikaw ay nagtatayo ng espirituwal na tabernakulo kung saan Siya ay nananahan.

 

ANG MGA MANANAMPALATAYA AY DINALISAY:

 

Kung ikaw ay nagtungo sa presensiya Ng Dios sa pamamagitan ng pagsamba, ikaw ay dinalisay:

 

Sinong aahon sa bundok ng panginoon? At sinong tatayo sa kaniyang dakong banal?

 

Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso; na hindi nagmataas ang kaniyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi susumpa na may kabulaanan.

 

Siya’y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon, at ng katuwiran sa Dios ng kaniyang kaligtasan. (Mga Awit 24:3-5)

 

Ang sangagan ay sa pilak, at ang hurno ay sa ginto, at ang tao ay nasusubok sa pamamagitan ng kaniyang pagpuri. (Kawikaan 27:21)

 

Habang ikaw ay uminit at nabagsak sa Kanyang presensiya, ang mga karumihan sa iyong buhay ay inihiwalay mula sa mamahaling metal at umiibabaw para maaari mong makuha ang mga ito at dalhin ito sa krus. Kung ikaw ay maglalaan ng panahon sa Kanyang presensiya, ikaw ay nabago:

 

            -Nakita kay Moises ang kaluwalhatian Ng Dios sa Kanyang mukha.

            -Napansin ng mga tao na ang mga disipulo ay nakasama Ng Dios.

            -Si Isaias ang lalake na may maduming dila ay, nilinis ng apoy Ng Dios.

 

ANG IGLESYA AY NAPALAKAS:

 

Ang resulta sa mga tao ng iglesya na nagpupuri ay pagkakabuklod, nagbibigay, masaya, at sumasamba sa tahanan gayundin pagmagkakasama (Mga Gawa 2:42-47)

 

 

 

 

ANG NALILIGAW AY NAHIKAYAT ANG KALULUWA:

 

Nakatala sa Mga Gawa 2:47 na ang mga mananampalataya ay nagpupuri Sa Dios at maraming mga tao ang nadagdag sa Iglesya. Kung ikaw ay sumasamba sa espiritu at katotohanan, ang mga hindi mananampalataya na dumadalo sa inyong kalagitnaan ay lalapit Sa Dios.

 

PAGHAHANDA PARA SA PAGSAMBA

 

Narito ang talata na nagpapaliwanag kung paano ang paghahanda ng iyong puso sa pagsamba:

 

Tayo’y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig.  (Hebreo 10:22)

 

Ang tawag sa pagsamba ay “Tayo ay lumapit.” Sa iyong paglapit, ang mga lugar ng pagsiyasat ay mga:

 

Katapatan:  Tunay na puso.

 

Pagtitiwala: May buong kasiguruhan ng pananampalataya.

 

Kababaang loob:  Pagkilala na ikaw ay hindi karapat –dapat maliban sa pamamagitan ng dugo.

 

Dalisay:  Araw-araw na paghuhugas ng dalisay na tubig ng Salita Ng Dios.

 

MGA URI NG PAGSAMBA

 

May sinasabi ang Biblia tungkol sa ilang mga uri ng pagsamba:

 

PAGSAMBA NG PAGSISISI:

 

Ang Mga Awit 51 ay magandang halimbawa ng pagsamba ng pagsisisi. Ito ang panalangin ni David pagkatapos na siya ay nagkasala kay Batsheba.

 

PAGSAMBA NG PAGTANGGAP:

 

Nawala kay Job ang kanyang mga anak at kayamanan, gayunpaman siya ay sumamba:

 

Nang magkagayo’y bumangon si Job, at hinapak ang kaniyang balabal, at inahitan ang kaniyang ulo, at nagpatirapa sa lupa at sumamba;

 

At sinabi niya, Hubad akong lumabas sa bahay-bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon: ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nagalis; purihin ang pangalan ng Panginoon. (Job 1:20-21)

 

PAGSAMBA NG PAGMAMAHAL:

 

Basahin ang Genesis 22:1-14. Ang istorya nina Abraham at Isaac ay ang pinakadakilang halimbawa ng pagsamba ng pagmamahal. Pansinin na prayoridad ni Abraham ang pagsamba. Siya ay “maagang” gumising para sumamba, kahit alam niya na mawawala ang kanyang anak, na mahal na mahal niya. (ilan sa atin ay hindi magaabalang gumising ng maaga para sumamba. Nadarama natin  na sobra naman ito).

 

Kinakailangan ng pagsamba ng pagmamahal ang paghiwalay para Sa Dios. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, “Maghintay kayo dito.” Ang tunay na pagsamba ay kusang loob na paghihiwalay mula sa mga kaguluhan. Ang tunay na pagsamba ay pangisahan. Hindi ka kailanman tunay na makasasamba hanggat hindi mo ito ginagawa ng nag-iisa sa pagsamba ng pagmamahal.

 

Ang pagsamba ng pagmamahal ay mahalaga. Sa kaso ni Abraham, siya ay hinilingan na ibigay ang nag-iisang anak niya. Sinabi ni David na hindi siya naghahandog Sa Dios ng isang bagay na hindi mahalaga sa kanya (I Samuel 24:24). Ang pagsamba ng pagmamahal ay nilalabanan ang pansariling naisin. Ang tuon ay Sa Dios lamang. Para maihandog ang pagsamba ng pagmamahal, si Abraham ay dapat mamatay sa naisin na magkaanak. Ngunit naluwalhati Ang Dios sa pagsamba ni Abraham. Ang pagsasakripisyo na pagsamba ay nagdudulot ng kaluwalhatian Sa Dios.

 

PAGSAMBA NG PAGTATALAGA:

 

Para sa halimbawa ng pagsamba ng pagtatalaga, tingnan ang II Cronica 15:10-15. Nakatala dito na ang Israel ay gumawa ng kasunduan na maglilingkod Sa Dios sa kanilang pagsamba.

 

PAGSAMBA NA PAKIKIPAGLABAN:

 

Sa una, may apat na bahagi ang atake ng iyong kalaban. Inaatake ni Satanas ang iyong pagsamba Sa Dios, ang Salita Ng Dios, ang Kristiyanong paglakad mo, at ang iyong gawa para Sa Dios.

 

Basahin ang Mga Awit 149:6-9. Ito ay mahusay na halimbawa kung paano ang papuri  ay ginamit bilang sandata. Kasama sa Salita ng Dios, ito ay...

 

1.  Nagpapatupad ang paghihiganti sa mga pagano:  Ang papuri ay epektibo sa pakikipaglaban sa mga hindi nakakakilala Sa Dios.

 

2.  Nagpatupad ang kaparusahan: Ang katarungan at paghuhukom ay resulta ng papuri.

 

3.  Ginagapos sa kadena ng kanilang hari :  Sinabihan tayo na igapos ang mga demonyo at palayasin sila.

 

4.  Ginagapos sa maharlika ng kadenang bakal:  Ang papuri ay gumagapos sa mas mahinang kapangyarihan ni Satanas, katulad ng mga lider sa sistema ng mundong ito.

 

5.  Nagpapatupad ng nakasulat na paghuhukom sa kanila: Habang ikaw ay nagpupuri, ang iyong kalaban ay nahukuman batay sa Salita Ng Dios.

 

Marami pang ibang halimbawa ng pagpupuri at pagsamba sa Biblia na nagsisilbing espirituwal na sandata. Narito ang ilan sa mga halimbawa:

 

-Si Gedeon ay sumamba bago lumaban sa Madianitas at siya at ang kanyang mga tauhan ay sumigaw bago ang labanan.

 

-Sina Pablo at Silas ay sumamba bago sila nakawala sa bilangguan.

 

-Si Jonas ay sumamba bago siya nakalaya mula sa isda.

 

KAILAN DAPAT SUMAMBA

 

Dapat kang sumamba:

 

ARAW-ARAW:

 

Ang Israel ay araw-araw na pinuri Ang Panginoon” (II Cronica 30:21). Ang iglesya sa Bagong Tipan ay nagtungo sa bahay-bahay at nagpupuri Sa Panginoon (Mga Gawa 2;46-47)

 

PATULOY:

 

Aking purihin ang Panginoon sa boong panahon: ang pagpuri sa kaniya ay laging sasa aking bibig. (Mga Awit 34:1)

 

Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangagsayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon...(Mga Awit 35:27)

 

Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. (Hebreo 13:15)

 

At palaging sila’y nasa templo, na nangagpupuri sa Dios. (Lucas 24:53)

 

Mapalad na masasabi, silang doo’y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan (Mga Awit 84:4 MBB)

 

At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo’y mangapuspos ng Espiritu;

 

Na kayo’y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon;

 

Na kayo’y laging magpapasalamat sa lahat ng mga bagy sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama. (Efeso 5:18-20)

 

PAGKATAPOS NG NATATANGING PAGPAPAKITA NG PANGINOON:

 

Basahin ang tungkol sa natatanging pagpapakita Ng Dios kay Abraham sa Genesis 12. Basahin ang tungkol sa pagpapakita Ng Dios kay Moises sa Exodo 34. Kung nagpahayag Ang Dios ng Kanyang sarili sa natatanging paraan, ang mga tao ay sumasamba.

