• johned@aibi.ph

PAMUMUHAY NA PINAGHAHARIAN NG DIYOS

 

 

 

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE

 

Ang kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute,  isang porgramang inihanda upang mabigyang kakayahan ang mga mananampalataya tungo sa mabisang pag-aaning espirituwal.

 

Ang batayang paksa ng pagsasanay na ito ay ituro ang mga aral ni Jesus, kung paanong ang mga mangingisda, kolektor ng buwis at iba pa, ay binago Niya at naging mga mabubungang Cristiano na naghatid ng ebanghelyo sa kanilang daigdig na may kapahayagan ng kapangyarihan.

 

Ang manwal na ito ay isang kurso na kabilang sa ilang mga modules ng kurikulum na gumagabay sa mga mananampalataya mula sa pagmamasid, tungo sa pagsasagawa, pagpaparami, at pagsasangkot upang maabot ang layunin ng ebanghelisasyon.

 

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga dagdag ng mga kurso, sumulat sa:

 

Harvestime International Network

14431 Tierra Dr.

Colorado Springs, CO 80921

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Harvestime International Institute

 

 

 

 

 

 

NILALAMAN

 

Paano Gamitin Ang Manwal Na Ito .      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .         I    

 

Mga Mungkahi Para sa Sama-samang Pag-aaral .    .     .     .     .     .     .      .     .         II

 

Pambungad  .     .     .     .     .     .     .      .     .      .     .     .     .     .     .     .     .     .         1

 

Mga Layunin ng Kurso       .     .     .      .     .      .      .     .     .     .      .     .     .     .        3

 

1. Mga Di-Nakikitang Kaharian     .      .      .      .     .      .     .     .      .     .     .     .        4

 

2. Hari ng Mga Hari    .     .      .      .      .      .      .     .      .     .     .      .     .     .     .       14

 

3. Ang Kaharian: Nakalipas, Kasalukuyan, Darating .     .      .     .     .     .     .     .       32

 

4. Mga Susi sa Kaharian     .     .     .      .      .      .       .       .       .      .       .      .     .      52

 

5. Pinalayas sa Kaharian     .     .     .      .      .      .       .       .       .      .       .      .     .      67

 

6. Mga Huwaran at Mga Prinsipyo  .     .      .      .      .       .       .       .       .      .     .      81

 

7. Ang Kultura ng Kaharian: Mga Prinsipyo ng Kaharian – Unang Bahagi .    .           93

 

8. Ang Kultura ng Kaharian: Mga Prinsipyo ng Kaharian – Ikalawang Bahagi  .    .    106    

 

9. Ang Kultura ng Kaharian: Mga Prinsipyo ng Kaharian – Ikatlong Bahagi .    .        122

 

10. Mga Talinhaga ng Kaharian     .      .      .       .       .       .       .       .       .       .         130

 

11. Mga Embahador ng Kaharian   .      .      .       .       .       .       .       .       .       .         140

 

Mga Kasagutan sa Pansariling Pagsusulit    .       .       .        .       .       .       .       .         155

 

 

 

 

 

 

 

 

PAANO GAMITIN ANG MANWAL NA ITO

 

PORMAT NG MANWAL

 

Bawa’t aralin ay binubuo ng:

 

Mga Layunin:  Ito ang mga layuning  dapat maabot sa pagaaral ng kabanata. Basahin muna ang mga ito bago simulan ang aralin.

 

Susing Talata: Ang talatang ito ang nagbibigay diin sa kaisipan ng kabanata. Isaulo ito.

 

Nilalaman ng Kabanata: Pagaralan ang bawat seksyon. Gamitin ang iyong Biblia sa pagtingin sa mga reperensya na hindi nalimbag sa manwal.

 

Pangsariling-Pagsusulit: Isagawa ang pagsusulit na ito pagkatapos pagaral ang kabanata. Sikaping sagutin ang mga tanong na hindi ginagamit ang Biblia o ang manwal na ito. Pag natapos na ang Pangsariling-Pagsusulit, Ihambing ang inyong mga sagot sa Seksyon ng mga Sagot sa dulo ng aklat.

 

Para sa Dagdag na Pagaaral: Ang seksyon na ito ay tutulong sa iyo na ituloy ang iyong pagaaral ng Salita ng Diyos, palaguin ang inyong kakayahang magaral, at iangkop ang iyong natutuhan sa buhay at ministeryo.

 

Pangwakas ng Pagsusulit: Kung ang pag-enrol mo sa kursong ito ay upang makaipon ng credits, kailangang kumuha ka ng Pangwakas na Pagsusulit para sa kursong ito. Sa pagtatapos ng kursong ito, kumpletohin ang pagsususlit at ibalik ito ayon sa tagubilin upang mabigyan ng grado

 

 

DAGDAG NA KAILANGANG GAMIT

 

Kakailanganin mo ang salin sa Tagalog- Ang Biblia

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

MGA MUNGKAHI PARA SA SAMA-SAMANG PAGAARAL

 

 

UNANG PAGTITIPON

 

 

 

Pasimula: Magsimula sa panalangin at pagpapakilala. Magkilanlan at ilista ang mga mag-aaral.

Ilatag ang mga Pamararaan sa Grupo: Tiyakin kung sino ang mangunguna sa mga pagtitipon,

ang oras, ang lugar, at petsa para sa mga sesyon.

 

Praise and Worship: Anyayahan ang presensya ng Espiritu Santo sa inyong mga sesyon ng pagasasanay.

 

Ipamahagi ang mga Manwal sa mga Mag-aaral: Ipabatid ang paksa ng manwal, pormat, at mga layunin ng kurso na nakatala sa mga paunang pahina ng manwal na ito.

 

Ibigay ang Unang Takdang-Aralin: Babasahin ng mga mag-aaral ang mga itinakdang kabanata at gawin ang Pangsariling-Pagsusulit bago maganap ang unang pagtitipon. Ang bilang ng kabanata na masasakop kada pagtitipon ay naka depende sa haba, nilalaman ng mga kabanata, at kakayahan ng grupo.

 

 

PANGALAWA AT MGA SUMUSUNOD

NA MGA PAGTITIPON

 

Pasimula: Manalangin.  Tanggapin at irehistro ang sinumang bagong mag-aaral at bigyan sila ng manwal. Ilista ang mga present. Magdaos ng Praise and Worship.

 

Pagbabalik-Aral: Magbigay ng maikling buod ng mga pinag-aralan sa nakaraang pagtitipon.

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

Aralin: Talakayin ang bawat seksyon ng kabanata na ginagamit ang mga PAMAGAT NA NAKATITIK NANG MALALAKING MGA LETRA bilang balangkas ng pagtuturo. Hayaang magtanong o mag-komentaryo ang mga mag-aaral sa kanilang mga napag-aralan na. Iangkop ang mga aralin sa buhay at mga ministeryo ng iyong mga mag-aaral.

 

Pangsariling-Pagsusulit: Balikan ang Pangsariling-Pagsusulit na natapos na ng mga mag-aaral. (Bigyang-pansin: Kung hindi mo nais na tingnan ng mga mag-aaral ang mga sagot sa Pangsariling-Pagsusulit, maaari mong alisin ang mga pahina ng mga sagot sa dulo ng manwal.)

 

Para sa Dagdag na Pag-aaral: Maaari mong gawin nang sama-sama o isahan ang mga proyekto

 

Pangwakas na Pagsusulit: Kung ang iyong grupo ay nagpatala para magkaroon ng credit, kailangan ang Pangwakas na Pagsusulit. Magpa-kopya para sa bawat mag-aaral at pangasiwaan ang pagsusulit sa pagtatapos ng kurso.

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 


MODULE: Paghirang

KURSO: Pamumuhay na Pinaghaharian ng Diyos: Mga Huwaran at Prinsipyo

 

 

PAMBUNGAD

 

Lahat ng tao ay namumuhay sa natural na kaharian ng mundong ito. Sila’y naninirahan sa lunsod o sa nayon na bahagi ng isang bansa. Ang bansang iyon ay bahagi ng kaharian nitong mundo.

 

 Bukod sa natural na kaharian ng mundong ito ay may dalawang kahariang espirituwal. Ang bawat tao ay naninirahan sa isa sa mga ito: Ang kaharian ni Satanas o ang Kaharian ng Diyos.

 

Ang kursong ito ay tungkol sa Kaharian ng Diyos. Ipinakikita rito ang dalawang larangang espirituwal, ang kanilang tagapamahala, at pinaghaharian. May mga susing espirituwal sa paglapit sa Kaharian ng Diyos, at mga babala sa mga napalayas sa Kaharian ng Diyos. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng Kahariang ito ay sinuri, ang mga talinhaga ng Kaharian ay ipinaliwanag, at ang mga huwaran at prinsipyo ay binigyang diin.

 

Bakit mahalaga na pag-aralan ang Kaharian ng Diyos?

 

Ito and sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad:

 

             At ipangangaral ang evanghelyong ito ng kaharian sa buong

            sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung

            magkagayo’y             darating ang wakas. ( Mateo 24: 14)

 

Bago dumating si Jesus upang itatag ang Kanyang Kaharian sa huling panahon, ang evangelio ay dapat maikalat sa lahat ng bansa sa buong mundo.

 

Bago mo maipangaral ang evangelio ng Kaharian, dapat mo munang maunawaan ang Kaharian ng Diyos. Bago ka pagkatiwalaan ng mga susi sa Kaharian, dapat ay may karanasan ka na sa Kahariang yaon.

 

Sa nakaraan ay malaking pagpapahalaga ang ibinigay sa buhay at ministeryo ng Hari ng Kahariang ito, si Jesu-Cristo, at dapat naman. Subalit hindi sapat na diin ang ibinigay sa Evanghelio ng Kaharian. Ganito ang sinabi ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon noong panahon Niya:

 

          …sapagka’t sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao:

            kayo’y hindi nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang             mangakapasok. ( Mateo 23: 13b)

 

Ang pangunahing layunin ng buhay ni Cristo ay ang Evanghelio ng Kaharian. Pinasimulan Niya ang Kanyang ministeryo sa pagpapahayag ng pagdating ng Kaharian ( Mateo 4: 17). Tinapos Niya ang Kanyang ministeryo sa lupa sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga bagay patungkol sa Kaharian ( Gawa 1:3). Sa pagitan ng pasimula at pagtatapos ng Kanyang ministeryo sa lupa, sa Kaharian pa rin ng Diyos ang Kanyang diin:

 

             Datapuwa’t sinabi Niya sa kanila, dapat namang ipangaral Ko sa mga ibang

            bayan ang mabubuting balita ng Kaharian ng Diyos: sapagka’t sa ganito ay sinugo

            Ako. ( Lucas 4: 43 )

 

Ang Kaharian ng Diyos ang pinakamahalaga kay Jesus. Sa Kaharian ng Diyos nakatuon ang Kanyang mga pangangaral at mga talinhaga. Ang mga himalang ginawa Niya ang nagpatunay ng Kaharian ng Diyos.

 

Ang mga salitang “Kaharian ng Diyos” at “Kaharian ng Langit” ay mahigit 100 beses ginamit sa mga aklat ni Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Hinimok tayo na hanapin muna ang Kaharian ng Diyos, idalangin ito, at ipangaral ito. Itinuro sa atin kung paano pumasok sa Kahariang ito, na ang pagtira rito ay nangangailangan ng bagong pamumuhay.

 

Kinakailangang maunawaan ang mga prinsipiyo at huwaran ng Kaharian ng Diyos bago ka makapasok dito, manirahan, at masunod ang utos na ipangaral ang evangelio sa buong mundo. Ito ang layunin ng kursong ito.

 

Subalit may lalong dakilang layunin ang pagkaunawa ng mga prinsipyo ng Kaharian ng Diyos. Hindi sapat ang malaman mo ang tungkol sa Kahariang ito. Dapat ito ay maranasan mo nang personal at gawin itong pangunahing layunin ng iyong buhay.

 

Ang mga tao ay naghahanap ng kahulugan sa buhay. Nais nila ng isang layunin upang mabuhay at mamatay. Gawin mo ang Kaharian ng Diyos na iyong pangunahing layunin sa buhay at ministeryo. Ito ay isang Kahariang hindi mabubuwag ng puwersa ng kaaway. Ito ay isang layuning pangwalang hanggan na dapat handugan ng iyong buong katapatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA  LAYUNIN  NG  KURSO

 

                  

Sa patatapos ng kursong ito, dapat ay magawa mo ang mga sumusunod:

 

.     Kilanlin ang mga di-nakikitang larangan ng mga espiritu.

 

.     Kilanlin ang mga tagapangasiwa ng mga di-nakikitang larangan.

 

.    Kilanlin ang mga pinaghaharian ng mga di-nakikitang larangan.

 

.    Ipaliwanag kung paano ka makakapasok sa Kaharian ng Diyos.

 

.    Ibigay ang buod ng nakaraan, pangkasalukuyan, at darating na Kaharian ng Diyos.

 

.    Maglista ka ng mga kasalanang pipigil sa iyong pagpasok sa Kaharian ng Diyos.

 

.    Kilanlin ang kahalagahan ng mga huwaran at prinsipyong espirituwal.

 

.    Magpakita ng pagkaunawa ng mga pangunahing prinsipyo ng Kaharian ng Diyos.

 

.    Magpakita ng pagkaunawa ng mga talinhaga ng Kaharian ng Diyos.

 

.    Maging embahador ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng evangelio ng

      Kaharian.

 

.    Ipagpatuloy ang pansariling pag-aaral ng Kaharian ng Diyos.

 

.    Ipagpatuloy ang pansariling pag-aaral ng ministeryo at mga aral ni Jesu-Cristo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNANG  KABANATA

 

ANG  DI-NAKIKITANG  MGA  KAHARIAN

 

 

Mga Layunin:

 

Sa pagtatapos ng kabanatang ito dapat mong magawa ang mga sumusunod:

 

.      Isulat ang Susing Talata na iyong kinabisa.

 

.      Ipakita ang pagkaunawa ng natural at espirituwal na larangan.    

 

.      Ibigay ang katuturan ng salitang “ kaharian.”

 

.      Kilanlin ang dalawang kahariang espirituwal.

 

.      Kilanlin ang mga tagapangasiwa ng mga kahariang espirituwal.

 

.      Kilanlin ang mga naninirahan sa mga kahariang espirituwal.

 

.      Ibigay ang katuturan ng “ Kaharian ni Satanas.”

 

.      Ibigay ang katuturan ng “ Kaharian ng Diyos.”

 

 

Susing Talata:

 

            At ipangangaral ang evengeliong ito ng Kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo             sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo’y darating ang wakas. ( Mateo 24: 14)

 

 

PAMBUNGAD

 

Ang kabanatang ito ay nauukol sa larangang natural at espirituwal. Ang natural na larangan ay yaong nakikita, naririnig, nahihipo, o nalalasahan. Yan ang larangang nakikita mo sa iyong palibot.

 

Subalit may isa pang daigdig na nakapalibot sa iyo na kabahagi mo. Ito ay hindi nakikitang daigdig na may dalawang larangang espiritual. Sa kabanatang ito ay matututuhan mo ang mga kahariang espiritual, ang mga nangangasiwa at bumubuo nito. Matututuhan mo ang Kaharian ni Satanas at ang Kaharian ng Diyos.

 

 

 

 

ANG NATURAL AT ANG ESPIRITUWAL

 

Ang tao ay nabubuhay sa dalawang larangan: Ang larangang natural at larangang espirituwal. Ang natural na larangan ay nakikita, nadarama, nahihipo, naririnig, at nalalasahan. Ito ay nasasalat at nakikita. Ang tinitirhan mong bansa, lunsod, or nayon ay bahagi ng larangang natural. Nakikita mo ang mga taong bahagi ng iyong kapaligiran. Nakakausap mo sila. Nakikita mo, naririnig mo, at naaamoy mo ang mga nasa palibot mo.

 

Subalit may isa pang larangang kinabubuhayan mo. Yan ay ang larangang espirituwal. Hindi ito nakikita ng mga mata, subalit ito ay tunay tulad ng larangang natural. Tinalakay ni Pablo ang pagkakahati ng larangang natural at espirituwal.

 

            Mayroon namang mga katawan ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa.

            ( I Corinto 15: 40 )

 

Lahat ng tao ay may natural na katawan na nakatira sa lupa. Subalit ang tao ay isang espirituwal na nilalang na may walang hanggang kaluluwa at espiritu. Ang tao ay may katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang iyong bahaging espirituwal ( kaluluwa at espiritu ) ay bahagi ng larangang espirituwal kung paanong ang iyong natural na katawan ay bahagi ng larangang natural.

 

 

DALAWANG KAHARIANG ESPIRITUWAL

 

May larangang natural sa mundong ito. Ito ay kaharian o mga tao na pinangungunahan ng isang hari. Binabanggit sa Biblia ang mga kaharian ng mundong ito. Ang mga kaharian ng sanglibutan ay kontrolado ni Satanas sa ngayon:

 

            Muling dinala Siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa             Kanya ang mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila:

 

            At sinabi niya sa Kanya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw

            ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. ( Mateo 4: 8-9 )

 

Sa darating na panahon, lahat ng kaharian ng sanglibutan ay magiging Kaharian ng Diyos at Siya

ang mangangasiwa sa lahat ng ito:

 

            At humihip ang ikapitong anghel; at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit, at             nagsasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa             Kanyang Cristo; at siya’y maghahari magpakailan kailan man. (Apocalipses 11: 15)

 

Sa natural na daigdig ang hari ang pinakamakapangyarihang pinuno ng kaharian. Lahat ng teritoryo at mga tao ay sa kanya. Hawak niya ang buhay ng kanyang sinasakupan.

 

Ang larangang espirituwal ay may dalawang kahariang espirituwal, ang Kaharian ni Satanas at ang Kaharian ng Diyos. Kabilang sa Kaharian ni Satanas ay ang mga demonyo at mga taong namumuhay sa kasalanan at lumalabag sa Salita ng Diyos. Kabilang sa Kaharian ng Diyos ay ang Diyos Ama, si Jesu-Cristo, ang Banal na Espiritu, mga angel, at lahat ng taong sumusunod sa Salita ng Diyos.

 

 

ANG KAHARIAN NG DIYOS

 

May iisang Kaharian ang Diyos, subalit ito ay inilalarawan sa iba’t-ibang paraan sa Biblia. Ang mga salitang “Kaharian ng Langit” ay ginagamit din na tumutukoy sa “Kaharian ng Diyos.”

 

Ang Kahariang ito ay katulad din ng Kaharian ng Ama ( Mateo 26: 29), ni Jesus ( Apocalipses 1: 9), ni Cristo Jesus ( II Timoteo 4: 1), ni Cristo at ng Diyos ( Efeso 5: 5), “sa ating Panginoon at sa Kanyang Cristo” ( Apocalipses 11: 15), “ ng ating Diyos, at ang kapamahalaan ng kanyang Cristo” ( Apocalipses 12: 10), “ ng Anak ng Kanyang pagibig” ( Colosas 1: 13). Ang lahat ng ito ay mga katawagan ng Kaharian ng Diyos. Upang madaling maunawaan, ang titulong “Kaharian ng Diyos” ang ginamit sa kursong ito.

 

Ang Kaharian ng Diyos ay hindi isang denominasyon. Ang mga denominasyon ay kapisanan ng mga iglesia na likha ng tao. Itinatag sila upang magkaroon ng kaayusan sa pangangasiwa. Ang Baptist, Assembly of God, Metodista, Lutheran, atbp. ay mga halimbawa ng mga denominasyon.

 

Ang tunay na Iglesia ayon sa Biblia ay hindi denominasyon o kapisanang pang relihiyon. Ang tunay na Iglesia ay yaong mga naninirahan sa Kaharian ng Diyos. Ang tunay na Iglesia ay yung sama-samang katawang espirituwal na itinatag ng Diyos upang palaganapin ang evanghelIo ng Kaharian sa buong mundo. Ang Iglesiang ito ay kinabibilangan ng mga lalake at babae na bumubuo sa Kaharian ng Diyos.

 

Ang katungkulan ng Iglesia ay hindi lamang upang mangaral at magturo ng evanghelio ng Kaharian, subalit ito ay dapat magpakita ng tamang modelo ng buhay sa Kaharian ng Diyos. Dapat ay sinusunod ng Iglesia ang mga huwaran at prinsipyong ipinakita ng kanyang Hari na si Jesu-Cristo.

 

Ang Kaharian ng Diyos ay umiral na sa nakaraan, umiiral sa ngayon, at iiral sa hinaharap, sa iba’t-ibang porma. Sa ngayon, ang Kaharian ng Diyos ay nananahan sa buhay ng bawat isang lalake, babae, o bata man na kinilalang Hari si Jesus ng kanilang buhay. Sa darating na panahon, magkakaroon ng actuwal na nakikitang Kaharian ng Diyos. Ang nakaraan, pangkasalukuyan, at panghinaharap  na Kaharian ng Diyos ay tatalakayin pa sa lalong malalim na paraan dito sa kursong ito.

 

Sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay isang espirituwal na kaharian at hindi isang kahariang makalupa, kailangan itong unawain ng isang isipang espirituwal.

 

            Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng             Diyos; sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa,             sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. ( I Corinto 2: 14 )

 

MGA TAGAPAMAHALA NG MGA KAHARIAN

 

Ang Kaharian ni Satanas ay pinamamahalaan ni Satanas. Lalo mong makikilala si Satanas at ang kanyang kaharian sa “ Para Sa Dagdag na Pag-aaral” na bahagi ng kabanatang ito. Sa pasimula, si Satanas ay isang magandang anghel na nilalang ng Diyos at bahagi ng Kaharian ng Diyos, subalit tinangka niyang sakupin ang Kaharian ng Diyos. Mababasa mo ang kanyang pag-aalsa sa Isaias 14: 12-17 at Ezekiel 28: 12-19.

 

Maraming anghel and sumama kay Satanas sa pag-aalsang ito at silang lahat ay pinalayas mula sa Kaharian ng Diyos.

 

Ang Kaharian ng Diyos ay pinamamahalaan ng Tatlong Persona na kinabibilangan ng Diyos Ama, ng Kanyang Anak na si Jesu-Cristo, at ng Banal na Espiritu. Higit mong mababatid ang tungkol sa tagapanguna ng Kahariang ito sa Ikalawang Kabanata ng kursong ito.

 

 

MGA NANINIRAHAN SA MGA KAHARIAN

 

Maliban sa mga tagapanguna, may mga iba pang naninirahan sa dalawang kahariang ito. Masasamang espiritung tinatawag na mga demonyo ang naninirahan sa Kaharian ni Satanas. Ang mga espiritung ito ay nananahan, nagpapahirap, namamahala, at gumagamit ng mga tao na kabilang sa kaharian ni Satanas. Sila ang nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng masama.

 

Bago magwakas ang sanglibutan, gagamit si Satanas ng dalawang espesyal na espirituwal na nilalang mula sa kanyang kaharian na tinatawag na AntiCristo at Bulaang Propeta. Bahagi sila ng plano ng panlilinlang ni Satanas upang ibagsak ang Kaharian ng Diyos. May mga nananahan din sa Kaharian ng Diyos. Ito ay mga anghel na nilalang na espirituwal na naglilingkod sa mga tao na kabahagi ng Kaharian ng Diyos. Kung paanong ang mga demonyo ay sumusunod kay Satanas dito sa daigdig, ang mga anghel naman ay sumusunod sa kalooban ng Diyos.

 

Bagama’t ang mga anghel at mga demonyo ay mga nilalang na espirituwal, kung magkaminsan ay nagpapakita rin sila at nangungusap dito sa natural na daigdig. Ang mga demonyo na nagkakatawang tao ay nagsasalita at gumagawa ng masama sa pamamagitan ng mga taong ito, at kung magkaminsan ang mga anghel ay nagpapahayag din sa katawang nakikita.

 

Dagdag pa sa mga espirituwal na nilalang na ito, ang lahat ng taong nabubuhay ay, alin sa dalawa, nananahan sa Kaharian ni Satanas o sa Kaharian ng Diyos.

 

 

ANG PAGPASOK SA MGA KAHARIAN

 

Sa isa sa mga talinhaga ni Jesus ipinakita Niya na lahat ng tao ay, alin sa dalawa, bahagi ng Kaharian ni Satanas o Kaharian ng Diyos. Inihalintulad ni Jesus ang sanlibutan sa isang bukid. Ang mabuting binhi sa bukid ay ang mga anak ng Kaharian ng Diyos. Ang masamang binhi, na naging mga damo, ay ang mga anak ng masama:

 

            At ang bukid ay ang sanglibutan; at ang mabuting binhi, ay ito ang mga anak ng Kaharian; at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. ( Mateo 13: 38 )

 

 

Ang mga tao ay pumapasok sa Kaharian ni Satanas sa pamamagitan ng kapanganakang natural. Itinuturo ng Biblia na ang lahat ng tao ay ipinanganak sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay ang lahat ng tao ay likas na makasalanan o may binhi ng kasalanan sa kanyang kalooban. Ang kanyang natural na hilig ay gumawa ng masama:

 

            Narito, ako’y inanyuan sa kasamaan; at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina.

            ( Awit 51: 5 )

 

            Kaya, “kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa             sanglibutan, at ang kamataya’y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito’y ang             kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka’t ang lahat ay nangagkasala.

            ( Roma 5: 12 )

 

            Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian             ng Diyos. ( Roma 3: 23 )

 

 Sapagkat tayo’y ipinanganak na likas na makasalanan, lahat tayo ay dating naging bahagi ng Kaharian ni Satanas. Ang buong mensahe ng Salita ng Diyos, ang Banal na Biblia, ay ang panawagan sa tao na lumipat mula sa masamang Kaharian ni Satanas patungo sa matuwid na Kaharian ng Diyos.

 

Ang mga tao ay ipinanganak sa Kaharian ni Satanas sa pamamagitan ng natural na kapanganakan. Dapat ay muli silang ipanganak sa Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng espirituwal na kapanganakan. Tatalakayin pa ito ng lubos sa Ika-apat na Kabanata, “Mga Susi Sa Kaharian.”

 

Sila na ipinanganak na muli ay lumilipat ng tirahan mula sa Kaharian ni Satanas tungo sa Kaharian ng Diyos. Nagbabago sila ng pagtatapat mula kay Satanas tungo sa Diyos. Kung pumapasok sila sa Kaharian ng Diyos dapat nilang matutuhan ang mga prinsipyo na umiiral sa pamumuhay sa Kahariang ito. Ito ay tulad ng pagbabago ng pamumuhay sa isang bansa na bago mong nilipatan. Patuloy na tatalakayin ang mga mahahalagang prinsipyong ito sa ibang mga aralin sa kursong ito.

 

KAUGNAYAN NG DALAWANG KAHARIAN

 

Mula nang maghimagsik si Satanas, nagsimula na ang pakikibakang espirituwal sa pagitan ng Kaharian ni Satanas at Kaharian ng Diyos. Sa Biblia natala ang pakikibaka ng dalawang kahariang ito.

 

 

 

Ang pakikibakang espirituwal na ito sa buong sanlibutan ay nasa isip, kaluluwa, at espiritu ng sangkatauhan. Nais ni Satanas na ang tao ay patuloy na bihag ng kasalanan sa kanyang kaharian. Sa pamamagitan ng pandaraya, tinutukso niya ang mga lalake at babae na magkasala sa pita ng laman. Nais niyang makuha ang pagibig ng kaluluwa at espiritu na tanging Diyos lamang ang may karapatan.

 

 

            Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at             pumuksa: ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng             kasaganaan nito. ( Juan 10: 10 )

 

 

Magpapatuloy ang pakikibakang ito sa larangang espirituwal hanggang sa katapusan ng panahon.

Ang pakikibakang Espirituwal ay isang napakalalim na paksa kaya nga nag-ukol ang Harvestime International Institute ng isang buong kurso patungkol dito, “ Mga Pamamaraang Espirituwal: Isang Manwal Ng Pakikibakang Espirituwal,” Ang diin ng kursong ito ay ang Kaharian ni Satanas, and kanyang mga pamamaraan, at mga espirituwal na taktika upang madaig ang mga puwersa ng kaaway.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING  PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata na iyong kinabisa?

 

 

 

 

2. Anu-ano ang dalawang pagkakahating ginawa sa I Corinto 15: 44- 49?

 

_______________________________________   _____________________________________

 

3. Anu-ano ang dalawang di-nakikitang kaharian sa daigdig ngayon?

 

_______________________________________   _____________________________________

 

4. Sinu-sino ang mga namamahala sa dalawang di-nakikitang kahariang ito?

 

_______________________________________  ______________________________________

 

5. Sinu-sino ang namumuhay sa Kaharian ni Satanas?

 

 

 

6. Sinu-sino ang namumuhay sa Kaharian ng Diyos?

 

 

 

 

7. Isulat ang pagkakaiba ng mga katawagang ito: “ Kaharian ng Diyos” at “Kaharian ng Langit”?

 

 

 

8. Ibigay ang kahulugan ng salitang “ kaharian.”

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ang mga sagot sa pagsusulit ay nakatala sa pagtatapos ng huling kabanata sa manwal na ito.)

PARA  SA  DAGDAG  NA  PAG-AARAL

 

Ang kursong ito ay ukol sa pag-aaral ng Kaharian ng Diyos. Subalit sa iyong pag-aaral ng kabanatang ito, may isa pang di-nakikitang kaharian, ang espirituwal na Kaharian ni Satanas. Mahalaga na maunawaan mo ang dalawang espirituwal na kahariang ito.

 

Ang Kurso ng Harvestime International Institute na pinamagatang Mga Espirituwal Na Estratehiya: Isang Manwal ng Pakikibakang Espirituwal” ay nagbibigay ng lalong malawak na impormasyon tungkol sa kahariang ito at mga pamamaraang espirituwal ng pakikitungo kay Satanas. Dapat ay magkaroon ka ng manwal na ito na katambal ng kursong ito na, “Pamumuhay Na Pinaghaharian Ng Dios.” Narito ang balangkas na nagbibigay ng pangunahing impormasyon tungkol kay Satanas at ng kanyang kaharian.

 

 

ANG KAHARIAN NI SATANAS

 

I. Tagapamahala sa Kaharian ni Satanas:  Si Satanas

            A. Ang kanyang Pinagmulan: Ang lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos:

                 Juan 1: 3; Colosas 1: 16 -17.

            B. Ang kanyang dating kaluwalhatian: Isaias 14: 12- 15; Ezekiel 28: 12- 17

            C. Ang kanyang dating katungkulan: Ezekiel 28: 14

            D. Ang kanyang pagbagsak: Ezekiel 28: 12- 19

            E. Ang kanyang mga pangalan:

                        1.  Diyos ng daigdig: II Corinto 4: 4

                        2.  Anghel ng kaliwanagan: II Corinto 11: 14

                        3.  Diablo: I Peter 5: 8; Mateo 4: 1

                        4.  Satanas: John 13: 27

                        5.  Lucifer: Isaias 14: 12

                        6.  Dragon: Apocalipses 12: 3

                        7.  Ang Ahas: Apocalipses 12: 9; 20: 2; II Corinto 11: 3; Genesis 3: 4, 14

                        8.  Kalaban: I Pedro 5: 8

                        9.  Belial ( Masama, walang halaga ) II Corinto 6: 15

                        10. Beelzebub ( mataas na kalagayan) Mateo 12: 24; Lucas 11: 15; Marcos 3: 22 

                        11. Pumapatay: Juan 8: 44

                        12. Manunukso: Mateo 4: 6; I Tesalonica 3: 5

                        13. Pinahirang Anghel: Ezekiel 28: 14

                        14. Maninira: Apocalipses 9: 11

                        15. Mandaraya: Apocalipses 12: 9; 20: 3

                        16. Apolyon ( Mangwawasak ): Apocalipses 9: 11

                        17. Abadon ( Pumipinsala ): Apocalipses 9: 11

                        18. Hari ng kadiliman: Efeso 6: 12

                        19. Anghel ng kalaliman: Apocalipses 9: 11

                        20. Kaaway: Mateo 13: 39

                        21. Prinsipe ng mga demonyo: Mateo 12: 24

                        22. Ama ng kasinungalingan: Juan 8: 44

                        23. Hari sa Tiro: Ezekiel 28: 12- 15

                        24. Prinsipe ng sanglibutan: Juan 12: 31; 14: 30; 16: 11

                        25. Prinsipe ng kapangyarihan ng hangin: Efeso 2: 2

                        26. Espiritu ng mga anak ng pagsuway: Efeso 2: 2

                        27. Ang masama: I Juan 5: 9

                        28. Umuungal na leon: I Pedro 5: 8

                        29. Taga-usig ng kapatiran: Apocalipses 12: 10

            F. Ang Kanyang mga Katangian:

                        1.  Matalino at tuso: II Cor. 11: 3

                        2.  Magagalitin: Apocalipses 12: 17

                        3.  Matigas ang kalooban: II Timoteo 2: 26

                        4.  Mapagmataas: I Timoteo 3: 6

                        5.  Makapangyarihan: Efeso 2: 2

                        6.  Mandaraya: Efeso 6: 11

                        7.  Mabagsik at Malupit: I Pero 5: 8

                        8.  Manlilinlang: II Corinto 11: 14

            G.            Mga natala na pananalita ni Satanas:

                        1. Genesis 3: 1, 4, 5

                        2. Job 1: 7-12

                        3. Job 2: 1-6

                        4. Mateo 4: 1-11

                        5. Lucas 4: 1-13

 

II.         Mga Nananahan sa Kaharian ni Satanas: Mga espiritu ng Demonyo

            A.            Si Satanas ang namamahala sa hukbo ng mga demonyo: Mateo 12: 22-28

            B.             Ang Kanilang Pinagmulan: Apocalipses 12: 7-9; Judas 6

            C.            Ang Kanilang Mga Katangian:

                        1. Sila’y mga espiritu: Mateo 8: 16; Lucas 10: 17, 20

                        2. Nakapagsasalita: Marcos 5: 9, 12; Lucas 8: 28; Mateo 8: 31

                        3. Nananampalataya: Santiago 2: 19

                        4. Pinaiiral ang sariling kagustuhan: Lucas 8: 32; 11: 24

                        5. Nagpapakita ng katalinuhan: Marcos 1: 24

                        6. Emosyonal: Lucas 8: 28; Santiago 2: 19

                        7. Nakakikilala: Gawa 19: 15

                        8. May di-pangkaraniwang lakas: Gawa 19: 16; Marcos 5: 2, 3

                        9. May di-pangkaraniwang presensiya: Daniel 9: 21-23; 10: 10-14

            D.             Ang Kanilang Kaayusan:

                        1. Nagkakaisa: Mateo 12: 26, 45; Lucas 8: 30; I Timoteo 4: 1

                        2. Organisado: Kucas 8: 30

                        3. May iba’t-ibang antas ng kasamaan: Mateo 12: 43-45

                        4. May kaayusan ang estraktura: Efeso 1: 21; 3:10; 6:12; Roma 8: 38

                        5. Maraming uri ng mga demonyo: Mateo 10: 1; I Timoteo 4: 1

 

III.       Mga Naninirahan sa Kaharian ni Satanas: Lahat ng tao na hindi bahagi ng Kaharian ng             Diyos: Apocalipses 20: 15; 21: 8

 

 

IV.       Ang Larangan ng mga Gawain ni Satanas at ng mga demonyo:

            A.            Nakalalapit sa presensiya ng Diyos: Job 1: 6-7

            B.             Nakalilibot sa buong sanglibutan: Apocalipses 12: 10

 

V.        Mga Gawain ni Satanas at ng mga Demonyo:

 

            Ang mga gawain ni Satanas at ng mga demonyo ay tinatalakay nang mabuti sa kurso ng             Harvestime International Institute na pinamagatang “ Mga Espirituwal na Estratehiya:             Isang Manwal ng Pakikibakang Espirituwal.” Ang buod ay: Ang kanilang mga gawain            ay laging laban sa Diyos, sa Kanyang mga layunin, at sa Kanyang bayan.

 

VI.       Mas dakila ang Kapangyarihan ng mga Mananampalataya kaysa kay Satanas at sa             kanyang mga demonyo:

            A. Mateo 10: 1; Marcos 6: 7; 9:38; 16:17; Lucas 10:17; Gawa 5:16; 8:7; 16:16-18; 19:12

            B. Ang mga pamamaraan ng pakikibakang espirituwal ay tinatalakay sa kurso ng

            Harvestime International Institute na “ Mga Espirituwal na Estratehiya: Isang Manwal             ng Pakikibakang Espirituwal.” Ang mga ito ay makapangyarihang patnubay na             espirituwal upang magamit mo ang iyong kapamahalaan laban sa Kaharian ni Satanas.

 

VII.      Ang Hantungan ng Kaharian ni Satanas:

            A. Mateo 8: 29; 25:41; II Pedro 2:4; Judas 6; Apocalipses 12: 7-9; 20:10; I Juan 3:8;

            Lucas 8: 28; Mateo 25: 41

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKALAWANG  KABANATA

 

HARI NG MGA HARI

 

 

 

Mga Layunin:

 

Sa pagtatapos ng kabanatang ito dapat ay magawa mo ang mga sumusunod:

 

- Isulat ang Susing Talata na kinabisa.

- Ibigay ang katuturan ng salitang “ hari.”

- Tukuyin si Jesus na Hari ng Kaharian ng Diyos.

- Ipagpatuloy ang pag-aaral ng buhay at ministeryo ng Haring si Jesus.

 

 

Susing Talata:

 

            At Siya’y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan man; at hindi             magkakawakas ang Kanyang Kaharian. ( Lucas 1: 33 )

           

 

PAMBUNGAD

 

Walang kaharian na walang hari. Sa kabanatang ito ay makikilala mo ang pinakadakilang hari na nanguna, ang Hari ng mga hari, si Jesu-Cristo.

 

 

ANO ANG HARI?

 

Ang hari ay ang pinakamakapangyarihang pinuno ng isang bansa o tribo. Ang ibig sabihin ng

 “sovereign” ay siya ang pinakamakapangyarihan, pinakamataas na awtoridad, at hindi kontrolado ng sinuman.

 

Sa nakaraan ay maraming mga hari at kaharian dito sa daigdig. Sa kaharian dito sa lupa ang hari ang nagmamay-ari ng lahat ng lupang kanyang sinasakupan at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa buong kaharian, kabilang ang mga tao.

 

Ang hari ang gumagawa ng batas ng kaharian at ang mga mamamayan ng kaharian ay sumusunod sa mga batas na ito. Ang hari ay may kapangyarihan sa lahat ng tao sa kanyang kaharian, kasama nito ang kanilang buhay o kamatayan.

 

 

 

 

ANG HARI NG MGA HARI

 

Ang pinakadakila sa lahat ng hari ay ang Panginoong Jesu-Cristo. Tinagurian siya ni Pablo na Hari ng mga hari:

 

            Na sa Kanyang kapanahunan ay ipahahayag Siya, na mapalad at tanging             Makapangyarihang Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga panginoon.

            ( I Timteo 6: 15 )

 

Tinawag Siya sa Apocalipsis na Hari ng mga hari:

 

            …sapagkat Siya’y Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari.

            ( Apocalipsis 17: 14 )

 

            At Siya’y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa             Kanyang hita, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon.

            ( Apocalipsis 19: 16 )

 

 

Si Jesus ay Hari ng mga hari sapagkat Siya ay namumuno sa isang Kaharian na walang hanggan at makapangyarihan. Ang Kaharian ng Diyos ay walang katapusan. Hindi ito maibabagsak ng rebolusyon. Walang sinumang hari na papalit sa Hari ng mga hari.

 

 

NARITO NA ANG HARI BAGO ANG LAHAT

 

Nasa Biblia ang kuwento ng Hari ng mga hari. Bahagi ng kuwentong ito ay ang salaysay ng Kanyang buhay at ministeryo sa lupa. Subalit buhay na si Jesus bago pa nagpasimula ang Kanyang ministeryo dito sa mundo. Mababasa mo ang Kanyang pasimula na kasama ng Diyos sa Juan 1: 1-18. ( Sa talatang ito si Jesus ay tinawag na “ Verbo.” )

 

 

MGA HULA PATUNGKOL SA HARI

 

Ang Lumang Tipan ay maraming mga hula patungkol sa Hari ng mga hari. Ang hula ay tahasang salita mula sa Diyos na nagpapakita ng mangyayari sa hinaharap na hindi kayang malaman ng natural na pag-iisip.

 

Itong mga hula sa Lumang Tipan ay nagpapakita kung paano, kailan, at saan isisilang ang Hari, at mga detalye ng Kanyang buhay, ministeryo, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli. Ang Bagong Tipan ang nagpapakita kung paanong natupad ni Jesus ang mga hulang ito.

 

( Isang detalyadong listahan ng mga hula ang nasa isang kurso ng Harvestime International Institute na pinamagatang “ Mabibisang Pamamaraan ng Pag-aaral ng Biblia”)

ANGKAN NA PINAGMULAN NG HARI

 

 

Mababasa mo ang angkan na pinagmulan ng Hari ng mga hari, si Jesus, sa Mateo 1: 1-17 at sa Lucas 3: 23-38. Tinunton ang angkan ni Jesus mula sa Kanyang ama’t ina dito sa lupa. Subalit iyong tandaan na si Jesus ay tunay na Anak ng Diyos na isinilang ni Birhen Maria.

 

 

ANG KAPANGANAKAN NG HARI

 

Mababasa mo ang pagkasilang ng Haring si Jesus dito sa lupa sa Mateo 1 at 2 at sa Lucas 1 at 2.

 

ANG MGA PANGALAN NG HARI

 

Si Jesus ay tinawag sa iba’t-ibang ngalan, ang iba rito ay nagsasaad ng Kanyang ministeryo at pakay. Ang mga sumusunod ay mga pangalan ni Jesus, ang Hari ng mga hari:

 

Ang Pangalawang Adam:                                                   I Corinto 15: 45-47

Tagapagtanggol:                                                                 I Juan 2: 1

Pinakamakapangyarihan:                                                   Apocalipsis 1: 8

Pasimula at Katapusan:                                                      Apocalipsis 21: 6

Amen:                                                                                 Apocalipsis 3: 14

Nabubuhay Magpakailanman:                                            Daniel 7: 9

Anghel Na Nasa Kanyang Harapan:                                   Isaias 63: 9

Pinahiran Higit Sa Kanyang Mga kasama:                         Awit 45: 7

Apostol At Dakilang Saserdote:                                          Hebreo 3: 1

Bisig Ng Panginoon:                                                           Isaias 51: 9 -1

Gumawa at Sumakdal ng Ating Pananampalataya:            Hebreo 12: 2

Gumawa Ng Walang Hanggang Kaligtasan:                      Hebreo 5: 9

Anak Ng Diyos:                                                                  John 5: 18

Minamahal:                                                                         Efeso 1: 6

Obispo ng Mga Kaluluwa:                                                  I Pedro 2: 25

Pinagpala at Makapangyarihang Hari:                                I Timoteo 6: 15

Ang Sanga:                                                                         Zacarias 3: 8

Isang Matuwid Na Sanga:                                                  Jeremias 23: 5

Sanga ng Katuwiran:                                                          Jeremias 33:15

Sanga ng Ugat Ni Jesse:                                                     Isaias 1: 1

Tinapay ng Buhay:                                                              Juan 6: 35

Maliwanang Na Tala Sa Umaga:                                        Apocalipsis 22: 16

Kapitan Ng Hukbo Ng Panginoon:                                     Josue 5: 15

Anak ng Karpintero:                                                            Mateo 13: 55

Batong Panulok Na Pangulo:                                               I Pedro 2: 6

Pinakamainam Sa Sampung Libo:                                      Ang Awit Ni Solomon 5: 10

Ang Cristo:                                                                          Juan 1: 41

Ang Cristo Ang Panginoon:                                                Lucas 2: 11

Si Cristo Na Ating Panginoon:                                            Roma 8: 39

Si Cristo Na Kapangyarihan Ng Diyos:                                I Corinto 1: 24

Tagapayo:                                                                              Isaias 9: 6

Pinakatipan Sa Bayan:                                                          Isaias 42: 6

Ang Pagbubukang Liwayway:                                              Lucas 1: 78

Ang Tala Sa Umaga:                                                             II Pedro 1: 19

Tagapagligtas:                                                                       Roma 11: 26

Ang Pintuan:                                                                         Juan 10: 9

Pinili:                                                                                     Isaias 42: 1

Emmanuel: Sumasa Atin Ang Diyos:                                   Mateo 1: 23

Buhay Na Walang Hanggan:                                                 I Juan 5: 20

Walang Hanggang Ama:                                                       Isaias 9: 6

Tapat at Totoo:                                                                      Apocalipsis 19:11

Saksing Tapat:                                                                       Apocalipsis 1: 5

Ang Panganay:                                                                       Hebreo 1: 6

Anak Na Panganay:                                                               Awit 89: 27

Panganay Sa Maraming Magkakapatid:                                Roma 8: 29

Pangunahing Bunga:                                                              I Corinto 15: 23

Ang Una At Ang Huli:                                                           Apocalipsis 22: 13

Batong Patibayan Sa Sion:                                                     Isaias 28: 16

Maluwalhating Diyos:                                                            Isaias 33: 21

Diyos Ng Israel:                                                                      Isaias 45: 15

Sumasa Atin Ang Diyos:                                                         Mateo 1: 23

Mabuting Pastor:                                                                     Juan 10: 11

Dakilang Diyos:                                                                       Tito 2: 13

Ang Dakilang Saserdote:                                                         Hebreo 4: 14

Ulo Ng Katawan:                                                                     Colosas 1: 18

Pangulo Ng Lahat Ng Mga Bagay:                                          Efeso 1: 22

Pangulong Bato Sa Sulok:                                                       Awit 118: 22

Tagapagmana Ng Lahat Ng Mga Bagay                                  Hebreo 1: 2

Ang Kanyang Pinahiran:                                                          Awit 2: 2

Ang Banal Ng Israel:                                                                Isaias 41: 14

Pag-asa Sa Kaluwalhatian:                                                       Colosas 1: 27

Ako Nga:                                                                                  Juan 8: 58

Larawan Ng Diyos Na Di Nakikita                                          Colosas 1: 15

Emmanuel:                                                                               Isaias 7: 14

Panginoong Jesu-Cristo:                                                           Roma 1: 3

Hukom ng Israel:                                                                      Mikas 5: 1

Hari ng Kaluwalhatian:                                                             Awit 24: 7

Hari:                                                                                          Zacarias 9: 9

Hari ng Buong Sanglibutan:                                                     Zacarias 14: 9

Cordero ng Diyos:                                                                    Juan 1: 29

Ilaw ng Sanglibutan:                                                                 Juan 8: 12

Lila Ng Mga Libis:                                                                   Ang Awit Ni Solomon 2: 1

Tinapay Na Buhay:                                                                   Juan 6: 51

Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa Lahat:                  Apocalipsis 4: 8

Jesu-Cristo Na Panginoon at Tagapagligtas:                            II Pedro 2: 20

Panginoon ng Lahat:                                                                  Acts 10: 36

Ang Panginoon Ay Ating Katuwiran:                                        Jeremias 23: 6

Panginoon Na Inyong Manunubos:                                            Isaias 43: 14

Pagibig:                                                                                       I Juan 4: 8

Tao Ng Kapanglawan:                                                                Isaias 53: 3

Panginoon:                                                                                  Mateo 23: 10

Mesias:                                                                                        Daniel 9: 25

Makapangyarihang Diyos:                                                          Isaias 9: 6

Makapangyarihan ng Jacob:                                                        Isaias 60: 16

Ang Aking Anghel:                                                                     Exodo 23: 20-23

Kabanalbanalan:                                                                          Daniel 9: 24

Pinakamakapangyarihan:                                                            Awit 45: 3

Nazareno:                                                                                     Mateo 2: 23

Nakaaalam ng Lahat ng Bagay:                                                   I Tim. 2: 17

Ang Cordero ng Ating Paskua:                                                    I Corinto 5: 7

Manggagamot:                                                                             Lucas 4: 23

Prinsipe ng Kapayapaan:                                                              Isaias 9: 6

Pangulo ng Mga Hari Sa Lupa:                                                    Apocalipsis 1: 5

Propeta:                                                                                         Deuteronomio 18: 15-18

Pangpalubagloob:                                                                         Roma 3: 25

Rabi:                                                                                             Juan 1: 49

Manunubos:                                                                                  Isaias 59: 20

Pagkabuhay na Maguli:                                                                Juan 11: 25

Matuwid Na Lingkod:                                                                  Isaias 53: 11

Bato:                                                                                             I Corinto 10: 4

Angkan Ni Jesse:                                                                          Isaias 11: 10

Rosa Ng Saron:                                                                             Awit Ni Solomon 2: 1

Tagapagligtas Ng Sanglibutan:                                                     I Juan 4: 14

Lahi Ni David:                                                                              Juan 7: 42

Binhi ng Babae:                                                                            Genesis 3: 15

Anak Ng Diyos:                                                                            Roma 1: 4

Anak Ng Tao:                                                                                Gawa 7: 56

Anak Ni Maria:                                                                             Marcos 6: 3

Anak Ng Kataastaasan:                                                                 Lucas 1: 32

Bituin Sa Jacob:                                                                             Bilang 24: 17

Bato:                                                                                              Mateo 21: 42

Araw Ng Katuwiran:                                                                     Malakias 4: 2

Batong Panulok:                                                                            Isaias 28: 16

Guro:                                                                                             Juan 3: 2

Katotohanan:                                                                                 Juan 14: 6

Kaloob Na Di Masayod:                                                                II Corinto 9: 15

Puno Ng Ubas:                                                                               Juan 15: 1

Daan:                                                                                             Juan 14: 6

Kahangahanga:                                                                               Isaias 9: 6

Verbo:                                                                                            Juan 1: 14

Salita Ng Diyos:                                                                            Apocalipsis 19: 13

 

 

ANG BUHAY NG HARI

 

 

 Ang mga aklat ni Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay nagsasalaysay ng buhay ng Haring si Jesus. Ang mga aklat na ito ay isinulat ng apat na alagad ni Jesus na kasama Niyang naglingkod sa ministeryo dito sa lupa.

 

 

ANG MINISTERYO NG HARI

 

 

Ang paglilingkod at pagtuturo ni Jesus ay nakatala sa mga aklat nila Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Sa “ Mga Kaparaanan Ng Pagtuturo,” isang kurso sa Harvestime International Institute, ay may kumpletong listahan ng mga aral ni Cristo ayon sa paksa.

 

Bagama’t marami ang natala sa apat na Evangelio tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus, ayon kay Juan:

 

            At mayroon ding iba’t-ibang bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa,      ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na             susulatin. ( Juan 21: 25 )

 

 

ANG TINANGGIHANG HARI

 

 

Kung lahi ang paguusapan, si Jesus ay ipinanganak na Hudio. Pumarito Siya bilang Hari, una sa Kanyang sariling bayan, subalit Siya’y tinanggihan. Pinagdudahan Siya kung Siya nga ang hinihintay na Hari ( Mateo 27: 11; Marcos 15: 2). Pinagbintangan Siya na nagmula kay Satanas sa halip na mula sa Diyos ( Mateo 12: 25-28; Lucas 11: 17-20 ). Sa isang pangyayari si Jesus ay pinupuwersa ng mga tao na gawing hari sapagkat ayaw Niyang itatag ang nakikitang kaharian na nais nila ( Juan 6: 15).

 

Minsan lang si Jesus pinarangalan sa publico bilang Hari. Ito ay nang pumasok Siya sa Jerusalem sa huling pagkakataon ( Mateo 21: 1-9). Subalit ang mga taong nagparangal sa kanya nang araw na yaon ang siya ring lumaban sa Kanya. Marami sa mga sumigaw ng “Hosana” sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay siya ring sumigaw ng “Ipako siya sa Krus” pagkalipas ng ilang araw. Bigo sila na hindi nagupo ni Jesus ang pamahalaang Romano at nagtayo ng dakilang kaharian dito sa lupa. Sila na gustong makalaya mula sa pang-aapi ng mga dayuhan ay galit nang si Jesus ay hindi nagtatag ng kaharian dito sa lupa.

 

Hindi si Jesus ang inaasahang Hari ng mga Hudio. Hindi Niya ibinagsak ang Emperio ng Roma. Hindi Siya nagtatag ng inaasahang kaharian dito sa lupa. Hindi Siya umasta tulad ng isang hari. Hindi nila natanto na bago pairalin ni Jesus ang Kanyang pagka Panginoon, Kanya munang pinagharian ang puso at kalooban ng tao.

 

Ang pinakadakilang pangangailangan ng mga Hudio ay hindi kalayaan mula sa Roma, kundi kalayaan mula sa gapos ng kasalanan. Ang susi sa Kaharian ni Jesus ay pagsisisi, hindi rebolusyon. ( Tatalakayin pa ito ng higit sa ibang kabanata.)

 

Tinukso si Jesus ni Satanas na magtatag ng Kaharian dito sa lupa (Mateo 4: 8; Lucas 4:5).

Hanggang sa katapusan ng ministeryo ni Jesus dito sa mundo, ang mga alagad ay nananabik sa isang Kaharian dito sa lupa (Gawa 1: 6). Subalit ang Kaharian ng Diyos ay hindi pa itatatag dito sa isang nakikitang sistema. Sinabi ni Jesus:

 

            Ang Kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang Kaharian ko ay sa             sanglibutang ito, ang Aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako’y   huwag             maibigay sa mga Judio: ngunit ngayo’y ang Aking Kaharian ay hindi    rito.

            ( Juan 18: 36 )

 

Kaya nga ang Hari ng mg hari ay tinanggihan ng Kanyang sariling bayan:

 

            Siya’y naparito sa sariling kanya, at Siya’y hindi tinanggap ng mga sariling             Kanya. ( Juan 1: 11)

 

Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari. Si Natanael na isa sa Kanyang mga alagad ay isa sa mga ito:

 

            Sumagot si Natanael sa kaniya, Rabi, ikaw ang Anak ng Diyos; ikaw ang Hari ng             Israel. ( Juan 1: 49 )

 

Subalit sa kanila na tumanggap kay Jesus bilang Hari, nagkaroon sila ng malapit na kaugnayan sa Panginoon.

 

            Datapwa’t ang lahat ng sa Kanya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban Niya sila             ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwaid baga’y ang mga             nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. ( Juan 1: 12 )

 

 

Lahat ng buhay ay nakasalalay sa mga kaugnayan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano ka kagaling, kundi kung sino ang iyong kakilala. Hindi ang kaalaman natin sa Biblia o sa buhay Kristiyano ang ating tiket sa pagpasok sa Kaharian ng Diyos, kundi kung sino ang ating kakilala. Dapat ay kilala natin ang Hari ng mga hari. Sa Ika-apat na Kabanata ng “Mga Susi Sa Kaharian,” matututuhan mo kung paano pumasok at manirahan sa Kaharian ng Diyos.

 

 

 

 

 

ANG KAMATAYAN NG HARI

 

 

Ang taong makasalanan ay hindi makakapasok sa Kaharian ng Diyos. Ang Kaharian ng Diyos ay iba kaysa sa ibang kaharian. Ito ay Kaharian ng katwiran. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus, gumawa Siya ng daan upang ang lahat ay maging bahagi ng Kanyang Kaharian. Hindi Siya karapat-dapat mamatay. Hindi Siya kailanman nagkasala, subalit Siya’y namatay para kunin ang lugar ng mga nagkasala. Siya ang nagbayad ng kaparusahang kamatayan para sa kanilang kasalanan:

 

            Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapwat ang kaloob             na             walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na             Panginoon natin. ( Roma 6: 23 )

 

Mababasa mo ang kamatayan ng Haring si Jesus sa Mateo 26-27, Marcos 14-15, Lucas 22-23, at Juan 18-19.

 

ANG PAGKABUHAY NA MAGULI NG HARI

 

Pagkatapos ng Kanyang kamatayan sa krus, ang Hari ay inilibing subalit hindi Siya nanatili sa libingan. Mababasa mo ang Kanyang mahimalang pagkabuhay na maguli sa Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, at Juan 20.

 

Sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay mula sa mga patay, nagtagumpay na si Jesus mula sa kamatayan. Sila na kabilang sa Kaharian ng Diyos ay maaaring makaranas ng kamatayang pisikal tulad ni Jesus, subalit sila rin ay makararanas ng pagkabuhay mula sa kamatayan. Sapagkat ang ating Hari ay walang hanggan, tayo ay bahagi ng isang Kahariang walang katapusan at tayo ay may buhay na walang hanggan.

 

 

ANG MGA PAGPAPAKITA NG HARI

 

Nagpakita ang Haring si Jesus sa maraming mga tao pagkatapos Niyang mabuhay mula sa kamatayan. Mababasa mo ang ulat ng Kanyang mga pagpapakita sa Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20-21, at Gawa 1.

 

 

ANG PAGBABALIK NG HARI SA LANGIT

 

Pagkatapos magpakita ni Jesus sa mga tao sa loob ng apat na pung araw, Siya’y nagbalik sa langit. Siya’y mananatili roon hanggang sa Siya’y bumalik dito upang magtayo ng nakikitang Kaharian ng Diyos sa huling panahon. Lalo mo pang mauunawaan ito sa susunod na kabanata sa pagtalakay ng nakaraan, pangkasalukuyan, at darating na Kaharian ng Diyos. Mababasa mo ang pagbabalik ni Jesus sa langit sa Mateo 28: 16-20, Marcos 16: 19-20, Lucas 24: 50-53, at Gawa 1: 1-11.

 

ANG UTOS NG HARI

 

Bago Siya bumalik sa Langit, nagbigay si Jesus ng mahalagang utos na tayo ay maging mga kinatawan ng Kaharian ng Diyos sa buong mundo. Lalo mong mauunawaan ang utos na ito sa mga sumusunod na aralin.

 

ANG DARATING NA HARI

 

Inihayag ng Biblia na si Jesus ay babalik sa lupa na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian upang itatag ang Kanyang nakikitang Kaharian sa kanyang di na mababagong kalagayan ( final form). Mababasa mo ang Kanyang pagbabalik sa I Tesalonica 4: 13-18. Mababasa mo ang pagtatatag Niya ng Kaharian at ang mga pangyayari bago ito naganap sa aklat ng Apocalipsis. Ipinakita ng Biblia na ang Kaharian ni Jesus ay walang hanggan:

 

            … at hindi magkakawakas ang Kanyang Kaharian. ( Lucas 1: 33 )

 

Lahat ng kaharian sa lupa at ang kaharian ni Satanas ay madadaig ng Hari ng mga hari. Sa wakas ay ipahahayag na:

 

            … Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa Kanyang             Cristo: at siya’y maghahari magpakailan kailan man.

             ( Apocalipsis 11: 15 )

 

 

IPAGPATULOY ANG IYONG PAG-AARAL

 

Ang kasaysayan ng Hari ng mga hari ay napakadakila upang malimitahan sa isang kabanata ng manwal na ito. Sa bahaging “ Para Sa Dagdag Na Pag-aaral ” sa kabanatang ito ay mapag-aaralan mo nang puspusan ang buhay ni Cristo na binalangkas sa mga aklat ni Mateo, Marcos, Lucas, at Juan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING  PAGSUSULIT

 

 

1. Isulat ang Susing Talata na kinabisa.                                                                      

 

                                                                                                              

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Ibigay ang katuturan ng salitang “ hari.

 

                                                                                                                            

 

________________________________________

 

3. Sino ang Hari sa Kaharian ng Diyos?

 

 

 

4. Anu-anong apat na mga aklat sa Bagong Tipan ang nagsasalaysay ng buhay, ministeryo, at mga aral ng Haring si Jesus dito sa lupa?

 

________________________________________

________________________________________

 

________________________________________

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ang mga sagot sa pagsusulit ay nakatala sa pagtatapos ng huling kabanata sa manwal na ito.)

 

 

PARA  SA  DAGDAG  NA  PAG-AARAL

 

 

Pag-aralan ang buhay ng Hari at ang mga aral ng Kanyang Kaharian, na ginagamit ang sumusunod na balangkas. Ito ang pinagsanib na balangkas ng mga aklat nila Mateo, Marcos, Lucas, at Juan sa Bagong Tipan:

 

 

ANG  HARI  AT  ANG  KANYANG  KAHARIAN

 

I.   Narito na ang Hari bago ang lahat:  Juan 1: 1-18

 

II.  Ang Pagpapakilala sa Hari

            A.   Ang Pagdating ng Hari

                        1.   Pinagmulan ng Hari:  Mateo 1: 1-17; Lucas 3: 23-38

                        2.   Ang Pagdating ng Hari:

                                    a. Pagpapahayag ng kapanganakan ni Juan:  Lucas 1: 5-25

                                    b. Pagpapahayag kay Maria ng kapanganakan ni Jesus:

                                        Lucas 1: 23-38

                                    c. Ang pagdating ni Maria sa Judea: Lucas 1: 39-45

                                    d. Ang papuri ni Maria: Lucas 1: 46-56

                                    e. Ang kapanganakan ni Juan: Lucas 1: 57-80

                                    f. Ang pagpapahayag ng kapanganakan ni Jesus kay Jose:

                                        Mateo 1: 18-25

                                    g. Ang kapanganakan ng Haring si Jesus: Lucas 2: 1-7

                                    h. Pagbabalita ng kapanganakan ni Jesus sa mga pastor ng tupa:

                                        Lucas 2: 8-20

                        3.   Ang Hari bilang sanggol at bata

                                    a. Ang pagtutuli sa Hari: Lucas 2: 21

                                    b. Ang pagpapakilala sa Hari: Lucas 2: 22-38

                                    c. Ang Hari bilang isang sanggol:

                                                1) Sa Bethlehem: Mateo 2: 1-12

                                                2) Sa Egipto: Mateo 2: 13-18

                                                3) Sa Nazaret: Mateo 2: 19-23;  Lucas 2: 39

                                    d. Ang pagkabata ng Hari

                                                1) Ang paglaki ng Hari: Lucas 2: 40

                                                2) Ang pagdalaw ng Hari sa Jerusalem: Lucas 2: 41-50

                                                3) Ang paglago ng Hari: Lucas 2: 51-52

            B.   Ang Tagapaghanda ng daan ng Hari: Juan Bautista

                        1. Ang mensahe kay Juan: Marcos 1: 1; Lucas 3: 1-2

                        2. Ang mensahe ni Juan: Mateo 3: 1-6; Marcos 1: 2-6; Lucas 3: 3-6

                        3. Ang paliwanag ni Juan: Mateo 3: 7-10; Lucas 3: 7-14

                        4. Ang pangako ni Juan: Mateo 3: 11-12; Marcos 1: 7-8; Lucas 3: 15-18

III.  Ang Pagpapatibay sa Hari

            A. Ang pagpapatibay sa Hari

                        1.Sa kanyang pagbabautismo: Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11;Luke 3: 21-23

                        2. Sa Kanyang Pagkatukso: Mateo 4:1-11; Marcos 1:12-13; Lucas 4: 1-13

                        3. Sa pamamagitan ng tagapaghanda ng Kanyang daan, si Juan:

                                    a. Ang patotoo ni Juan sa mga pinuno: Juan 1: 19-28

                                    b. Ang patotoo ni Juan kay Jesus: Juan 1: 29-34

            B.  Ang Pagtanggap sa Hari

                        1. Ang pagsampalataya ng mga unang alagad: Juan 1: 35-51

                        2. Pagsampalataya dahil sa unang himala: Juan 2: 1-12

                        3. Sinakop Niya ang templo: Juan 2: 13-22

                        4. Ang pagtanggap sa Judea: Juan 2: 23- 3: 21

                        5. Ang patotoo ni Juan: Juan 3: 22-36

                        6. Sa Zebulun/ Naptali: Mateo 4:12; Marcos 1:14; Lucas 3:19-20; 4:14;                                             Juan 4: 1-4

                        7. Ang pagtanggap sa Samaria: Juan 4: 5-42

                        8. Ang pagtanggap sa Galilea: Juan 4: 43- 45

            C.  Ang Kapangyarihan ng Hari

                        1.   Ang kapangyarihan Niyang mangaral: Mateo 4:17; Marcos 1:15;

                              Lucas 4: 14-15

                        2.   Ang kapangyarihan Niya laban sa sakit: Juan 4: 46-54

                        3.   Pagtanggi sa Kanyang kapangyarihan sa Nazaret: Lucas 4: 16-30

                        4.   Ang pagtira Niya sa Capernaum: Mateo 4: 13-16

                        5.   Ang kapangyarihan Niya sa kalikasan: Mateo 4: 18-22;

                              Marcos 1: 16-20; Lucas 5: 1-11

                        6.   Ang kapangyarihan Niya laban sa mga demonyo: Marcos 1: 21-28;                                                 Lucas 4: 31-37

                        7.   Ang kapangyarihan Niya laban sa karamdaman: Mateo 8: 14-17;

                              Marcos 1: 29-34; Lucas 4: 38-41

                        8.   Ang kapangyarihan Niyang mangaral: Mateo 4: 23-25;

                              Marcos 1: 35-39; Lucas 4: 42-44

                        9.   Kapangyarihan laban sa dungis ng kasalanan: Mateo 8: 1-4;

                              Marcos 1: 40-45; Lucas 5: 12-16

                        10. Ang Kanyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan:

                              Mateo 9: 9-13; Marcos 2: 1-12; Lucas 5: 17-26

                        11. Ang Kanyang kapangyarihan sa mga tao: Mateo 9: 9-13;

                              Marcos 2: 13-17; Lucas 5: 27-32

                        12. Ang Kanyang kapamahalaan laban sa tradisyon: Mateo 9: 14-17;

                              Marcos 2: 18-22; Lucas 5: 33-39

                        13. Ang Kanyang kapamahalaan patungkol sa Sabat:

                                    a. Sa pamamagitan ng pagpapagaling sa paralitiko: Juan 5: 1-47

                                    b. Sa pamamagitan ng pagtatalo tungkol sa uhay: Mateo 12: 1-8;

                                        Marcos 2: 23-28; Lucas 6: 6-11

                                    c. Sa pamamagitan ng pagpapagaling ng tuyong kamay:

                                        Mateo 12: 9-14; Marcos 3: 1-6; Lucas 6: 6-11

                        14. Ang Kanyang kapangyarihang magpagaling: Mateo 12: 15-21;

                              Marcos 3: 7-12

                        15. Ang Kanyang kapangyarihang mag-utos: Marcos 3: 13-19;

                              Lucas 6: 12-16

                        16. Ang Kanyang kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan:

                              Mateo 5: 1-7, 29; Lucas 6: 17-42

                                    a. Siya ang katuparan: Mateo 5: 17-20

                                    b. Pagtanggi sa mga tradisyonal na pagpapaliwanag ng kautusan:

                                                1) Pagpatay: Mateo 5: 21-26

                                                2) Pangangalunya: Mateo 5: 27-30

                                                3) Paghihiwalay ng mag-asawa: Mateo 5: 31-32

                                                4) Mga Sinumpaan: Mateo 5: 33-37

                                                5) Paghihiganti: Mateo 5: 38-42

                                                6) Pagibig: Mateo 5: 43-48; Lucas 6: 27-30; 32-36

                                    c. Pagtanggi sa mga kaugalian ng mga Pariseo:

                                                1) Pagbibigay: Mateo 6: 1-4

                                                2) Pananalangin: Mateo 6: 5-15

                                                3) Pag-aayuno: Mateo 6: 16-18

                                                4) Pananaw tungkol sa kayamanan: Mateo 6: 19-24

                                                5) Ang kakulangan ng pananampalataya: Mateo 6: 25-34

                                                6) Ang paghatol sa kapwa: Mateo 7: 1-6; Lucas 6: 37-42

                                    d. Mga tagubilin para sa mga papasok sa Kaharian:

                                                1) Pananalangin: Mateo 7: 7-11

                                                2) Katuwiran: Mateo 7: 12; Lucas 6: 31, 43-45

                                                3) Paraan ng pagpasok: Mateo 7: 13-14

                                                4) Babala sa mga bulaang tagapagturo: Mateo 7: 15-27

                                                5) Ang dalawang pundasyon: Mateo 7: 24- 8:1;

                                                    Lucas 6: 46-49

                        17. Ang pagkilala ng kapangyarihan ng Hari sa Capernaum: Mateo 8:5-13;

                              Lucas 7: 1-10

                        18. Ang pagkilala ng kapangyarihan ng Hari sa Nain: Lucas 7: 11-17

                        19. Ang patotoo ng labindalawa sa Kaharian: Mateo 9: 35-11:1;

                               Marcos 6: 6-13; Lucas 9: 1-6

 

IV. Ang pagtatalo tungkol sa Hari

            A. Ang pagtanggi kay Juan: Mateo 11: 2-19; Lucas 7: 18-35

                        1. Ang pagpatay kay Juan: Mateo 14: 1-12; Marcos 6: 14-29; Lucas 9: 7-9

            B. Ang sumpa sa mga lunsod ng Galilea: Mateo 11: 20-30

                        1. Ang pagtuligsa sa kanilang kawalan ng pananampalataya:

                             Mateo 11:20-24

                        2. Pagpapaliwanag ng kanilang kawalan ng pananampalataya:

                            Mateo 11: 25-27

                        3. Isang paanyaya upang manampalataya: Mateo 11: 28-30

            C. Pagtatalo ukol sa makasalanan: Lucas 7: 36-50

            D. Patotoo sa Hari: Lucas 8: 1-3

            E. Pagtanggi sa Hari ng mga pinuno: Mateo 12: 22-37; Marcos 3: 19-30

            F. Kahilingan ng mga pinuno ng tanda mula sa Hari: Mateo 12: 38-45

            G. Ang Pagtanggi ng bansa: Mateo 12: 46-50; Marcos 3: 31-35; Lucas 8: 19-21

            H. Mga kapahayagan ng Haring tinanggihan:

                        1.Ang pangkasalukuyang kaharian: Mateo 13:1-53;Marcos 4:1-34;Lucas 8:4-18

                        2. Kapangyarihan sa kalikasan: Mateo 8: 18, 23-27; Mark 4: 35-41;

                            Lucas 8: 22-25

                        3. Kapangyarihan laban sa mga demonyo: Mateo 8: 28-34;

                            Marcos 5: 1-20; Lucas 8: 26-39

                        4. Kapangyarihan laban sa sakit at kamatayan: Mateo 9: 18-26;

                            Marcos 5: 21-43; Lucas 8: 40-56

                        5. Kapangyarihan laban sa pagkabulag: Mateo 9: 27-34

            I. Ang di pagtanggap sa Nazaret: Mateo 13: 54-58: Marcos 6: 1-6

 