 

SA PAGTANGGAP NG MGA PANGAKO NG DIOS:

 

Nang si Abraham ay nakatanggap ng natatanging pangako mula Sa Dios sa Genesis 13:14-18, siya ay tumugon sa pagsamba.

 

SA SAGOT SA PANALANGIN:

 

Nang Si Eleazar ay nasagot ang kanyang panalangin, siya ay sumamba (Genesis 24)

 

KUNG NAPAUNLAKAN NG PABOR NG TAO:

 

Nang si Eleazar ay napaunlakan ng pabor ng tao sa Genesis 24;52, siya ay sumamba Sa Dios (Genesis 24:52).

 

PAGKATAPOS NG PAGHIHIRAP:

 

Si David ay sumamba Sa Dios pagkatapos na mamatay ang kanyang anak. Ito ay tunay na sakripisyo ng pagpupuri. Sinasabi ng Mga Awit 27:5 sa panahon ng problema, subalit ang talata 6 ay nagsasabi ng paghahandog ng “sakripisyo ng kagalakan.” Sinabi ni David:

 

Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat, at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. (Mga Awit 116:17)

 

At mangaghandog sila ng mga hain na pasalamat, at ipahayag ang kaniyang mga gawa na may awitan. (Mga Awit 107:22)

 

Ang pagpupuri at pagsamba ay hindi sakripisyo kung ang lahat ng bagay ay nagiging mabuti at iyong nadarama na magpuri Sa Dios. Ito ay nagiging sakripisyo kung ang mga bagay ay nagiging mali at nais mo pa ring purihin Siya.

 

 

 

SA PANAHON NG PAGSUBOK AT PAKIKIPAGLABAN:

 

Sa panahon ng kanyang paghihirap sa pagsubok at espirituwal na pakikilaban, si Job ay sumamba Sa Dios.

 

SA LAHAT NG IYONG GINAGAWA:

 

Ikaw ay palaging dapat sumamba Sa Dios sa laaht ng iyong ginagawa. Iyong ginagawa ito kung iyong ginagawa ang lahat para sa kaluwalhatian Ng Dios.

 

 

WALANG HANGGAN:

 

Ako’y nagpapasalamat sa iyo magpakailan man, sapagka’t iyong ginawa: at ako’y maghihintay sa iyong pangalan sapagka’t mabuti sa harapan ng iyong mga banal. (Mga Awit 52:9)

 

SAAN DAPAT SUMAMBA

 

SA KONGREGASYON (IGLESYA):

 

Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid: sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. (Mga Awit 22:22)

 

Ako’y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. (Mga Awit 35:18)

 

Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kaniyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. (Mga Awit 149:1)

 

SA IYONG TAHANAN:

 

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan. (Mga Awit 149:5 MBB)

 

SA HARAPAN NG MGA MANANAMPALATAYA:

 

At siya’y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid baga’y pagpuri sa aming Dios: marami ang mangakakakita at mangatatakot, at magsisitiwala sa Panginoon. (Mga Awit 40:3)

 

Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya; Ihayag ninyo ang kaniyang pagliligtas sa araw-araw.

 

Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. ( Awit 96:2-3)

 

SA HARAPAN NG MGA BANSA SA MUNDO:

 

Ako’y magpaapsalamat sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bayan: at ako’y aawit ng mga papuri sa iyo sa gitna ng mga bansa. (Mga Awit 108:3)

 

Oh magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit: magsiawit kayo sa Panginoon, boong lupa.

 

Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya; Ihayag ninyo ang kaniyang pagliligtas sa araw-araw.

 

Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. (Mga Awit 96:1-3)

 

Sa susunod na aralin ipagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral sa pagsamba habang natututunan mo ang marami pang bagay na tiyak kung PAANO sumamba habang ikaw ay sumasamba sa espiritu at katotohanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

 

1.  Isulat ang Susing Mga Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.  Ibigay ang kahulugan ng pagsamba.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3.  Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng sumasamba sa espiritu.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

4.      Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng sumasamba sa katotohanan.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

5.      Ibuod ang tatlong dahilan kung bakit sumasamba.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

6.      Ipaliwanag ang modelo ng pagsamba.

 

________________________________________

 

7.  Itala ang limang mga resulta ng pagsamba.

 

________________________________________

 

________________________________________

________________________________________

 

________________________________________

________________________________________

 

8.  Kilalanin ang limang uri ng pagsamba.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

9.  Magbigay ng reperensiya sa Biblia na nagpapaliwanag kung paano ang paghahanda sa pagsamba.

 

________________________________________

 

10.  Ipaliwanag kung kailan tayo dapat sumamba.

 

________________________________________

 

________________________________________

11.  Ipaliwanag kung saan tayo dapat sumamba.

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa  pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

 

1. Pag-aralan ang kasaysayan ng pagsamba para marami pang matutunan tungkol dito:

 

PAGSAMBA BAGO ANG PAGLIKHA:

 

Tingnan ang talaan sa Job 38:4-7.

 

PAGSAMBA BAGO NAGKASALA ANG TAO:

 

Sina Adan at Eva ay sumamba Sa Dios bago sila nagkasala. Simula ng sila ay tumigil sa pagsamba Sa Dios sila ay nagkasala. (Genesis 3:1-13)

 

PAGSAMBA SA LUMANG TIPAN:

 

Cain at Abel: Genesis 4

 

Ang mga patriyarka:  Genesis- Deuteronomio

 

Ang bansa ng Israel sa ilang at lupang pangako:  Exodo hanggang Ruth.

 

Madetalyeng pagsamba sa Lumang Tipan. Pitong kabanata ang kinailangan para mabuo ito

 ( may kabuuang 243 na mga talata) para ilarawan ang tabernakulo at 31 lamang para ilarawan ang buong paglikha sa mundo.

 

Ang sinoman na lumalapit sa kabanal-banalang dako ay dumadaan sa isang pinto at naglalakad sa patyo para makarating sa pinananahanan Ng Dios. Ang pinto ay tinatawag na “pagpapasalamat” at ang patyo ay tinatawag na “papuri.”

 

Ipinakikita ng Mga Awit 22:3 na tinitirahan Ng Dios ang mga papuri  ng Kanyang mga anak. Ang kanyang tirahan ay sa kalagitnaan ng patyo ng  pagpupuri. Kahit ang panalangin ay dapat gawa nito (Filipos 4:6).

 

Sa iyong pagpasok sa Kanyang presensiya, ang daluyan ng pag-uusap ay nakabukas kung saan makapagsasalita ka at madirinig. Maaari mong gugulin ang buong buhay mo bilang nasa labas na patyo na Kristiyano o maaari kang pumasok sa loob na patyo ng tunay na pagsamba.

 

PAGSAMBA SA BAGONG TIPAN:

 

Ang pagsamba Ni Jesus:  Hebreo 2:12

 

Pagsamba sa unang iglesya: Sila ay nagtitipon sa mga tahanan at sa araw Ng Panginoon:  Juan 20:19,26;  Mga Gawa 20:7;  I Corinto 16:2.

 

Mayroon silang aktuwal na iglesya sa mga tahanan kahit sila ay patuloy ng pagtitipon sa sinagoga at templo:  Filemon 2: Roma 16:5; Colosas 4:15

 

Kasama sa bahagi ng pagsamba sa Bagong Tipan ang :

 

Pangangaral:  Mga Gawa 20:7;  I Corinto 14:19

 

Pagbabasa ng Salita:  Santiago 1:22;  Colosas 4:16

 

Panalangin:  I Corinto 14:14-16

 

Pagaawitan:  Efeso 5:19;  Colosas 3:16

 

Bautismo at Huling Hapunan: Mga Gawa 2:41;  I Corinto 11:18-34

 

Pagbibigay ng tulong:  I Corinto 16:12

 

Pagkilos ng Espiritu:  I Corinto 12

 

PAGSAMBBA SA KASALUKUYAN:

 

Ngayon ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo Ng Dios:

 

Hindi baga ninyo nalalaman na kayo’y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo! (I Corinto 3:16)

 

Ang unang 11 mga kabanata ng Roma ay nagsasabi tungkol sa kamangha-mangha na Ebanghelyo. Ang ating tugon dito ay ibinigay sa Roma 12:1-2: Dapat nating ihandog ang ating mga katawan (ang ating buong katawan, kaluluwa, espiritu) isang buhay na handog.