V. Mga tagubilin ng Hari sa mga alagad

            A. Ang pagpapakain ng 5,000: Mateo 14: 13-21; Marcos 6: 30-44;

                Lucas 9: 10-17; Juan 6: 1-13  

            B. Ang pagtanggi sa alok na maging Hari: Mateo 14: 22-23; Marcos 6: 45-46;

                Juan 6: 14-15

            C. Pagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa sa Genezaret: Mateo 14: 34-36;

                 Marcos 6: 53-56

            D. Pagtuturo patungkol sa Tinapay ng Buhay: Juan 6: 22-71

            E. Pagtuturo patungkol sa Karumihan: Mateo 15: 1-20; Marcos 7: 1-23;

                Juan 7: 1

            F. Ang pagtuturo sa:

                        1. Tiro at Sidon: Mateo 15: 21-28; Marcos 7: 24-30

                        2. Decapolis: Mateo 15: 29-38; Marcos 7: 31-8: 9

                        3. Magadan: Mateo 15: 39-16: 4; Marcos 8: 10-12

                        4. Babala laban sa pagtanggi: Mateo 16: 5-12; Marcos 8: 13-26

            G. Ang pagkukumpisal ni Pedro: Mateo 16:13-20; Marcos 8:27-30;

                 Lucas 9:18-21

            H. Pagtuturo ukol sa kamatayan ng Hari: Mateo 16: 21; 17: 22-23;

                Marcos 8: 31-33; 9: 30-32; Lucas 9: 22; 43-45

            I. Patungkol sa Pagka-alagad: Mateo 16: 22-28; Marcos 8: 34-9:1;

                Lucas 9: 23-27

            J. Ang kapahayagan ng Hari: Mateo 17: 1-8; Marcos 9: 2-8; Lucas 9: 28-36

            K.Tagubilin patungkol kay Elias: Mateo 17: 9-13; Marcos 9: 9-13

            L. Patungkol sa pagtitiwala: Mateo 17: 14-21; Marcos 9: 14-29; Lucas 9: 37-43

            M. Pagtuturo patungkol sa pagiging anak: Mateo 17: 24-27

            N. Kababaang-loob: Mateo 18: 1-5; Marcos 9: 33-37; Lucas 9: 46-48

            O. Pagmamataas: Mateo 18: 6-14; Marcos 9: 38-50; Lucas 9: 49-50

            P. Pagpapatawad: Mateo 18: 15-35

            Q. Ang pagiging alagad: Mateo 8: 19-22; Lucas 9: 57-62

            R. Isang hamon mula sa mga kapatid ng Hari: Juan 7: 2-9

            S. Ang paglalakbay patungo sa Jerusalem: Lucas 9: 51-56; Juan 7: 10

 

VI. Ang Paglaban sa Hari

            A. Ang labanan sa Pista ng mga Tabernakulo

                        1. Ang kapamahalaan ng Hari ay pinagdudahan: Juan 7: 11-15

                        2. Ang paliwanang ng Hari: Juan 7: 16-24

                        3. Ang pagkatao ng Hari ay tinanong: Juan 7: 25-27

                        4. Ang paliwanang ng Hari: Juan 7: 28-30

                        5. Tugon: Juan 7: 31-36

                        6. Isang paanyaya mula sa Hari: Juan 7: 37-52

            B. Ang pagtatalo patungkol sa kautusan: Juan 7: 58-8: 11

            C. Ang pagtatalo patungkol sa liwanang: Juan 8: 12-20

            D. Ang pagtatalo tungkol sa pagkatao ng Hari: Juan 8: 21-59

            E. Ang pagtatalo patungkol sa pagpapagaling ng bulag na lalake: Juan 9: 1-41

            F. Ang Pagtatalo patungkol sa pastor: Juan 10: 1-21

            G. Patotoo ng Pito: Lucas 10: 1-24

            H. Pagtatalo tungkol sa buhay na walang hanggan: Lucas 10: 25-37

            I. Pagtatalo sa pista ng pagtatalaga: Juan 10: 22-39

            J. Pagtatalo tungkol sa pagpapagaling ng bingi: Lucas 11: 14-36

            K. Pagtatalo tungkol sa mga rituwal: Lucas 11: 37-54

 

VII. Mga tagubilin ng Hari sa mga alagad

            A. Isang halimbawa ng pakikipagdaupang palad: Lucas 10: 38-42

            B. Tagubilin tungkol sa panalangin: Lucas 11: 1-13

            C. Mga prinsipyo ng Kaharian patungkol sa:

                        1. Pagpapaimbabaw:  Lucas 12: 1-12

                        2. Kasakiman: Lucas 12: 13-34

                        3. Pagbabantay: Lucas 12: 35-41

                        4. Pagtatapat: Lucas 12: 42-48

                        5. Ang bunga ng pagbabalik ng Hari: Lucas 12: 49-53

                        6. Mga tanda ng panahon: Lucas 12: 54-59

                        7. Pagsisisi: Lucas 13: 1-9

                        8. Ang pangangailangan ng Israel: Lucas 13: 10-17

                        9. Ang programa ng Kaharian: Lucas 13: 18-21

            D. Ang pag-alis mula sa Judea: Juan 10: 40-42

            E. Mga tagubilin tungkol sa pagpasok sa Kaharian: Lucas 13: 22-35

            F. Mga pagtuturo sa tahanan ng Pariseo: Lucas 14: 1-24

            G. Mga pagtuturo tungkol sa mga prinsipyo ng Kaharian:

                        1. Sa pagiging alagad: Lucas 14: 25-35

                        2. Ang damdamin ng Diyos tungkol sa mga makasalanan: Lucas 15: 1-32

                        3. Kayamanan: Lucas 16: 1-31

                        4. Kapatawaran: Lucas 17: 1-6

                        5. Paglilingkod: Lucas 17: 7-10

            H. Ang pagbuhay kay Lazarus:

                        1. Ang himala: Juan 11: 1-44

                        2. Pagtatalo tungkol sa himala: Juan 11: 45-54

 

            I. Pagtuturo ng mga prinsipyo sa Kaharian tungkol sa:

                        1. Pasasalamat: Lucas 17: 11-19

                        2. Ang pagdating ng Hari: Lucas 17: 20-37

                        3. Pananalangin: Lucas 18: 1-14

                        4. Paghihiwalay ng mag-asawa: Mateo 19: 1-12; Marcos 10: 1-12

                        5. Pagpasok sa Kaharian: Mateo 19:13-15; Marcos 10 17-31;Lucas 18:31-34

                        6. Israel: Mateo 20: 29-34; Marcos 10: 46-53; Lucas 18: 35-43

                        7. Pansariling pananampalataya: Lucas 19: 1-10

                        8. Ang Kahariang naantala: Lucas 19: 11-28

 

VIII. Ang pagpapakilala sa Hari

            A. Ang pagdating ng Hari sa Betania: Juan 11: 55- 12:1, 9-11

            B. Pagpasok sa Jerusalem: Mateo 21: 1-11, 14-17; Marcos 11: 1-11;

                 Lucas 19: 29-44; Juan 12: 12-19

            C. Ang Kapangyarihan ng Hari: Mateo 21: 12-13, 18-19; Marcos 11: 12-18;                                   Lucas 19: 45-48

            D. Mga Paanyaya ng Hari: Juan 12: 20-50

            E. Katunayan ng Kanyang kapangyarihan: Mateo 21: 20-22; Marcos 11: 19-25;

                Lucas 21: 37-38

            F. Hinamon ang kapangyarihan ng Hari:

                        1. Ng mga saserdote at matatanda: Ang pagtanggi sa Hari: Mateo 21: 23-                                         22:14; Marcos 11: 27- 12: 12; Lucas 20: 1-19

                        2. Ng mga Pariseo at Herodiano: Mga prinsipyo ng Kaharian patungkol sa                                             pagbabayad ng buwis: Mateo 22: 15-22; Marcos 12: 13-17;

                            Lucas 20: 20-26

                        3. Ng mga Saduceo: Mga prinsipyo ng Kaharian patungkol sa pagkabuhay                                  na mag-uli: Mateo 22: 23-33; Marcos 12: 18-27; Lucas 20: 27-40

                        4. Ng mga Pariseo: Ang pinakadakilang utos sa Kaharian:

                            Mateo 22: 34-40; Marcos 12: 28-34

            G. Isang hamon mula sa Hari: Mateo 22: 21-46; Marcos 12: 35-37;

                 Lucas 20: 41-44

            H. Mga prinsipyo ng paghatol: Mateo 23: 1-39; Marcos 12: 38-40;

                 Lucas 20: 45-47

            I.  Mga Prinsipyo ng Kaharian tungkol sa pagbibigay: Marcos 12: 41-44;

                Lucas 21: 1-4

 

IX. Ang paghahanda para sa kamatayan ng Hari

            A. Mga hula ng Hari

                        1. Ang tanong: Mateo 24: 1-3

                        2. Ang kapighatian: Mateo 24: 27-30

                        3. Ang pangalawang pagdating: Mateo 24: 27-30

                        4. Ang pagbabalik ng Israel: Mateo 24: 31

                        5. Mga talinhaga sa mga huling araw:

                                    a. Ang puno ng Igos: Mateo 24: 32-44

                                    b. Ang tapat na alipin: Mateo 24: 45-51

                                    c. Ang sampung birhen: Mateo 25: 1-13

                                    d. Ang mga talento: Mateo 25: 31-46

            B. Ang paghahanda para sa kamatayan ng Hari:

                        1. Ang hula tungkol sa Kanyang kamatayan: Mateo 26: 1-2; Marcos 14:1;

                            Lucas 22: 1

                        2. Ang plano ng mga pangulo: Mateo 26: 3-5; Marcos 14: 1-2; Lucas 22:2

                        3. Ang pagbubuhos ng pabango: Mateo 26:6-13; Marcos 14:3-9;Juan 12:2-8

                        4. Ang pangako ng pagkakanulo: Mateo 26: 14-16; Marcos 4: 10-11;                                          Lucas 22: 3-6

                        5. Paghahanda para sa Pista ng Paskua: Mateo 26: 17-19;

                            Marcos 14: 12-16; Lucas 22: 7-13

                        6. Ang Pista ng Paskua: Mateo 26: 20; Marcos 14: 17;

                            Lucas 22: 14-16; 24-30

                        7. Pagbibigay ng halimbawa: Juan 13: 1-20

                        8. Ang hula ng pagkakanulo ni Judas: Mateo 26: 21-25; Marcos 14: 18-21;

                            Lucas 22: 21-23; Juan 13: 21-30

                        9. Ang hula sa pagtatatwa ni Pedro: Mateo 26: 31-35; Marcos 14: 27-31;

                            Lucas 22: 31-38; Juan 13: 37-38

                        10. Isang alaala: Mateo 26: 26-30; Marcos 14: 22-26; Lucas 22: 17-20

            C. Ang pangwakas na mensahe ng Hari:

                        1. Pambungad: Juan 13: 31-35

                        2. Mga Suliranin: Juan 13: 36- 14: 24

                        3. Mga pangako: Juan 14: 25- 31

                        4. Mga tagubilin patungkol sa:

                                    a. Pagbubunga: Juan 15: 1-17

                                    b. Kaaway ng mga alagad: Juan 15: 18- 16: 4

                                    c. Ang ministeryo ng Espiritu Santo: Juan 16: 5-15

                                    d. Mga bunga ng pagkabuhay na mag-uli: Juan 16: 16-28

                                    e. Pagtatapos: Juan 16: 29-33

            D. Mga huling panalangin ng Hari

                        1. Ang Kanyang dalangin para sa Kanyang sarili: Juan 17: 1-5

                        2. Ang Kanyang dalangin para sa Kanyang mga alagad: Juan 17: 6-19

                        3. Ang Kanyang dalangin para sa lahat ng mananampalataya:

                            Juan 17: 20-26

            E. Ang Dalangin sa Hardin: Mateo 26: 36-46; Marcos 14: 32-42; Lucas 22: 39-46;

                Juan 18: 1

 

X. Ang kamatayan ng Hari

            A. Ang pagdakip: Mateo 26: 47-56; Marcos 14: 43-52; Lucas 22: 47-53;

                Juan 18: 2-12

            B. Ang relihiosong paglilitis ng Hari

                        1. Ang paglilitis sa harap ni Annas: Juan 18: 12-14, 19-23

                        2. Ang paglilitis sa harap ni Caifas: Mateo 26: 57, 59-68; Marcos 14: 53,

                            55-56; Lucas 22: 54. 63-65; Juan 18: 24

                        3. Ang pagtatatwa ni Pedro: Mateo 26: 58, 69-75; Marcos 14: 53, 66-72;                                          Lucas 22: 54-62; Juan 18: 15-18, 25-27

                        4. Ang desisyon ng Sanhedrin: Mateo 27:1; Marcos 15: 1; Lucas 22: 66-71

                        5. Ang kamatayan ni Judas: Mateo 27: 3-10

            C. Ang paglilitis ng gobierno sa Hari

                        1. Ang paglilitis sa harap ni Pilato: Mateo 27: 2, 11-14; Marcos 15: 2-5;

                            Lucas 3: 1-5; Juan 18: 28-38

                        2. Ang paglilitis sa harap ni Herodes: Lucas 23: 6-12

                        3. Ang paglilitis sa harap ni Pilato: Mateo 27: 15-26; Marcos 15: 6-15;

                            Luke 23: 13-25; Juan 18: 39- 19:1, 4-16

                        4. Ang panglilibak sa Hari: Mateo 27:27-30; Marcos 15:16-19;

                            Juan 19: 2-3

            D. Ang paglalakbay sa Kalbaryo: Mateo 27: 31-34; Marcos 15: 20-23;

                 Lucas 23: 26-33; Juan 19: 16-17

            E. Ang pagpapako ng Hari sa krus

                        1. Ang unang tatlong oras: Mato 27: 35-44; Marcos 15: 24-32;

                            Luke 23: 33-43; Juan 19: 18-27

                        2. Ang pangalawang tatlong oras: Mateo 27: 45-50; Marcos 15: 33-37;                                          Lucas 23: 44-46; Juan 19: 28-30

                        3. Mga tanda sa oras ng kamatayan ng Hari: Mateo 27: 51-56;

                            Marcos 15: 38-41; Lucas 23: 45, 47-49

            F. Ang paglilibing ng Hari: Mateo 27: 57-60; Marcos 15: 42-47; Lucas 23: 50-56;                               Juan 19: 31-42

            G. Ang pagtatatak ng libingan ng Hari: Mateo 27: 62-66

 

XI. Ang pagkabuhay na mag-uli ng Hari

            A. Ang paghahanda ng mga kababaihan: Mateo 28: 1; Marcos 16: 1

            B.  Ang pagbubukas ng libingan: Mateo 28: 2-4

            C. Ang pagdalaw ng mga kababaihan: Mateo 28: 5-8; Marcos 16: 2-8;

                 Lucas 24: 1-8; Juan 20: 1

            D. Ang pag-uulat sa mga alagad: Lucas 24: 9-12; Juan 20: 2-10

            E. Ang pagpapakita ng Hari kay Maria: Marcos 16: 9-11; Juan 20: 11-18

            F. Ang pagpapakita ng Hari sa mga babae: Mateo 28: 9-10

            G. Ang ulat ng mga guwardia: Mateo 28: 11-15

            H. Ang pagpapakita sa mga alagad sa daang patungo sa Emaus:

                Marcos 16: 12-13; Lucas 24: 13-32

            I. Ang ulat ng dalawang alagad: Lucas 24: 33-35

            J. Ang pagpapakita sa sampung alagad: Marcos 16: 14; Lucas 24: 36-43;

                Juan 20: 19-25

            K. Ang pagpapakita ng Hari sa labing isang alagad: Juan 20: 26-31

            L. Ang pagpapakita ng Hari sa pitong alagad: Juan 21: 1-25

XII. Ang Iniutos ng Hari: Mateo 28: 16-20; Marcos 16: 15-18; Lucas 24: 44-49

XIII Ang pagbabalik ng Hari sa langit: Ang pag-akyat ni Jesus sa himpapawid:

            Marcos 16: 19-20; Lucas 24: 50-53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKATLONG  KABANATA

 

ANG KAHARIAN: SA NAKARAAN, SA KASALUKUYAN, SA HINAHARAP

 

MGA LAYUNIN:

 

Sa pagtatapos ng kursong ito, dapat ay magawa mo ang mga sumusunod:

 

-         Isulat ang Susing Talata na kinabisa.

-         Ipakita ang pagkaunawa ng Kaharian ng Diyos sa nakaraan.

-         Ipakita ang pagkaunawa ng Kaharian ng Diyos sa kasalukuyan.

-         Ipakita ang pagkaunawa ng Kaharian ng Diyos sa hinaharap.

 

SUSING TALATA:

 

            Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kanyang kanan, Magsiparito             kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang Kahariang nakahanda sa             inyo buhat nang itatag ang sanglibutan.  ( Mateo 25: 34 )

 

 

PAMBUNGAD

 

Sa mga nakaraang kabanata ay ipinakilala ang Kaharian ng Diyos at ang nangangasiwa ng Kahariang ito, ang Panginoong JesuCristo. Ipinakikita ng kabanatang ito ang pangkalahatang anyo (overview) ng Kaharian ng Diyos sa nakaraan, pangkasalukuyan, at sa hinaharap. Ipinakikita rin nito ang mahahalagang katotohanan tungkol sa Kaharian.

 

Nagkakaisa ang Luma at Bagong Tipan ng Biblia sa isang mahalagang paksa. Ang paksang yaon ay ang Kaharian ng Diyos at ang Hari. Ang mga salitang “ Kaharian ng Diyos” at “Kaharian ng Langit” ay wala sa Lumang Tipan. Ito ay mga katawagan sa Bagong Tipan. Subalit masusumpungan mo sa pag-aaral ng nagdaang kasaysayan ng Kaharian ng Diyos, ang kanyang pundasyon ay inilagay na sa Lumang Tipan. Ang pangkasalukuyan at hinaharap na kalagayan ng Kaharian ay itinatag sa mga pundasyong ito sa Lumang Tipan.

 

ANG NAGDAANG KAHARIAN: LUMANG TIPAN

 

 

Ang Kaharian ng Diyos ay magpawalang hanggan. Ito ay narito na sa pasimula pa lamang at ito’y laging mananatili.

            Ang Kaharian Mo’y walang hanggang Kaharian, at ang kapangyarihan mo’y             sa lahat ng sali’t saling lahi. ( Awit 145: 13 )

 

Ang Kaharian ng Diyos ay nagmula sa langit nang lalangin ng Diyos ang sanglibutan. Ninais Niya na ang makalangit na Kaharian ay lumaganap sa sanglibutang Kanyang nilikha.

 

ISANG TAONG PINILI:

 

Upang matupad and nasang ito, lumalang ang Diyos ng isang sakdal na kalagayan na karugtong ng Kanyang Kaharian. Nilalang ng Diyos ang unang lalake at babae sa halamanan ng Eden upang mag-anak at magparami ng tao rito sa mundo. Sa pamamagitan ng pagpaparaming ito ng sangkatauhan ang Kaharian ay kakalat sa buong mundo.

 

Ang paglalang ng sanglibutan ay bilang paghahanda ng Kaharian ng Diyos na mamanahin ng tao.

 

            Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kanyang kanan, Magsiparito             kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang Kahariang nakahanda sa             inyo buhat nang itatag ang sanglibutan.  ( Mateo 25: 34 )

 

Ang unang lalake at babae, si Adam at si Eva, ay binigyan ng kapamahalaan sa Kaharian ng Diyos dito sa lupa.

 

            At sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao sa Ating larawan, ayon sa Ating             wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga     ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buomg lupa, at sa bawat             umuusad, na             nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.

 

            At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang sariling larawan, ayon sa             larawan ng Diyos siya nilalang: nilalang Niya sila na lalake at babae.

 

            At sila’y binasbasan ng Diyos, at sa kanila’y sinabi ng Diyos, Kayo’y             magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong             supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon             sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. 

            ( Genesis 1: 26 -28 )

 

Hindi nais ng Diyos ng sapilitang paglilingkod mula sa Kanyang sinasakupan sa Kanyang Kaharian dito sa lupa. Nais Niyang ang tao ay maging bahagi ng Kaharian ng Diyos ayon sa kanyang pagpili. Kaya’t gumawa Siya ng batas sa bagong Kaharian. Ang batas na ito ay nakasalalay sa malayang pagpili. Ang pagpiling ito ay magiging batayan ng kanyang pananatili sa Kaharian ng Diyos.

 

            At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa             halamanan ay makakakain ka na may kalayaan:

 

            Datapwa’t sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang             kakain: sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang             mamamatay ka. ( Genesis 2: 16 -17 )

 

Mababasa mo sa Genesis kapitulo 3 ang maling pagpili ni Adam at ni Eva. Nang magkasala si Adam at si Eva, nawalan sila ng mana sa kaharian ng Diyos. Nawalan sila ng buhay na walang hanggan at ng magandang kapaligiran sa Kaharian.

 

Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng sumpa kay Satanas, sa sanglibutan, at sa tao. Mababasa mo ang mga sumpang ito sa Kapitulo 3 ng Genesis. Ang sanglibutan ay hindi na isang sakdal na dako, na walang salang bahagi ng makalangit na Kaharian. Ang tao ay nawalan na ng kapamahalaan sa sanglibutan, at siya ay nahiwalay sa presensiya ng Hari dahil sa kasalanan.

 

Inalok ng Diyos na palawakin ang Kanyang Kaharian sa pamamagitan ng tao, subalit ito ay tinanggihan. Nawala sa tao ang mana na inihanda ng Diyos para sa Kanya mula pa sa patibayan ng sanglibutan, at si Satanas ang nangasiwa sa lupa. Subalit sa kadiliman ng oras na ito ay ibinigay ng Diyos ang Kanyang pangako na maibalik ang Kaharian ng Diyos sa tao. Ang sabi ng Diyos kay Satanas:

 

            At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi; ito             ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. (Genesis 3: 15 )

 

Ito ang unang pangako ng isang Haring darating upang sirain ang kapangyarihan ng kaaway na si Satanas. Mula sa katawan ng isang babae, ang Haring si JesuCristo ay darating. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan lilinisin ang kasalanan ng tao, ipapanganak siyang muli sa Kaharian ng Diyos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at makukuha niyang muli ang kanyang karampatang mana.

 

ISANG BAYANG PINILI:

 

Nang ang tao ay nagkasala, pumili ang Diyos ng isang bayan upang palaganapin ang Kanyang Kaharian sa buong mundo. Pinili ng Diyos si Abraham na pagmumulan ng bayang ito. Marami Siyang mga pangakong binitiwan tungkol sa bayan ng Israel at ang kanilang papel na gagampanan sa pagpapalaganap ng Kaharian ng Diyos sa buong mundo. Mababasa mo ang kasaysayan ni Abraham at ang mga pangako na ibinigay sa Kanya at sa bayan ng Israel sa Genesis 12 hanggang 25.

 

Ang bayan ng Israel ay pinili dahil sa plano ng Diyos, hindi bilang isang karapatan. Hindi sila pinili sapagkat sila ay mas magaling kaysa ibang bansa o mas mahal sila ng Diyos. Ito ay pagpiling may kaakbay na pananagutan. Ang pananagutang iyon ay upang palaganapin ang Kaharian ng Diyos sa buong mundo. Nagbigay ang Diyos ng mga batas ng Kaharian sa bayan ng Israel. Karamihan sa mga batas na ito ay nakatala sa aklat ng Exodo.

 

Nagtakda rin ang Diyos ng mga hari dito sa lupa upang pangasiwaan ang Kaharian ng Diyos:

 

            At sa lahat ng aking mga anak…pinili Niya si Salomon na aking anak upang umupo sa luklukan ng kaharian ng Panginoon sa Israel.

            ( I Mga Cronica 28: 5 )

 

Subalit ang bayan ng Israel ay nabigo sa kanyang pananagutang palawakin ang Kaharian. Paulit-ulit silang nagkasala at sumamba sa mga dios-diosan. Mababasa mo ang kanilang mga pagkakasala sa aklat ng Mga Hukom sa Lumang Tipan.

 

Inihalintulad ng Diyos ang Israel sa isang baging dito sa lupa. Ang Israel ay pinili upang magbunga ng bunga ng Kaharian ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Israel:

 

            Ang Israel ay isang mayabong na baging na nagbunga: ayon sa karamihan             ng             kanyang bunga kanyang pinarami ang kanyang mga dambana; ayon sa kabutihan             ng kanyang lupain ay nagsigawa sila ng mainam na haligi.

 

            Ang kanilang puso ay nahati; ngayo’y mangasusumpungan silang salarin;             kanyang ibabagsak ang kanilang mga dambana, kanyang sasamsamin ang             kanilang mga haligi.

 

            Walang pagsalang ngayo’y kanilang sasabihin, Kami ay walang hari             sapagkat         kami ay hindi nangatatakot sa Panginoon; at ang hari, ano ang magagawa niya     para sa atin? ( Oseas 10: 1-3)

 

            Gayon ma’y tinamnan kita ng mahal na puno ng ubas, na pawang mabuting             binhi;             bakit ka nga naging bansot na ibang puno ng ubas sa akin? ( Jeremias 2: 21)

 

Dahil sa kanilang pagtanggi sa Kaharian ng Diyos at hindi pagtupad sa pananagutang ikalat ito, ang Israel ay nahati. Ito ay naging magkahiwalay na bayan ng Israel at Juda. Sa wakas, kapwa sila nabihag at nalupig ng mga paganong bansa.

 

Sa kabila ng pagkukulang ng Israel, nangako ang Diyos na ang Kanyang Kaharian ay muling matatatag sa isang nakikitang anyo, at ang Israel ay muling magiging bahagi nito. Sa pamamagitan ng mga propeta nagbigay ang Diyos ng mga pangako tungkol sa Haring darating at sa Kaharian ng Diyos sa hinaharap.

 

Ang mga pangako ay ibinigay kay David ( II Samuel 7: 16; Awit 22: 27-28; 72: 7-11; 89: 1-4; 96 and 98) at kay Jeremias ( Jeremias 3: 17-18; 23: 5-6; 31:31-34 ). Nagbigay ng mga pangako si Propeta Isaias ( Isaias 2: 2-5; 33:20-22; 35; 62: 1-2; 65:17-25 ). Ang mga pangako ay ibinigay din kay Ezekiel ( Ezekiel 26: 25-30; 37: 22-28 ), Joel, ( Joel 2: 28), Zacarias ( Zacarias 8: 20-23; 12: 10; 14: 9-17), Amos ( Amos 9: 15), at Mikas ( Mikas 4). Marami pang ibang mga pangako patungkol sa Kaharian bukod sa mga nakalista rito.

 

Ang bayan ng Israel ay naghintay sa pagdating ng Mesias na tutupad ng mga dakilang pangakong ito. Naghintay sila ng Haring magpapalaya sa kanila mula sa pagkasakop ng ibang bansa. Naghintay sila ng Kaharian na nawala sa kanila na mabalik sa isang Kahariang nakikita.

 

                        ANG NAGDAANG KAHARIAN: BAGONG TIPAN

 

May susing talata na nag-uugnay sa Luma at Bagong Tipan na kasaysayan ng Kaharian.

 

            Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan; mula noo’y ang             evangelio ng Kaharian ng Diyos ay ipinangangaral, at ang bawat tao ay pumapasok             doon na nagpipilit. ( Lucas 16: 16 )

 

Sa Lumang Tipan mababasa ang mga hula tungkol sa darating na Kaharian at ang Kanyang Hari. Sa Bagong Tipan natupad ang mga hulang ito. Ang mga batas sa Lumang Tipan ang naglagay ng pundasyon sa mga prinsipyo sa Bagong Tipan na magiging saligan ng pamamaraan ng buhay sa Kaharian. Nang dumating si Jesus, hindi Niya isinaisang tabi ang kautusan kundi tinupad Niya ito at pinalawak ang mga prinsipyo ng Kaharian sa pundasyong ito.

 

Nang ipahayag ni Juan Bautista sa ilang ng Judea na “ Ang Kaharian ng Diyos ay narito na,” gumamit siya ng mga salita na nauunawaan sa ngayon. Ang mga salitang ito ay nauunawaan ng bansang Israel sapagkat ang pag-asa ng ipinangakong Kaharian at ang Hari ay nag-aalab sa puso ng bawat isang Judio.

 

            At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa        ilang             ng Judea, nagsasabi,

 

            Mangagsisi kayo; sapagkat malapit na ang Kaharian ng langit.

 

            Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi,             Ang             tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin             ninyo ang Kanyang mga landas. ( Mateo 3: 1- 3 )

 

 

ISANG TAONG PINILI:

 

Pumili ang Diyos ng isang tao sa Lumang Tipan upang palaganapin ang Kanyang Kaharian sa buong sanglibutan. Nabigo si Adam sa pananagutang ito. Sa Bagong Tipan, sinugo ng Diyos ang Kanyang sariling Anak, si Jesus, upang palaganapin ang Kanyang Kaharian dito sa lupa. Ginampanan ni Jesus ang responsabilidad na ito, sapagkat ito ang ginawa Niyang pinakamahalagang pakay ng Kanyang buhay at ministeryo.

 

Pagkatapos ng pagkabilanggo at pagkamatay ni Juan Bautista, nagpasimula si Jesus na ibahagi ang mensahe ng Kaharian:

 

            Pagkatapos nang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na             ipinangangaral ang evangelio ng Diyos,

 

            At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang Kaharian ng Diyos;             kayo’y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio. ( Marcos 1: 14- 15 )

 

            Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo:             sapagkat malapit na ang Kaharian ng langit. ( Mateo 4: 17 )

 

Sa Kanyang ministeryo dito sa lupa, pumili si Jesus ng piling mga lalake upang maging mga alagad Niya. Tinuruan sila ni Jesus na humayo at mangaral na sinasabing, “ Ang Kaharian ng langit ay malapit na.” ( Mateo 10: 7) Anong kahulugan ng “ malapit na?” Tingnan natin ang mga salitang ito sa ibang contexto:

 

            Magsitindig kayo, hayo na tayo: narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin.

            ( Mateo 26: 46 )

 

Nang sabihin ni Jesus na ang magkakanulo sa Kanya ay “malapit na,” ang ibig Niyang sabihin ay dumating na siya ( si Judas). Ang oras ng kanyang pagkakanulo ay narito na. Nang sabihin ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ay narito na, ang ibig sabihin ay dumating na ang Kaharian. Ang buong buhay ni Jesus ay ginugol sa pangangaral na ang Kaharian ng Diyos ay dumating na. Itinuro Niya ang mga prinsipyo ng pamumuhay sa Kaharian, at ipinaliwanang kung paanong ang mga lalake at babae ay makakapasok sa Kaharian ng Diyos.

 

Bagamat narito na ang Kaharian ng Diyos, ito ay hindi pa nakikita:

 

            At palibhasa’y tinanong Siya ng mga Fariseo, kung kailan darating ang             Kaharian ng Diyos, ay sinagot Niya sila at sinabi, Ang Kaharian ng Diyos ay             hindi             paririto na mapagkikita;

 

            Ni sasabihin man nila, Narito! O Naririyan! Sapagkat narito, ang Kaharian             ng             Diyos ay nasa loob ninyo. ( Lucas 17: 20- 21 )

 

Ang mga talinhaga ni Jesus patungkol sa Kaharian ay inilalarawan ito bilang isang binhi na inihasik, isang buto ng mustasa na itinanim sa ilalim ng lupa, isang natatagong kayamanan, at isang mamahaling perlas na nakatago. Sa lahat ng paghahalintulad na ito, ang Kaharian ay naririto subalit hindi nakikita.

 

Inasahan ng Israel na makikita ang Kaharian ng Diyos na darating, na may maingay na tugtugan sa Kanyang pagdating, na pinaghaharian ng isang nakikitang hari na makapangyarihan:

 

            At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan Niya ( ni             Jesus) at sinalita ang isang talinghaga, sapagkat Siya’y malapit na sa Jerusalem, at             sapagkat kanilang inakala na pagdaka’y mahahayag ang Kaharian ng Diyos.

             ( Lucas 19: 11 )

 

Ang talinhagang binanggit ni Jesus ay tungkol sa isang marangal na lalake na naparoon sa isang malayong lugar at babalik upang tanggapin ang kanyang kaharian. Dahil sa nalalapit na si Jesus sa Jerusalem, inihahanda na Niya ang mga tao sa Kanyang nalalapit na kamatayan. Sa pamamagitan ng talinhagang ito ipinahayag Niya na ang Kahariang nakikita ay hindi muna mangyayari. Sa Kanyang pagbabalik, ito ay matatatag.

 

Ang paniniwala ng Iarael ay ang tunay na Hari ay magtatatag ng Kaharian kaagad sa lahat ng karangyaan ng kaharian ni David. Ang pangako ng Diyos kay Haring David ay:

 

            Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang             luklukan ng Kanyang Kaharian magpakailan man. ( II Samuel 7: 13 )

 

Nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, ang akala ng mga tao ay itatatag na Niya ang nakikitang Kaharian na Jerusalem ang capitolyo, tulad ng ipinangako sa Lumang Tipan. Dahil dito, Sila ay nagalak at pinarangalan Siya bilang Hari sa Kanyang pagpasok sa lunsod. Sumigaw sila:

 

            Mapalad ang Kahariang pumaparito, ang Kaharian ng ating Amang si David:             Hosana sa kataastaasan. ( Marcos 11: 10 )

 

Subalit ang nakikitang Kaharian ay hindi pa itatatag. Nagbigay na si Jesus ng talinhaga tungkol sa lebadura na kahalo ng masa ng harina, upang ipakita ang pagkalat ng Kaharian ( Mateo 13: 33). Ito ay darating nang tahimik at patuloy tulad ng pagkalat ng pampaalsa sa masa ng tinapay.

 

Sinabi na ni Jesus ang talinhaga ng taong marangal na naglakbay sa malayong lugar at nagbalik upang tanggapin ang kanyang kaharian. Subalit hindi naunawaan ng Israel itong mga talinhaga ng Kaharian. Sapagkat hindi nagtatag kaagad si Jesus ng kahariang nakikita, makalipas ang ilang araw ang mga taong tumanggap sa Kanya bilang Hari ang tumanggi sa Kanya. Sila ay tumalikod sa Kanya at ipinapako Siya sa krus.

 

Nang dumating si Jesus sa sanglibutan, dumating na ang Kaharian ng Diyos dito. Sapagkat ang Kanyang pagdating ay di tulad ng kanilang inaasahan, tinanggihan ng mga Judio ang Kaharian at ang Hari.

 

            Siya’y naparito sa sariling Kanya, at Siya’y hindi tinanggap ng mga sariling             Kanya.

 

            Datapwat ang lahat ng sa Kanya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban Niya sila                  ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid baga’y ang mga             nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan:

 

            Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa             kalooban ng   tao, kundi ng Diyos.  ( Juan 1: 11- 13 )

 

Dahil sa pagtangging ito, ipinahayag ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ay kinuha mula sa Israel at ibinigay sa isang bansa na magbubunga ng katuwiran:

 

            Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Aalisin sa inyo ang Kaharian ng Diyos, at             ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. ( Mateo 21: 43 )

             

Ang ibig sabihin ni Jesus ay ang mensahe ng Kaharian ay dadalhin sa mga bansang Gentil ( lahat ng bansang labas sa Israel). Sila ay nakahandang tumanggap at tumugon dito.

 

Sinabi ni Jesus na ang bansang Israel at ang Jerusalem, na kanyang capitolyo, ay parurusahan:

 

            At sila’y mangabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak, at dadalhing bihag sa             lahat ng mga bansa: at yuyurakan ang Jerusalem ng mga Gentil, hanggang sa             matupad ang mga panahon ng mga Gentil. ( Lucas 21: 24 )

 

Dahil sa tinanggihan ng Israel ang Kaharian at ang Hari, ang pagtatatag ng nakikitang kaharian ay ipinagpaliban hanggang sa muling dumating ang  Hari. Ito ang tinatawag na pangalawang pagbabalik ni JesusCristo.

 

ISANG BAYANG PINILI:

 

Sa Lumang Tipan ay pinili ng Diyos ang Israel bilang isang bayan kung saan ang Kanyang Kaharian ay lalaganap sa buong mundo. Hindi nagtagumpay ang Israel sa katungkulang ito. Sa Bagong Tipan, pinili ng Diyos ang Iglesia, sila na tumanggap sa Evangelio, bilang isang katawan na gagamitin upang palaganapin itong Kaharian.

 

Si Apostol Pablo, pinili ng Diyos upang magdala ng Evangelio ng Kaharian sa mga Gentil, ang sumulat ng mga salitang ito:

 

            Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal,             ay             ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di             malirip na             kayamanan ni Cristo;  

 

            At maipakita sa lahat  ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga             na sa             lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga             bagay:

 

            Upang ngayo’y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga             pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng             karunungan ng             Diyos,

 

            Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na             Panginoon natin. ( Efeso 3: 8- 11 )

 

Alalahanin natin na ang Kaharian ay inihanda ng Diyos para sa tao mula pa sa patibayan ng sanglibutan. Pinili ng Diyos ang iglesia upang ihayag ang hiwaga ng Kaharian sa mga bansa ng sanglibutan. Sa pamamagitan nito, ang walang hanggang pakay ng Diyos ay matutupad:

 

            Na ipinakikilala Niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban, ayon sa             Kanyang minagaling na ipinasya Niya sa Kanya rin.

 

            Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat             ng mga bagay kay Cristo, ang mga bagay na nagasa sangkalangitan, at ang             mga             bagay na nangasa ibabaw ng lupa; sa Kanya… ( Efeso 1: 9-10)

 

Ang Iglesia ang nakikitang katawan na sa pamamagitan nito ay maipalalaganap ang Kaharian ng Diyos sa buong mundo. Pag-aralan ang sumusunod na kaayusan:

 

____________________________________

Pandaigdigang  Kaayusan                   -------------à   Ang Kaharian

 

____________________________________

______________________________

Lokal, nakikitang organisasyon kung

 saan ang kaharian ay palalaganapin     -----------à    Ang Iglesia

 

______________________________

______________________________

                                                                         

Mga tao na kabilang sa Iglesia             ------------à   Mga Mananampalataya

 

______________________________

 

Iniwan ni Jesus sa Iglesia ang pananagutan:

            Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang Evangelio sa             lahat             ng kinapal. ( Marcos 16: 15 )

 

Kinasihan Niya ang mga alagad ng kapangyarihan upang maisagawa ang utos:

 

            Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng             Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem; at sa buong             Judea             at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. ( Gawa 1: 8 )

 

Sa wakas, ang lahat ng bagay ay pasasakop sa Hari, si Jesus, na Siyang babalik upang itatag ang nakikitang kaharian.

 

 

ANG PANGKASALUKUYANG KAHARIAN

 

Itinuro ni Jesus na ang “ Kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo.” Iyan ay, kung nasaan ang Hari at kung saan kinikilala ang Kanyang paghahari, doon naroroon ang Kaharian ng Diyos. Ang Kaharian ng Diyos ay yung lawak ng Kanyang paghahari. Ang Kaharian dito sa mundo ay kung gaano kalawak ang kumikilala sa Kanyang paghahari.

 

Tandaan mo na mula nang magrebelde si Satanas sa Kalangitan, ang digmaan ay patuloy sa pagitan ng Kaharian ng Diyos at sa Kaharian ni Satanas. Makikita rito sa mundo ang pangkalahatang pag-aalsa laban sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakasala ng tao, ang sumpa ay dumating sa lupa, at sinamantala ito ni Satanas upang itatag ang kanyang masamang kaharian dito. Kitang-kita na kontrolado niya ang mga makalupang kaharian nang tuksuhin niya si Jesus:

 

            Muling dinala Siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at             ipinamalas sa             Kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila;

 

            At sinabi niya sa Kanya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw             ay magpapatirapa at sasambahin mo ako.

 

            Nang magkagayo’y sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, Satanas; sapagkat             nasusulat, Sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at Siya lamang ang iyong             paglilingkuran.  ( Mateo 4: 8- 10 )

 

Subalit hindi binitiwan ng Diyos ang Kanyang pagiging Hari sa kabila ng paglaban ng tao. Sinabi Niya ang Kanyang pakay na itatag ito:

 

            At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit   ng             isang kaharian, na hindi magigiba kailan man, o ang kapangyarihan man             niyao’y iiwan sa ibang bayan; kundi pagpuputol-putulin at lilipulin Niya ang      lahat             na kahariang ito, at yaon’y lalagi magpakailan man.  ( Daniel 2: 44 )

 

Ang Kaharian ng Diyos ay narito na ngayon. Hindi ito sa panghinaharap lamang na hindi natin mauunawaan hanggang sa makita natin ang Kaharian sa wakas ng daigdig. Ang paghahari ng Hari ay kinikilala na sa puso ng mga mananampalataya. Ang paghahari Niya ay kinikilala ng tunay na Iglesia ni Cristo. Ang Kaharian ay narito kung saan nagmamahal ang mga tao sa Diyos, naipanganak sa Kaharian, sinusunod ang mga prinsipyo ng pamumuhay sa Kaharian, at kinikilala ang paghahari ng Panginoong Jesu-Cristo bilang kanilang Hari.

 

Ang Kaharian ay isang hiwaga sa ngayon ( Marcos 4: 11) sapagkat ito ay hindi nakikita sa natural na paraan:

 

            Ang Kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita… ( Lucas 17: 20 )

 

Sa ngayon ang Kaharian ay makikita lamang dito sa lupa sa pamamagitan ng espiritu. Ito ay natatag na espiritual, bagamat hindi pa nakikita ng mata. Ang nakikitang Kaharian ng Diyos ay nasa Langit. Hindi ito yaong langit na nakikita sa alapaap. Ito ang Langit kung saan nakatira si Jesus bago Siya bumaba sa lupa ( Juan 17: 5 ). Dito Siya nagbalik matapos Siyang mabuhay na maguli mula sa kamatayan ( Gawa 1: 9- 11 ).

 

Ang Langit ang tirahan ng Diyos, ni Jesus, at ng mga anghel. Sa Langit naghihintay si Jesus hanggang sa dumating ang oras ng Kanyang pagbabalik sa lupa upang dito itatag ang Kanyang Kahariang nananatili at nakikita. Habang naghihintay si Jesus sa Langit, Siya ay naglilingkod bilang isang Tagapamagitan. Siya ay nakaupo sa kanang-kamay ng Diyos upang mamagitan para sa mga mananampalataya na narito pa sa lupa.  ( Hebreo 7: 25 ).

 

 

ANG DARATING NA KAHARIAN

 

Bagamat sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na ang Kaharian ay narito na, sinabi rin Niya na ang Kaharian ay darating sa hinaharap. Tinuruan Niya ang Kanyang mga alagad na idalangin na “ Dumating nawa ang Kaharian Mo” ( Mateo 6: 10 ).

 

Inaasahan ng mga alagad na itatatag ni Jesus ang darating na Kahariang ito bago mag Kalbaryo. Nawalan sila ng pag-asa nang mamatay si Jesus. Nagkaroon sila ng pag-asa nang mabuhay si Jesus. Mula nang si Jesus ay mabuhay na maguli hanggang sa Siya ay umakyat sa Langit, marami Siyang itinuro tungkol sa Kaharian ng Diyos. Ito ang nag-udyok sa Kanyang mga alagad na magtanong, “ Isasauli Mo baga ang Kaharian sa Israel sa panahong ito?” ( Gawa 1: 6). Ang tugon ni Jesus ay:

 

            …Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng                     panahon, na itinakda ng Ama sa Kanyang sariling kapamahalaan.

             (Gawa 1: 7 )

 

Ang pagdating ng Kaharian ay tiyak, subalit ang oras ng kanyang pagbabalik ay nakasalalay sa Ama.

 

Maraming binanggit si Jesus na dapat mangyari sa mundo bago maitatag ang Kanyang Kaharian dito sa lupa. Inihayag ito upang malaman natin na malapit na ang panahon. Mababasa natin ang mga tanda sa Mateo kapitulo 24 at 25, Marcos kapitulo 13, at Lucas 17: 20-37; 21: 8-36. Sinabi ni Jesus sa mga alagad na pag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, malapit nang dumating ang Kaharian ng Diyos:

 

            Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay             na ito,             talastasin ninyo na malapit na ang Kaharian ng Diyos. ( Lucas 21: 31 )

 

ANG EVANGELIO SA LAHAT NG BANSA ANG TANDA NG  SIMULA NG WAKAS:

 

            At ipangangaral ang evangeliong ito ng Kaharian sa buong sanglibutan sa             pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo’y darating ang wakas.

              ( Mateo 24: 14 )

 

BABALIK SI JESUS SA LUPA:

 

            …Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin             ng             inyong nakitang pagparoon Niya sa langit. ( Gawa 1: 11 )

 

TATALUNIN NI JESUS ANG LAHAT NG KAHARIAN SA LUPA:

 

            Kung magkagayo’y, darating ang wakas, pagka ibibigay na Niya ang             Kaharian sa   Diyos, sa makatuwid baga’y sa Ama; pagka lilipulin na Niya ang lahat ng             paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan.

 

            Sapagkat kinakailangang Siya’y maghari hanggang mailagay Niya sa ilalim             ng             Kanyang mga talampakan ang lahat Niyang mga kaaway. ( I Corinto 15: 24 -25 )

 

            At humihip ang ikapitong anghel; at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit, at             nagsasabi, Ang Kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa             Kanyang Cristo: at Siya’y maghahari magpakailan kailan man.(Apocalipsis 11: 15 )

 

SI SATANAS AT ANG KANYANG MGA KAKAMPI AY NATALO:

 

            At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy             at asupre, na             kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta; at sila’y pahihirapan             araw at gabi magpakailan kailan man. ( Apocalipsis 20: 10 )

 

ANG LAHAT NG MGA BANSA AY DARATING SA KAHARIAN:

           

            At sinabi ko sa inyo, na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa             kanluran, at magsisiupong kasama ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, sa             Kaharian ng Langit.  ( Mateo 8: 11 )

 

ANG LAHAT NG TAO AY KIKILALA KAY JESUS BILANG HARI:

 

            Kaya Siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at Siya’y binigyan ng pangalang             lalo sa lahat ng pangalan;

 

            Upang sa Pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng             nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa;

 

            At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si JesuCristo ay Panginoon, sa             ikaluluwalhati ng Diyos Ama. ( Filipos 2: 9-11 )

 

            At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng             lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog   na nagsasabi,             Aleluya: sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na             makapangyarihan sa             lahat. ( Apocalipsis 19: 6 )

 

ANG LAHAT NG TAO, BUHAY MAN O PATAY, AY HAHATULAN NG DIYOS:

 

            Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos, at ni Cristo Jesus, na Siyang             huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng Kanyang             pagpapakita at sa Kanyang Kaharian. ( II Timoteo 4: 1 )

 

            At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan             ng luklukan; at nangabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat,             na             Siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na             nasusulat sa mga aklat; ayon sa kanilang mga gawa.

 

            At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya; at ibinigay ng kamatayan at ng        Hades ang mga patay na nasa kanila: at sila’y hinatulan bawat tao ayon sa kani-            kaniyang mga gawa.

 

            At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay,             ay             ibinulid sa dagatdagatang apoy. ( Apocalipsis 20: 12, 13, 15 )

 

Nagsalaysay si Jesus ng talinghaga tungkol sa Kaharian na tulad ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba’t-ibang uri ng isda. Nang mahila na ang lambat, inihiwalay ang mabubuting isda mula sa hindi magandang uri (Mateo 13: 47, 48).

 

Inihalintulad din ni Jesus ang Kaharian sa panirang damo at trigo na sabay tumubo na magkasama. Subalit sa wakas ang mabuting trigo ay inihiwalay sa panirang damo

( Mateo 13: 24-30, 36-42). Sa pamamagitan ng halimbawa ng panirang damo na kasama ng trigo itinuro ni Jesus na dumating na ang Kaharian, subalit narito pa rin ang masasamang tao. Sabay na mamumuhay ang mga ito sa ilang panahon. Sa paghuhukom, sila’y paghihiwalayin.

 

Ang dalawang talinhagang ito ay patungkol sa paghihiwalay pagdating ng paghuhukom. Sila na pumasok sa Kaharian sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli ay tatanggapin sa nakikitang Kaharian sa kanyang pangwalang hanggang kalagayan. Lahat ng hindi kabilang dito ay itataboy mula sa Kaharian:

 

            Diyan na nga ang pagtangis, at ang pagngangalit ng mga ngipin, kung             mangakita ninyo si Abraham, at si Isaac, at si Jacob, at ang lahat ng mga             propeta sa Kaharian ng Diyos, at kayo’y palabasin. ( Lucas 13: 28 )

 

ANG NAKIKITANG KAHARIAN NG DIYOS AY ITATATAG:

 

            At binigyan Siya ng kapangyarihan, at kaluwalhatian, at isang kaharian, upang lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika ay mangaglingkod sa Kanya: at ang             Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, na hindi lilipas,             at ang Kanyang Kaharian, na hindi lilipas, at ang Kanyang kaharian ay hindi             magigiba. ( Daniel 7: 14 )

 

ANG MGA TUNAY NA MANANAMPALATAYA AY MAGHAHARING KASAMA NI JESUS SA KAHARIAN:

 

             Ang magtagumpay, ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking             luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay, at umupong kasama ng aking Ama             sa Kaniyang luklukan. ( Apocalipsis 3: 21 )

 

MAGKAKAROON NG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA:

 

Mababasa mo ang paglalarawan ng Bagong Langit at Bagong Lupa sa Apocalipsis kapitulo 21 at 22. Ang Jerusalem ay magiging trono ng Panginoon, at ang lahat ng bansa ay titipunin dito:

 

            Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon, at             lahat ng mga bansa ay mapipisan doon, sa pangalan ng             Panginoon, sa Jerusalem:             hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang             masamang kalooban. ( Jeremias 3: 17 )

 

 

ANG BUOD

 

Ating sumahin ang nakaraan, ang pangkasalukuyan, at ang darating na Kaharian ng Diyos.

 

Pag-aralan ang tsart sa ibaba at pag-aralan ang buod na kasunod ng tsart.

 

 

ß-----------ANG KAHARIAN NG DIYOS SA LANGIT----------à

 

___________________                                  ________________________

 

Kaharian ng Diyos sa Lupa          Ang Pagbabalik         Ang Pagtatatag ng Nakikitang

                                                           Ng Hari                Kaharian ng Diyos na Pangwalang

                                                                                        Hanggan

 

 

 

Pinalaganap ng-------------à Tao--------------à Israel-------------à Iglesia------------à

 

 

Pansinin ang putul-putol na guhit sa itaas ng diagram. Ito ay nagpapakita na ang Kaharian ng Diyos ay naroon na sa Langit bago pa nilalang ang sanglibutan.

 

Pansinin ang mga pana sa ibaba ng diagram. Nilalang ng Diyos ang lupa bilang pagpapalaganap ng Kanyang Makalangit na Kaharian. Pinili Niya ang tao bilang instrumento upang palaganapin ang Kanyang Kaharian. Hindi nagtagumpay ang tao sa katungkulang ito.

 

Datapuwat pumili ang Diyos ng isang bansa upang palaganapin ang Kanyang Kaharian. Subalit nabigo rin ang Israel. Sumamba sila sa mga diosdiosan at namuhay ayon sa pamantayan ng sanglibutan sa halip na ayon sa mga prinsipyo ng Kaharian.

 

At ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak na si JesuCristo. Kung paanong ang unang tao, si Adam, ay nabigo; ang pangalawang tao, si Jesus, ay nagtagumpay. Dinala Niya ang Kaharian ng Diyos sa lupa. Gumawa ng paraan si Jesus, sa pamamagitan ng espirituwal na pagkapanganak na muli, upang ang tao ay mabuhay sa Kaharian ng Diyos. At ang Kahariang ito ay nabubuhay sa loob niya bagama’t siya’y narito pa sa sanglibutan.

 

Sapagkat tinanggihan ang Hari at ang Kanyang Kaharian, ang pagtatatag ng nakikitang Kaharian ay ipinagpaliban hanggang sa pangalawang pagbabalik.

 

Upang palaganapin ang Evangelio ng Kaharian, pinili ng Diyos ngayon ang Iglesia. Ang Iglesia ang instrumento na magbabahagi ng mensahe ng Kaharian sa buong mundo. Kung paanong ang bayang pinili ng Diyos, ang Israel, ay nabigo, ang Iglesia ay magtatagumpay. Pag naipangaral na ang Evangelio ng Kaharian sa buong mundo, darating na sa pangalawang pagkakataon ang Hari. Ang nakikitang Kaharian ng Diyos ay itatatag sa pangwalang hanggang kalagayan. Lahat ng kaharian sa buong mundo ay tatalunin.

 

MGA KATOTOHANAN PATUNGKOL SA KAHARIAN NG DIYOS

 

Napag-aralan mo na ang nakaraan, kasalukuyan, at darating na Kaharian ng Diyos. Narito ang iba pang mahahalagang katotohanan tungkol sa Kahariang ito:

 

ITO AY PINAGHAHARIAN NG DIYOS MULA SA KANYANG TRONO SA KALANGITAN:

 

            Itinatag ng Panginoon ang Kanyang luklukan sa mga langit; at ang Kanyang             Kaharian ay nagpupuno sa lahat. ( Awit 103: 19 )

 

ITO AY PINAGHAHARIAN NG DIYOS NA HINDI NAGBABAGO:

 

            Si Jesucristo ay Siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman.

            ( Hebreo 13: 8 )

 

ANG KAHARIAN NG DIYOS AY MAGPAWALANG HANGGAN:

 

            Ang Kaharian Mo’y walang hanggang Kaharian, at ang kapangyarihan Mo’y             sa lahat ng sali’t saling lahi. ( Awit 145: 13 )

 

            At Siya’y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan man; at hindi             magkakawakas ang Kanyang Kaharian. ( Lucas 1: 33 )

 

            Ngunit tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang Iyong luklukan, O Diyos, ay             magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng Iyong kaharian. ( Hebreo 1: 8 )

 

            Kay dakila ng Kanyang mga tanda! At pagka makapangyarihan ng Kaniyang mga             kababalaghan! Ang Kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang             Kanyang kapangyarihan ay sa sali’t  saling lahi.  ( Daniel 4: 3 )

 

ANG KAHARIAN NG DIYOS AY HINDI MATITINAG, MAGAGALAW, O MAWAWASAK:

 

            Kayat pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkakaroon             tayo             ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may             paggalang at             katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos.  ( Hebreo 12: 28 )

 

 

ANG KAHARIAN AY INIHANDA NA MULA SA PASIMULA:

 

            Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa Kanyang kanan, Magsiparito             kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa             inyo buhat nang itatag ang sanglibutan.  ( Mateo 25: 34 )

 

NAIS NG DIYOS NA MANAHIN NATIN ANG KANYANG KAHARIAN:

 

            Huwag kayong mangatakot, munting kawan; sapagkat nakalulugod na             mainam sa inyong Ama ang sa inyo’y ibigay ang kaharian. ( Lucas 12: 32 )

 

            At kayo’y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin     ng aking Ama. ( Lucas 22: 29 )

 

ANG KAHARIAN AY SA PANGINOON:

 

            Sapagkat ang Kaharian ay sa Panginoon; at Siya ang puno ng mga bansa.

            ( Awit 22: 28 )

 

            At huwag Mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas Mo kami sa masama.             Sapagkat Iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian,

            magpakailan man. ( Mateo 6: 13 )

 

            At ang Panginoo’y magiging Hari sa buong lupa; sa araw na yao’y magiging             ang             Panginoon ay isa, at ang Kanyang pangalan ay isa. ( Zacarias 14: 9 )

 

ANG KAHARIAN NG DIYOS ANG PINAKAMAKAPANGYARIHAN SA LAHAT NG KAHARIAN:

 

            Itinatag ng Panginoon ang Kanyang luklukan sa mga langit; At ang             Kanyang             kaharian ay nagpupuno sa lahat. ( Awit 103: 19 )

 

ANG KAHARIAN NG DIYOS AY BINUBUO NG MGA TAO SA LAHAT NG BANSA:

 

            At sila’y magsisipanggaling sa silangan at sa kanluran, at sa timugan at sa             hilagaan, at magsisiupo sa Kaharian ng Diyos. ( Lucas 13: 29 )

 

ANG KAHARIAN NG DIYOS AY HINDI SA SANGLIBUTANG ITO:

 

            Sumagot si Jesus, Ang Kaharian Ko ay hindi sa sanglibutang ito; kung ang             Kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang Aking mga alipin nga ay             makikipagbaka, upang ako’y huwag maibigay sa mga Judio, ngunit ngayo’y             ang             Aking kaharian ay hindi rito. ( Juan 18: 36 )

 

 

 

ANG KAHARIAN NG DIYOS AY BATAY SA MGA PRINSIPYONG ESPIRITUWAL:

 

            Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang             katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.  ( Roma 14: 17 )

 

            Sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan.

            ( I Corinto 4: 20 )

 

ANG LAMAN AT ANG DUGO AY HINDI MAKAPAGMAMANA NG KAHARIAN NG DIYOS:

 

            Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi             makapagmamana ng Kaharian ng Diyos; ni ang kasiraan ay magmamana ng        walang kasiraan. ( I Corinto 15: 50 )

 

            Sumagot si Jesus at sa kanya’y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi             ko sa             iyo, maliban na ang tao’y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian             ng Diyos.

 

            Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na        ang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa             Kaharian ng Diyos. ( Juan 3: 3, 5 )

 

MAY MGA SUSING ESPIRITUWAL SA KAHARIAN NG DIYOS:

 

            Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng Kaharian ng langit: at anoman ang iyong   talian             sa lupa ay tatalian sa langit; at anoman ang iyong kalagan sa lupa ay             kakalagan sa             langit. ( Mateo 16: 19 )

 

Itong mga “susi sa Kaharian” ay ipaliliwanag sa susunod na kabanata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata na kinabisa.

 

________________________________________

           

2. Sa isang hiwalay na papel, isulat ang maikling buod ng kasaysayan ng Kaharian ng Diyos sa nakaraan.

3. Sa isang hiwalay na papel, isulat ang maikling buod ng kasalukuyang Kaharian ng Diyos.

 

4. Sa isang hiwalay na papel, isulat ang maikling buod na naglalarawan sa darating na Kaharian ng Diyos.

 

5. Pagbalik-aralan ang mga mahahalagang katotohanan tungkol sa Kaharian ng Diyos sa araling ito, at subukin kung ilan ang maililista mo na hindi tumitingin sa aklat.

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ang mga sagot sa pagsusulit ay masusumpungan sa dulo ng manwal na ito.)

PARA  SA  DAGDAG  NA  PAG-AARAL

 

Tulad ng napag-aralan mo sa kursong ito, may dalawang kahariang espirituwal at lahat ng taong nabubuhay ay nakatira sa alinman sa dalawang ito. Ikaw ay maaaring namumuhay sa Kaharian ni Satanas o sa Kaharian ng Diyos. Habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito ikaw ay nabubuhay sa kaharian ng sanglibutan.   Ang ibig sabihin nito ay nabubuhay ka sa isang bansa na nasa ilalim ng isang pamahalaan.

 

Ang pamahalaang panlupa ay pinasimulan din ng Diyos upang magkaroon ng kaayusan at upang maipatupad ang Kanyang mga batas dito sa lupa. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihang pinuno sa ibabaw ng anumang makataong pamahalaan, at ito ay palalakarin ayon sa Kanyang Salita, plano, at mga pakay. Maliwanag na ang mga pamahalaan dito sa mundo ay hindi sumunod sa orihinal na plano ng Diyos. Sila ay masasama at mapang-api. Ang kanilang palakad ay hindi ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Marami sa mga pinuno ng mga bansang ito ay hindi man lang kumikilala sa Diyos. Ang mga ito ay naging “ Kaharian ng Sanglibutan” na kontrolado ni Satanas.

 

Sapagkat kinakailangang mamuhay ka sa ilalim ng isang pamahalaan, mahalaga na malaman mo kung ano ang itinuturo ng Biblia patungkol dito:

 

 

Mga Kaharian Ng Sanglibutan

 

I. Sa Diyos nagpasimula ang mga gobyerno

            A. Ang mga gobyerno ay itinadhana ng Diyos: Roma 13: 1

            B. Ang mga pinuno ay mga ministro ng Diyos: Roma 13: 4, 6

            C. Ang Diyos ang nagtatatag at nagbabagsak ng gobyerno ayon sa Kanyang             kalooban: Daniel 4: 32; 5: 21; Awit 75: 7

 

II. Ang plano ng Diyos sa gobyerno

            A. Ang orihinal na plano ng Diyos ay magkaroon ng mga gobyerno:

                        1. Sa ikabubuti ng mga tao: Roma 13: 3, 4

                        2. Upang mangasiwa sa katuwiran at parusahan ang masama:

                             Roma 13: 3-4

            B. Mga gobyernong laban sa Kanyang plano:

                        1. Ginagamit ang kapangyarihan upang sundin ang pansariling nasa:

                             I Hari 21: 7-14

                        2.  Kapag nangyari ito, pinarurusahan ng Diyos ang pinuno o hari na                                                      gumawa nito:  I Hari 21: 19

 

III. Mga katungkulan ng gobyerno sa mga tao

            A. Hindi dapat ibulid ang mga tao sa kasalanan: I Hari 12: 28-30

            B. Itaguyod ang ikabubuti ng mga tao: Roma 13: 1-5

            C. Parusahan ang masama:  Roma 13: 3-4

            D. Panatilihin ang sariling kapayapaan: I Samuel 30: 21-24

            E. Pangalagaan ang mga karapatan ng mga mamamayan: Gawa 22: 25-30

IV. Mga prinsipyong pumapatnubay sa mga hari:

            A. Ang hari ay dapat matalino: Genesis 41: 33; Deuteronomio 1: 13

            B. Ang hari ang magiingat at tutulong sa mga dukha at nangangailangan:

                Roma 12: 4; Awit 82: 3-4

            C. Dapat kilalanin ng hari na ang Diyos ay Diyos: Awit 2: 10, 11

            D. Ang mga hari na hindi kumikilala sa Diyos ay ibinababa:

                        1. Nabucodonosor: Daniel 4

                        2. Belsasar: Daniel 5

                        3. Herodes: Gawa 12: 21-23

            E. Ang Diyos ay maaaring maglagay ng hari na masunurin sa Kanya upang                                   palitan ang hindi sumusunod sa Diyos: I Hari 11: 11

            F. Maaaring alisin ng Diyos ang isang pamilya mula sa pangunguna dahil sa                                           kasalanan : I Hari 14: 7-11

            G. Dahil sa katuwiran ng isang tao, maaari siyang pahintulutan ng Diyos na                                         maging tagapagmana o sumunod sa trono: I Hari 11: 13; Lucas 1: 32

 

V.  Kaugnayan ng mga tao sa gobyerno

            A. Hindi dapat labanan ang mga hari at mga batas: Roma 3: 2

                        1. Magpailalim nang dahil sa Panginoon: I Pedro 2: 13-14

                        2. Ang pagdusta sa gobyerno ay kasalanan ng laman: II Pedro 2: 10

                        3. Ang mga tao ay dapat sumusunod sa batas: Marcos 12: 17

            B. May pasubali sa pagsunod: Ang mga utos ng hari ay hindi dapat sundin kung ang                                     mga ito ay laban sa utos o pakay ng Diyos:

                        1. Exodo 1: 17

                        2. Daniel 3: 18

                        3. Gawa 5: 29

            C. Ang mga tao ay dapat magbayad ng buwis sa gobyerno: Roma 13: 6-7;

                 Mateo 17: 25-27

            D. Pinapayagan ng Diyos kung minsan na magkaroon ng pagpili sa gobyerno:

                 I Samuel 8: 4-9

            E. Dapat ipanalangin ng mga tao ang kanilang mga hari: I Timoteo 2: 1-2

 

VI. Ang gobyerno sa lupa ay pansamantala lamang. Lahat ng gobyerno ay may                         katapusan: I Corinto 15: 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-APAT NA KABANATA

 

MGA SUSI SA KAHARIAN

 

 

MGA LAYUNIN:

 

Sa pagtatapos ng kursong ito, dapat ay magawa mo ang mga sumusunod:

 

- Isulat ang Susing Talata na kabisado.

- Masabi kung anu-ano ang mga susi sa Kaharian.

- Masabi kung kangino ibinigay ang mga susing ito.

- Kilalanin na kailangan ang pagsisisi mula sa kasalanan upang makarating sa Kaharian.

-Malaman na ang patuloy na paglagong espirituwal ay kailangan upang masiguro ang             pagpasok sa Kaharian.

 

SUSING TALATA:

 

            Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian             sa lupa ay tatalian sa langit; at anoman ang iyong kalagan sa lupa ay             kakalagan sa             langit. ( Mateo 16: 19 )

 

PAMBUNGAD

 

Natutuhan mo na ang tungkol sa pangwalang hanggang Kaharian ng Diyos at ng Haring si Jesuscristo. Sa kabanatang ito ay malalaman mo kung paanong makakalapit sa Kaharian ng Diyos, sa iyong pag-aaral ng mga “ susi sa Kaharian.”

 

ISANG KAHARIANG ITINAKDA

 

Bago umakyat sa Langit si Jesus, sinabi Niya sa Kanyang mga alagad:

 

            At kayo’y inihahalal kong isang Kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa Akin    ng aking Ama. ( Lucas 22: 29 )

 

Sinabi rin ni Jesus na ang Iglesia Niya ay palalaganapin ang mensahe ng Kaharian sa buong mundo:

 

            At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay             itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi             magsisipanaig laban sa kanya.

 

            Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng Kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa             lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. ( Mateo 16: 18-19 )

 

Sa talatang ito ay ipinakita ni Jesus na si Pedro ay magiging isa sa mga pundasyong espirituwal ng unang Iglesia. Ibig sabihin nito ay malaki ang kanyang magiging bahagi sa paglago nito. Ang kahulugan ng pangalang Pedro ay isang “ bato.”

 

At sinabi ni Jesus patungkol sa Kanyang sarili, “… sa batong ito Ako ay magtatayo ng Iglesia”, nagpapahiwatig na ang Iglesia ay matatayo nang dahil sa Kanya. Siya ang bato kung saan matatayo ang Iglesia. May mga maliliit ding bato ( tulad ni Pedro). Ang mga batong ito ay magiging mahalagang bahagi ng Iglesia. Subalit si Jesus mismo ang tuntungang bato kung saan matatayo ang Iglesia.

 

May mga dalawang komentaryo si Jesus patungkol sa Iglesiang ito:

 

            Una, Sinabi Niya na ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban dito.”             Nagpapakita ito na ang Iglesia ay may mga kalaban, subalit hindi ito matatalo ng             Kanyang mga kalaban.

 

            Pangalawa, at ang pinakamahalaga sa ating pag-aaral ay, ipinangako ni Jesus na             ibibigay Niya ang mga susi ng Kaharian sa Iglesia.

 

Sa buhay dito sa mundo kung ikaw ang may hawak ng susi sa isang gusali, ikaw ay may kapamahalaan doon. Dahil sa puwestong ito ikaw ang may hawak ng mga susi sa gusali.

 

Ang kapamahalaang sinasabi ni Jesus ay espirituwal. Binigyan Niya ang Iglesia ng mga susing espirituwal para makapasok sa Kaharian. Sabi ni Jesus “ Ako” ang magbibigay sa kanila. Ang kapangyarihan at kapamahalaan ng Iglesia ay manggagaling kay Jesus. Ang salitang “ ibibigay”

 ( panghinaharap) ay nangangahulugang hindi pa naibibigay ang mga susi, nang ito ay sabihin ni Jesus. Ang kapangyarihang ito ay ibinigay sa Gawa 2 nang ibuhos ang Espiritu Santo sa mga alagad:

 

            Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng             Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi Ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. ( Gawa 1: 8 )

 

Ang mga susi sa Kaharian ay ang kapangyarihan na magtali at magkalag. Ang kahulugan ng pagtatali ay ang paglalagay ng posas. Tulad ito ng pagsasara ng pinto ng isang silid. Ang ibig sabihin ng kalagan ay ang palayain. Tulad naman ito ng pagbubukas ng pintuan ng isang silid.

 

Ang Iglesia ay nasa position ng kapamahalaan. Nasa kanya ang mga susi ng Kaharian ng Diyos. Ito ang gagamitin upang buksan ang espirituwal na pintuan ng Kaharian sa buong mundo. Si Pedro ang unang gagamit ng mga susing ito. Bubuksan niya ang pintuan ng ministeryo para sa mga Gentil na bansa dito sa mundo.

 

May kapangyarihan ang Iglesia na pakawalan ang puwersa ng mabuti at talian ang mga puwersang masasama. Sa lahat ng mga suliranin ng mga mananampalataya, ang pagtatali at pagpapalaya ang  susi ng tagumpay.

 

 

PAANO ANG PAGPASOK SA KAHARIAN

 

Ang mga susi sa Kaharian ay ibinigay ni Jesus sa Iglesia. Subalit paano talaga makakapasok sa Kaharian ng Diyos?

 

Basahin ang salaysay ni Nicodemo sa Juan 3: 1-21, isang pinuno ng relihiyon sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. Lumapit siya kay Jesus at nagtatanong kung paano makakapasok sa Kaharian ng Diyos, at sa gayon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito ang sabi ni Jesus:

 

            Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao’y             ipanganak na             muli, ay hindi siya makakakita ng Kaharian ng Diyos.  ( Juan 3: 3 )

 

Nalito si Nicodemo. Itinanong niya kay Jesus:

 

            Paanong maipanganganak ang tao kung siya’y matanda na? Makapapasok baga             siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina, at ipanganak?  ( Juan 3: 4 )

 

Ipinaliwanag  ni Jesus na ang sinasabi niyang “kapanganakang muli” ay hindi isang pisikal na pangyayari. Sa pamamagitan ng pagkapanganak na pisikal, ikaw ay ipinanganak sa mundong ito. Ikaw ay naging mamamayan ng isang bansa.

 

Sa natural na pagkasilang, namana mo ang likas na kasalanan ng tao:

 

            Narito, ako’y inanyuan sa kasamaan; at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking             ina. ( Awit 51: 5 )

 

Sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay isang espirituwal na Kaharian, dapat kang ipanganak dito sa pamamagitan ng espiritu. Dapat mong baguhin ang iyong tirahan mula sa Kaharian ni Satanas patungo sa Kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Jesus ay:

 

            Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng espiritu ay             espiritu nga.

 

            Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo’y             ipanganak na muli. ( Juan 3: 6-7 )

 

Ipinaliwanag ni Pablo na hindi ka makakapasok sa Kaharian na may katawang makalupa:

 

            Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi             makapagmamana ng Kaharian ng Diyos…( I Corinto 15: 50 )

 

Pumapasok ka sa Kaharian ng Diyos at nagiging tagapagmana ng Kaharian sa pamamagitan ng espirituwal na kapanganakang muli. Upang ikaw ay ipanganak na muli, dapat kang maniwala na si Jesus ay namatay upang pagbayaran ang iyong mga kasalanan.

Dapat mong pagsisihan ang iyong kasalanan, humingi ng tawad, at magtiwala sa Kanya:

 

            Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay             Niya ang Kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa Kanya’y             sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na             walang hanggan.

 

            Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang             sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan Niya.

            ( Juan 3: 16-17 )

 

( Ang Pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Diyos ay tinatalakay sa isang kurso ng Harvestime International Institute na pinamagatang “ Mga Pundasyon ng Pananampalataya.” Kung hindi mo pa tinatanggap ang karanasan ng pagiging born again, hinihimok kong pag-aralan mo ang kursong ito upang ito’y iyong lalong maunawaan.)