 

PAGSAMBA SA HINAHARAP:

 

Ang panghinaharap na kaayusan ng pagsamba ay ipinahayag sa aklat ng Apocalipsis sa sumusunod na mga talata:

 

Apocalipsis 4:10-11;  5:14;  11:15-17;  14:6-7;  15:4;  19:4,10;  22:8-9

 

2. Narito ang ilang mga bagay na dahilan kung bakit ang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap Sa Dios:

 

PANGHIHIMASOK NG KAHARIAN NI SATANAS:

 

Gumagapos na espiritu, kaguluhan, at pagantala ay ginagamit ni Satanas para panghimasukan ang pagsamba.

 

 

KASALANAN:

 

Ang anumang uri ng kasalanan ay nakapipigil sa pagsamba:

 

Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. (Mga Awit 66:18)

Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya’y huwag makinig. (Isaias 59:2)

 

Kung iyong papalitan ng pagsamba ang pagsunod, ito ay hindi katanggap –tanggap:

 

...Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka, ng pinakamabuti sa mga nalagang bagay, upang ihain sa Panginoon mong Dios sa Gilgal.

 

Sapagka’t ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga diosdiosan at sa mga terap. Sapagka’t dahil sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka...(I Samuel 15:22-23)

 

NAKOKONSIYENSIYA:

 

Ang maling damdamin ng pagkakasala ay pumipigil sa iyo na lumapit sa presensiya Ng Dios sa pagsamba. Ang pinakamabuting paraan para makita ng kaibhan ng pagkakasala at kombiksiyon ng Espiritu Santo ay para alalahanin  na si Satanas ay pagkalahatan na inilalagay sa damdamin ng pagkakasala. Ang Espiritu Santo ay tiyak kung Siya ay nangsusumbat ng kasalalan.

 

TAKOT:

 

Ang pagkatakot sa  pananaw ng iba, takot ng pagpapahayag ng damdamin, pagkatakot sa pagtanggi, at takot na pagtawanan ang lahat ng ito ay nakapipigil sa pagsamba.

 

PAGMAMATAAS:

 

Sinasabi ng Biblia na nilalabanan Ng Dios ang mapagmataas. Ang tao na nilalabanan Ng Dios ay tiyak na hindi makasasamba Sa Kanya.

 

MALING KAISIPAN SA DIOS:

 

Iniisp ng ibang tao na Ang Dios ay mabagsik, malupit, at handa na hagupit sila hanggang mamatay. Habang dapat nating isipin na igalang, hindi ibig sabihin na tumugon sa takot.

 

 

ESPIRITU NG KABIGATAN

 

Para mapurihan Ang Dios, dapat ay may kusang loob na alisin ang espiritu ng kabigatan. Kasama dito ang awa sa sarili, kapighatian, kalungkutan, at negatibong pag-iisip.

 

PAGKAPORMAL NA HUMAHADLANG SA KALAYAAN:

 

May sinasabi ang Biblia sa mga may porma ng kabutihan na tumatanggi sa kapangyarihan Ng Dios. Ang pagkapormal at rituwal ay nakahahadlang sa kalayaan ng pagsamba at gawin  itong kapaguran (tingnan ang Malakias 1:11-13). Kung ang pagsamba ay maging kapaguran, walang kagalakan at katuwaan dito (Joel 1:16).

 

KAUGALIAN:

 

Sinabi Ni Jesus na ang mga lider sa relihiyon ng panahon Niya:

 

Datapuwa’t walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. (Mateo 15:9)

 

Ang mga legalismo na kinaugalian ng tao, pangkaraniwang ginagawa, at paulit-ulit na walang kabuluhan, at iba pa, ang lahat ng ito ay nakahahadlang sa tunay na pagsamba (Mateo 6:7;  Filipos 3;13). Ang bawat iglesya ay nakabuo ng mga kinaugalian at kadalasan ito ay isinasaalang –alang sa halip na maghandog ng tunay na pagsamba.

 

PAGSAMBA SA DIYUSDIYUSAN:

 

Ang napakatanda ng kultura ay puno ng mga diyus-diyusan. Nakatala sa  Mga Awit 115 ang tatlong katangian ng mga diyus-diyusan:

 

1.  Ang mga ito ay ginawa ng tao.

 

2.  Ang mga ito ay walang buhay at walang kapangyarihan.

 

3.  Ang mga tao ay nakakatulad ng kanilang sinasamba. Halimbawa, Ang Israel ay nabulag at napipi sa tunay Na Dios dahil sila ay sumamba sa bulag at piping diyus-diyusan.

 

Kumusta naman ang ating mga diyus-diyusan  ngayon? Ang ilan sa mga diyus-diyusan ay may katangian na katulad nito. Ang anumang bagay na kumukuha ng maraming panahon, atensiyon, at pagmamahal higit Sa Dios ay diyus-diyusan. Tinutukoy ng Job ang materyalismo bilang diyus-diyusan ng “ginto at pilak” (Job 31L24-28). Ang ministeryo ay maaaring maging diyus-diyusan (Lucas 10:41).

 

 

 

 

KAWALAN NG PAGKAKAISA SA IYONG ASAWA:

 

Ang kawalan ng pagkkaisa sa iyong asawa ay makahahadlang sa iyong mga panalangin. Dahil ang pagsamba ay bahagi ng iyong panalangain, ang iyong pagsamba ay nahahadlangan din.

(I Pedro 3:7).

 

PAGMAMASID SA HALIP NA PAKIKILAHOK:

 

Kung ikaw ay tagamasid sa halip na kasama sa paggawa, ikaw ay nagiging katulad ng asawa ni David na si Micah na hindi sumasama ngunit nanonood at binatikos ang pagsamba ni David.

 

ALALAHANIN NG MUNDO:

 

Isa sa mga bagay na gagawin ni anti-Cristo ay “pagurin palayo” ang mga mananampalataya ng Dios sa mga alalahanin ng mundo. Ang alalahanin ng mundo ay makapangyayari sa iyong espiritu at makagugulo sa iyong pagsamba (Daniel 7:25 at Marcos 4:19).

 

EDUKASYON:

 

Mula sa panahon ng puno ng kaalaman sa Hardin ng Eden, Ang pagsamo ni Satanas ay naka sentro sa edukasyon. Kahit tungkol sa Kristiyanong edukasyon, iyong natututunan ang lahat ng tungkol Sa Dios subalit hindi kailanman tumutugon sa Kanya sa pagpupuri at pagsamba.

 

PAGSAMBA SA TUNAY NA DIOS SA MALING PORMA:

Maaari kang sumamba sa tamang Dios, ngunit sa maling paraan. Ikaw ay sumasamba Sa Dios sa maling paraan kung ikaw ay sumasamba sa Kanya...

 

1.  Sa iyong pagkaunawa sa Kanya:

 

Sa Exodo 32 ang Israel ay gumawa ng kinatawan ng Dios sa pamamagitan ng gintong guya. Pinababa nila Ang Dios sa imahen at sinamba sa hindi katanggap–tanggap na paraan. Ipinakikita ng Isaias 40:18-26 na Ang Dios ay hindi maaaring paliitin sa isang imahen. May mga tao ngayon ang nagsasabing “Sinasamba ko Ang Dios kung paano ang pagkaunawa ko sa Kanya,” ngunit ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang iyong kahulugan Ng Dios ay dapat maabot ang katangian ayon sa Biblia.

 

2.  Sa istilo ng iyong pamamaraan:

 

Nang subukin ni Cain na sumamba Sa Dios sa kanyang sariling paraan at ang kanyang pagsamba ay tinanggihan (Genesis 4).

 

Sina Nadab at Abihu ay naghandog ng kakaibang apoy at namatay (Levitico 10:1-2).

 

Si Saul ay sumamba nang ang nais Ng Dios ay pagsisisi (I Samuel 13:8-14a).

 

Ang mga Pariseo ay sumamba sa kanilang sariling legal, kinaugalian na paraan ngunit ito ay walang kabuluhan (Mateo 15:1-9;  23:23-28).

 

3.  Mali ang pag-uugali:

 

Ang Malakias 1:6-14;  3:13-14; 4:1,3 ay nagsasabi ng pangkaraniwang ginagawa at rituwal na pagsamba. Ang mga saserdote ang lider sa kasalanan na ito, ngunit ito ay dumaloy pababa sa mga tao.“Narito ang araw na sinsabi ng mga tao na kapaguran” tungkol sa pagsamba. Pansinin ang mga resulta ng hindi katanggap-tanggap na pagsamba sa Malakias 4:1,3. Basahin ang Isaias 1:11-20:  Ang mga tao ay gumagawa ng tamang bagay sa tamang Dios sa tamang paraan ngunit maling pag-uugali.

 

NANG ANG KALUWALHATIAN AY UMALIS:

 

Natutunan mo na ang tungkol sa kaluwalhatian Ng Dios at kung paano ito umalis mula sa Israel nang ang Arko ay nakuha. Nang ang kaluwalhatian Ng Dios ay nakuha, Ang Dios ay hindi na sumama sa pagsamba ng paglilingkod Ng Israel. Basahin ang Isaias 1:11-15. Walang isa man ang nangulila Sa Dios sa kanilang mga pagtitipon. Kung ang mga talatang ito ay isusulat na muli Ng Dios para sa maraming makabagong mga iglesya ngayon, maaaring mabasa ito sa mga sumusunod:

 

“Ang karamihan ng inyong mga ikapo at mga handog... ano ang mga ito sa Akin? At ano ang iyong itinuturing na mga sakripisyo... Mayroon na Akong sapat na mabubuti n’yong  mga gawa, pagpapalaganap na kampanya, at pagtatatag ng pondo sa pamamagitan ng hapunan. Hindi ako nasisiyahan sa mga nakalilibang, bastos, nanlolokong mga mangaawit at mangangaral.

 

Kung kayo ay magtitipon para Ako ay katagpuin, sino ang humiling nito sa inyo, ang pagyurak ng aking korte na walang paggalang at mas nakatuon sa pagbabatian sa isa’t isa sa halip na makipagtipan sa Akin?

 

Tigilan ang pagdadala ng walang kabuluhang mga paghahandog! Ang inyong paglilingkod ay kaguluhan sa Akin. Ang pagtitipon sa umaga ng Linggo at mga gabi, Miyerkoles ng gabi, Hindi ko matagalan ang inyong masamang pagtitipon.

 

Ang inyong maringal na seremonya, drama, mga pista na kinamumuhian ng Aking kaluluwa. Ang mga ito ay naging pabigat sa Akin. Ako ay pagod na sa pakikinig sa mga ito.

 

Kung iyong ibinubukas ang inyong mga kamay sa panalangin, Itatago Ko ang Aking mga mata sa inyo. Kung kayo ay mananalangin, hindi Ko kayo diringgin...”

 

3. Pag-aralan pa ang maraming bagay tungkol sa iyong espiritu. Maaari na ito ay :

 

-Nagdadalamhati:                                   Exodo 6:9

-Nakagapos:                                        Mga Gawa 20:22;  Roma 8:15

-Nababagabag:                         Mga Awit 51:17;  Kawikaan 15:13

-Nananaghili:                                        Santiago 4:5

-Marilag:                                              Daniel 5:12 Kawikaan 17:27

-Matatakutin:                                        II Timoteo 1:7

-Maningas:                                           Mga Gawa 18:25

-Marumi:                                              II Coritno 7:1

-Mabuti:                                               Nehemias 9:20

-Napipighati:                                         Daniel 7:15;  Isaias 54:6

-Puno ng pagdaraya:                                Mga Awit 32:2

-Matigas:                                              Deuteronomio 2:30

-Madaling magalit:                         Kawikaan 14:29;  Ecclesiastes 7:9

-Mapagmataas:                         Kawikaan 16:18

-Mapagpakumbaba:                              Kawikaan 16:19; Isaias 57:15

-Mapanibugho:                         Mga Bilang 5:14

-Mapaghusga:                                       Isaias 28:6

-Malaswa:                                            Santiago 4:5

-Kahinhinan:                                         Galacia 6:1; I Corinto 4;21;  I Pedro 3:4

-Bago:                                                  Ezekiel 11:19;  18:31; 36:26; Roma 7:6

-Nanglulupaypay:                                  Mga Awit 77:3; 142:3 143:4,7

-Matiyaga:                                            Ecclesiastes 7:8

-Pagkaunawa:                                       Marcos 2:8

-Mapagpakumbaba                               Isaias 66:2 Mateo 5:3

-Napilitan:                                            Mga Gawa 18:5

-Mapagmataas:                         Ecclesiastes 7:8

-Mapagpasiya:                                      Mga Gawa 19:21

- Mapanghikayat:                                    Mga Gawa 6:10

-Nagbibigay buhay:                          I Corinto 15:45

-Tahimik:                                              Zacarias 6:8; I Pedro 3:4

-Nanariwa:                                           I Corinto16:18; II Coritno 7:13

-Nagagalak:                                          Lucas 1:47

-Katiwasayan:                                      II Corinto 2:13

-Matuwid:                                            Mga Awit 51:10

-Nagsisiyasat:                                       Mga Awit 77:6

-Naglilingkod:                                       Roma 12:11

-Nananabik            :                                   Marcos 2:8

-Pagkakatulog:                         Roma 11:8

-Malungkutin:                                       Isaias 1:15

-Tapat:                                                 Mga Awit 78:8

-Namuhi:                                              Ezra 1:1 Mga Gawa 17:16; Hagai 1:14

-Malakas:                                             Lucas 2:40

-Magulo:                                              Genesis 41:8: Daniel 2:3; Juan 13:21: II Tesalonica 2:2

-Walang kabuluhan:                                Ecclesiastes 1:14

-Magulo:                                              Ecclesiastes 1:17; 2:11,17

-Nakahanda:                                        Mateo 26:41; Marcos 14:38 (nagsasabi ng salungat sa pagitan ng espiritu at laman)

-Matalino:                                             Exodo 28:3

-Sugatan:                                              Kawikaan 18:14

-Mali:                                                   Lucas 9:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-SAMPUNG KABANATA

 

PAANO SUMAMBA

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibuod kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kung paano sumamba.

·                    Ipaliwanag kung ano ang kaugnayan sa pagitan ng apoy, ang kaluwalhatian, at pagsamba.

 

SUSING TALATA:

 

Purihin ninyo siya ng ma pandereta at sayaw: Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawa at ng flauta. (Mga Awit 150:4)

           

PAMBUNGAD

 

Natutunan muna na dapat kang sumamba sa espiritu at katotohanan, ngunit tiyakin mo kung paano dapat sumamba? Kung anong uri ng pagsamba ang katanggap-tanggap dito sa bagong “tabernakulo ni David” kung saan ito ay ibinabalik Ng Dios.

 

Ang pagsamba sa Biblia ay may paggalang. Ang mga tao ay nagpapatirapa sa kanilang mga mukha, nagbubulay-bulay, at tahimik sa harapan Ng Dios. Ngunit ang pagsamba ay may kagalakan din, maingay, at masigla. Sinabi sa Israel, ang “sigaw ng Hari ay kasama nila.” Kung may ingay sa tabernakulo, ang presensiya Ng Dios ay nandoon. Kung walang ingay, Siya ay wala doon.

 

Ang ilan sa mga tao ay tumututol sa ganitong uri ng masiglang pagsamba. Sinasabi nila na ito ay “masagwa at wala sa kaayusan.” Sinasabi ng Biblia na “Hayaan na ang lahat ng mga bagay ay gawin na may kaangkupan at kaayusan,” ngunit ang diin ay dapat na nasa “HAYAAN NA ANG LAHAT NG BAGAY AY GAWIN” ( I Corinto 14:40).

 

Iniisip ng iba na ang masiglang pagsamba ay kamangmangan at hindi kinakailangan. Ngunit ipinahahayag ng Biblia ang kaugnayan sa pagitan ng kung ano ang nakikitang kamangmangan sa ating pagiisip at kapangyarihan Ng Dios at pagpapala. Isaalang-alang ang mga “kamangmangan” na mga bagay:

 

            -Pagtaas ng tungkod ni Moises sa Pulang Dagat at ang tubig ay nahati.

            -Ang pagsigaw ng Israel at ang pader ng Jerico ay bumagsak.

-Sina Gideon at ang 300 mga lalake na may pitcher, parol, at trumpeta para talunin ang mga hukbo ng Midian.

            -Ang bulag na lalake na naghugas sa paliguan ng Siloam at nakakita.

-Ang paghuhugas ni Naaman sa putikan ng ilog ng Jordan para sa kagalingan ng ketong.

            -Pagkakita ni Pedro ng salaping buwis sa bibig ng isda.