 

Sa pamamagitan lamang ni Jesus posibleng lumipat ka mula sa kaharian ni Satanas patungo sa Kaharian ng Diyos:

 

            (Ang Diyos) Na Siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at             naglipat sa atin sa Kaharian ng Anak ng Kanyang pagibig. ( Colosas 1: 13 )

 

PAGSISISI O REBOLUSYON?

 

Nang pumarito si Jesus sa sanglibutan upang palaganapin ang Kaharian ng Diyos, ang akala ng iba na kumilala sa Kanya bilang Hari ay itatatag ang Kaharian sa pamamagitan ng rebolusyon. Inakala nila na magkakaroon ng actuwal na pag-aalsa laban sa nakaupong kapangyarihan dito sa mundo. Subalit itinuro ni Jesus na ang susi sa Kanyang Kaharian ay pagsisisi, hindi rebolusyon.

 

            Sumagot si Jesus, Ang Kaharian Ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang             Kaharian Ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay             makikipagbaka, upang ako’y huwag maibigay sa mga Judio: ngunit ngayo’y             ang             Aking Kaharian ay hindi rito. ( Juan 18: 36 )

 

            Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na             ipinangangaral ang evangelio ng Diyos.

 

            At sinasabi, Naganap na ang panahon at malapit na ang Kaharian ng Diyos:             kayo’y             mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio. ( Marcos 1: 14-15 )

 

            Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo;             sapagkat malapit na ang Kaharian ng Langit. ( Mateo 4: 17 )

 

Nang si Jesus ay mamatay sa krus dalawang magnanakaw ang ipinako sa krus sa tabi Niya. Ang isa sa dalawa ay nagsisi at sinabi:

 

            Jesus, alalahanin Mo ako , pagdating Mo sa Iyong Kaharian.

 

            At sinabi Niya sa kanya, Katotohanang sinasabi Ko sa iyo, Ngayon ay             kakasamahin             kita sa Paraiso. ( Lucas 23: 42-43 )

 

Ang pagsisisi ang tanging daan upang makapasok sa Kaharian ng Diyos.

 

Nagbabala si Jesus na magkakaroon ng maraming hidwang mga doctrina na nag-aangkin na sila ang tunay na daan sa Kaharian:

 

            Kayo’y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagkat maluwang ang pintuan,             at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo’y             nagsisipasok.

 

            Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at             kakaunti ang nangakakasumpong noon. ( Mateo 7: 13-14 )

 

May isa lamang daan upang makapasok sa Kaharian at yan ay sa pamamagitan ni Jesucristo.

 

Nagbabala si Jesus na dapat ay pumasok ka na ngayon sa pintuang patungo sa walang hanggang buhay, sapagkat may araw na ito ay sasarhan:

 

            Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot; sapagkat sinasabi ko sa             inyo             na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari.

           

            Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at             magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan,             na                    mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at Siya’y sasagot at sasabihin sa inyo,    Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo’y taga saan.  ( Lucas 13: 24-25 )

 

Ngayon ay bukas pa ang pintuan ng Kaharian. Makakapasok ka roon sa pamamagitan ng pagsisisi ng iyong kasalanan. Magiging huli na ang lahat sa oras ng paghuhukom ng Diyos sa sanglibutan. Isasara na ang pintuan noon.

 

 

TATLONG TALINHAGA TUNGKOL SA PAGPASOK

 

May mga talinhaga si Jesus na isinalaysay sa Lucas 15: 1-32. Marami ka pang talinhaga na matututuhan sa kursong ito. Ang mga talinhaga ay mga natural na halimbawa na ginamit ni Jesus upang magpakita ng mga katotohanang espirituwal. Basahin mo ang mga talinhaga sa Lucas 15 tungkol sa nawawalang tupa, nawawalang salapi, at nawawalang anak. Lahat sila ay patungkol sa pagpasok sa Kaharian ng Diyos.

 

      -Ang talinhaga ng pastor na naghahanap ng nawawalang tupa ay nagpapakita kung       paanong ang Diyos ay naghahanap ng mga taong nalalayong espirituwal upang ibalik sila       sa Kanyang Kaharian.

 

 

       -Ang talinhaga ng babaeng naghahanap ng nawalang salapi ay nagpapakita ng               pagtitiyaga sa paghahanap ng mga nagkasala upang madala sila sa Kaharian.

 

 

-Ang talinhaga ng nawawalang anak ay halimbawa ng prisipyo ng pagsisisi na maglalagay sa iyo sa tamang lugar bilang tagapagmana ng Kaharian ng Diyos.

 

 

DAGDAG SA PANANAMPALATAYA

 

Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang Anak na si Jesucristo, ikaw ay makakapasok sa Kaharian ng Diyos:

 

            Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid; hindi baga pinili ng Diyos ang      mga             dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya,     at mga             tagapagmana ng Kahariang ipinanagko Niya sa             mga nagsisiibig sa Kaniya?

            ( Santiago 2: 5 )

 

Ayon kay Apostol Pedro, may mga espirituwal na katangian na dapat mong pagyamanin pagkatapos mong maranasan ang bagong buhay:

 

            Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay             ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan; at sa kagalingan ay        ang kaalaman;

 

            At sa kaalaman ay ang pagpipigil; at sa pagpipigil ay ang pagtitiis; at sa             pagtitiis ay ang kabanalan;

 

            At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid; at sa mabuting             kalooban sa kapatid ay ang pagibig.

 

            Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo             pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating             Panginoong Jesucristo.

 

            Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang             ay ang             nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan.

 

            Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mangapanatag kayo sa             pagkatawag at pagkahirang sa inyo; sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mangatitisod kailan man:

 

            Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa             Kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at Tagapagligtas na si             Jesucristo. ( II Pedro 1: 5-11 )

 

Pagkatapos mong pumasok sa Kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat kang mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Kaharian ng Diyos. Kapag hindi mo ito ginawa, madali mong makakalimutan na ikaw ay nilinis na mula sa kasalanan at mababalik ka sa dati mong makasalanang buhay.

 

Sabi ni Pedro, kung ikaw ay lalagong espirituwal masisiguro ang pagpasok mo sa Kaharian. Sa kursong ito ay matututuhan mo ang mga prinsipyo ng pamumuhay sa Kaharian ng Diyos na magtuturo sa iyo ng paglagong espirituwal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING  PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata na kabisado.

 

________________________________________

________________________________________

 

2. Kangino ibinigay ang mga susi ng Kaharian?

 

________________________________________

 

3. Anu-ano ang mga susi ng Kaharian?

 

 

 

4. Ano ang dapat gawin ng sinomang lilipat mula sa kaharian ni Satanas patungo sa Kaharian ng     Diyos?

 

________________________________________

 

5. Ano ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo na dapat niyang gawin upang makapasok sa Kaharian ng Diyos?

 

 

 

6. Ano ang itinuturo ng mga talata sa II Pedro 1: 5-11? ( Maaari mong gamitin ang iyong Biblia upang basahin ang mga talatang ito).

 

 

 

7. Ano ang kahulugan ng pagtali ng isang bagay?

 

________________________________________

 

8. Ano ang kahulugan ng pagkalag ng isang bagay?

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

( Ang mga sagot sa pagsusulit ay matatagpuan sa dulo ng kabanatang ito.)

 

 

 

PARA  SA  DAGDAG  NA  PAG-AARAL

 

Sa naunang kabanata ay pinag-aralan mo ang balangkas ng buhay at mga aral ni Jesus na nakabase sa Hari, sa Kaharian, at sa mga prinsipyo ng Kaharian. Pinagsanib dito ang apat na Evanghelio nila Mateo, Marcos, Lucas, at Juan.

 

Ngayon ay pag-aaralan mo nang detalyado ang isa sa mga Evangeliong ito. Isinulat sa mga Judio ang aklat ni Mateo, bagamat ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Ipinakita ni Mateo si Jesus na Siyang Mesias at binigyang diin niya ang papel ni Jesus bilang Hari ng mga Judio.

 

Pinahalagahan ni Mateo ang Evangelio ng Kaharian na itinuro ni Jesus. Dahil sa diing ito, ang Mateo ang isa sa pinakamahalagang aklat sa Biblia tungkol sa Kaharian ng Diyos. Ang salitang

 “ Kaharian” ay mahigit 50 beses nabanggit sa aklat ni Mateo at ginamit niya ang mga katagang

 “ Kaharian ng Langit” sa buong aklat.

 

Gamitin mo ang balangkas na ito sa iyong pag-aaral ng aklat ni Mateo patungkol sa Hari, sa Kanyang Kaharian, at mga prinsipyo ng Kaharian.

 

 

Unang Bahagi:  Ang Pinag-angkanan Ng Hari

1: 1-17

 

I.   Pambungad: 1: 1

 

II.  Mga tao sa angkan: 1: 2-16

 

III.  Ang plano ng angkan: 1: 17

 

 

Ikalawang Bahagi:  Ang Kapanganakan At Pagkabata Ng Hari

1: 18 – 2: 23

 

I.   Ang paglilihi:  1: 18-23

 

II.  Ang Kapanganakan: 1: 24-25

 

III. Mga pangyayari kaugnay ng kapanganakan:  2: 1-23

            A. Ang pagbisita ng mga pantas na lalake at ang plano ni Herodes: 2: 1-12

            B. Ang pagtakas sa Egipto:  2: 13-15

            C. Ang paghihiganti ni Herodes:  2: 16-18

            D. Ang pagbabalik sa tahanan sa Nasaret:  2: 19-23

 

 

Ikatlong Bahagi: Paghahanda

3: 1- 4: 11

 

I.  Ang paghahanda sa pagdating ng Hari:  3: 1-17

            A. Ang ministeryo at mensahe ni Juan Bautista:  3: 1-12

            B.  Ang pagbibinyag sa Hari:  3: 13-17

 

II.  Ang paghahanda ng Hari: 4: 1-11

            A.  Ang Kanyang pagkatao ay inatake ni Satanas:  4:  1-4

            B.  Ang Kanyang pagkadios ay inatake ni Satanas: 4: 5-7

            C.  Ang Kanyang pagkaMesias ay intake ni Satanas: 4: 8-11

 

 

Ika-Apat na Bahagi: Ang Ministeryo Ng Hari Sa Galilea

4: 12- 13: 58

 

I.  Isang tawag sa pagsisisi: 4: 12-17

 

II.  Apat na mangingisda tinawag na maging alagad: 4: 18-22

 

III.  Maagang tagumpay at katanyagan: 4: 23-25

 

IV.  Mga prinsipyo ng pag-uugali sa mga mamamayan ng Kaharian: 5:1- 7:28

            A.  Mga wastong damdamin ng mga mamamayan sa Kaharian: 5: 1-12

            B.  Ang patotoo ng mga mamamayan sa Kaharian: Ilaw at asin: 5: 13-16

            C.  Mga prinsipyo ng Kaharian kaugnay ng kautusan at mga propeta: 5: 17-48

                        1. Ang pangkalahatang batas ng Diyos: 5: 17-20

                        2. Ang bagong batas: 5: 21- 48

                                    a. Pagpatay: 5: 21-26

                                    b. Pangangalunya: 5: 27-30

                                    c. Paghihiwalay ng mag-asawa: 5: 31-32

                                    d. Pagsumpa: 5: 33-37

                                    e. Pagtrato sa iba: 5: 38-48

            D.  Ang tatlong pananaw patungkol sa pagsamba sa Kaharian: 6: 1-18

                        1. Pagbibigay: Pagtingin sa iba: 6: 1-4

                        2. Pananalangin: Tumingin sa itaas: 6: 5-15

                        3. Pag-aayuno: Tingnan ang kalooban: 6: 16-18

            E.  Ang inuuna ng mga mamamayan ng Kaharian: 6: 19-33

                        1. May kaugnayan sa pagpapahalaga: 6: 19-21

                        2. May kaugnayan sa paglilingkod: 6: 22-24

                        3. May kaugnayan sa mga material na pangangailangan

                        4. Ang wastong pagpapahalaga: Ang Kaharian: 6: 33

            F.  Wastong paguugali ng mga mamamayan sa Kaharian: 7: 1-29

                        1. Ang paghatol: 7: 1-5

                        2. Pagiingat sa mga banal na bagay: 7: 6

                        3. Pananalangin: 7: 7-12

                            a. Tatlong uri ng panalangin: Paghingi, pagsaliksik, pagkatok: 7: 7-8

                            b. Pagkakaiba ng ama sa lupa at Ama sa Langit: 7: 9-11

            G. Mahahalagang tagubilin sa mga mamamayan ng Kaharian: 7: 13-29

                        1. Dalawang pintuan: 7: 13-14

                        2. Mga bulaang propeta: 7: 15-20

                        3. Ang katunayan ng lalake ng Diyos: Sumusunod sa Kanyang kalooban:

                            7: 21-23

                        4. Ang pagkakaiba ng matalino at mangmang na mga lalake: 7: 24-27

            H. Ang pagkamangha sa turo ni Jesus: 7: 28-29

 

V. Ang kapamahalaan ng Hari: 8: 1- 9: 38

            A. Kapamahalaan laban sa sakit: 8: 1-17

                        1. Pagpapagaling sa ketongin: 8: 1-4

                        2. Pagpapagaling sa alipin ng Centurion: 8: 5-13

                        3. Pagpapagaling sa biyenang babae ni Pedro: 8: 14-15

                        4. Pagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit: 8: 16-17

            B. Kapamahalaan sa mga alagad: 8: 18-22

            C. Kapamahalaan sa kalikasan: 8: 23-24

            D. Kapamahalaan laban sa mga demonyo: 8: 28-34

            E. Kapamahalaan laban sa kasalanan:  9: 1-8

            F. Kapamahalaan sa mga tao: 9: 9-17

                        1. Ang pagpili kay Mateo: 9: 9

                        2. Pagkain kasama ng mga makasalanan: 9: 10-13

                        3. Pagtugon sa hamon: 9: 14-17

            G. Kapamahalaan laban sa kamatayan: Ang anak na babae ng pinuno:

                 9: 18-19, 23-26

            H. Kapamahalaan laban sa mga kalagayang pisikal: 8: 20-38

                        1. Babaeng inaagasan ng dugo: 8: 20-22

                        2. Pagkabulag: 9: 27-31

                        3. Pagkabingi at inaalihan ng demonyo: 9: 32-34

                        4. Ang pagkamahabagin ni Jesus: 9: 35-38

 

VI.  Pinahayo ng Hari: 10: 1-42

            A. Ang labindalawang misionero at ang kanilang kapamahalaan: 10: 1-4

            B. Mga tagubilin sa paglalakbay: 10: 5-42

                        1. Saan patutungo: 10: 5-6

                        2. Ang ministeryo: 10: 7-8

                        3. Mga material na tagubilin: 10: 9-15

                        4. Mga espirituwal na tagubilin: 10: 16-42

 

VII. Mga damdamin patungkol sa Kaharian: 11: 1-30

            A. Ang Kahariang di naunawaan: 11: 1-11

            B. Ang Kahariang minasama: 11: 12-19

            C. Ang Kahariang tinanggihan: 11: 20-24

            D. Ang Kahariang tinanggap: 11: 25-30

VIII. Mga pakikipagtalo sa mga Pariseo: 12: 1-14

            A. Umaani sa araw ng Sabat: 12: 1-8

            B. Nagpapagaling sa araw ng Sabat: 12: 9-13

            C. Mga kinahinatnan: 12: 14-21

 

IX. Ang kasalanang walang kapatawaran: 12: 22-37

 

X.  Ang tugon ni Cristo sa mga kahilingan ng mga Pariseo: 12: 38-45

 

XI. Ang kahalagahan ng espirituwal laban sa pisikal na mga kaugnayan sa Kaharian:

      12: 46-50

 

XII. Mga talinhaga ng Kaharian: 13: 1-53

            A. Talinhaga ng manghahasik: 13: 1-9

            B. Kahalagahan ng mga talinhaga: 13: 10-17

            C. Kahulugan ng talinhaga ng manghahasik: 13: 18-23

              D.Talinhaga ng pangsirang damo: 13: 24-30

            E. Talinhaga ng butil ng binhi ng mostasa: 13: 31-32

            F. Talinhaga ng lebadura: 13: 33

            G. Buod ng mga talinhaga: 13: 34-35

            H. Kahulugan ng talinhaga ng pangsirang damo: 13: 36-43

            I. Talinhaga ng natatagong kayamanan sa bukid: 13: 44

            J. Talinhaga ng mahalagang perlas: 13: 45-46

            K.Talinhaga ng lambat: 13: 47-50

            L. Mga huling pananalita tungkol sa mga talinhaga: 13: 51-52

 

XIII. Ang pagtanggap sa Hari sa sariling lupain: 13: 53-58

 

 

Ika-Limang Bahagi: Ang Ministeryo Ng Hari Sa Mga Lupain Ng Galilea 

14:1- 18: 35

 

I.   Ang kamatayan ni Juan Bautista: 14: 1-12

 

II.  Ang paghiwalay ni Jesus sa ibayong dagat: 14: 13- 15: 20

            A. Pagpapakain sa 5,000: 14: 13-21

            B. Ang pagsunod dahil sa tinapay at isda: 14: 22-23

            C. Ang paglakad sa ibabaw ng dagat: 14: 24-33

            D. Ang paglilingkod sa Genezaret: 14: 34-36

            E. Pakikipagtalo sa mga Pariseo at mga Eskriba: 15: 1-20

 

III. Ang paghiwalay ni Jesus sa lupain ng Tiro at Sidon: 15: 21-28

 

IV. Ang paghiwalay ni Jesus sa palibot ng Decapolis: 15: 29-38

            A. Ministeryo ng pagpapagaling sa tabi ng Dagat ng Galilea: 15: 29-31

            B. Ang pagpapakain ng 4,000: 15: 32-38

V.  Ministeryo sa lupain ng Magdala: 15: 39- 16: 4

 

VI. Babala sa mga alagad patungkol sa mga Pariseo at Saduceo: 16: 5-12

 

VII. Paghiwalay patungo sa Cesarea ni Filipo: 16: 13- 17: 21

            A. Pagsubok sa mga alagad: 16: 13-20

            B. Pagpapahayag ng Kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli, at muling                                    pagbabalik: 16: 21-28

            C. Ang pagbabagong anyo ni Cristo: 17: 1-13

            D. Ang pagpapagaling sa lalaking himatayin: 17: 14-21

 

VIII. Isang maikling pagdalaw sa Galilea: 17: 22- 18: 35

            A. Isang paalaala sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli: 17: 22-23

            B. Pagbabayad ng buwis sa templo: 17: 24-27

            C. Isang aralin tungkol sa pagiging dakila: 18: 1-6

            D. Mga babala patungkol sa mga pagsuway: 18: 7-9

            E. Talinhaga ng nawawalang tupa: 18: 10-14

            F. Pag-aayos ng mga hidwaan ng mga mamamayan sa Kaharian: 18: 15-35

                        1. Paano mag-ayos ng mga hidwaan: 18: 15-17

                        2. Ang mga katungkulan at karapatan ng mga mamamayan sa Kaharian:

                             18: 18-20

                        3. Isang tanong tungkol sa kapatawaran: 18: 21-22

                        4. Ang Hari at ang mga may utang sa Kanya: 18: 23-35

 

 

                        Ika-Anim: Ang Ministeryo Ng Hari Sa Perea

                                                19: 1- 20: 34

 

I.   Pagpapagaling ng maraming tao sa Judea: 19: 1-2

 

II.  Mga tanong patungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa: 19: 3-12

 

III. Mga bata ay pinagpala ni Jesus: 19: 13-15

 

IV.  Ang pakikipag-usap sa mayaman at batang pinuno: 19: 16-22

 

V.   Ang kasamaang dulot ng kayamanan: 19: 23-30

 

VI.  Talinhaga ng puno ng sangbahayan: 20: 1-16

 

VII.  Ang nalalapit na kamatayan at pagkabuhay na maguli: 20: 17-19

 

VIII. Isang makasariling kahilingan ng isang ina: 20: 20-28

 

IX.   Dalawang bulag na lalake, pinagaling malapit sa Jerico: 20: 29-34

 

Ika-Pito: Ang Huling Linggo Ng Hari

21: 1- 27: 31

 

 

I.     Marangal na pagpasok sa Jerusalem: 21: 1-11

 

II.    Paglilinis sa templo: 21: 12-17

 

III.   Sinumpa ang puno ng igos: 21: 18-22

 

IV.   Ang kapamahalaan ni Jesus ay hinamon: 21: 23-32

 

V.    Talinhaga ng masamang puno ng sangbahayan: 21: 33-46

 

VI.   Talinhaga ng handaan sa kasal: 22 : 1-14

 

VII.   Sinubukang siraan si Jesus: 22: 15-45

            A. Tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis kay Cesar: 22: 15-22

            B.  Tanong patungkol sa pagkabuhay na maguli: 22: 23-33

            C.  Tanong patungkol sa dakilang utos: 22: 34-40

            D.  Mga tanong ni Jesus: 22: 41-46

 

 

VIII.  Mga pagtatalo tungkol sa mga eskriba at mga Pariseo: 23: 1-39

            A. Nagkukunwaring may kapangyarihan sa relihiyon: 23: 1-3

            B.  Naguutos ng mabibigat na pasan: 23: 4

            C.  Nais nila ng papuri ng tao: 23: 5- 7

            D.  Mga payo sa mga alagad: 23: 8-12

            E.   Mga kahatulan sa mga escriba at Pariseo: 23: 13-36

            F.   Ang pagtangis para sa Jerusalem: 23: 37-39

 

IX.  Ang darating na Kaharian: 24: 1- 25: 46

            A.  Ang pagkawasak ng templo: 24: 1-2

            B.  Mga tanda ng wakas: 24: 3- 14

            C.  Panahon ng kapighatian: 24: 15-22

            D.  Ang pagbabalik ni Jesus: 24: 23-31

            E.  Talinhaga ng puno ng igos: 24: 32-35

            F.  Ang araw ng Panginoon: 24: 36-41

            G.  Ang utos upang magbantay: 24: 42-51

            H.  Mga talinhaga tungkol sa pagwawakas ng panahon: 25: 1-46

                        1. Ang sampung dalaga: 25: 1-13

                        2. Ang mga talento: 25: 14-30

                        3. Ang mga tupa at mga kambing: 25: 31-46

 

X.  Mga pangyayari bago ipako si Jesus sa krus: 26: 1 – 27: 31

            A.  Pahayag ng nalalapit na kamatayan: 26: 1-2

            B.  Ang planong patayin si Jesus: 26: 3-5

            C.  Pagbubuhos ng pabango bilang paghahanda sa Kanyang libing: 26: 6-13

            D.  Nakipagkasundo si Judas na ipagbili si Jesus: 26: 14-16

            E.  Ang Huling Hapunan: 26: 17-29

                        1. Paghahanda sa Paskua: 26: 17- 19

                        2. Ang Huling Hapunan: 26: 20-29

                        3. Ang babala ni Jesus at ang pagyayabang ni Pedro: 26: 30-35

            F. Getsemani: 26: 36- 46

            G. Ang pagkakanulo at ang paghuli: 26: 47-56

            H. Ang mga paglilitis kay Jesus: 26: 57 – 27: 26

 

 

Ika-Walo: Ang Kamatayan At Pagtatagumpay Ng Hari

27: 27 – 28: 20

 

I.  Ang pagpako sa krus at ang paglilibing: 27: 27-66

            A.  Ang pagtuya ng mga sundalo: 27: 27- 31

            B.  Ang daan patungo sa Kalbaryo: 27: 32

            C.  Ang kamatayan sa Kalbaryo: 27: 33-50

            D.  Mahimalang mga pangyayari: 27: 51-54

            E.  Mga matapat na kababaihan: 27: 55-56

            F.  Ang paglilibing: 27: 57-61

            G.  Ang pagbabantay sa libingan: 27: 62-66

 

II.  Ang pagkabuhay na maguli: 28: 1-15

 

 

III. Ang Dakilang Utos: 28: 16-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-LIMANG KABANATA

 

PINALAYAS SA KAHARIAN

 

 

MGA LAYUNIN:

 

Sa pagtatapos ng kabanatang ito, dapat ay magawa mo ang mga sumusunod:

 

- Isulat ang Susing Talata na kabisado.

- Ipakita ang mga talata sa Biblia na naglilista ng mga kasalanan na pipigil sa iyong   

   pagpasok sa Kaharian ng Diyos.

 - Anu-ano ang mga kasalanan na pumipigil sa iyong pagpasok sa Kaharian ng Diyos?

  -Magbigay ng referensiya sa Biblia na nagpapaliwanag kung paano maaalis ang mga

    kasalanan na pipigil sa iyong pagpasok sa Kaharian.

 

SUSING TALATA:

 

            Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa             Kaharian ng Langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na             nasa             langit. ( Mateo 7: 21 )

 

 

PAMBUNGAD

 

Sa natapos na kabanata ay natutuhan mo ang mga susing espirituwal na nagtuturo sa iyo kung paanong pumasok sa Kaharian ng Diyos. Ang kabanatang ito naman ay nagtuturo ng mga bagay na pipigil sa iyong pagpasok sa Kaharian ng Diyos. Tinutukoy dito ang kahindik-hindik na katotohanang ang ilang mga tao ay palalayasin mula sa Kaharian.

 

 

PINALAYAS  SA KAHARIAN

 

Marami ang nag-aangkin na sila ay bahagi ng Kaharian ng Diyos subalit hindi naman sila taga Langit. Itinuturo ng Biblia na ang Kaharian ay puno ng mabuting binhi, at ang pansirang damo ay mula sa masamang binhi:

 

            At ang bukid ay ang sanglibutan; at ang mabuting binhi, ay ito ang mga anak ng             Kaharian; at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama;….

 

            ….Susuguin ng Anak ng tao ( si Jesus) ang Kanyang mga anghel, at Kanyang             titipunin sa labas ng Kanyang Kaharian ang lahat ng mga bagay na             nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawa ng katampalasanan,

            At sila’y igagatong sa kalan ng apoy; diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng        mga ngipin.

 

            Kung magkagayo’y mangagliliwanang ang mga matuwid na katulad ng araw    sa Kaharian ng kanilang Ama….( Mateo 13: 38-43 )

 

Sa ngayon maraming mga nag-aangkin na sila ay naninirahan sa Kaharian subalit namumuhay pa rin sa kasalanan. Darating ang araw ng paghuhukom kung saan ihihiwalay ng Diyos ang mga ito mula sa tunay na taga Langit. Ang masasama ay palalayasin sa Kaharian ng Diyos.

 

Inihalintulad din ng Biblia ang Kaharian sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakalikom ng maraming uri ng isda:

 

            Tulad din naman ang Kaharian ng Langit sa isang lambat, na inihulog sa dagat, na             nakahuli ng sari-saring isda:

 

            Na, nang mapuno, ay hinila nila sa pampang; at sila’y nagsiupo, at tinipon sa             mga sisidlan ang mabubuti, datapuwat itinapon ang masasama.

 

            Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan: lalabas ang mga     anghel, at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid.

 

            At sila’y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na nga ang pagtangis at ang             pagngangalit ng mga ngipin. ( Mateo 13: 47-50 )

 

Sinasabi ng Biblia na darating ang araw na:

 

            ….Marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kanluran, at magsisiupong             kasama ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, sa Kaharian ng Langit. ( Mateo 8: 11 )

 

Subalit nagbabala si Jesus na:

 

            Diyan na nga ang pagtangis, at ang pagngangalit ng mga ngipin, kung             mangakita ninyo si Abraham, at si Isaac, at si Jacob, at ang lahat ng mga             propeta sa Kaharian ng Diyos, at kayo’y palabasin. ( Lucas 13: 28 )

 

Bago itinatag sa huling pagkakataon ang Kaharian, haharap sa paghuhukom ng Diyos ang lahat ng tao, sila na nadatnang buhay ni Jesus at sila na nangamatay na:

 

            Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos, at ni Cristo Jesus, na Siyang             huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng Kanyang             pagpapakita at sa Kanyang Kaharian. ( II Timoteo 4: 1 )

 

Sa huling paghuhukom magkakaroon ng paghahati ang lahat ng tao. Ang iba ay papapasukin sa Kaharian at ang iba ay itataboy:

 

            Datapwat pagparito ng Anak ng tao na nasa Kanyang kaluwalhatian, na             kasama Niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo’y luluklok Siya sa             luklukan ng Kanyang kaluwalhatian:

 

            At titipunin sa harap Niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin na             gaya ng pagbubukodbukod ng mga pastor sa mga tupa at sa mga kambing;

 

            At ilalagay Niya ang mga tupa sa Kanyang kanan, datapwat sa kaliiwa ang             mga             kambing.

 

            Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa Kanyang kanan, Magsiparito             kayo, mga pinagpala ng Aking Ama, manahin ninyo ang Kahariang nakahanda sa             inyo buhat nang itatag ang sanglibutan.  ( Mateo 25: 31-34 )

 

 

ANG PAGKAKAROON NG PERMANENTENG TIRAHAN

 

Sapagkat ipinakita ng Biblia na ang iba ay palalayasin sa Kaharian, mahalagang maunawaan mo kung paanong magkakaroon ng permanenteng tirahan sa Kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus:

 

            Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa             Kaharian ng Langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na             nasa             Langit. ( Mateo 7: 21 )

 

Ang pagkilala na si Jesus ay Panginoon ay hindi sapat para manatili kang permanente sa Kaharian ng Diyos. Hindi sapat ang pangako sa bibig lamang ayon kay Jesus. Dapat mong sundin ang kalooban ng Ama.

 

Kalooban ng Diyos na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan at tumanggap kay Jesucristo bilang iyong Tagapagligtas.

 

            Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa Kanyang pangako, na gaya    ng             pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi Niya             ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. ( II Pedro 3: 9 )

 

Matapos mong tanggapin si Jesus na Tagapagligtas, dapat mong sundin ang kalooban ng Panginoon. Dapat kang mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Kaharian na iyong pinasukan. Ang mga prinsipyong ito ay ipaliliwanag pa sa kursong ito.

 

Ang pagtira sa Kaharian ng Diyos ay higit pa sa pangakong pasalita. Nangangailangan ito ng pagbabago sa iyong pag-iisip at gawa. Dapat ay magkaroon ka ng bagong uri ng pamumuhay na naaayon sa mga prinsipyo ng Kaharian ng Diyos.

 

Ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay binigyang diin sa pamamagitan ng isang kuwento ni Jesus sa Mateo 21: 28-32. Basahin mo ang kuwentong ito sa iyong Biblia. Ipinakikita na ang personal na pagtugon sa Evenghelio ay kinakailangan. Ang pangako sa salita ay hindi sapat. Dapat kang gumawa ng desisyon.

 

 

MGA KASALANANG PUMIPIGIL SA PAGPASOK SA KAHARIAN

 

Ang kasalanan ay pumipigil sa pagpasok sa Kaharian ng Diyos. Ang kasalanan ay pagsuway sa kautusan ng Diyos:

 

            Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa             kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. ( I Juan 3: 4 )

 

Maraming kasalanan ang binbanggit sa Bagong Tipan. May kumpletong listahan ng mga kasalanang ito sa isang kurso ng Harvestime International Institute na may pamagat na Mga Pundasyon Ng Pananampalataya.

 

Dalawang bahagi ng Biblia ang nagsasabi ng mga kasalanang pumipigil sa pagpasok sa Kaharian ng Diyos:

 

            O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng             Kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga             mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae,             ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalake,

 

            Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng                           Kaharian ng Diyos. ( I Corinto 6: 9- 10 )

 

            At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid,             karumihan, kalibugan,

 

            Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo,             mga             paninibugho,mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi,             mga hidwang pananampalataya,

 

            Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad             nito;             tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa        aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga     bagay ay hindi magsisipagmana ng Kaharian ng             Diyos. ( Galacia 5: 19-21 )

 

Ang ibang kasalanan ay nakalista sa dalawang sitas ng Kasulatang ito, at bawat sitas ay naglalaman ng mga kasalanang hindi nakalista sa isang referennsiya. Ang mga sumusunod na mga kasalanan ay nabanggit sa Corinto at sa Galacia:

 

 

 

KALIKUAN:

 

Sa unang listahan sa aklat ng Corinto ang talata ay nagsasabi ng ang mga liko ay hindi magmamana ng Kaharian ng Diyos. Inulit ito sa Galacia. Tinawag ito sa Galacia na “karumihan” na ang ibig sabihin ay imoral.

 

May mga sistema sa ibang bansa kung paanong ang pag-aari ng isang taong namatay ay maililipat sa iba. Ang mga taong pagbibigyan nito ay tinatawag na tagapagmana. Kung ikaw ay tagapagmana ng isang bagay, ibig sabihin nito ay sa iyo mapupunta ang bagay na ito. Subalit bago mo matanggap ito, kailangang matupad mo ang mga hinihiling ng batas patungkol dito. Ikaw ay dapat tunay na tagapagmana ayon sa batas ng bansang yaon.

 

Ikaw ay tagapagmana ng Kaharian ng Diyos. Ginawa kang tagapagmana ni Jesus nang Siya’y namatay sa krus. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan para sa iyong kasalanan, makapapasok ka sa Kaharian ng Diyos. Subalit para ikaw ay maging tunay na tagapagmana, dapat ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan sa nakaraan, magtiwala ka kay Jesus na babaguhin Niya ang iyong pamumuhay, pag-iisip, mga kilos at gawa, at magpasimulang mamuhay ng banal. Ito ang mga hinihiling ng Banal na Kasulatan.

 

Ang kahulugan ng salitang “ matuwid” ay makatarungan, wasto, at banal. Ibig sabihin nito ay ang buhay mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos ayon sa Kanyang Salita na may kabanalan sa pag-iisip, salita, at gawa.

 

Ang katuwiran ay hindi makakamtan sa pagsunod sa kahit anong batas. Makakamtan lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang taong nagtitiwala kay Jesus ay “nagiging matuwid sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos” sa kanya. Siya ay nagiging tulad ng ninanais ng Diyos na hindi niya kayang abutin sa sarili niyang pagsisikap:

 

            Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa             atin;             upang tayo’y maging sa Kaniya’y katuwiran ng Diyos. (II Corinto 5:21)

 

Ang mga eskriba at Fariseo, mga pinuno ng relihiyon sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, ay nagsumikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tradisyon ng relihiyon. Subalit nagbabala si Jesus:

 

            ….Kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at         mga             Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa Kaharian ng        Langit. ( Mateo 5: 20 )

 

Sinabi ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon:

 

            …Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw!             Sapagkat             sinasarhan ninyo ang Kaharian ng Langit laban sa mga tao; sapagkat kayo’y hindi             na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok.         ( Mateo 23: 13 )

Sinuman ang umaasa sa relihiyon, mga tradisyon, at mga batas upang makaabot sa katuwiran ay tulad ng mga eskriba at mga Fariseo. Ang mga ito ay hindi tunay na katuwiran. Panlabas na pagsunod lamang sa mga batas ang ginagawa nila imbes na panloob na pagbabago ng puso. Kung sila ay nagtuturo na ang pagsunod sa mga tradisyon ang pagkamit ng katuwiran, sa gayo’y sila ang pumipigil na makapasok ang iba sa Kaharian.

 

Ang mga salitang “ kalikuan” at “karumihan” ay sumasakop sa lahat ng kasalanan. Bagama’t lahat ng kasalanan na nakalista sa Salita ng Diyos ay hindi nabanggit sa aklat ng Galacia at Corinto, itong dalawang salitang ito ay sakop ang lahat ng kasalanan. Sinuman ang namumuhay sa kasalanan ay hindi makakapasok sa Kaharian.