 

Sa aralin na ito iyong matututunan ang parehong paggalang at masiglang mga paraan ng pagsamba Sa Dios. Ang pagsamba ay isa sa mga dakilang prinsipyo sa Biblia para sa pagpapakilos, dahil ang tunay na pagsamba ay nagtutulak at nagpapakilos sa mga anak Ng Dios.

 

PAANO TAYO SUMAMBA

 

Narito ang mga paraan batay sa Biblia sa pagsamba Sa Dios:

 

PAGLILINGKOD:

 

Ang pinakadakila mong ministeryo ay paglilingkod ay pagpupuri at pagsamba. Ngunit ikaw ay sumasamba rin sa iyong paglilingkod sa Kanya sa paggawa ng gawain ng Dios batay sa katotohanan Halimbawa, ang isang paraan ng pagsamba Sa Dios ay pagtugon sa Kanyang  tawag na “humayo at turuan ang lahat ng mga bansa.”

 

PAGBIBIGAY:

 

Nakatala na paulit-ulit sa Luma at Bagong Tipan, na ang pagbibigay ng materyal na kayamanan ay bahagi ng pirmihan na paglilingkod at itinuturing gawa ng pagsamba.

 

MANATILING TAHIMIK SA HARAPAN NG DIOS:

 

Kasama sa tahimik na ugali ng paggalang ay pagbubulay-bulay  Sa Dios at sa Kanyang Salita:

 

Tumahimik ang lahat na tao, sa harap ng Panginoon... (Zacarias 2:13)

 

SUMASAMBA SA PAMAMAGITAN NG IYONG BIBIG:

 

Pinatunayan ng Agham na, katulad ng tatak ng daliri, ang bawa’t tinig ng tao ay may tinatawag na “tatak” Ang iyong “tatak ng boses”, katulad ng tatak ng daliri, ay iba sa lahat ng mga  boses. Alam Ng Dios ang IYONG boses at naghihintay na marinig  ito sa pagpupuri Sa Kanya araw-araw. Narito ang ilang mga paraan para magamit ang iyong boses sa pagsamba Sa Dios:

 

PAGSASALITA NG PAPURI:

 

...maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. (Hebreo 13:15)

 

Ang “bunga ng ating mga bibig” ay pagsamba Sa Dios. Pagsasalita ng papuri...

 

Ang ginagawa ng unang mga Kristiyano:

 

At palaging sila’y nasa templo, na nangagpupuri sa Dios. (Lucas 24:53)

 

Ang kalooban Ng Dios sa bawa’t Kristiyano:

 

Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka’t ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. (I Tesalonica 5:18)

 

Katunayan ng buhay na puspos ng espiritu:

 

...kundi kayo’y mangapuspos ng Espiritu...Na kayo’y laging magpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucrsito sa Dios na ating Ama. (Efeso 5:18,20)

 

Ang pangunahing tungkulin ng maharlikang saserdote (mga mananampalataya):

 

Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pagaaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kalinawagan. (I Pedro 2:9)

 

Nagbibigay ng daan sa Kanyang presensiya:

 

Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: Mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. (Mga Awit 100:4)

 

Iniutos sa mensahe mula sa trono:

 

At lumabas ang isang tinig sa luklukan, na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Dios, ninyong lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat ng mga natatakot sa kaniya, maliliit at malalaki. (Apocalipsis 19:5)

 

Ay iyong tungkulin hanggang ikaw ay may hininga:

 

Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. (Mga Awit 150:6)

 

Ito ay ugali na dapat gawin sa lahat ng araw:

 

Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. (Mga Awit 113:3)

 

Ito ay pagsusulit sa pagdidisipulo:

 

Sa ganito’y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo’y magsipagbunga ng marami; at gayon kayo’y magiging aking mga alagad. (Juan 15:8)

 

Maaaring gawin ng kahit matanda na mananampalataya:

 

Sila’y mangagbubunga sa katandaan...(Mga Awit 92:14)

 

Ang resulta nito ay kasiyahan:

 

Ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kaniyang bibig; at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran na kaniya. (Kawikaan 12:14)

 

PAGSASALITA SA IBANG WIKA:

 

Basahin ang I Corinto  14:14-18 sa iyong Biblia. Ang iyong papuri ay ganap kung ikaw ay sumasamba sa iyong makalangit na lengguwahe. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na siya ay masaya ginawa niya ito higit kanino man.

 

PAGSIGAW:

 

Ang pagsigaw ay ginamit para purihin Ang Dios mula pa sa simula:

 

Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pangumaga. At ang lahat ng mga anak ng Dios ay naghihiyawan sa kagalakan? (Job 38:7)

 

...sila’y magsisihiyaw sa kagalakan, sila naman ay nagsisiawit. (Mga Awit 65:13)

 

Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa’t kambing na iyong mga pinakahandog sa susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. (Isaias 44:23)

 

Narito ang ilang mga bagay na itinuturo ng Biblia tungkol sa pagsigaw:

            -Ang Dios ay napailanglang na may hiyaw:  Mga Awit 47:5

            -Si Jesus ay babalik na may sigaw:  I Tesalonica 4:16

            -Kung walang kagalakan at katuwaan, walang sigaw; Jeremias 48:33.

 

Sa natural na mundo, kung ikaw ay dumalo sa pampalakasan at hindi mo nauunawaan laro, hindi mo alam kung kailan ka sisigaw para sa iyong paboritong koponan. Pareho din sa espirituwal: Kung ang mga hindi sumisigaw ay tunay na nauunawaan kung ano ang nangyayari sa espirituwal na mga bagay, sila ay sisigaw. Nagapi Ni Jesus ang ating kalaban. Tayo ay naligtas mula sa kasalanan at mayroong walang-hanggan na buhay. Siya ang ating kagalingan at probisyon. Paano hindi natin madadama na sumigaw mula sa ating mga puso?

 

Narito ang ilang mga pagkakataon kung kailan ang pagsigaw ay ginamit sa Biblia:

           

Pagsigaw dahil sa presensiya Ng Dios:

 

Napansin ng mundo nang “sumigaw ang Hari sa kanilang kalagitnaan” (Mga Bilang 23:21).

 

Gayon iniahon ng bong Israel ang kaban ng tipan ng Panginoon na may mga hiyawan, at mga pakakak, at may mga simbalo, na tumutugtog; at kaniyang niwalang kabuluhan siya sa kaniyang puso. (I Cronica 15:28)

 

At nang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay pumasok sa kampamento, ang boong Israel ay humiyaw ng malakas na hiyaw, na ano pa’t naghinugong sa lupa. (I Samuel 4:5-6)

 

Pagsigaw sa kapahayagan Ng Panginoon:

 

...at nang makita yaon ng boong bayan, ay nagsigawan at nangagpatirapa. (Levitico 9:24)

 

Pagsigaw ng pagtatalaga:

 

At sila’y nagsisumpa sa Panginoon ng malakas na tinig, at may mga hiyawan, at may mga pakakak, at may mga patunog.(II Cronica 15:14)

 

Pagsigaw dahil sa gawa Ng Panginoon:

 

Sila ay sumigaw ng malakas para sa kagalakan nang ang pundasyong tahanan Ng Dios ay inilatag ( Ezra 3:11-13).

 

Pagsigaw sa pakikipaglaban:

 

-Ang pader ng Jerico ay bumagsak sa sigaw:  Josue 6

-“Sumigaw, ibinigay Ng Panginoon ang lunsod sa iyo.”: Josue 6:16

-Si David ay nagtungo sa labanan at sumigaw para sa labanan:  I Samuel 17:20)

-Ang hukbo Ng Dios ay sumigaw nang kanilang sundan ang mga Filisteo:  I Samuel 17:52

-Nang ang masama ay mawala, may sigawan:  Kawikaan 11:10

 

Ngunit iyong pagalakin ang lahat na nagsisipagkanlong sa iyo, Pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan magpakailan man, sapagka’t iyong ipinagsasanggalang sila: mangagalak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng inyong pangalan. (Mga Awit 5:11)

 

... at habang nagsisihiyaw ang mga anak ng Juda, nangyari, na sinaktan ng Dios si Jeroboam at ang boong Israel sa harap ni Abias at ng Juda. (II Cronica 13:15)

 

Sino ka, Oh malaking bundok? Sa harap ni Zorobabel ay magiging kapatagan ka; at kaniyang ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan...(Zacarias 4:7)

 

Tayo ay inutusan na sumigaw:

 

Ngunit iyong pagalakin ang lahat na nagsisipagkanlong sa iyo, Pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan magpakailan man, sapagka’t iyong ipinagsasanggalang sila: mangagalak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng inyong pangalan. (Mga Awit 5:11)

 

Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ag Panginoon...(Mga Awit 35:27)

 

Oh ipakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan; magsihiyaw kayo sa Dios ng tinig ng pagtatagumpay. (Mga Awit 47:1)

 

...at magsihiyaw ang iyong mga banal dahil sa kagalakan.  (Mga Awit 132:9)

 

Ang kaniya namang mga saserdote ay susuutan ko ng kaligtasan: at ang kaniyang mga banal ay magsisihiyaw ng malakas sa kagalakan.  (Mga Awit 132:16)

 

Humiyaw ka ng malakas at sumigaw ka...sapagka’t dakila ang Banal ng Israel sa gitna mo. (Isaias 12:6)

 

... Umawit ka, O anak na babae ng Sion; humiyaw ka; Oh Israel; ikaw ay matuwa at magalak ng boong puso, Oh anak na babae ng Jerusalem. (Zefanias 3:14)

 

...humiyaw ka, Oh anak na babae ng Jerusalem: narito ang iyong hari ay naparirito sa iyo; Siya’y ganap at may pagliligtas...(Zacarias 9:9)

 

... Sapagka’t ganito ang sabi ng Panginoon, kayo’y magsiawit ng kasayahan dahil sa Jacob, at magsihiyaw kayo dahil sa puno ng mga bansa: mangagtanyag kayo, magsipuri kayo, at mangagsabi, Oh Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi sa Israel. (Jeremias 31:7)

 

 

PAGTAWA:

 

Ang pagtawa ay paraan din ng pagpapahayag ng berbal na papuri Sa Dios:

 

Nang dalhin muli ng Panginoon yaong nagagbalik sa Sion, tayo ay gaya niyaong nangananaginip.

 

Nang magkagayo’y napuno ang bibig natin ng pagtawa, at ang dila natin ng awit: nang magkagayo’y sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ginawan sila ng Panginoon ng mga dakilang bagay.

 

Ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay. (Mga Awit 126:1-3)

 

PAGAWIT:

 

Ang musika sa pagsamba ay hindi pauna sa pangunahing bahagi ng pangangaral. Ito ay bahagi ng pangunahing pangyayari na pagsamba. Walong magkakahiwalay  na salita  ay isinalain  “awit” sa Lumang Tipan. Ang ibig sabihin ng isa ay  sumigaw o umawit  ng malakas para sa kagalakan. Ang ibang kahulugan ay matinis na tunog, ng kagalakan at pagsasaya. Ang ibang kahulugan ay masayahin na tinig ng pagaawitan at pagtatagumpay.

 

Ang pagawit ng espirituwal na mga awit ay nagbibigay ng “ready-made” na salita para purihin Ang Dios at magkaroon ng pagkakaisa sa pagtugon gayun din sa magkakasamang pagawit. Palaging hinihikayat ni David na ang iba ay sumama sa kanyang pagawit ng mga awit ng pagsamba. Alam ni Satanas ang kapangyarihan ng musika at pag-aawitan. Ito ang dahilan kung bakit ginamit niya ang masamang musika para ipangalat ang kabulaanan.

 

Colosas 3:16 at Efeso 5:19 ay nagbibihgay ng panuto sa pagaawitan sa pagsamba. Dapat nating gamitin ang:

 

1. Mga Awit:  Mula sa imnaryo ng aklat ng Israel na aklat ng mga Awit sa Biblia.

2. Himno: Mga awit tungkol Sa Dios at sa Kanyang mga katangian at mga awit para Sa Dios.

3. Espirituwal na mga awit:  Mga Awit mula sa puso, pagawit sa “espiritu at pagkaunawa.”

 

Ang pagawit sa espiritu ay hindi katulad ng pagawit mula sa pagiisip. Kung minsan Ang Dios ay kumikilos sa pamamagitan ng tiyak na awit ng papuri. Kung ginawa Niya ito, huwag matatakot na dumaloy dito. Huwag hayaan na ang pangangat’wiran at kaisipan ay magsabi” naawit mo na ng maraming beses.” Tayo ay binalaan ng tungkol sa pagawit sa “idle song”, musika na walang ibig sabihin (Amos 6:5 MBB). Dapat tayong umawit ng mga awit na pagpapalaya (I Samuel 6:23) at mga papuri (Mga Awit  68:4).

 

Ang ministeryo ng musika ay mahalaga sa paglilingkod na pagsamba. Si David ay pumili ng 4,000 mga Levita para sa paglilingkod sa musika. I Cronica 25:6-7 nagsasabi tungkol sa mga “tinuruan sa mga awit Ng Panginoon.”

 

Si Joel ang pinuno, at si Sepham ang ikalawa, at si Janai, at si Saphat sa Basan:

 

At ang kanilang mga kapaitd sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang: si Michael, at si Mesullam, at si Seba, at si Jorai, si Jachan, at si Zia, at si Heber, pito.

 

Ang mga ito ang mga anak ni Abihail na anak ni Huri, na anak ni Jaroa, na anak ni Galaad, na anak ni Michael, na anak ni Jesiai, na anak ni Jaddo, na anak ni Buz. (I Cronica 5:12-14).

 

Sinabi Ni Jesus:

 

Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. (Hebreo 2:12)

 

PAGPUPURI SA DIOS SA PAMAMAGITAN NG INSTRUMENTO:

 

Ipinaratang kay David ang paggawa ng maraming instrumento ng pagsamba, kahit hindi natin alam ang tiyak niyang ginawa (Amos 6:5) May tatlong uri ng mga instrumento na nabanggit sa Biblia:

 

1. Perkusiyon na panugtog: Mga kampanilya sa laylayan ng damit ng saserdote:  Exodo 28:33-35 at Zacarias 14:20.

 

Simbalo:  I Cronica 15:16,19; 28;  II Cronica 5:13; 29:25;  Ezra 3;10;  Nehemias 12:27. Sa ilang mga lugar isinalin ang salita na “pompiyang” na katumbas ng makabagong “castanets” at “shakers”.

 

Tamburin: Tinatawag din na “tabret” o “pandereta”. Mga Awit 81:2; 149:3;  150:4; 

Exodo 15:20.

 

Batingaw: I Corinto 13:1. Sa Mga Awit 150 dalawang uri ng pompiyang o batingaw ang nabanggit, matunog at mataas na tunog.

 

2.  May kuwerdas na mga instrumento:

 

Salteryo, viola, at sambuko na katulad sa alpa; at saltero na may sangpung kuwerdas, parihabang “zither”: Mga Awit 33;2;  144:9;  92:3.

 

Gaita:  katulad ng alpa:  Daniel 3:5,7,10,15.

 

Lute:  Panugtog na  may tatlong kawad .

 

Kudyapi:  Panugtog na kawad: Genesis 4:21

 

3.  Instrumentong de hangin:  Klarinete:  Isaias 5:12;  30:29;  Jeremias 48:36. Ito ay isinalin sa ilang mga lugar bilang pito.

 

Pito at organ:  Genesis 4:21;  I Samuel 10:5

 

Sa I Mga Hari 1:40 nabanggit ang isang doble na “reed” na panugtog na katumbas sa makabagong oboe.

 

Flauta:  Isaias 30:29

 

Shofar at trumpeta: Ang Shofar ay ginagamit na pinagpapalit sa trumpeta. Ang panugtog na ito ay ginamit para takutin ang kalaban (Mga Hukom 7:19-20) at para palatandaan (Josue 6:20; Mga Hukom 7:16-22; Zacarias 9:14,15). Nakarinig si Juan ng tunog ng trumpeta bago ang kanyang pangitain sa Apocalipsis (Apocalipsis 1:10) at ang trumpeta ay tanda ng paghuhukom (I Corinto 15;52;  I Tesalonica 4:16; Apocalipsis 8:3).

 

Ang Shofar ay patuloy pa rin na ginagamit para tawagin ang mga Hudyo para sumamba.

 

Narito ang ilang mga talata na naghihikayat sa atin na purihin Ang Dios ng mga panugtog:

 

Purihin ninyo siya nng tunog ng pakakak: purihin ninyo siya ng salterio at alpa.

 

Purihin ninyo siya ng mga pandereta at sayaw: Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawa at ng flauta.

 

Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng flauta. (Mga Awit 150:3-5)

 

Magsiawit kayo sa Panginoon ng pagpapasalamat; magsiawit kayo sa alpa ng mga papuri sa ating Dios: (Mga Awit 147:7)

 

Kayo’y mangagpasalamat sa Panginoon ng may alpa... (Mga Awit 33:2)

 

PAGSAMBA KASAMA ANG IYONG KATAWAN:

 

Ang tao ay hindi kailanman nilikha para maging kaluluwa, espiritu, o katawan lamang. Siya ay “triune being” binubuo ng tatlong bahagi. Hindi ka makasasamba sa iyong espiritu at/o kaluluwa lamang. Ikaw ay dapat na sumamba kasama ang iyong katawan.