 

Pansinin na ang sitas sa Corinto ay nagbabala na “ huwag kang magpadaya.” Kung maniwala ka na maaari kang mamuhay ayon sa nais mo at makapasok ka sa Kaharian ng Diyos, ito ay isang pangdaraya at kasinungalingan ni Satanas. 

 

 NAKIKIAPID:

 

Ang pakikiapid ay pakikipagtalik ng dalawang tao na hindi kasal. Kasama na rito ang pangangalunya, na pakikipagtalik ng taong may asawa sa isang hindi niya asawa.

 

Kasama rin dito ang pakikipagtalik ng dalawang magkatulad ang kasarian at pakikipagtalik sa malapit na kamag-anak.

 

MANANAMBA SA DIOSDIOSAN:

 

Ito ay pagsamba sa mga diosdiosan. Hindi lamang ito pagsamba sa mga imahen na yari sa bato, kahoy, o mahahalagang hiyas. Ang idolo ay anumang bagay na mas mahalaga sa atin kaysa Diyos.

 

Ang mga mananamba sa diosdiosan ay yaong sumasamba sa mga imagen o anumang bagay liban sa tunay na Diyos. Ang pagsamba sa diosdiosan ay ang hindi pagkilala sa wastong dako ng Diyos sa iyong buhay.

 

MANGANGALUNYA:

 

Ang pangangalunya ay pakikipagtalik ng taong may asawa sa hindi niya asawa.

 

MANLALASING:

 

Sa aklat ng Galacia ang kasalanang ito ay tinawag na paglalasing. Apectado ang pag-iisip at pisikal na kalagayan ng isang taong umiinom ng mga matatapang na inumin, kadalasa’y may alkohol.

 

 

 

 

NAKIKIAPID SA KAPWA LALAKE:

 

Hindi lamang ito patungkol sa lalake na nakikipagtalik sa kapwa lalake, kundi pati sila na gumagawa ng imoral na kasalanan sa laman.

 

INAABUSO ANG KANILANG SARILI SA IBA:

 

Ang kahulugan ng abuso ay pagsasamantala. Ang mga taong “inaabuso ang kanilang sarili sa iba” ay nakikipagtalik sa maling paraan o sa hindi nila asawa. Dahil dito, inaabuso nila ang kanilang katawan.

 

MGA MAGNANAKAW:

 

Ito ang mga taong nagnanakaw. Kinukuha nila ang mga gamit ng iba nang walang pahintulot o hindi alam ng may-ari. Sila ay tinatawag rin na kawatan.

 

MGA SAKIM:

 

Kapag ikaw ay nagnasa ng isang bagay, na gusto mong kunin ang pag-aari ng iba, ito ay kasakiman at pag-iimbot. Maaari mong nasain ang salapi, pag-aari, posisyon, o kapangyarihan ng iba. Maaari mo ring nasain ang asawa ng iba.

 

MGA MANLULUPIG:

 

Ang panlulupig ay ang pagkuha ng isang bagay sa pamamagitan ng puwersa, o pilitin ang iba na mapasa iyo ang isang bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan mo sa kanila.

 

MAPAGTUNGAYAW:

 

Ang taong mapagtungayaw ay nagsasalita ng masama laban sa iba, o sumasagot sa kausap sa isang hindi maayos na paraan.

 

 

Ang sumusunod na mga kasalanan ay matatagpuan lamang sa aklat ng Galacia: 

 

KALIBUGAN:

 

Ang kalibugan ay kasalanan ng damdaming makalaman, malaswa, marumi, at kahiya-hiyang asal.

 

PANGKUKULAM:

 

Ang kasalanang ito ay ginagawa ng mga mangkukulam, mga magikero, astrologo, voodoo, paggamit ng mga bulong at orasyon, at mga gamot na panggayuma. Kasama rito ang lahat ng mga gawain at pagsamba kay Satanas.

 

PAGTATANIM O PAGKAMUHI:

 

Ang pagkamuhi ay ang kabaliktaran ng pagibig. Ito ay masidhing pagkagalit sa isang tao.

 

PAGTATALO:

 

Ito ay kasalanan ng pag-aaway, hindi pagkakasundo, at paghihiwalay ng damdamin.

 

PANINIBUGHO:

 

Ang paninibugho ay isang pagnanais na tularan ang iba upang sila ay makapantay o mahigtan. Ito ay isang espiritu ng kompetensiya at isang uri ng pagseselos.

 

PAG-AALITAN:

 

Matinding galit na nagdudulot ng karahasan.

 

PAGKAKAMPI-KAMPI:

 

Pag-aaway, pakikipagtunggali, o alitan.

 

PAGKAKABAHA-BAHAGI:

 

Nagsusulsol upang magkaroon ng kaguluhan, pagkakahati ng damdamin,  at ligalig.

 

HIDWANG PANANAMPALATAYA:

 

Ito ay mga paniniwala na kontra sa Salita ng Diyos. Ito ay mga pansariling opinion na lihis at nagbubunga ng pagkakabaha-bahagi sa Iglesia.

 

KAPANAGHILIAN:

 

Ito ay pagseselos dahil sa tagumpay ng iba; pagdaramdam dahil sa pinansyal, espirituwal, o materyal na pagpapala na wala sa kanya.

 

PUMAPATAY:

 

Ito ay pinagplanuhang pagkitil ng buhay ng kapwa at sinadya. Hindi kasali rito ang pagtatanggol sa sarili o nakapatay dahil sa aksident.

 

KALAYAWAN:

 

Mahilig sa mga makamundong pamumuhay; maingay, malikot, at maharot.

 

 

 

DI  PINAYAGANG MAKAPASOK

 

Dagdag sa listahan ng mga kasalanang tinukoy na, may ilan pang mga bagay na binanggit sa Biblia na nagiging dahilan ng hindi pagkapasok sa Kaharian:

 

ANG LAMAN AT ANG DUGO:

 

Nagbabala si Pablo:

 

            Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi             makapagmamana ng Kaharian ng Diyos; ni ang kasiraan ay magmamana ng        walang kasiraan. ( I Corinto 15: 50 )

 

Ito ay nagbabalik doon sa mga susi sa Kaharian na tinalakay sa nagdaang kabanata. Ang Kaharian ng Diyos ay isang espirituwal na Kaharian. Hindi ka maaaring pumasok doon sa iyong lupang katawan. Tulad ng sinabi sa nagdaang kabanata, ikaw ay dapat gumawa ng pagpapasiya na pumasok sa Kaharian sa pamamagitan ng pangalawang kapanganakan:

 

            Sumagot si Jesus at sa kanya’y sinabi, Katotohan, katotohanang sinasabi ko             sa iyo,             Maliban na ang tao’y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng             Kaharian ng Diyos.

 

            … Maliban na ang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya             makapapasok sa Kaharian ng Diyos. ( Juan 3: 3 at 5 )

 

            Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa             Kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at Tagapagligtas na si             Jesuscristo.  ( II Pedro 1: 11 )

 

KULANG SA PANANAMPALATAYANG TULAD SA MALIIT NA BATA:

 

Sinabi ni Jesus:

 

            Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo’y magsipanumbalik, at             maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa             Kaharian ng Langit.  ( Mateo 18: 3 )

 

            Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinomang hindi tumanggap ng             Kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa             anomang paraan. ( Marcos 10: 15 )

 

Mahalaga na matulad sa isang maliit na bata upang makapasok sa Kaharian ng Diyos. Hindi ang ibig sabihin nito ay kikilos ka at mag-iisip na parang bata, kung paanong ang kapanganakang muli ay hindi nangangahulugang ikaw ay papasok na muli sa bahay-bata ng iyong ina. Ang kahulugan nito ay papasok ka sa Kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya tulad ng maliit na bata. Kung hindi ganoon, ay hindi ka makakapasok sa Kaharian.

MGA KAYAMANAN:

 

Sa isang pagtitipon sa ministeryo ni Jesus dito sa lupa, may isang pinuno na nagsabi sa Kanya na nais niyang sumunod kay Jesus bilang isang alagad. ( Basahin mo ang kuwentong ito sa Lucas 18: 18-25 ). Ang pinunong ito ay matuwid, subalit sinabi ni Jesus…

 

            Isang bagay pa ang kulang sa iyo: ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik,             at             ipamahagi mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit: at             pumarito ka, sumunod ka sa akin.

 

            Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya’y namanglaw na lubha;             sapagkat siya’y totoong mayaman. ( Lucas 18: 22- 23 )

 

Pinili ng mayamang pinuno na hindi sumunod kay Jesus sapagkat mas mahalaga sa kanya ang kanyang kayamanan kaysa sa Panginoon…

 

            At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, Pagkahiraphirap na makapasok sa             Kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan! ( Lucas 18: 24 )

 

            At lumingap sa Jesus sa palibotlibot, at sinabi sa Kanyang mga alagad, Kay             hirap             na magsipasok as Kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan!

 

            At nangagtaka ang mga alagad sa Kaniyang mga salita. Datapuwat si Jesus ay             muling sumagot at nagsabi sa kanila, Mga anak, kay hirap na magsipasok sa             Kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan!

 

            Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kay sa        isang             mayaman ang pumasok sa Kaharian ng Diyos. ( Marcos 10:  23- 25 )

 

Hindi ibig sabihin ni Jesus na ang kayamanan ang pipigil sa pagpasok ng tao sa Kaharian. Ang pagibig sa kayamanan ang makakapigil sa pagpasok ng tao sa Kaharian sapagkat…

 

            …ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng  kasamaan…

            ( I Timoteo 6: 10 )

 

Kung ang kayamanan ay mas mahalaga pa kaysa pagsunod kay Jesus, ito ang pumipigil sa atin sa pagpasok sa Kaharian.

 

 

ANG LUNAS SA KASALANAN

 

Kung ikaw ay nagkasala, isa lamang ang lunas nito: Kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang sabi ni Pablo:

 

            At ganyan ang mga ilan sa inyo: ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring-ganap na kayo sa Pangalan ng Panginoong             Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Diyos. ( I Corinto 6: 11 )

 

Kahit ano ang nagawa mo sa nakaraan, kahit ano ang ginagawa mo sa ngayon, ikaw ay patatawarin:

           

            Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating    sarili,             at ang katotohanan ay wala sa atin.

 

            Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na             tayo’y             patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.

             ( I Juan 1: 8 - 9 )

 

Kung ikaw ay nilinis mula sa lahat ng kalikuan, ikaw ay pinatawad na sa lahat ng kasalanan na pumipigil sa pagpasok sa Kaharian ng Diyos.

 

 

DUKITIN MO:

 

Buksan mo ang iyong Biblia sa Marcos 9: 43-48. Itinuturo ni Jesus dito na kung ang iyong kamay o paa ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito.Ang sabi pa Niya, kung ang iyong mata ay makapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito.

           

            At kung ang mata mo’y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo: mabuti pa             sa iyo             ang pumasok sa Kaharian ng Diyos na may isang mata, kay sa may dalawang mata    kang mabulid sa impierno. ( Marcos 9: 47 )

 

Ang ibig sabihin ni Jesus ay alisin mo sa iyong buhay ang anumang bagay na magiging sanhi ng iyong pagkakasala. Kahit na ito ay napakahalaga sa iyo, kailangan itong alisin. Ginamit Niya ang halimbawa ng kamay, paa, at mata. Sa natural, ang mga ito ay mahahalagang bahagi ng katawan. Subalit sabi ni Jesus, kung ito ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, mas mabuti pang tanggalin ito kaysa maging sagabal sa iyong pagpasok sa Kaharian.

 

Walang anuman… kasalanan, kalayawan, o pag-aari na hindi sulit iwaksi upang ikaw ay huwag mapalayas sa Kaharian.

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING  PAGSUSULIT

 

1.  Isulat ang Susing Talata na kabisado.

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2.  Maglista ng dalawang tiyak na mga kasalanan na pipigil sa iyong pagpasok sa             Kaharian ng Diyos.

 

_________________________________  at  ___________________________________

 

3.  Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Kung ang pangungusap ay totoo, isulat ang T sa puwang sa unahan nito. Kung ito ay mali, isulat ang M sa puwang sa unahan nito.

 

a._____ Kung ikaw ay mayaman, hindi ka maaaring pumasok sa Kaharian ng Diyos.

 

b._____ Ang laman at dugo ay hindi magmamana ng Kaharian ng Diyos.

 

c._____ Sinabi ni Jesus na dapat mong alisin ang anumang bagay na maaaring pumigil sa                          iyong pagpasok sa Kaharian.

 

d._____ Sinabi ni Jesus na ikaw ay dapat maging tulad ng isang batang maliit upang                                         ikaw ay makapasok sa Kaharian ng Diyos.

e.______ Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang iyong Tagapagligtas upang                                          ikaw ay makapasok sa Kaharian ng Diyos.

 

f.______ Ang dapat mo lang sabihin ay “ Si Jesus ay Diyos” at ikaw ay siguradong

                makakapasok sa Kaharian ng Diyos.

 

g.______Magkakaroon ng paghuhukom sa huling araw at ang ibang tao ay palalayasin

               mula sa Kaharian.

 

4.  Magbigay ng sitas sa Biblia na nagpapaliwanag kung paano maaalis ang kasalanan na                 pumipigil sa iyong pagpasok sa Kaharian ng Diyos.

 

5.  Basahin ang listahan ng mga kasalanan na pumipigil sa iyong pagpasok sa Kaharian sa Unang Hanay. Pagkatapos ay basahin ang mga katuturan nito sa Pangalawang Hanay. Isulat ang bilang ng tamang katuturan sa puwang sa harap ng kasalanang tinutukoy. Sundin ang sampol sa unang bilang.

 

Unang Hanay                                                    Pangalawang Hanay

 

  2  a. Kalikuan                                  1. Makamundong pamumuhay; maharot at maingay.

___b. Nakikiapid                              2. Sakop dito ang lahat ng kasalanan.

___c. Mananamba sa

          diosdiosan                               3. Nagseselos sa tagumpay ng iba.

___d. Mangangalunya                      4. Kitlin ang buhay ng iba.

___e. Manlalasing                            5. Pagtatalik ng dalawang hindi mag-asawa.

___f. Nakikiapid sa

          kapwa lalake                          6. Naapektuhan ng inuming may alkohol.

___g. Inaabuso ang sarili                 7. Mga taong kumukuha ng gamit ng iba.

___h. Mga magnanakaw                  8. Magsalita ng masama patungkol sa iba.

___i. Sakim                                      9. Sumasamba sa mga diosdiosan.

___j. Manlulupig                            10. Lalakeng nagpaparaos ng kalibugan.

___k  Mapagtungayaw                   11. Nakikipagtalik sa hindi niya asawa.

___l. Kalibugan                              12. Inaabuso ang sariling katawan.

___m.Pangkukulam                        13. Nagnanasang mapasakanya ang pag-aari ng iba.

___n. Mapagtanim                          14. Pagkuha ng isang bagay na may puwersa.

___o. Pagtatalo                               15. Makasalanang damdamin at magaspang na ugali.

___p. Paninibugho                          16. Matinding galit.

___q. Pag-aalitan                            17. Mga paniniwalang salungat sa Salita ng Diyos.

___r. Pagkakampi-kampi                18. Pagkamuhi.

___s. Pagkakabaha-bahagi             19. Alitan, hidwaan.

___t. Hidwang

          pananampalataya              20. Pagnanais na gayahin ang iba upang sila’y mahigtan.

___u. Kapanaghilian                  21. Magbangay, mag-away.

___v. Pumapatay                       22. Panunulsol upang magkaroon ng kaguluhan at ligalig.

___w.Kalayawan                       23. Nangkukulam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ( Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa dulo ng manwal na ito.)

 

 

PARA  SA  DAGDAG  NA  PAG-AARAL

 

 

Pag-aralan ang mga referensiya tungkol sa Kaharian ng Diyos at ibigay ang buod ng mga prinsipyo ng Kaharian ayon sa aklat ni Marcos:

 

 

Marcos:

 

 

1: 14- 15

 

 

3: 24

 

 

4: 11, 26, 30

________________________________________

9: 1, 47

 

 

10: 14-15, 23-25

________________________________________

11: 9-10

 

 

13. 8

________________________________________

14: 25

________________________________________

 

15: 43

________________________________________

 

 

 

 

 

IKA-ANIM NA KABANATA

 

MGA HUWARAN AT MGA PRINSIPYO:

ISANG  PANIMULA

 

 

MGA LAYUNIN:

 

Sa pagtatapos ng kabanatang ito, dapat ay magawa mo ang mga sumusunod:

 

- Isulat ang susing talata na kabisado.

- Ibigay ang katuturan ng salitang “ huwaran.”

- Ibigay ang katuturan ng salitang “ prinsipyo.”

- Ipaliwanang ang ibig sabihin ng “Huwaran ng Biblia.”

- Ipaliwanag ang ibig sabihin ng “ Prinsipyo ng Biblia.”

- Ipaliwanang ang kahulugan ng “ Mga huwaran at prinsipyo ng Kaharian.”

 

SUSING TALATA:

 

            Lahat ng ito’y, sabi ni David, aking malaman sa sulat na mula sa kamay ng             Panginoon, sa makatuwid baga’y lahat ng gawain sa anyong ito.

            ( I Cronica 28: 19 )

 

 

PAMBUNGAD

 

Sa nakaraang kabanata ay napag-aralan mo ang mga susing espirituwal na magpapapasok sa iyo sa Kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay titira sa Kaharian ng Diyos dapat mong malaman ang mga huwaran at prinsipyo sa pamumuhay sa Kaharian. Katulad ito ng pag-aaral ng pamumuhay sa isang bagong bansang iyong nilipatan.

 

Sa Biblia nasusulat ang mga huwaran at prinsipyo na sinusunod sa Kaharian ng Diyos. Bago mo pag-aralan ang mga prinsipyong ito sa mga sumusunod na kabanata, kailangang matutuhan mo muna ang kahalagahan nito.

 

 

MGA HUWARAN AT MGA PRINSIPYO

 

Ang huwaran ay modelo ng isang bagay na ginawa upang gayahin. Halimbawa, sa Kanluran ang mga damit ay nililikha mula sa mga padron. Ang padron ay inilalagay sa ibabaw ng tela at ang tela ay ginugupit ayon dito. Maraming damit ang nagagawa mula sa isang padron, at silang lahat ay pare-pareho sapagkat ang mga ito ay galing sa isang huwaran.

Ang prinsipyo ay isang katotohanan, pamamaraan, o batas na pinagbabatayan ng gagawin. Ito ay pangkalahatang katotohanan na may mga kaagapay na maliliit na katotohanan. Ang mababang katotohanan ay kaugnay ng pangkalahatang katotohanan. Halimbawa, ang pangunahing prinsipyo ng konstitusyon ng Estados Unidos ay ang kalayaang magpahayag ng damdamin. Ang mababang katotohanan noon ay ang karapatang sumulat at magsalita nang malaya, magtipuntipon, at magpahayag ng mga paniniwala.

 

 

MGA HUWARAN AT MGA PRINSIPYO MULA SA BIBLIA

 

Ang huwaran ng Biblia ay isang espirituwal na modelo na ibinigay sa Kasulatan upang gayahin. Halimbawa, ang buhay ni Jesucristo ay ibinigay bilang isang huwaran o modelo para sundin ng mga mananampalataya.

 

Ang prinsipyo ng Biblia ay isang espirituwal na katotohanan na itinuturo sa Banal na Kasulatan. Ang mga prinsipyong ito ay may mga dagdag na mas mabababang prinsipyo na maaaring gamitin sa iba’t-ibang mga pagkakataon. Halimbawa, isang prinsipyong itinuro ni Jesus ay “Magbigay ka at ikaw ay tatanggap.” Ang mababang katotohanang napapaloob dito ay pagbibigay ng salapi, mga bagay na material, pagkakaibigan, atbp. Sa bawat isa nitong halimbawa, may espirituwal na pakinabang kang tatanggapin dahil sa iyong pagiging mapagbibigay.

 

 

ANG KAHALAGAHAN NG MGA HUWARAN AT MGA PRINSIPYO

 

Basahin mo ang Ezekiel 43: 7-12. Ang bahaging ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga huwaran at mga prinsipyo. Nagtatag ang Diyos ng mga tiyak na huwaran upang sundin ng bansang Israel. Kasama rito ang espirituwal na huwaran ng pag-uugali at mga padron para sa bahay sambahan.

 

Subalit nagtayo ang Israel ng sarili nilang huwaran. Yaon ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin Niyang “nagtayo sila ng sarili nilang pintuan sa tabi ng pintuan Ko” at “ng sarili nilang mga poste sa tabi ng Aking poste.” Sapagkat gumawa ng sariling padron o huwaran ang Israel, nagtayo sila ng pader na naghiwalay sa kanila at sa Diyos. Ito ang nagpatigil ng pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Hindi na naging katanggap-tanggap ang kanilang pagsamba sa harap ng Diyos.

 

Pinagsabihan sila ni Ezekiel na isukat nila ang padron ng kanilang buhay  ayon sa huwaran ng Diyos:

 

            Ikaw, anak ng tao, ituro mo ang buhay sa sangbahayan ni Israel, upang sila’y             mangapahiya sa kanilang mga kasamaan; at sukatin nila ang anyo. ( Ezekiel 43: 10 )

 

Kung ang mga tao ang magtatakda ng huwaran ng kanilang pag-uugali, sa kanilang sariling denominasyon, relihiyon, o cultura, gumagawa sila ng maling pamantayan ng pagsukat. Magtuturo sila na ito’y tulad ng doctrina ng Biblia subalit ito’y mga utos lamang ng tao.

Ganito ang sabi ni Jesus patungkol sa mga taong ganyan:

 

            Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng             kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. ( Mateo 15: 9 )

 

Mahalagang maunawaan mo ang mga huwaran at mga prinsipyo ng Biblia sapagkat kung hindi ay magiging walang kabuluhan lamang ang iyong pagsamba sa Diyos.

 

Maraming mga pamantayan ng pagsukat ang sanglibutan. At ito madalas ang ginagawang pamantayan ng mga tao. Ang sukatan ng tao ang ginagamit ng mga tao imbes na ang sukatan ng Diyos. Ayon sa sulat ni Apostle Pablo:

 

            Sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga     ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanlang sarili: ngunit sila na sinusukat ang             kanilang sarili sa kanila rin, at kanilang itinutulad ang kanilang sarili sa kanila rin             ay mga walang unawa. ( II Corinto 10: 12 )

 

Nang bigyan si Moises ng tagubilin sa pagtatayo ng Tabernakulo, siya ay binigyan ng utos na sundin ito nang mahigpit ayon sa padron na ibinigay ng Diyos:

 

            Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng Tabernakulo at sa anyo                 ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin.

 

            At ingatan mo, na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita ko sa        iyo sa             bundok. ( Exodo 25: 9, 40 )

 

            … gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit ng gawin   niya             ang Tabernakulo: sapagkat sinabi Niya, Ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng             bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. ( Hebreo 8: 5 )

 

Maingat si David sa pagsunod sa padron ng Diyos nang inihanda niya ang pagtatayo ng templo:

 

            Lahat ng ito’y, sabi ni David, aking naalaman sa sulat na mula sa kamay ng             Panginoon, samakatuwid baga’y lahat ng gawain sa anyong ito. ( I Cronica 28: 19 )

 

Ang mga taong ito’y maingat sa pagsunod sa padron ng Diyos sa pisikal na sanglibutan. Lalo na tayong dapat maging maingat sa pagsunod sa mga espirituwal na padron at prinsipyo na nasa Biblia.

 

 

MGA HALIMBAWA NG MGA HUWARAN SA BIBLIA

 

Si Jesus ang dakilang halimbawa kung saan natin dapat itulad ang ating buhay:

 

            Sapagkat kayo’y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon    sa ginawa ko sa inyo. ( Juan 13: 15 )

 

Ang mga buhay ng lalake at babae ng Diyos ay nasulat sa Biblia upang maging halimbawa na ating sundin:

 

            Ang mga bagay na ito nga’y pawang mga naging halimbawa sa atin…

            ( I Corinto 10: 6 )

 

            Ang mga bagay na ito nga’y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at             pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin…( I Corinto 10 : 11 )

 

Ang mga natalang mga bansa sa Biblia ay nagbibigay ng positibong halimbawa para sundin ng ibang bansa, at negatibong halimbawa upang iwasan:

 

            At pinarusahan Niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra na             pinapaging abo, nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na             masama. 

            ( II Pedro 2: 6 )

 

Ang mga pinunong Kristiyano ay dapat maging mabuting halimbawa sa kanilang mga tagasunod:

 

            Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng             pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng             Diyos; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-            iisip;

 

            Ni hindi rin naman ang gaya na kayo’y may pagkapanginoon sa             pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo’y maging mga uliran   ng kawan. ( I Pedro 5: 2 -3)

 

Isinulat ni Apostol Pablo ang ganito:

 

            Mga kapatid, kayo’y mangagkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang      mga             nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin.  (Filipos 3: 17)

 

            Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay             mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan.

            ( II Tesalonica 3: 9 )

 

Ang mga mananampalataya ay dapat maging mga espirituwal na huwaran din. Dapat sila ay maging magagandang halimbawa para sundin ng iba:

 

            Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng        mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa             pananampalataya, sa kalinisan. ( I Timoteo 4: 12 )

 

            Anupa’t kayo’y naging uliran ng lahat ng nangananampalatayang  nangasa             Macedonia at nangasa Acaya. ( I Tesalonica 1: 7 )

            Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kung ikaw ay isang uliran sa mabubuting             gawa…. ( Tito 2: 7 )

 

Kung ikaw ay magbibigay ng positibong espirituwal na halimbawa sa iba, dapat ay maunawaan mo ang mga prinsipyo ng Biblia at sundin mo ito sa iyong buhay.

 

 

MGA HALIMBAWA NG MGA PRINSIPYO NG BIBLIA

 

Sa Hebreo 5: 12 binabanggit ni Pablo ang “ mga unang simulain ng mga aral ng Diyos.” Sa Hebreo 6: 1-3 nilista niya ang mga prinsipyong ito. Dahil sa kanilang kahalagahan, nag-ukol ang Harvestime International Institute ng isang buong kurso, “ Mga Saligan ng Pananampalataya,” sa mga prinsipyong ito.

 

Minumungkahi namin na kunin mo ang kursong ito, “ Mga Saligan ng Pananampalataya,” kaagapay ng kursong ito. Dito ipinaliliwannag nang husto ang kahalagahan ng mga unang prinsipyo ng Biblia. Ang mga prinsipyong ito ang nagbibigay ng saligang espirituwal upang maging bahagi ng iyong buhay ang mga huwaran at prinsipyo ng Kaharian.

 

 

MGA HUWARAN AT MGA PRINSIPYO NG KAHARIAN

 

Sa mga sumusunod na kabanata matututuhan mo ang mga huwaran at mga prinsipyo na sinusunod sa pamumuhay sa Kaharian ng Diyos sa pag-aaral mo ng “Kultura ng Kaharian.”

 

Ang mga huwaran at mga prinsipyong ito ay iba kay sa mga pamantayan ng sanglibutan at sa mga huwaran at prinsipyo ng mga kaharian ng mundong ito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

 

1.  Isulat ang Susing Talata na kabisado.

 

________________________________________

________________________________________

2.  Isulat ang katuturan ng salitang “ huwaran.”

 

 

________________________________________

3.  Isulat ang katuturan ng salitang “ prinsipyo.”

 

________________________________________

________________________________________

4.  Ano ang ibig sabihin ng “ huwaran ng Biblia?”

 

________________________________________

 

5.  Ano ang ibig sabihin ng “ prinsipyo ng Biblia?”

 

________________________________________6. Ano ang ibig sabihin ng “ mga huwaran at prinsipyo ng pamumuhay sa kaharian ng Diyos?”

 

________________________________________

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ang mga sagot sa pagsusulit ay nakatala sa pagtatapos ng huling kabanata sa manwal na ito.)

PARA  SA  DAGDAG  NA  PAG-AARAL

 

Sa mga sumusunod na kabanata ay pag-aaralan mo ang mga unang prinsipyo na sinusunod sa pamumuhay sa Kaharian ng Diyos. Ang mga prinsipyong ito ay hango sa mga kautusan ni Jesus. Gamitin mo ang balangkas na ito sa pag-aaral ng mga utos.

 

 

MGA UTOS NG HARI

 

 

PAGSISISI:

 

- Magsisi:                                                                               Mateo 4: 17; Apocalipses 2: 5

- Lumapit ka sa Akin:                                                            Mateo 11: 28

- Hanapin ang Diyos, at ang Kanyang katuwiran:                 Mateo 6: 33

- Magpatawad ka kung may laban sa kanino man:                Marcos 11: 25

- Tanggihan ang sarili:                                                           Mateo 16: 24

- Humingi…Humanap…Tumuktok:                                      Mateo 7: 7

-Magpilit pumasok sa makipot na pintuan:                            Lucas 13: 24

 

MANAMPALATAYA:

 

- Manampalataya ka sa Evangelio:                                          

- Magsisampalataya kayo sa Diyos,                                         Marcos 1: 15

  Magsisampalataya din kayo sa Akin:                                    Juan 14: 1

- Manampalataya kayo sa Kanya na sinugo ng Diyos:            Juan 6: 28-29

- Manampalataya kayo sa Akin na Ako’y nasa Ama,

   at ang Ama ay nasa Akin:                                                     Juan 14: 11

- Manampalataya kayo…sa Aking mga gawa:                        Juan 10 : 37-38

- Habang may ilaw, manampalataya sa ilaw:                           Juan 12: 36

- Manampalataya ka na tinanggap mo na:                                Marcos 11: 24

 

ANG  KAPANGANAKANG  MULI:

 

- Ikaw ay dapat ipanganak na muli:                                           Juan 3: 7

- Linisin mo muna ang nasa loob:                                              Mateo 23: 26

- Gawing mabuti ang puno, at ang bunga ay gayon din:            Mateo 12: 33

- Kayo’y manatili sa Akin, at Ako sa inyo:                                Juan 15: 4

- Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili:                                Marcos 9: 50

- Magsigawa kayo…sa pagkaing tumatagal:                              Juan 6: 27

- Magalak kayo, ang inyong pangalan ay nasa Langit:               Lucas 10: 20

 

 

 

 

ANG PAGTANGGAP SA ESPIRITU SANTO:

 

- Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo:                                      Juan 20: 22

- Bayaan muna mapuno ang mga bata:                                      Marcos 7: 27

- Kung sino ang nauuhaw, lumapit sa Akin:                              Juan 7: 37-39

- Sundin ang Aking utos; isang mangaaliw:                              Juan 14: 15-17

- Humingi…nang may pagtitiyaga:                                           Juan 16: 24; Lucas 11: 5-13

- Maghintay…hanggang kayo’y masangkapan

   ng kapangyarihan:                                                                    Lucas 24: 49

- Ang Mangaaliw ang magpapatotoo sa Akin:                            Juan 15: 26-27

 

SUMUSUNOD KAY JESUS:

 

- Sumunod kayo sa Akin:                                                             Juan 12: 26

- Magpabinyag kayo:                                                                    Mateo 3: 13-15; 28: 19

- Gawin niyo ito sa pag-aalala sa Akin:                                        Lucas 22: 17-19

- Dapat din kayong mangaghugasan ng mga paa:                        Juan 13: 14-15

- Kung sinoman ang susunod sa Akin…

   pasanin niya ang kanyang krus:                                                 Lucas 9: 23

- Mag-aral kayo sa Akin:                                                              Mateo 11: 29

- Magpatuloy kayo sa Aking pagibig:                                           Juan 15: 9

 

PANANALANGIN:

 

- Laging manalangin:                                                                    Lucas 21: 36

- Manalangin upang huwag kayong matukso:                              Lucas 22: 40-46

- Dumalangin sa Panginoon ng aanihin

   na magpadala ng mga manggagawa:                                          Lucas 10: 2

- Idalangin niyo sila na lumalait sa inyo:                                       Lucas 6: 28

- Dumalangin sa Ama… sa Pangalan Ko:                                     Mateo 6: 6;

                                                                                                       Juan 16:24-26

- Manalangin kayo sa ganitong paraan:                                         Mateo 6: 9-13

- Kung kayo’y mananalangin, huwag gamitin

   ang walang kabuluhang paulit-ulit:                                            Mateo 6: 7-8

 

PANANAMPALATAYA:

 

- Manampalataya ka sa Diyos:                                                      Marcos 11: 22

- Huwag kang di mapanampalatayahin:                                        Juan 20: 27

- Huwag kayong mapagalinlangan:                                               Lucas 12: 29

- Huwag kayong magintindi sa ikabubuhay:                                 Mateo 6: 25-34

- Huwag magulumihanan ang inyong puso:                                  Juan 14: 1-27

- Magalak kayo:                                                                             Mateo 14: 27

- Huwag kayong matakot:                                                              Marcos 5: 36;

                                                                                                        Lucas 12: 4-7

 

MAGTAPAT HANGGANG KAMATAYAN:

 

- Magtapat ka hanggang kamatayan:                                              Apocalipsis 2: 10

- Panghawakang matibay ang nasa iyo:                                          Apocalipsis 3: 11

- Magalak kung kayo ay inuusig:                                                     Mateo 5: 11-12;

                                                                                                          Lucas 6: 23

- Pag kayo ay inusig dito, magsitakas kayo

   sa susunod na bayan:                                                                     Mateo 10: 23

- Huwag ninyong ikabalisa kung ano ang

   inyong sasabihin:                                                                           Mateo 10: 19

- Huwag kayong mangagbulungbulungan:                                       Juan 6: 41-43

- Tumingala kayo, at itaas ang inyong ulo:                                       Lucas 21: 28

 

IPANGARAL  ANG  EVANGELIO:

 

- Ipangaral ang Evangelio sa lahat ng nilalang:                                 Mateo 10: 7;

                                                                                                            Marcos 16: 15

- Ipangaral sa Ngalan ni Cristo ang pagsisisi:                                    Lucas 24: 46-47

- Magbinyag sa Ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo:                Mateo 28: 19

- Ituro sa kanila…lahat ng iniutos ko sa inyo:                                   Mateo 28: 20

- Ang sinasabi ko sa inyo…ay sabihin ninyo:                                   Mateo 10: 27;

                                                                                                           Marcos 4: 22

- Pakanin ninyo ang aking tupa:                                                        Juan 21: 15-17

- Pagalingin ninyo ang mga maysakit:                                               Mateo 10: 8

 

KASAKIMAN:

 

- Mangag-ingat sa lahat ng kasakiman:                                              Lucas 12: 15

- Huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa:                                        Mateo 6: 19-20

- Magbayad ng ikapo…at huwag pabayaang

   di gawin yaong iba:                                                                         Mateo: 23: 23

- Bigyan ang nanghihingi sa inyo:                                                      Mateo 5: 42

- Ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban:                              Lucas 11: 41

- Pag kayo’y naghanda, tawagin ang mahihirap:                               Lucas 14: 12-13

 

PAGPAPAIMBABAW:

 

- Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo:                                 Lucas 12: 1

- Mangagingat kayo sa mga escriba:                                                     Lucas 20: 46-47

- Huwag tutulad sa kanila:                                                                     Mateo 23: 2-3

- Huwag gawin ang bahay ng aking Ama

   na bahay-kalakal:                                                                                Juan 2: 16

- Huwag magbigay ng limos na pakitang-tao:                                       Mateo 6: 1-4

- Pumasok ka sa silid para manalangin nang lihim:                              Mateo 6: 5-6

- Kung kayo’y magaayuno…huwag mapanglaw

   ang mukha upang ipaalam sa tao na kayo’y nagaayuno:                    Mateo 6: 16-18

KABABAANG –LOOB:

 

- Pasanin ninyo ang Aking pamatok:                                                    Mateo 11: 29