 

Kung minsan tinatanggihan nating gawin ito dahil ayaw natin na gumawa ng palabas sa ating mga sarili. Natatakot tayo na maging “gawa ng laman ito.” Ngunit kung ating mapaktatagumpayan ang ating pagmamataas at paghihimagsik tayo ay makapapasok sa magandang pagdaloy ng papuri at pagsamba.

 

Narito ang ilang mga dahilan kung bakit tayo ay tumatanggi sa pagsamba kasama ang ating katawan:

 

1.      Pagmamataas.

2.      Hindi tayo komportable dahil hindi pa natin kailanman nagagawa ito.

3.      Kinaugalian ng mga tao na nagsasabing” Hindi natin ginagawa ito dito.”

4.      Hindi natin kinikilala na ito ay utos.

5.      Kinilala natin na ito ay utos, ngunit tayo ay lumalaban at ayaw natin gawin ito.

 

Kung ating napagtagumpayan ang mga pagtutol na ito at magsimula na sumamba kasama ang ating mga katawan gayun din ang ating kaluluwa at espiritu, ang kaluwalhatian Ng Panginoon ay kikilos sa ating kalagitnaan. Narito ang ilang mga paraan para sumamba kasama ang iyong katawan:

 

PAGTAYO SA KANYANG PRESENSIYA:

 

Tingnan ang II Cronica 20:19;  Ezekiel 44:15;  Mga Awit 135:1-2;  134:1 Para sa mga halimbawa ng mga tao na nakatayo para sambahin Ang Dios.

 

PAGTAAS NG IYONG MGA KAMAY:

 

Dapat mong itaas ang iyong banal na mga kamay, paraan batay sa Biblia ng pagpapahayag ng pasasalamat Sa Dios:

 

Sapagka’t ang iyong kagandahang-loob ay mainam kay sa buhay: Purihin ka ng aking mga labi.

 

Sa gayo’y pupurihin kita habang ako’y nabubuhay: igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. (Mga Awit 63:3-4)

 

Ito ay paraan na tanda ng pagpapahayag ng tumataas na pagsamba:

 

Malagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo; ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahapunan. (Mga Gawa 141:2)

 

Itinataas mo ang iyong puso kung iyong itinataas ang iyong mga kamay:

 

Itinataas namin ang aming mga puso at mga kamay...(Mga Panaghoy 3)

 

Ang pagtaas ng iyong mga kamay ay pagpapahayag ng espirituwal na pagkauhaw:

 

Iginawad ko ang aking mga kamay sa iyo: ang aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay. (Mga Awit 143:6)

 

Kung iyong itinataas ang iyong mga kamay , iyong binubuksan Sa Dios at sinasabi  na, “Pumasok  at puspusin Mo ako ng Iyong presensiya.” Ang pagtataas ng mga kamay ay ginamit din na pagbibigay ng basbas, bilang paraan ng pagpapala sa iba at Sa Dios. Si Jesus ay bumalik Sa Ama na nakataas ang mga kamay, namamagitan para sa mga Kanyang minamahal at pagpalain sila (Lucas 24:50-51). Tahimik na pinatotohanan nito ang Salita Ng Dios:

 

Akin namang itatas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako’y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. (Mga Awit 119:48)

 

Hinihikayat ito ng Biblia:

 

Ibig ko ngang ang mga tao’y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. (I Timoteo 2:8)

 

Iniutos din ito ng Biblia:

 

Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuario, at purihin ninyo ang Panginoon. (Mga Awit 134:2)

 

PAGPALAKPAK:

 

Oh ipakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan; magsihiyaw kayo sa Dios ng tinig ng pagtatagumpay. (Mga Awit 47:1)

 

PAGTUNGO AT PAGLUHOD:

 

Ang “pagtungo” ay maaaring tumutukoy sa ulo o buong katawan. Basahin ang sumusunod na mga talata para sa mga halimbawa ng pagtungo at pagluhod bilang porma ng pagsamba: Genesis 24;48;  Exodo 4:31;  12;27; I Cronica 29:20, 30;  II Cronica 6;13;  I Mga Hari 8:54;  Nehemias 8:6; Daniel 6:10;  Mateo 17:14;  Marcos 1:40;  10:17;  Lucas 22;41;  Mga Gawa 7;60;  9:40;  20:36;  21:5.

 

Tayo ay inutusan na tumungo at sumamba:

 

Oh magsiparito kayo, tayo’y magsisamba at magsiyukod; tayo’y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin. (Mga Awit 95:6)

 

Sinasabi ng Biblia na ang “bawa’t tuhod ay dapat na lumuhod “sa harapan Ng Panginoon:

 

Ako’y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran, at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawa’t tuhod, bawat dila ay susumpa.(Isaias 45:23)

 

Sapagaka’t nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Dios. (Roma 14:11)

 

Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa.

 

At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. (Filipos 2:10-11)

 

Nang si Pablo ay nagsalita tungkol sa ating kaalaman ng Ebangehlyo at ang ating katayuan sa Iglesya at Kay Jesus, sinabi niya ito ang dahilan kung bakit tayo dapat lumuhod:

           

Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo.

 

Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. (Efeso 3:13-14)

 

Dahil sa kahalagahan ng pagluhod, binalaan tayo ng Biblia sa mga resulta ng pagluhod sa huwad na mga diyos: Exodo 23:24;  Levitico 26:1;  Deuteronomio 5:9;  Mga Bilang 25:2;  Josue 23:7;  Mga Hukom 2;12,17,19: I Mga Hari 19:18;  Roma 11;4;  II Mga Hari 17:35; 

II Cronica 25:14.

           

PAGLAKAD AT PAGTALON:

 

Ang paglakad at pagtalon ay maaaring pagsamahin sa pagsamba Sa Dios. Si David ay tumalon sa harapan ng Arko nang ito ay bumabalik sa Israel (II Samuel 6:16). Ang pilay na lalake na gumaling ay lumakad at tumalon at pinuri Ang Dios (Mga Gawa 3:8). (Kung ang kaluwalhatian Ng Dios at ang mga tanda katulad ng pagpapagaling ay maraming nakikita sa ating mga paglilingkod maaaring makita natin ang maraming mga tao na tumatalon sa pagpupuri at pagsamba!)

 

 

SUMASAYAW:

 

Ang unang natala ng pagsayaw sa harapan Ng Panginoon ay nakita sa Exodo:

 

At si Miriam na propetisa na kapatid ni Aaron, ay tumangan ng isang pandereta sa kaniyang kamay; at sumunod ang lahat ng mga babae sa kaniya, na may mga pandereta at nagsasayawan. (Exodo 15:20)

 

Madaling, dinungisan ni Satanas ang sayaw:

 

At nangyari paglapit niya sa kampamento, na kaniyang nakita ang guya at ang sayawan...(Exodo 32:19)

 

Mababasa natin sa I Samuel 18:6 na sila ay umawit at sumayaw sina Saul at David, na pumatay sa mga libo at sampong libo . Gaano pa  tayo na Siya ang tumalo sa ating kalaban!

 

Si David ay sumayaw sa harapan Ng Panginoon:

 

At nagsayaw si David ng kaniyang boong lakas sa harap ng Panginoon; at si David ay nabibigkisan ng isang epod na lino. (II Samuel 6:14)

 

Ang kanyang asawang si Michal, na tumuligsa sa kaniya ay nabaog (II Samuel 6:16-17;  I Cronica 15:29-30). Siya ay naghihimagsik sa simula, dahil tinawag ni David ang lahat ng Israel para sa pagbabalik ng Arko at hindi siya nagtungo. Siya ay nanatili sa kanyang lugar at nakatingin na nagmamataas, nangangat’wiran at namimintas.

 

Narito ang mahalagang katotohanan tungkol kay Michal:

 

1.      Siya ay anak ng Hari:  I Samuel 14:49;  18:20,27

 

2.      Siya ay asawa ni David:  I Samuel 18:27

 

3.      Siya ay binili ng dugo:  I Samuel 18:25-27

 

4.      Mahal niya ang kanyang asawa at inilagay sa panganib ang kanyang buhay para sa kanyang asawa:  I Samuel 18:20

 

5.      Mahal siya ni David at tumanggi na siya ay lagyan ng korona hanggang siya ay naibalik sa kanya:  I Samuel 19:12.

 

Subalit sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, dahil kinamumuhian niya ang masiglang porma ng pagsamba ni David, siya ay nabaog.