- Huwag mamamanginoon tulad ng mga Gentil:                                  Mateo 20 : 25-26

- Ang pinakadalika ang magiging alipin ng lahat:                                Marcos 10: 43-44

- Huwag kayong patatawag na Rabi:                                                    Mateo 23: 8

- Huwag kayong uupo sa pangulong luklukan:                                     Lucas 14: 8-11

- Huwag ninyong ikagalak na ang mga espiritu

   ay nagsisisuko sa inyo:                                                                       Lucas 10: 20

- Sabihin ninyong, “ Mga aliping walang

   kabuluhan kami:”                                                                                Lucas 17: 10

 

 

PAGIBIG NATIN SA KAPATIRAN:

 

- Mangagibigan kayo sa isa’t-isa tulad ng

   pagibig Ko sa inyo:                                                                            Juan 15: 12

- Huwag ninyong hamakin ang maliliit na mga ito:                              Mateo 18: 10-14

- Makipagkasundo ka sa iyong kapatid:                                                Mateo 5: 23-24;

                                                                                                               Marcos 9: 50

- Ayusin ang sama ng loob sa pagitan ng iyong kapatid:                      Mateo 18: 15-17

- Magpatawad ka nang makapitong beses sa isang araw:                     Mateo 18: 21-22;

                                                                                                               Lucas 17: 3-4

- Huwag kang humatol ayon sa kaanyuan:                                            Mateo 7: 1-5;

                                                                                                               Juan 7: 24

- Huwag kayong mangagparusa:                                                            Luke 6: 37

 

 

SAKDAL NA PAGIBIG:

 

- Kayo nga’y mangagpakasakdal:                                                           Mateo 5: 48

- Ipagbili ang ari-arian at maglimos kayo:                                              Mateo 19: 21;

                                                                                                                 Lucas 12: 32-33

- Ibigin niyo ang inyong kaaway:                                                            Mateo 5: 44; 26:52

- Gawan niyo ng mabuti ang mga namumuhi sa inyo:                            Lucas 6: 27-28

- Magpahiram, hindi naghihintay ng kapalit:                                          Lucas 6: 35

- Huwag makilaban sa masamang tao:                                                    Mateo 5: 39-41

- Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo

   ang inyong kaluluwa:                                                                            Lucas 21: 19

 

LUBOS NA PAGMAMAHAL SA DIYOS:

 

- Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa,

    pagiisip, at lakas:                                                                                   Marcos 12: 30

- Diyos lamang ang iyong paglilingkuran:                                                Mateo 4: 10

- Sambahin ang Ama sa espiritu at katotohanan:                                      Juan 4: 23-24

- Huwag tawaging Ama ang sinoman dito sa lupa:                                  Mateo 23: 9

- Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos:                             Mateo 4: 7

- Matakot ka sa Diyos:                                                                              Lucas 12: 5

- Lahat ng tao ay dapat parangalan ang Anak:                                         Juan 5: 22-23

 

KATUNGKULAN NATIN SA DIYOS AT SA TAO:

 

- Ibigay kay Cesar ang mga bagay na para sa kanya:                                 Marcos 12: 17

- Huwag kang manumpa:                                                                            Mateo 5: 34-37;

                                                                                                                    Marcos 4: 22

- Ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghihiwalayin ng tao:                   Mateo 19: 5-6

- Makipagkasundo kaagad sa iyong kaalit:                                                 Mateo 5: 25

- Huwag pagbawalan ang iba na nagpapalayas ng demonyo:                     Marcos 9: 38-40

- Kainin kung ano ang inihanda sa harap mo:                                             Lucas 10: 38

- Tipunin ang mga natira upang di masayang:                                            Juan 6: 12

 

KATUNGKULAN NATIN SA ATING KAPWA:

 

- Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili:                               Mateo 19: 17-19

- Huwag kang papatay:                                                                               Mateo 19: 18

- Huwag kang mangangalunya:                                                                  Mateo 19: 18

- Huwag kang magnanakaw:                                                                      Mateo 19: 18

- Huwag kang sasaksi sa di katotohanan:                                                   Mateo 19: 18

- Igalang mo ang iyong ama at iyong ina:                                                  Mateo 19: 19

- Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo:                                 Lucas 6: 31

 

KATALINUHAN:

 

- Magpakatalino kayo gaya ng ahas, at maging

  matimtiman tulad ng kalapati:                                                                 Mateo 10: 16

- Magingat kayo sa mga tao:                                                                      Mateo 10: 17

- Pabayaan ninyo ang mga bulag na taga-akay:                                         Mateo 15: 12-14

- Huwag ibigay ang mga bagay na banal sa mga aso or baboy:                Mateo 7: 6

- Ang mayroon supot ng salapi ay dalhin ito:                                            Lucas 22: 35-36

- Magtanong kung sino ang karapatdapat at doon tumuloy:                      Mateo 10:11-13;

                                                                                                                    Lucas 10: 5-7

- Ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa kung ayaw

   kayong tanggapin:                                                                                   Lucas 9: 5;

                                                                                                                     10: 10-11

MAGSALIKSIK NG KASULATAN:

 

- Saliksikin ninyo ang Kasulatan:                                                               Juan 5: 39

- Tandaan ninyo ang Aking sinalita:                                                           Juan 15: 20

- Manuot sa inyong mga tainga ang mga salitang ito:                                Lucas 9: 44

- Ingatan ninyo kung paano kayo makinig:                                                 Lucas 8: 18

- Ingatan ninyo ang inyong pinakikinggan:                                                 Marcos 4: 24

- Magingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo:                                             Mateo 16: 6-12

- Magingat kayo sa mga bulaang propeta:                                                   Mateo 7: 15-17

 

PALIWANAGIN ANG INYONG ILAW:

 

- Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw:                                                   Mateo 5: 16

- Masdan mo kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman:                             Lucas 11: 35

- Humayo kayo at magsipagbunga:                                                           Juan 15: 16

- Maging maawain kayo:                                                                           Lucas 6: 36

- Ipamalita mo ang mga dakilang bagay na ginawa

   ng Panginoon sa iyo:                                                                               Marcos 5: 19

- Itaas mo ang iyong paningin, tingnan mo ang bukirin:                           Juan 4: 35

- Lumakad kayo hangga’t may liwanag:                                                    Juan 12: 35

 

ANG IKALAWANG PAGPARITO NI CRISTO:

 

- Manghawak kang matibay hanggang sa Ako’y pumariyan:                  Apocalipsis 2: 25;

                                                                                                                                      3: 2-3

- Humanda kayo; darating na ang Anak:                                                  Lucas 12: 40

- Bigkisin ninyo ang inyong mga baywang, at paningasin

   ang inyong mga ilawan:                                                                         Lucas 12: 35-36

- Mangagingat kayo…baka mangalugmok ang inyong

   mga puso:                                                                                               Lucas 21: 34

- Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot:                                                       Lucas 17: 31-32

- Magingat kayo na huwag kayong paligaw                                             Marcos 13: 5-6

   kangino mang tao:                                                                                 Lucas 21: 8

- Magbantay:                                                                                             Marcos 13: 34-37

 

                                                                            

                                                                                                                   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-PITONG KABANATA

 

ANG KULTURA NG KAHARIAN:

 

MGA PRINSIPYO NG KAHARIAN – UNANG  BAHAGI

 

 

MGA LAYUNIN:

 

Sa pagtatapos ng kursong ito dapat mong magawa ang mga sumusunod:

 

- Isulat ang Susing Talata na kabisado.

- Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagkaalam ng mga prinsipyo ng Kaharian.

- Kilalanin ang mga mahahalagang prinsipyo ng pamumuhay sa Kaharian ng Diyos.

- Tukuyin ang pundasyon na kinasasaligan ng mga prinsipyo ng Kaharian.

- Ilista ang dalawang batas sa Kaharian na pinagbabasihan ng lahat ng mga prinsipyo.

 

SUSING TALATA:

 

            At kayo’y inihalal kong isang Kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin     ng             Aking Ama. ( Lucas 22: 29 )

 

 

PAMBUNGAD

 

Ang Evangelio ng Kaharian ay paanyaya sa tao na magbalik sa uri ng buhay na unang binalak ng Diyos para sa kanya. Subalit hindi nagtatag ng pamantayan ng moralidad ang Diyos upang kung maabot mo ito, ikaw ay makakapasok  sa Kaharian. Isa lamang ang hinihiling upang makapasok ang sinuman: Pagsisisi sa kasalanan at espirituwal na kapanganakang muli. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesucristo bilang Tagapagligtas ikaw ay ipinanganak sa Kaharian at naging taga-Langit.

 

Ang paninirahan sa Kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng bagong estilo ng pamumuhay na sinusunod ang mga batas ng Kaharian. Ang buhay sa espirituwal na Kaharian ay nakaka-apecto sa uri ng buhay dito sa mundo. Ang estilo ng buhay sa Kaharian ay kabalintunaan ng estilo ng buhay sa mga kaharian dito sa sanglibutan. Ito ay iba sa estraktura at sa prinsipyo. Ang pagpasok sa Kaharian ng Diyos ay tulad ng paglipat sa isang bagong bansa. Dapat mong matutuhan ang isang bagong kultura.

 

Sa natural na daigdig, ang “ kultura” ay mga huwaran ng pag-uugali na umiiral sa pamumuhay sa komunidad. Dito at sa mga sumusunod na kabanata ay matututuhan mo ang kultura ng Kaharian ng Diyos. Sa isang kabanata, mga karagdagang katotohanan tungkol sa Kaharian ay ipakikita sa pamamagitan ng mga talinhaga.

 

 

ANG KAHALAGAHAN NG MGA PRINSIPYO NG KAHARIAN

 

Mahalagang malaman ang mga prinsipyo na umiiral sa Kaharian ng Diyos sapagkat:

 

 

KAILANGAN MONG MAMUHAY AYON SA MGA PRINSIPYO NG KAHARIAN UPANG MANIRAHAN DOON:

 

Bagamat pagsisisi ang tanging kahilingan sa pagpasok sa Kaharian, may mga tiyak na kinakailangan upang makapanatili ka rito matapos kang maipanganak sa espiritu. Ang sabi ni Jesus ay:

 

            Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa             Kaharian ng Langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na             nasa             Langit. ( Mateo 7: 21 )

 

Ang kalooban ng Ama, na ipinakita ni Jesucristo, ay ang mga mananampalataya ay pangunahan ng mga batas ng Kaharian.

 

ANG SABI NI JESUS AY MAHALAGA ANG MGA PRINSIPYO NG KAHARIAN:

 

Sa Lucas 12: 22-31 itinuro ni Jesus na ang pinakamahalagang dapat bigyan ng pansin sa buhay ay ang Kaharian. Ganito ang Kanyang sinabi:

 

            Gayon ma’y hanapin ninyo ang Kanyang Kaharian, at idaragdag sa inyo ang             mga bagay na ito. ( Lucas 12: 31 )

 

Kung una mong hahanapin ang Kanyang Kaharian… ang mga prinsipyo nito, ang uri ng buhay, ang Evangelio…ang lahat ng kinakailangan mo sa buhay ay ipagkakaloob.

 

ANG MGA BUNGA NG KAHARIAN ANG KATUNAYAN NG PAGIGING KABILANG DITO:

 

Sinabi ni Jesus sa mga Judio na ang katunayan ng pagiging kabilang sa Kaharian ay kung ikaw ay kinakikitaan ng mga bunga nito ( Mateo 21: 43 ). Ang bunga ng Kaharian ay yung nakikita sa labas na nagmumula sa panloob na pamumuhay, kung paanong ang bunga ng puno na nakikita sa labas ay resulta ng buhay na galing sa loob nito. Kung ikaw ay residente ng Kaharian ng Diyos makikita ito sa iyong pamumuhay.

 

 

 

UPANG MAGHARI SA DARATING NA KAHARIAN DAPAT NATING MALAMAN ANG MGA PRINSIPYO NITO:

 

Sinasabi ng II Timoteo 2: 12 na tayong mga mananampalataya ay maghaharing kasama ni Jesus sa darating na Kaharian ng Diyos. Ang “ paghahari” ay “ mangasiwa ng may kapangyarihan at kapamahalaan.” Kung ikaw ay maghaharing kasama Niya, dapat mong malaman ang mga batas na umiiral sa Kaharian.

 

ANG PUNDASYON NG MGA PRINSIPYO NG KAHARIAN

 

Ang pundasyon sa natural na daigdig ay ang saligan ng kinatitirikang gusali. Sa tuwing magtatayo ng gusali ang sinoman, dapat munang maglagay ng tamang pundasyon. Ito ang mag-aalalay sa malaking gusali na nakikita.

 

Ang pundasyon ng Kaharian ng Diyos at ang umiiral na mga prinsipyo nito ay ang katuwiran:

 

            Ngunit tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang Iyong luklukan, O Diyos, ay             magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng Iyong Kaharian. ( Hebreo 1: 8 )

 

Ang setro ay isang bagay na hinahawakan ng hari bilang simbolo ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Kaharian ng Diyos ay katuwiran. Hindi ito katuwiran ng sariling kabutihan o relihiyon. Sinabi ni Jesus:

 

            Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa             katuwiran ng mga escriba at Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo      

            magsisipasok sa Kaharian ng Langit. ( Mateo 5: 20 )

 

Ang mga Escriba at Fariseo ay mga pinuno ng relihiyon sa panahon ng ministeryo ni Cristo sa lupa. Ang kanilang karanasang espirituwal ay nakasalalay sa kanilang mga sariling pagsusumikap na maging matuwid. Marami silang mga batas, mga alituntunin, at mga tradisyon na nagdidikta ng bawat bahagi ng kanilang buhay.

 

Ang katuwiran na kinatatayuan ng Kaharian ay ang katuwiran ng Diyos. Sinabi sa atin:

 

            Datapuwat hanapin muna ninyo ang Kanyang Kaharian, at ang Kanyang             katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.

             ( Mateo 6: 33 )

 

Ang pundasyon ng Kaharian ng Diyos ay nakatayo sa matuwid na mga lalake ng Diyos na namumuhay nang banal.

 

            Gayon ma’y ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak             nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. (II Timoteo 2:19)

 

 

Makikita ito sa sumusunod na banghay:

 

Ang Pundasyon Ng Kaharian Ng Diyos

 

            Mga Taong Matuwid----------à          Kilala ng Diyos ang sariling Kanya

 

            Namumuhay nang matuwid--à          Ang bawat isa na nagdadala ng pangalan

                                                                          ng Panginoon ay dapat isuko ang lahat

                                                                          ng kalikuan at lumayo rito.

 

May dalawang antas ng pagsuko sa buhay ng katuwiran. Makikita ito sa mga sumusunod na mga talata:

 

            At narito, lumapit sa Kanya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako’y magkaroon ng buhay na walang hanggan?

 

            At sinabi Niya sa kanya,  Bakit mo itinatanong sa Akin ang tungkol sa             mabuti? May isa, na Siyang mabuti; datapuwat kung ibig mong pumasok sa             buhay,             iingatan mo ang mga utos.

 

            Sinabi sa Kanya ng binata, Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko;       ano pa             ang kulang sa akin?  

 

            Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka,             ipagbili mo       ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng             kayamanan sa langit: at pumarito ka, sumunod ka sa Akin.

 

            Datapuwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang             namamanglaw; sapagkat siya’y isang may maraming pag-aari.

            ( Mateo 19: 16-17; 20-22 )

 

Ito ay isang antas ng katuwiran na kinakailangan sa “ pagpasok sa buhay.” Ito ang katuwiran na dumarating sa pamamagitan ng kapanganakang muli nang mahugasan ang tao sa kasalanan at magpasimula siyang mamuhay  ayon sa mga utos ng Diyos. Subalit may isa pang antas ng katuwiran na tinatawag na kasakdalan ( kaganapang espirituwal). Upang maabot ang kasakdalan kailangan ng lubusang pagwawaksi ng makamundong pagpapahalaga, mga pamantayan, o mga pag-aari na lubhang mahalaga sa iyo.

 

Hindi ang ibig sabihin nito ay ipagbili natin ang ating mga ari-arian at ipamigay ito sa mahihirap. Hiniling lamang ito ni Jesus sa lalaking ito sapagkat higit na mahalaga sa kanya ang kanyang kayamanan kay sa Diyos. Walang ibang mahalaga sa sanglibutang ito nang hihigit pa sa Hari. Upang maabot natin ang kasakdalan, dapat nating iwaksi ang mga maka-mundong prinsipyo at yakapin ang mga prinsipyo ng Kaharian ng Diyos.

 

 

 

ANG DALAWANG PINAKADAKILANG PRINSIPYO NG KAHARIAN

 

May dalawang dakilang prinsipyo ng Kaharian kung saan nakasalalay ang ibang mga prinsipyo. Nang itanong kung ano ang pinakadakilang utos, ang tugon ni Jesus ay:

 

            …Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong             kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo.

 

            Ito ang dakila at pangunang utos.

 

            At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng             iyong             sarili.

 

            Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.

            ( Mateo 22: 37-40 )

 

Isinulat ni Marcos ang ganoon ding pangungusap sa ganitong paraan:

 

            Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, O Israel; Ang Panginoon             nating             Diyos, ang Panginoon ay iisa:

 

            At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong             kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo.

 

            Ang pangalawa ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.             Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. ( Marcos 12: 29-31 )

 

Sinalita ni Jesus ang pangalawang utos sa ganitong paraan:

 

            Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo’y gawin ng mga tao, gawin             naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta.             ( Mateo 7: 12 )

 

            At kung ano ang ibig ninyong sa inyo’y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin             ninyo sa kanila. ( Lucas 6: 31 )

 

Narito ang buod. Ang dalawang pinakadakilang prinsipyo ng Kaharian ng Diyos ay:

 

            1. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas.

 

            2. Ibigin ang iba tulad ng iyong sarili, at gawin sa iba ang nais mong gawin din ng                          iba sa iyo.

 

Lahat ng ibang mga prinsipoyo ng Kaharian ay nakabatay sa dalawang prinsipyong ito. Alin sa dalawa, ang bawat prinsipyo ng Kaharian ay patungkol sa kaugnayan mo sa Diyos o sa tao.

 

IPINAKIKILALA ANG KAHARIAN

 

Mula nang ipakilala ang Kaharian, kitang-kita na ang estraktura nito ay kabalintunaan ng estraktura ng mga kaharian dito sa daigdig. Matapos magpakita ang anghel kay birheng Maria at sabihin sa kanya na siya ang magiging ina ng darating na Hari, pinuri ni Maria ang Diyos. Ang mga sinalita niya sa kanyang pagsamba ay mga hula at nagpahayag ng bagong kaayusan sa Kaharian ng Diyos:

 

            Sapagkat ginawan ako ng Makapangyarihan ng mga dakilang bagay; at banal ang             Kanyang pangalan.

 

            At ang Kanyang awa ay sa lahi’t lahi, Sa nangatatakot sa Kanya.

 

            Siya’y nagpakita ng lakas ng Kanyang bisig; Isinambulat Niya ang mga palalo sa             paggunamgunam ng kanilang puso.

 

            Ibinaba Niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila, At itinaas ang mga may             mababang kalagayan.

 

            Binusog Niya ang mga nangagugutom ng mabubuting bagay; at pinaalis Niya ang             mayayaman , na walang anoman. ( Lucas 1: 49-53 )

 

Ang mga matataas at mga makapangyarihan sa mundo ay ibababa, at sila na may mababang kalagayan ay itataas. Bubusugin ang mga nagugutom, samantala ang mga mayayaman ay paaalising walang dala.

 

Nang ipakilala ni Juan ang Kaharian ng Diyos, ganito rin ang nahayag:

 

            Lahat ng libis ay tatambakan, At pababain ang bundok at burol; At ang liko

            ay matutuwid, at ang mga daang bakobako ay mangapapatag;

 

            At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. ( Lucas 3: 5-6 )

 

Ang unang himala na ginawa ni Jesus ay ang tubig na naging alak. Ipinakikita rito na ang mga batas na umiiral sa Kaharian ay salungat sa mga batas sa mga kaharian dito sa mundo.

 

 

MGA PANGKALAHATANG PRINSIPYO: KULTURA NG KAHARIAN

 

Ang mga pangunahing prinsipyo na kinatatayuan ng Kaharian ng Diyos ay salungat sa kaisipan ng tao at ng umiiral na estraktura sa mga makamundong kaharian. Ang mga prinsipyong ito ay ang mga sumusunod:

 

“SA INYO’Y HINDI MAGKAKAGAYON”:

 

Itinatag ni Jesus ang mahalagang prinsipyong ito ng Kaharian:

 

            Datapuwat sila’y pinalapit ni Jesus sa Kanya, at sinabi, Nalaman ninyo na ang mga     pinuno ng mga Gentil ay nangagpapapanginoon sa kanila, at ang kanilang mga             dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila.

 

            Sa inyo’y hindi magkakagayon: kundi ang sinomang magibig na dumakila sa             inyo ay magiging lingkod ninyo;

 

            At sinomang magibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo;

 

            Gayon din naman ang Anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi   upang maglingkod, at ibigay ang Kanyang buhay na pangtubos sa marami.

            ( Mateo 20: 25-28 )

 

            Datapuwat sa inyo’y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay        maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod.

            ( Lucas 22: 26 )

 

            Datapuwat sa inyo ay hindi gayon: kundi ang sinomang ibig na dumakila sa             inyo,             ay magiging lingkod ninyo;

 

            At ang sinoman sa inyo ang magibig manguna, ay magiging alipin ng lahat.

            ( Marcos 10: 43-44 )

 

Bagamat tinatalakay ni Jesus ang isang partikular na bagay ng pangunguna, nagtatag din Siya ng pangkalahatang prinsipyo ng Kaharian: “Sa inyo’y hindi magkakagayon.” Bagamat tinatanggap ng mga pamantayan ng mundo at makalupang kaharian ang ilan sa mga prinsipyong ito, ang mga prinsipyo ng Kaharian ng Diyos ay iba… “ Sa inyo’y hindi magkakagayon.”

 

ANG PRINSIPYO NG PAGKAKAISA:

 

Maraming mga kaharian dito sa lupa, sila’y magkakahati sa isa’t-isa. Mayroon ding mga pagkakahati sa mga kaharian sa mundo na naging resulta ng mga pag-aalsa. Ang Kaharian ng Diyos ay nagkakaisang Kaharian. Inilarawan ito na isang espirituwal na katawan na may maraming bahagi:

 

            Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga             sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang             katawan; gayon din naman si Cristo.

 

            Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang             katawan,         maging tayo’y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay             pinaiinom sa isang Espiritu.

 

            Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami.

            ( I Corinto 12: 12-14 )

Ang mga naninirahan sa Kaharian ng Diyos ay nagkakaisa sa Diyos at kay Jesus:

 

            Upang silang lahat ay maging isa; na gaya Mo, Ama, sa Akin, at Ako’y sa iyo,      na sila nama’y sumaatin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na Ako’y             sinugo mo.

 

            At ang kaluwalhatiang sa aki’y ibinigay Mo ay ibinigay Ko sa kanila; upang sila’y             maging isa, na gaya naman natin na iisa;

 

            Ako’y sa kanila, at Ikaw ay sa akin, upang sila’y malubos sa pagkakaisa; upang             makilala ng sanglibutan na Ikaw ang sa Akin ay nagsugo, at sila’y

            Iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. ( Juan 17: 21-23 )

 

Ang Diyos ay walang kaugnayan sa kaharian ni Satanas:

 

            …Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay             mawawasak; ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa             kaniyang sarili ay hindi mananatili.

 

            At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang             sarili; papaano ngang mananatili ang kaniyang kaharian?

 

            At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga             demonyo, ang             inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila’y pinalalabas? Kaya nga sila ang      inyong magiging mga hukom.

 

            Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng mga             demonyo, ay dumating nga sa inyo ang Kaharian ng Diyos.

             ( Mateo 12: 25- 28.  Tingnan din ang Marcos 3: 23-26 at Lucas 11: 17-20 )

 

Isa sa mga kahalagahan ng pagkakaisa sa Kaharian ng Diyos ay ang kapangyarihan Niyang walang hangganan. Nangako si Jesus:

 

            Muling sinasabi ko sa inyo, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa             ang nauukol sa anomang bagay ng kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng             Aking Ama na nasa langit.

 

            Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa Aking pangalan, ay             naroroon Ako sa gitna nila. ( Mateo 18: 19-20 )

 

Sapagkat ang mga naninirahan sa Kaharian ng Diyos ay nasa laman pa, hindi maiiwasan ang pag-aalitan kung minsan. May mga utos si Jesus sa Mateo 18: 15-35 kung paano lulutasin ang mga ito.

 

 

 

ANG PRINSIPYO NG PAGPASOK:

 

May dalawang paraan kung paanong ang Kaharian ng Diyos ay makapapasok sa sanglibutan: Bilang ilaw at bilang asin:

 

            Kayo ang asin ng lupa; ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang             ipagpapaalat? Wala ng ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa             labas             at yurakan ng mga tao.

 

            Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang             bundok ay hindi maitatago.

 

            Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalagay sa ilalim ng isang             takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw; at lumiliwanag sa lahat ng nangasa             bahay.

 

            Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang      inyong Ama na nasa langit. ( Mateo 5: 13-16 )

 

            Walang taong pagkapagpaningas niya ng isang ilawan, ay ilalagay sa isang             dakong tago, ni sa ilalim man ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw,     upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw.

 

            Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata: kung magaling ang iyong mata, ang      buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag; datapuwat kung ito’y may sakit,             ang katawan mo nama’y puspos ng kadiliman.

 

            Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman.

 

            Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang             anomang bahaging madilim, ito’y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya    ng             pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maningning.  ( Lucas 11: 33-36 )

 

            Mabuti nga ang asin: datapuwat kung ang asin ay tumabang, ay ano ang             ipagpapaalat?

 

            Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi:             itinatapon sa             labas. Ang may mga pakinig upang ipakinig, ay makinig.  (Lucas 14: 34-35 )

 

            At sinabi Niya sa kanila, Dinadala baga ang ilaw at nilalagay sa ilalim ng             takalan,  o sa lalim ng higaan, at hindi baga upang ilagay sa talagang             lalagayan ng   ilaw. ( Marcos 4: 21 )

 

            Mabuti ang asin: datapuwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong             ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo’y magkaroon             ng kapayapaan sa isa’t isa. ( Marcos 9: 50 )

 

Sa likas na larangan, ang asin ay tahimik kung gumawa. Ito ay pumipigil ng kabulukan, nagpapagaling ng mga sugat, at nagbibigay lasa sa pagkain. Ang kaunting asin ay nakaka-apekto sa maraming pagkain.

 

Sa larangang espirituwal, ang naninirahan sa Kaharian ay dapat pumasok nang husto sa sanglibutan. Dapat nilang ingatan ang mga mataas na uri ng pamumuhay sa Kaharian, magdala ng kagalingan sa iba, at magbigay ng lasa sa buhay. Dapat nilang tuluy-tuloy na palaganapin ang Kaharian. Bilang asin, sila ay magkakaroon ng malaking epekto sa sangkatauhan. Sa isang bahagi ng Kasulatan, inihambing ni Jesus ang epekto ng asin sa Kaharian sa isang masa ng tinapay ( Mateo 13: 33 ). Tulad ng asin, ang kaunting pampaalsa ay tahimik na gumagawa at nakaka-apekto sa malaking masa ng tinapay.

 

Sa likas na larangan, ang ilaw ay tumatalo sa dilim. Inaalis nito ang kadiliman. Hindi maililihim ang ilaw sa kadiliman. Ang naninirahan sa Kaharian ay dapat maging espirituwal na ilaw ng sanglibutan. Dapat niyang ilantad ang kadiliman at ipakita ang daan palabas dito. Huwag niyang pabayaan ang anomang bagay ( takalan ) na pumatay sa ilaw ng Kaharian. Dapat ay nakikita ang uri ng pamumuhay ng mga mananampalataya, unti-unting pumapasok sa mga kaharian ng sanglibutan na dala ang Evangelio ng Kaharian.

 

MGA PRINSIPYO NG PANALANGIN:

 

Ang panalangin sa Kaharian ay nakabatay sa tatlong prinsipyo: Paghingi, pagsaliksik, at pagkatok:

 

            Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y             mangakasusumpong; magsituktok kayo at kayo’y bubuksan:

 

            Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay             nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. ( Mateo 7: 7-8 )

 

Ang bawat andana ng pananalangin ay pataas ang sidhi ng pagsasaliksik sa Diyos.

 

Nagbigay din si Jesus ng modelong panalangin para sa mga taga-Kaharian. Mababasa mo ito sa Mateo 6: 9-11 at sa Lucas 11: 2-4.

 

MGA PRINSIPYO NG PAGSAMBA:

 

Ang mahahalagang prinsipyo ng pagsamba ay inilarawan sa Mateo 6: 1-18. Basahin ito sa iyong Biblia. Ang mga prinsipyong ito ay:

 

Pagbibigay:                         Palabas na tingin                         Mateo 6: 1-4

Pananalangin:                      Pataas na tingin                           Mateo 6: 5-15

Pagaayuno:                          Panloob na tingin                         Mateo 6: 16-18

 

Ang lahat nitong mga uri ng pagsamba ay dapat ginagawa sa lihim upang pagpalain ng Diyos.

 

ANG PRINSIPYO NG  DI-NAGBABAGONG  PANGITAIN:

 

Ang nag-iisang pangitain ng taga-Kaharian ay ang hanapin muna ang Kaharian ng Diyos. Basahin ang Mateo 6: 19-34 at ihambing ito sa Lucas 12: 22-34.

 

Nagsaad si Jesus ng katapatan ng puso sa Mateo 6: 19-21.

Nagsaad Siya ng nag-iisang pangitain sa Mateo 6: 22-23.

Nagsaad Siya ng tapat na pagmamahal sa Lucas 13: 13.

Nagsaad Siya ng katapatan ng paglilingkod sa Mateo 6: 24 at Lucas 9: 60 at 62.

Nagsaad Siya ng di-nagbabagong pag-iisip sa Mateo 6: 25-32 at 34.

 

Ang mga sumusunod na talata ay buod ng prinsipyo ng di-nagbabagong pangitain:

 

            Datapuwat hanapin muna ninyo ang Kanyang Kaharian, at ang Kanyang             katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.

            ( Mateo 6: 33 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING  PAGSUSULIT

 

 

1. Isulat ang Susing Talata na kabisado.

________________________________________

________________________________________

2. Ano ang pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat ng prinsipyo ng Kaharian?

 

________________________________________

3. Anu-ano ang dalawang batas ng Kaharian na pinagbabasihan ng lahat ng mga                prinsipyo?

 

Una:________________________________________

 

Pangalawa: ________________________________________

 

 

4. Magbigay ng apat na dahilan kung bakit mahalaga na malaman ang mga prinsipyo ng             Kaharian.

____________________________        ___________________________________

 

____________________________      ______________________________________

 

5. Maaari mong gamitin ang iyong Biblia upang pagtambalin ang bawat talata sa prinsipyong itinuturo nito. Tingnan mo ang talata sa Unang Hanay. Piliin mo ang pangkalahatang prinsipyo mula sa Pangalawang Hanay na itinuturo nito. Isulat ang bilang sa puwang sa Unang Hanay. Sinagutan na ang unang bilang para iyong pamarisan.

 

       Unang  Hanay                                                 Pangalawang Hanay

 

a. __2__ Mateo 5: 13-16                                 1. Ang prinsipyo ng pagkakaisa

b. _____ I Corinto 12: 12-14                           2. Ang prinsipyo ng pagpasok

c. _____ Mateo 20: 26                                     3. Mga prinsipyo ng panalangin

d. _____ Mateo 7: 7-12                                    4. Mga prinsipyo ng Kaharian, kabaliktaran 

                                                                             ng mga prinsipyo ng sanglibutan

e. _____ Mateo 6: 1-18                                    5. Nag-iisang pangitain

f. _____ Mateo 6: 19-34                                   6. Mga prinsipyo ng pagsamba

 

 

 

 

( Ang mga sagot sa pagsusulit ay matatagpuan sa huling kabanata ng manwal na ito.)

PARA  SA  DAGDAG  NA  PAG-AARAL

 

Ibigay ang buod ng mga prinsipyo ng Kaharian na itinuro sa aklat ni Lucas:

 

Lucas  1: 33:

 

________________________________________

4: 43

________________________________________
6: 20

________________________________________
7: 28

________________________________________
8: 1,10

________________________________________

9: 2, 11, 27, 60

________________________________________
10: 9-11

________________________________________
11: 2, 17-20

________________________________________
12: 31-32

________________________________________
13: 18-29

________________________________________
14: 15

________________________________________
16: 16

________________________________________
17: 20-21

________________________________________
18: 16-29

________________________________________

19: 11-15

________________________________________
21: 10, 31

________________________________________
22: 16-30

________________________________________
23: 42, 50-51

________________________________________

 

 

IKA-WALONG KABANATA

 

ANG KULTURA NG KAHARIAN:

 

MGA PRINSIPYO NG KAHARIAN – IKALAWANG  BAHAGI

 

 

MGA LAYUNIN:

 

Sa pagtatapos ng kursong ito, dapat ay magawa mo ang mga sumusunod:

 

- Isulat ang Susing Talata na kinabisa.

-Tukuyin ang mga pagkakaiba ng mga estraktura sa pagitan ng Kaharian ng Diyos at sa                  mga kaharian ng sanglibutan.

 

SUSING TALATA:

 

            Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid; hindi baga pinili ng Diyos ang      mga             dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya, at mga             tagapagmana ng Kahariang ipinangako Niya sa             mga nagsisiibig sa Kanya?

             ( Santiago 2: 5 )

 

 

PAMBUNGAD

 

 

Sa kabanatang ito ay lalo mong matututuhan ang tungkol sa Kaharian ng Diyos sa pagpapatuloy mo ng pag-aaral ng mga prinsipyo ng Kaharian. Matututuhan mo ang mga partikular na prinsipyo ng espirituwal na Kaharian na nakabatay sa mga pangkalahatang prinsipyo na tinalakay sa Ika-Pitong Kabanata.

 

MGA TIYAK NA PAGKAKAIBA:   KULTURA NG KAHARIAN

 

Pag-aralan natin ngayon ang mga partikular na prinsipyo ng Kaharian na nakabatay sa mga pangkalahatang prinsipyo na tinalakay na. Marami sa mga pagkakaiba ay matatagpuan sa Mateo 5-7 at Lucas 6. Basahin mo muna ang mga kabanatang ito bago ka magpatuloy sa iyong pag-aaral.

 

Ang mga talatang ito ay bahagi ng mga aral ni Jesus na kilala sa tawag na “Sermon sa Bundok” sapagkat una Niya itong itinuro sa tabi ng kabundukan sa Israel. Maraming mga tiyak na prinsipyo ng Kaharian ang nilalaman ng sermong ito. Hindi sakop ng sermong ito ang lahat ng sitwasyon sa buhay, subalit ang mga prinsipyo ay kumakatawan sa mga ito. Dito itinatag ang huwaran ng mga karapat-dapat na pag-uugali na angkop sa lahat ng sitwasyon sa buhay.

 

Ang unang bahagi ng sermon, Mateo 5: 1-12, ay tinawag na “ Mga Pag-uugali” at dito tinalakay ang mga mahahalagang pag-uugali at pananaw na umiiral sa Kaharian na pinagpala ng Diyos. Sila na mga pinagpala ay hindi sumusunod sa mga kalakarang pagpapahalaga ng komunidad. Ang salitang “ mapapalad ” na ginamit dito ay nangangahulugan ng pagsang-ayon ng Diyos. May pagkakaiba ang pinagpala at pagiging masaya. Ang pinagpala ay nakasalalay sa Diyos at hindi nababago ng mga pangyayari. Ang kasayahan ay nakasalalay sa mga pangyayari sa buhay.