 

Si Micah ay uri ng Iglesya na anak ng Hari, asawa Ni Cristo, mahal Niya, tinubos ng Kanyang dugo, at maibabalik Kay Cristo. Kung minsan ang espirituwal na pagkabaog ba ay maaaring resulta ng ating kapalaluan, pangangatwiran, mapamintas na ugali tungo sa iba’t ibang porma ng pagsamba na inilarawan sa Biblia?

 

Sa istorya ng Alibughang Anak sa Lucas 15, ang mapagmapuri na nakatatandang kapatid ay pinintasan ang pagsasaya at pagsasayawan. Gayunman sinasabi ng Biblia ang katulad na kagalakan ay nangyayari sa Langit kung ang isang makasalanan ay nagsisi (Lucas 15:10).

 

Ang pagsayaw ay kaugnay sa kagalakan sa Panginoon. Nais Ng Dios na ang iyong pananangis ay mapalitan ng pagsasayaw:

 

Iyong pinapaging sayaw sa akin ang aking tangis; iyong kinalag ang aking kayong magaspang, at binigkisan mo ako ng kasayahan. (Mga Awit 30:11)

 

Kung magkagayo’y magagalak ang dalaga sa sayawan...at aking aaliwin sila at aking pagagalakin sila sa kanilang kapanglawan. (Jeremias 31:13)

 

Sinasabi ng Biblia na may panahon sa pagsayaw (Ecclesiastes 3:4) at inutusan pa tayo na magsayaw sa harapan Ng Dios:

 

Purihin nila ang kaniyang pangalan sa sayaw: Magsiawit sila ng mga pagpuri sa kaniya na may pandereta at alpa. (Mga Awit 149:3)

 

Purihin ninyo siya ng may pandereta at sayaw: Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawa at ng flauta. (Mga Awit 150:4)

 

ANG APOY , ANG KALUWALHATIAN, AT ANG PAGSAMBA

 

Sa Ikatlong kabanata ng kursong ito, sinimulan mo ang pag-aaral tungkol sa apoy, ang kaluwalhatian, at ang pagsamba Sa Dios. Ang tatlong makapangyarihan espirituwal na puwersang ito ay detalye na magkakaugnay.

 

Nais natin ng kapahayagan ng kaluwalhatian Ng Dios, ngunit hindi natin nararanasan ang paglilinis ng Kanyang makapangyarihang apoy. Nais nating sumamba, ngunit ang ating pagsusumikap ay hindi sapat dahil ito ay itinulak ng ating mga sarili sa halip na dumaloy mula sa kapahayagan ng kapangyarihan Ng Dios.

 

Ang apoy Ng Dios , kasama ang makapangyarihan na pagpiga  at paglilinis, ay kinakailangan para ang kaluwalhatian Ng Dios ay maipahayag. Ang kapahayagan ng kaluwalhatian Ng Dios ay resulta ng tunay na pagsamba sa ating pagpapanumbalik ng tabernakulo ni David sa pamamagitan ng pagsamba sa espiritu at katotohanan.

 

Ito ang kaayusan na naranasan sa Lumang Tipan....ang apoy, kaluwalhatian, at ang pagsamba:

 

Nang makatapos nga ng pananalangin si Solomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit, at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain; at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay.

 

At ang mga saserdote ay hindi mangakapasok sa bahay ng Panginoon, sapagka’t napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon.

 

At ang lahat na mga anak ni Israel ay nagsitingin, nang ang apoy ay lumagpak, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay; at sila’y nangapatirapa sa lupa sa pabimento, at nagsisamba, at nangagpasalamat sa Panginoon, na nagsisipagsabi, Sapagka’t siya’y mabuti; sapagka’t ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man. (II Cronica 7:1-3)

 

Kung ikaw ay nahipo ng apoy, nakatanggap ng kapahayagan ng kaluwalhatian Ng Dios, at magsimulang sumamba sa espiritu at katotohanan, hindi magtatagal iyong mararanasan ang “revival”. Ang susunod na tatlong aralin ay tungkol sa paksang ito ng “revival” na isa pang makapangyarihan na magbubunsod para mapakilos ang mga anak Ng Dios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1.      Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.      Ibuod kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kung paano sumamba.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

3.      Ipaliwanag kung ano ang kaugnayan ng apoy, ang kaluwalhatian, at pagsamba.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa  pagsusulit ay nasa pagtatapos ng huling kabanata ng manwal na ito.)

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

Ang Mga Awit ay pagsamba na aklat at nagtuturo ito ng maraming bagay tungkol sa paksa. Sinabi ni David”

 

Oh Dios, ikaw ay Dios ko; hahanapin kitang maaga: kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman, sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig.

 

Sa gayo’y tumingin ako sa iyo sa santuario, upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. (Mga Awit 63:1-2)

 

Si David ay hindi sanay sa pagtungo sa luma at patay na templo kung saan siya ay naiinip at walang pagpapakita ng kapangyarihan Ng Dios.

 

Para sa halimbawa ng pagtuturo sa Mga Awit tungkol sa papuri, pag-aralan ang sumusunod na Mga Awit:

 

MGA AWIT 81

 

ANG KASUNDUAN SA PAGPUPURI

 

Ang Dios ay gumawa ng kasunduan ng pagpupuri sa Israel. Sinabi Niya: talata 8: ”Kung sila ay, Ako ay...”

 

ANG ATING BAHAGI: Mga talata 1-7

 

Apat na paraan ng pagpupuri:  1-3

            -Malakas na pagaawitan.

            -Paggawa ng masayang ingay.

            -Mga Awit.

            -Pandereta, alpa, saltero, trumpeta, at iba pa.

 

Limang magbubunsod sa pagpupuri:

            -Utos ng Salita Ng Dios: 4

            -Ang pagpupuri ng mga tao ay patotoo Sa Dios: 5

            -Dapat tayong magpuri sa Kanyang kaluwalhatian ( Efeso 1:12)

            -Dahil sa pagpapalaya sa nakaraan:  6-7

            -Dahil sa natugon na panalangin:  7

            -Para sa mga pagsubok at paghihirap:  7

 

BAHAGI NG DIOS:  Mga talata 9-10

 

-Tayo ay iiiwas sa idolatriya:  Sa likod ng idolatriya ay mga kapangyarihan ng demonyo. (pansinin ang pagkakasunod-sunod sa Deuteronomio 32: Pinabayaan ng Israel 15, Kinilos 16, Inihain 17, Kinalimutan 18).

-Tayo ay makasasamba sa kadalisayan:  “Hindi maiiba ang iyong pagsamba Sa Dios.”

 

-Napanumbalik na kaugnayan: “Ako Ang Panginoon na iyong  Dios.”

 

-Tayo ay pupuspusin ng pagpupuri:  Kung hindi ka makalapit Sa Dios sa Kanyang mga kahilingan (pagsamba), lumapit ka sa Kanya kung ano ang Kanyang ninanais. Magbigay ng papuri at pupunuin Niya ang iyong bibig ng papuri.

 

MALUNGKOT NA BUOD:  Mga talata 11-13

 

Binaliwala ang tinig Ng Dios at tinanggihan ang Kanyang presensiya, kaya pinabayaan Ng Dios na mangyari ang kanilang pamamaraan. Kasama sa kasunduan ang mga pakinabang na dapat sa Israel...

 

            -Pasusukuin ang mga kaaway:  14-15

            -Ipagkakaloob ang pangangailangan:  16

            -Kasapatan:  16

           

MGA AWIT 149

 

ANG ARALIN NG PAGPUPURI

 

PAANO GAWIN ITO:

 

Purihin NINYO Ang Panginoon:  Dapat mong pangunahan ang iyong mga damdamin kung hindi , ikaw ay pangungunahan nito.

 

            -Umawit.

            -Sumama sa pagpupuri ng kongregasyon.

            -Pakawalan ang iyong damdamin at maging masayahin.

            -Purihin Ang Panginoon kasama ang iyong katawan.

            -Kung ikaw ay makatutugtog ng instrumento, gawin mo.

 

BAKIT GAGAWIN ITO:

 

-Dahil kung sino Siya: 1

 

-Dahil sa mga nagawa Niya:  2

 

-Dahil Siya ay nalulugod dito:  4

 

-Dahil sa ginagawa Ng Dios sa iyong buhay:  4

 

-Dahil ikaw ay sumasama sa pagkakaisa ng “kongregasyon ng mga mananampalataya” (mga talata 1 at 6). Ang ibig sabihin nito ikaw ay kaisa sa Iglesya na nasa Langit  kung ikaw ay sumasamba. Tingnan din