 

Narito ang ilan sa mga kabalintunaan sa kultura ng Kaharian ng Diyos.

 

ANG KAHARIAN AY PARA SA MGA MAPAGPAKUMBABA:

 

            Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagkat kanila ang             Kaharian ng   langit. ( Mateo 5: 3 )

 

Pinararangalan ng mundo sila na may mga kayamanang material. Pinipili ng Diyos ang mga dukha rito sa mundo at pinayayaman sila sa pananampalataya:

           

            Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid; hindi baga pinili ng Diyos ang      mga             dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya, at mga             tagapagmana ng Kahariang ipinangako Niya sa mga nagsisiibig sa Kanya?

             ( Santiago 2: 5 )

 

            At itiningin Niya ang Kanyang mga mata sa Kanyang mga alagad, at             sinabi,             Mapapalad kayong mga dukha; sapagkat inyo ang Kaharian ng Diyos.

            ( Lucas 6: 20 )

 

 

ANG MGA DUKHA AY MAYAYAMAN AT ANG MAYAYAMAN SA SANGLIBUTAN AY MGA DUKHA:

 

Ang mahalaga sa mga taga-sanglibutan ay ang tiwala sa sariling kakayahan, magpahayag ng sarili, at paunlarin ang sarili. Subalit nasisiyahan ang Diyos sa mga taong mababa ang kalooban. Sila na kinikilala na wala silang kakayahang iligtas ang kanilang sarili, bigyang kasiyahan ang pangangailangang espirituwal, at lutasin ang kanilang mga suliranin.

 

            Datapuwat sa aba ninyong mayayaman! Sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong             kaaliwan. ( Lucas 6: 24 )

 

 

 

 

 

ANG KALUMBAYAN AY NAGDADALA NG KAGALAKAN:

 

May dalawang uri ng kalumbayan. Ang kalumbayan sa sanglibutan ay sanhi ng kasalanan. Ito ay kalumbayan na bunga ng pagdurusa bilang kabayaran ng kasalanan. Subalit ang kalumbayang ito ay hindi humahantong sa pagbabago ng pamumuhay. Ang kalumbayang mula sa Diyos ay kalumbayan dahil sa kasalanan. Ang bunga ng makadiyos na kalumbayan ay pagsisisi.

 

            Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos, ay gumagawa ng pagsisisi sa             ikaliligtas, na hindi ikalulungkot; datapuwat ang kalumbayang ayon sa             sanglibutan ay ikamamatay. ( II Corinto 7: 10 )

   

Nalulugod ang Diyos sa ganitong uri ng kalumbayan. Sinabi Niyang sila na nakakaranas nito ay tatanggap ng kaaliwan:

 

            Mapapalad ang nangahahapis; sapagkat sila’y aaliwin. ( Mateo 5: 4 )

 

            …Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagkat kayo’y magsisitawa.

            ( Lucas 6: 21 )

 

            Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo’y magsisiiyak at             magsisipanaghoy, datapuwat ang sanglibutan ay magagalak; kayo’y             mangalulumbay, datapuwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan.

            ( Juan 16: 20 )

 

Sa Kaharian, ang mga nalulumbay ay inaaliw at ang kalumbayan ay nagdadala ng kagalakan. Ang kagalakan ay nauuwi sa kalumbayan para doon sa mga kaharian ng sanglibutan:

 

            …Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! Sapagkat kayo’y magsisitaghoy at             magsisitangis. ( Lucas 6: 25 )

 

 

ANG MAAAMO AY MAGTATAGUMPAY:

 

Ang kaamuan ay hindi kahinaan o pagwawalang bahala. Ang pagiging maamo ay pagkakaroon ng mabuting kalooban, hindi madaling magalit, at mabait. Kabaliktaran ito ng mga prinsipyo ng sanglibutan na ipinapayong “ igiit mo ang iyong sarili, at panindigan mo ang iyong mga karapatan.”

 

Ang kaamuan ay hindi natural sa taong nasa laman. Ito ay isa sa mga bunga ng Kaharian:

 

            Datapuwat ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan,             pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat,

 

            Kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.

             ( Galacia 5: 22-23 )

 

Ang mga katangiang ito ay dapat makita sa mga taga-Kaharian. Ang mga ito ay bunga ng pagkapuspos ng Espiritu Santo. ( Ito ay tinatalakay pang higit sa isang kurso sa Harvestime International Institute na pinamagatang “Ang Ministeryo Ng Espiritu Santo.”)

 

Hindi itinuturing ng sanglibutan ang mga maaamo na mananagumpay, subalit ipinangako ng Diyos na ang maaamo ang magmamana ng lupa:

 

            Mapapalad ang maaamo; sapagkat mamanahin nila ang lupa. ( Mateo 5: 5 )

 

ANG MGA NAGUGUTOM AY BUBUSUGIN:

 

Maraming kinahuhumalingan ang mga tao rito sa mga kaharian ng sanglibutan. Gutom sila sa kapangyarihan, kayamanan, tagumpay, at kaligayahan. Ang mga naninirahan sa Kaharian ay di dapat maghangad ng ganitong mga bagay. Dapat nilang hanapin ang katuwiran na siyang pinakamahalagang prinsipyo ng Kaharian:

 

            Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran; sapagkat sila’y             bubusugin.  ( Mateo 5: 6 )

 

            Mapapalad kayong nangagugutom ngayon; sapagkat kayo’y bubusugin…

            ( Lucas 6: 21 )

 

Ang ibang mananampalataya ay palipat-lipat ng dinadaluhang mga gawain, naghahanap ng mga “ pagpapala ” mula sa Diyos. Hindi sila kailanman nasisiyahan sa kanilang buhay espirituwal. Sa prinsipyong ito ng Kaharian, sila lamang na nagugutom sa katuwiran ang siyang mabubusog na espirituwal.

 

Sa likas na takbo ng buhay, hindi ka basta nauupo at naghihintay ng pagkain kung ikaw ay nagugutom. Gumagawa ka ng hakbang para ikaw ay mabusog, sa pamamagitan ng paghahanda ng pagkain. Sa espirituwal na kalagayan, hindi ka basta nauupo at naghihintay sa Diyos na walang ginagawa, para ikaw ay mabusog. Dapat kang magsaliksik ng espirituwal na pagkain sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng Kanyang Salita.

 

Sa Kaharian ng Diyos ang mga nagugutom ay nabubusog. Sila na mga nasa kaharian ng mundo ay laging gutom:

 

            Sa aba ninyo mga busog ngayon! Sapagkat kayo’y mangagugutom…

            ( Lucas 6: 25 )

 

ANG MGA MAHABAGIN AY KAHAHABAGAN:

 

Ang prinsipyo sa sanglibutan ay nagbababala na kung ikaw ay masyadong mahabagin, aabusuhin ka nila. Kabaliktaran ang itinuturo ng Kaharian. Kung ikaw ay mahabagin ikaw naman ay kahahabagan, hindi aabusuhin:

 

            Mapapalad ang mga mahabagin; sapagkat sila’y kahahabagan. ( Mateo 5: 7)

ANG BINIBIGYANG DIIN AY ANG PANGLOOB HINDI ANG PANGLABAS:

 

Ang mga pinuno ng relihiyon sa panahon ni Jesus ay binibigyang diin ang pagtupad sa kautusan at tradisyon sa halip na ang pangloob na damdamin. Mahigpit sila sa pagsunod sa Sabat, nag-aayuno ng regular, nananalangin nang hayagan, at naglilimos sa mahihirap.

 

Subalit binigyang halaga ni Jesus ang kalagayan ng puso sa halip na panlabas na mga sakripisyo.

 

            Mapapalad ang mga may malinis na puso; sapagkat makikita nila ang Diyos.             ( Mateo 5: 8 )

 

Ang makakikita sa Diyos ay hindi yaong may mga panlabas ng kaanyuan ng relihiyon. Sila na  may mga malinis na puso.

 

 

KAPAYAPAAN SA HALIP NA REBOLUSYON:

 

Ang pag-aalsa ang paraan ng pagbabago sa mga kaharian ng sanglibutan. Ang mga mapagpayapa ay nagdadala ng pagbabago sa Kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus:

 

            Mapapalad ang mga mapagpayapa; sapagkat sila’y tatawaging mga anak ng             Diyos.             ( Mateo 5: 9 )

 

Ang kapayapaan ay hindi pagtakas sa mga suliranin o ang kawalan ng labanan. Ang kapayapaang sinasabi ni Jesus ay kakaiba sa kapayapaan sa sanglibutan:

 

            Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang Aking kapayapaan ay ibinibigay             Ko sa             inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag                         magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.  (Juan 14:27)

 

Ang kapayapaan ng sanglibutan ay may takot. Tutupad ba sila sa kasunduan ng kapayapaan? Tutuparin ba nila ang kanilang mga pangako? Sa kapayapaan ng Diyos, walang takot. Ipinangako Niya sa mga mananampalataya na sila ay magkakaroon ng sakdal na kapayapaan.

 

Maaari silang magkaroon ng kapayapaan ng Diyos kahit sa magulong mga pangyayari dito sa mundo.

 

 

ANG MGA PINAG-UUSIG AY GAGANTIMPALAAN:

 

Ang prinsipyong ito ng Kaharian ay nagbibigay ng pagpapala para sa kanila na nagdurusa sa isang tiyak na dahilan: Dahil sa katuwiran.

 

            Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran; sapagkat kanila ang             Kaharian ng langit. ( Mateo 5: 10 )

 

            Mapapalad kayo kung kayo’y kapootan ng mga tao, at kung kayo’y ihiwalay             nila, at             kayo’y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan ng tila masasama,             dahil sa Anak             ng tao.

 

             Mangagalak kayo sa araw na yaon; at magsilukso kayo sa kagalakan;             sapagkat         narito, ang ganti sa inyo’y malaki sa langit; sapagkat sa gayon ding paraan ang             ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta.  ( Lucas 6: 22-23 )

 

            Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling             tungkol sa inyo! Sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga             magulang sa mga bulaang propeta. ( Lucas 6: 26 )

 

Hindi ito pangkalahatang pagpapala sa lahat ng nagdurusa, sapagkat ang iba ay nagdurusa dahil sa kanilang kagagawan:

 

            Sapagkat anong kapurihan nga, kung kayo’y nangagkakasala, at kayo’y             tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis? ngunit kung kayo’y             gumagawa ng mabuti, at kayo’y nagbabata, ay inyong tanggapin na may             pagtitiis, ito’y kalugodlugod sa Diyos. ( I Pedro 2: 20 )

 

Ang kasalanan ay nasa likod ng ilang pagdurusa:

 

            May sakit baga ang sinoman sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia; at             ipanalangin nila siya, na pahiran nila ng langis sa pangalan ng             Panginoon:

 

            At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at             ibabangon siya ng Panginoon; at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa             kaniya.

 

            Mangag pahayagan nga kayo sa isat isa ng inyong mga kasalanan, at             ipanalangin     ng isa’t isa ang iba, upang kayo’y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas             na panalangin ng taong matuwid. (Santiago 5:14-16 )

 

 

ANG PINAKA-ABA  ANG DAKILA:

 

Sa mundo, ang pinakadakila ang itinataas. Itinuturing na dakila ang mga tao kung sila ay matagumpay, tanyag, mayaman, o makapangyarihan. Sa Kaharian ng Diyos, ang mga dakila ay yaong namumuhay at nagtuturo ng mga prinsipyo ng Kaharian. Mababa man ang tingin ng sanglibutan sa kanila, subalit sila ang pinakadakila sa Kaharian ng Diyos:

 

            Kaya’t ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro             ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa Kaharian ng langit;             datapuwat ang sinomang gumanap at ituro, ito’y tatawaging dakila sa             Kaharian ng langit. ( Mateo 5: 19 )

 

ANG NAGPAPAKABABA AY MATATAAS:

 

            Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay             matataas. ( Lucas 14: 11 )

 

            Ang sinomang nagmamataas ay mabababa; at ang sinomang             nagpapakababa ay             matataas. ( Mateo 23: 12 )

 

ANG MGA PINUNO AY ALIPIN:

 

Ang mga kaharian sa sanglibutan ay tumitingala sa kanilang mga pinuno. Sila ay pinararangalan at itinataas. Maraming mga utusan ang naglilingkod sa kanila at itinuturing na mas mataas ang kanilang kalagayan kaysa iba.

 

Sa Kaharian ng Diyos, ikaw ay dapat maging alipin kung nais mong maging pinuno:

 

            Datapuwat sila’y pinalapit ni Jesus sa Kanya, at sinabi, Nalaman ninyo na             ang             mga pinuno ng mga Gentil ay nagpapapanginoon sa kanila, at ang kanilang mga             dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila.

 

            Sa inyo’y hindi magkakagayon: kundi ang sinomang magibig sa dumakila sa             inyo             ay magiging lingkod ninyo;

 

            At sinomang magibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo.

 

            Gayon din naman ang Anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran,             kundi             upang maglingkod, at ibigay ang Kanyang buhay na pangtubos sa marami.

             ( Mateo 20: 25-28 )

 

            Datapuwat sa inyo’y hindi gayon: kundi bagkos ang lalong dakila sa inyo ay        maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod.             ( Lucas 22: 26 )

 

            Datapuwat sa inyo ay hindi gayon; kundi ang sinomang ibig na dumakila sa             inyo,             ay magiging lingkod ninyo;

 

            At ang sinoman sa inyo ang magibig manguna, ay magiging alipin ng lahat.

            ( Marcos 10: 43-44 )

 

            Datapuwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo.

            ( Mateo 23: 11)

           

 

ANG MGA HULI AY MAUUNA:

 

Sila na mga nangunguna sa mga kaharian dito sa mundo ang mga huli sa Kaharian ng Diyos:

            Datapuwat maraming mga una na mangahuhuli; at mga huli na mangauuna.

            ( Mateo 19: 30 )

 

            Kaya’t ang mga una’y mangahuhuli, at ang mga huli ay mangauuna.

            ( Mateo 20: 16 )

 

            At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli.

            ( Lucas 13: 30 )

 

 

ANG MALIIT AY MAGIGING DAKILA:

 

Ipinakita itong prinsipyong ito ni Jesus sa pamamagitan ng mga natural na halimbawa ng butil ng binhi ng mostasa, lebadura, at ang lepta ng bao:

 

             ... Ang Kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa, na             kinuha ng isang tao, at inihasik sa kaniyang bukid;

 

            Na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi; datapuwat nang tumubo,             ay             lalong malaki kay sa mga gulay, at nagiging punong kahoy, ano pa’t nagsisiparoon             ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga.

 

            …Ang Kaharian ng Diyos ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae, at         itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito’y nalebadurahang lahat.

            ( Mateo 13: 31-33. Tunghayan din ang Marcos 4: 30- 32 )

 

            At Siya’y tumunghay, at nakita ang mga taong mayayaman na             nangaghuhulog ng             kanilang mga alay sa kabang-yaman.

 

            At nakita Niya ang isang dukhang babaing bao na doo’y naghuhulog ng             dalawang lepta.

 

            At sinabi Niya, Sa katotohana’y sinasabi ko sa inyo, Ang dukhang babaing             baong             ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat.

 

            Sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay ng sa kanila’y             labis;             datapuwat siya, sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong kaniyang ikabubuhay             na nasa kanya. ( Lucas 21: 1-4 )

 

 

ANG DINADAKILA AY ANG MABABABA:

 

            At sinabi Niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa             paningin ng mga tao; datapuwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso;             sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Diyos.

             ( Lucas 16: 15 )

 

 

ANG MATATANDA AY MAGING TULAD NG MGA BATA:

 

Sa Kaharian ng Diyos, ang mga matatanda ay dapat tumulad sa mga bata. Ang ibig sabihin nito ay dapat nilang tanggapin ang Evangelio ng Kaharian tulad ng pagtanggap ng isang bata: May simpleng pananampalataya.

 

            Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus, na nangagsasabi,             Sino             nga baga ang pinakadakila sa Kaharian ng langit?

 

            At pinalapit Niya sa Kaniya ang isang maliit na bata, at inilagay sa gitna nila.

 

            At sinabi, Katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Malibang kayo’y magsipanum-             balik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo             magsisipasok sa kaharian ng langit.

 

            Sinoman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang             pinakadakila sa Kaharian ng langit. ( Mateo 18: 1- 4 )

 

            Datapuwat sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag             ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin; sapagkat sa mga ganito ang             Kaharian ng langit. ( Mateo 19: 14 )

 

            Datapuwat pinalapit sila ni Jesus sa Kanya, na sinasabi, Pabayaan ninyong             magsilapit sa Akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalan;             sapagkat sa mga ganito nauukol ang Kaharian ng Diyos.

 

            Katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Sinomang hindi tumanggap ng Kaharian             ng             Diyos na gaya ng maliliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anomang paraan.

            ( Lucas 18: 16-17 )

 

            Katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Ang sinomang hindi tumanggap ng             Kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa             anomang paraan. ( Marcos 10: 15 ) 

 

 

MAWALAN KA NG BUHAY UPANG ILIGTAS YAON:

 

            Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Maliban ang butil ng trigo             ay             mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang magiisa; ngunit kung             mamatay, ay             nagbubunga ng marami. ( Juan 12: 24 )

 

            Sapagkat ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan             nito;             at ang sinomang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Evangelio ay             maililigtas yaon. ( Marcos 8: 35 )

           

            Ang nakasusumpong ng buhay ay mawawalan nito; at ang mawalan ng buhay dahil             sa akin ay makasusumpong niyaon. ( Mateo 10: 39 )

 

Nawawala ang iyong buhay sa pagtanggi mo sa mga kalayawan at pamantayan ng sanglibutan upang sumunod sa Hari:

 

            Nang magkagayo’y sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, Kung ang sinomang             tao’y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang             krus, at sumunod sa akin.

 

            Sapagkat ang sinomang ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito;  at ang             sinomang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay             makakasumpong niyaon.

             ( Mateo 16: 24-25 )

 

MAPOOT SA BUHAY SA HALIP NA IBIGIN ITO:

 

            Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito; at ang napopoot sa             kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang             hanggan. ( Juan 12: 25 )

 

MAGBIGAY UPANG TUMANGGAP:

 

            Mangagbigay kayo, at kayo’y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at             umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong             isukat ay doon kayo muling susukatin. ( Lucas 6: 38 )

 

ANG IMPOSIBLE AY POSIBLE:

 

            Datapuwat sinabi Niya, Ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may             pangyayari sa Diyos. ( Lucas 18: 27 )

 

            At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, Hindi mangyayari ito sa mga tao;             datapuwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. ( Mateo 19: 26 )

 

            Pagtingin ni Jesus sa kanila’y nagsabi, Hindi maaari ito sa mga tao, datapuwat             hindi gayon sa Diyos; sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa             Diyos. ( Marcos 10: 27 )

 

ANG MGA BULAG AY MAKAKAKITA AT ANG MGA NAKAKAKITA AY MABUBULAG:

 

            At sinabi ni Jesus, Sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang             ang             hindi nakakakita ay mangakakita; at upang ang mga nakakakita ay             maging mga     bulag. ( Juan 9: 39 )

 

Si Jesus ay nagbigay ng pangitaing espirituwal sa kanila na mga naligaw sa kadilimang espirituwal. Sila na nagiisip na sila’y may pangitaing espirituwal sa pamamagitan ng tradition ay bulag.

 

KUNIN ANG PAMATOK AT PASANIN ITO AT MAGPAHINGA:

 

Ang pamatok ay isang bagay na ginagamit upang pagsamahin ang dalawang hayop para humila ng araro. Nangangahulugan ito ng paggawa. Ang pasanin ay isang bagay na dinadala. Ito ay may bigat. Sinabi ni Jesus:

 

            Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at             kayo’y Aking papagpapahingahin.

 

            Pasanin ninyo ang Aking pamatok, at magaral kayo sa Akin; sapagkat Ako’y maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang             kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.

 

            Sapagkat malambot ang Aking pamatok, at magaan ang Aking pasan.

            ( Mateo 11: 28-39 )

 

Makasusumpong ka ng tunay na kapahingahan kung magkasingkaw kayo ni Jesus upang dalhin ang Kanyang pasanin. Ang pasanin Niya ay ang madala ang Evangelio ng Kaharian sa lahat ng bansa sa buong mundo.

 

MAKALANGIT SA HALIP NA MAKALUPANG KAYAMANAN ANG MAY HALAGA:

 

            Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito’y sumisira             ang             tanga at ang kalawang, at dito’y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang             mga             magnanakaw.

 

            Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doo’y hindi             sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang, at doo’y hindi nanghuhukay at         hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw:

 

            Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang             iyong puso. ( Mateo 6: 9-21 )

 

Inihalintulad ni Jesus ang mga nagpapahalaga sa makalupang kayamanan sa isang haling:

 

            Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, at hindi             mayaman sa   Diyos. ( Lucas 12: 21 )

 

 

 

 

 

MAKALANGIT, HINDI MAKALUPANG KALUWALHATIAN ANG HINAHANAP:

 

            Ang nagsasalita ng sa ganang kanyang sarili’y humahanap ng kanyang             sariling kaluwalhatian: datapuwat ang humahanap ng kaluwalhatian             niyaong sa             kanya’y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya’y walang kalikuan. ( Juan 7: 18 )

 

            Paanong kayo’y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa’t             isa ng             kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa             tanging Diyos? ( Juan 5: 44 )

 

            Sumagot si Jesus, Kung niluluwalhati Ko ang Aking sarili, ang             kaluwalhatian Ko ay             walang anoman: ang Aking Ama’y Siyang lumuluwalhati sa akin; na tungkol sa             Kanya’y sinasabi ninyo, na Siya’y  inyong Diyos. (Juan 8: 54 )

 

 

PAGKAKAHATI SA HALIP NA KAPAYAPAAN ANG BUNGA:

 

Si Jesus ay kapayapaan. Nang Siya ay dumating sa lupa bilang tao, may kapayapaan sa sanglibutan.

 

Subalit nagdala si Jesus ng pagkakahati sa halip na kapayapaan sa mga kaharian ng sanglibutan. Mga sambahayan, mga lunsod, at mga kaharian ay nahati nang dahil sa Kanya. Ang iba ay naniwala at tinanggap Siya bilang Hari. Naging taga-Langit sila dahil sa kapanganakang espirituwal. Ang iba’y di tinanggap si Jesus na Hari at hindi naging bahagi ng Kaharian. Ito ay nagbunga ng pagkakahati:

 

            Inaakala baga ninyo na Ako’y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa        lupa?             Sinasabi Ko sa inyo, Hindi, kundi bagkos pagkakabahabahagi:

 

            Sapagkat mula ngayon ay magkakabahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban   sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo.

 

            Sila’y mangagkakabahabahagi, ang ama’y laban sa anak na lalake, at ang      anak             na lalake ay laban sa ama; ang ina’y laban sa anak na babae, at ang anak na             babae             ay laban sa kaniyang ina; ang biyanang babae ay laban sa kaniyang manugang na             babae; at ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae.

             ( Lucas 12: 51-53 )

 

            …At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling  kasambahay.

            ( Mateo 10: 36 )

 

 

ANG NAKATAGO AY MAHAHAYAG:

 

            …Sapagkat walang bagay na natatakpan, na hindi mahahahyag; at natatago             na hindi malalaman.

 

            Ang sinasabi Ko sa inyo sa kadiliman, ay sabihin ninyo sa kaliwanagan; at         ang             narinig ninyo sa bulong, ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan.

            ( Mateo 10: 26-27 )

 

 

ANG KAHARIAN AY IPINAG-ANYAYA SA MGA MAKASALANAN SA HALIP NA SA MGA MATUWID:

 

            … Sapagkat hindi Ako naparito upang tumawag na mga matuwid, kundi ng             mga             makasalanan. ( Mateo 9: 13 )

 

 

ESPIRITUWAL, HINDI ANG NATURAL, ANG BINIGYANG DIIN:

 

            Sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi   ang             katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.

             ( Roma 14: 17 )

 

            Sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan.

            ( I Corinto 4: 20 )

 

KARAGDAGANG  KABALINTUNAAN

 

Gamitin ang sumusunod na tsart upang pag-aralan ang mga pagkakaiba ng Kaharian ng Diyos at mga kaharian sa lupa:

 

Dalawang daan at dalawang pintuan:                                  Mateo 7: 13-14

Dalawang propeta:                                                               Mateo 7: 15

Dalawang punong kahoy:                                                    Mateo 7:17-20; Lucas 6: 43-44

Dalawang pag-aangkin:                                                       Mateo 7: 21-23

Dalawang bahay:                                                                 Mateo 7: 24-27; Lucas 6: 46-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING  PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata na kabisado.

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Ibigay ang tamang salita para mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa puwang:

 

 

Mga Tiyak Na Prinsipyo Ng Kaharian

 

a. Ang mga dukha ay ________________________________________.

 

b. Ang kalumbayan ay nagdadala ng_________________________________.

 

c. Ang maamo ay ________________________________________.

 

d. Ang nagugutom ay ________________________________________.

 

e. Ang mahabagin ay ________________________________________.

 

f. Pangloob sa halip na _____________________________ang binigyang diin.

 

g. Pagkakahati sa halip na ________________________________________.

 

h. Ang mga pinag-uusig ay ________________________________________.

 

i. Ang mga aba ay ________________________________________.

 

j. Ang mababang-loob ay ________________________________________.

 

k. Ang mga alipin ay ________________________________________.

 

l. Ang mga huli ay ________________________________________.

 

m. Ang maliit ay ________________________________________.

 

n. Ang nagpapahalaga sa sarili ay _____________________________________.

 

o. Mga matatanda ay ________________________________________.

 

p. Namamatay ka sa ________________________________________.

 

q. Nawawala ang buhay upang _______________________________________.

 

r. Napopoot ka sa buhay sa halip na __________________________________.

 

s. Ikaw ay nagbibigay upang _______________________________________.

 

t. Ang imposible ay ________________________________________.

 

u. Sila na mga bulag ________________________________________.

 

v. Dinadala mo ang pamatok at pasanin upang ___________________________.

 

w. Makalangit sa halip na ____________________kayamanan ang pinahahalagahan.

 

x. Ang nakatago ay ________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ang mga sagot sa pagsusulit ay matatagpuan sa huling kabanata ng manwal na ito.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA  SA  DAGDAG  NA  PAG-AARAL

 

 

 

Sa pagpapatuloy mo ng pagaaral tungkol sa mga pagkakaiba sa Kaharian ng Diyos, repasuhin mo ang mga nakalista sa II Corinto 6: 8-10 at ilista mo sa ibaba.

 

 

 

________________________________________


________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-SIYAM NA KABANATA

 

ANG KULTURA NG KAHARIAN:

 

MGA PRINSIPYO NG KAHARIAN – IKATLONG  BAHAGI

 

 

MGA LAYUNIN:

 

Sa pagtatapos ng kursong ito dapat mong magawa ang mga sumusunod:

 

- Isulat ang Susing Talata na kinabisa mo.

-Ipaliwanang ang kaugnayan ng kautusan sa Lumang Tipan sa mga prinsipyo ng Kaharian sa      Bagong Tipan.

-Tukuyin ang mga prinsipyo ng Bagong Tipan na pinalawak sa mga kautusan sa Lumang             Tipan.

 

 

SUSING TALATA:

 

            Datapuwat nang maalaman ng mga karamihan ay nagsisunod sa Kaniya: at             sila’y             tinanggap Niyang may galak at sinasalita sa kanila ang Kaharian ng Diyos, at             pinagagaling Niya ang nangagkakailangang gamutin. (Lucas 9: 11 )

 

 

PAMBUNGAD

 

Ipinagpapatuloy ng kabanatang ito ang pagaaral tungkol sa Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusuri ng kaugnayan ng kautusan sa Lumang Tipan at mga prinsipyo sa Bagong Tipan.

 

 

MGA KAYAMANANG LUMA AT BAGO

 

Isa sa mga halimbawang ibinigay ni Jesus tungkol sa Kaharian ng Diyos ay nagbibigay diin sa kombinasyon ng luma at bago sa mga prinsipyo ng Kaharian:

 

            At ang sinabi Niya sa kanila, Kaya’t ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa             Kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sangbahayan, na naglalabas sa             kanyang kayamanan ng mga bagay ng bago at luma.  ( Mateo 13: 52 )

Ang mga prinsipyo ng Kaharian na itinuro ni Jesus ay parehong luma at bago. Tinawag ni Jesus ang mga ito na “luma at bagong kayamanan.” Ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises na nakatala sa Exodo, Levitico, at Deuteronomio ang naging pundasyon ng mga prinsipyo ng buhay sa Kaharian. Ang kautusan sa Lumang Tipan ay tiyak at patungkol sa panglabas na mga gawain. Ang mga bagong prinsipyo ng Kaharian na itinuro ni Jesus ay mas malawak ang sakop at patungkol sa pangloob na mga pag-uugali at damdamin.

 

Hindi winalang bahala ni Jesus ang kautusan, kundi sinunod Niya ito:

 

            Huwag ninyong isiping Ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga             propeta: Ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.

 

            Sapagkat katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit             at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi             mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.

              (Mateo 5: 17-18 )

 

            At sinabi Niya sa kanila, Ito ang mga salitang sinabi Ko sa inyo, nang Ako’y             sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na             nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa    mga             awit. ( Lucas 24: 44 )

 

Pinalawak ni Jesus ang mga prinsipyo ng Kaharian sa pundasyon ng Lumang Tipan. Hindi Niya iwinaksi ang mga lumang prinsipyo. Inalis lang Niya ang mga panglabas na sabit ng relihiyon na nagiging dahilan upang hindi makita ang pangloob na katunayan ng Kaharian.

 

Ang mga aral ni Jesus ay tugma sa Lumang Tipan, subalit hindi kasundo ng mga pinuno ng relihiyon nang panahong yaon. Idinagdag ng mga Escriba at Fariseo ang kanilang mga tradisyon at interpretasyon ng mga kautusan ng Diyos. Masyado silang nakatali sa “ mga titik ng kautusan,” yaon ay ang pagsunod sa bawat detalye ng kautusan, kasama na ang kanilang sariling tradisyon at interpretasyon. Binigyang halaga ni Jesus ang “espiritu ng kautusan,” ang pangkalahatang mga prinsipyo sa likod ng mga kautusang ito.

 

ANG LUMA AY HINDI MAILALAGAY SA BAGO

 

Itong mga prinsipyo ng Kaharian na itinuro ni Jesus ay hindi maipasok sa lumang estraktura ng relihiyon. Dalawang kuwento ang isinalaysay ni Jesus upang ipakita ito. Sinalita Niya ang tungkol sa luma at bagong damit:

 

            At sinoma’y hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma; sapagkat ang tagpi    ay bumabatak sa damit, at lalong lumalala ang punit. (Mateo 9: 16)

 

            Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma; sa ibang   paraan ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian, sa makatuwid baga’y ang bago sa             luma, at lalong lumalala ang punit. ( Marcos 2: 21 )

 

            At sinalita rin naman Niya sa kanila ang isang talinghaga: Walang taong             pumilas sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma; sa ibang paraa’y             sisirain ang bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago.

            ( Lucas 5: 36 )

 

Sinaysay din Niya ang tungkol sa luma at bagong alak:

 

            Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma; sa ibang paraan ay             nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nangasisira ang mga             balat: kundi isinisilid ang  bagong alak sa mga bagong balat, at kapwa nagsisitagal.             ( Mateo 9: 17 )

 

            At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma; sa ibang   paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira             ang             mga balat; kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. (Marcos 2: 22 )

 

            At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma; sa ibang             paraa’y papuputukin ng alak na bago ang mga balat, at mabububo, masisira             ang mga balat.

 

            Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat.

 

            At walang taong nakainom ng alak na laon, ay iibig sa alak na bago; sapagkat             sasabihin niya, Mabuti ang laon. ( Lucas 5: 37-39 )

 

Ang mga lumang sistema ng relihiyon ay hindi matanggap ang “bagong alak” ng mga prinsipyo ng Kaharian. Ang bagong alak ay dapat ibuhos sa mga bagong sisidlan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpasok sa Kaharian ay sa pamamagitan ng espirituwal na kapanganakang muli. Kailangang bigyan ng panahon na magbago ang mga lumang estraktura ng relihiyon, sapagkat sila na nakaranas nito ay magsasabing, “ang luma ay mas mabuti.”

 

Hindi sinira ni Jesus ang dating estraktura ng relihiyon. Pinayagan Niya itong manatili kaalinsabay sa Kanyang pagbubuhos ng “bagong alak” sa mga bagong sisidlan ng mga lalake at babaeng ipinanganak na muli kay Cristo Jesus. Hindi Siya nagmadali sa paglilipat mula sa luma patungo sa bago.

 

Mahalagang susi ito sa pagpapakilala ng Evangelio ng Kaharian sa mga dakong may nakatatag nang mga relihiyon. Ang diin ay dapat mapunta sa pagbubuhos ng “bagong alak” sa mga bagong sisidlan, hindi sa pag-aaksaya ng panahon sa pagsira ng tradisyonal na estraktura ng relihiyon. Ang luma ay iwawaksi pag nasumpungan ng mga tao na mas mabuti ang”bagong alak.”

 

 

ISANG HUWARAN NG PAGKILALA

 

Sa buong Evangelio, makikilala mo ang “luma at bagong kayamanan” sa pamamagitan ng paghahanap sa mga sumusunod na mga tanda:

 

1. Inumpisahan ni Jesus ang Kanyang pagtuturo sa paggamit ng mga salitang “Nasasaad,” “Nasusulat”, o “Hindi ba ninyo nabasa?”

 

2  Ang kautusan ng Lumang Tipan ay binabanggit.

 

3. At idinaragdag ni Jesus ang, “Subalit sinasabi Ko sa inyo.”

 

4. Ang prinsipyo ng Kaharian sa Bagong Tipan, pinalawak na halaw sa Lumang Tipan, ay    binabanggit.

 

 

MGA KAYAMANAN NG KAHARIAN

 

Ang sumusunod na tsart ang nagpapakita sa buod ng ilang “luma at bagong kayamanan” sa Kaharian na ipinakita ni Jesus. Basahin mo ang bawat sitas sa iyong pag-aaral nitong mga prinsipyo ng Kaharian.

 

            Lumang Kayamanan                                       Bagong Kayamanan

 

                 Nasasaad”                                         Subalit sinasabi Ko sa inyo”

 

Mateo      Huwag kang papatay.                           Galit na walang dahilan ay pagpatay din.

5: 21-26

 

Mateo       Ang pagsamba ay nakasalalay                    Ang pagsamba ay nakasalalay sa

                 sa mga ginagawang panglabas.                   pangloob na damdamin at pananaw.

5: 23-24;

6: 1-8;

23: 14, 23-27

 

Marcos

7: 6-8;

11: 25-26

 

Lucas

18: 10-14                                                                                      

 

Mateo   Huwag kang mangangalunya.                     Kung inisip mo’y ginawa mo na rin.

5: 27-32

Mateo      Huwag kang manunumpa                      Huwag ninyong ipanumpa ang anoman.

5: 33-37     ng di katotohanan.

23: 16-22

 

Mateo     Mata sa mata at nigipin sa ngipin.              Gantihan mo ng mabuti ang masama.

5: 38-42

 

Mateo         Ibigin mo ang iyong kapwa.                         Ibigin mo ang iyong kaaway.

5: 43-47

Lucas 6: 27-35

 

Mateo        Ang kabanalan ay pagsunod sa                  Ang kabanalan ay pagsunod sa mga

15: 3-9       mga tradisyon ng tao.         &n