• johned@aibi.ph

PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

TULAD NG PAGKALAT NG LEBADURA

 

 

 

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE

 

Ang kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute,  isang programang inihanda upang mabigyang kakayahan ang mga mananampalataya tungo sa mabisang pagaaning espirituwal.

 

Ang batayang paksa ng pagsasanay na ito ay ituro ang mga itinuro ni Jesus, kung paanong ang mga mangingisda, kolektor ng buwis at iba pa, ay binago Niya at naging mga mabubungang Cristiano at ang mga ito ay naghatid ng ebanghelyo sa kanilang daigdig na may kapahayagan ng kapangyarihan.

 

Ang manwal na ito ay isang kurso na kabilang sa ilang mga modules ng kurikulum na gumagabay sa mga mananampalataya mula sa pagmamasid, tungo sa pagsasagawa, pagpaparami, at pagsasangkot upang maabot ang ebanghelisasyon.

 

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga dagdag ng mga kurso, sumulat sa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harvestime International Network

14431 Tierra Dr.

Colorado Springs, CO 80921

 

© Harvestime International Institute

 

NILALAMAN

 

Paano Gamitin ang Manwal na ito         .           .           .           .           .           .           I

 

Mga Mungkahi Para sa Sama-samang Pag-aaral           .           .           .           .           II

 

Pambungad Ng Kurso  .           .           .           .           .           .           .           .           1

 

Mga Layunin ng Kurso .           .           .           .           .           .           .           3

 

UNANG BAHAGI:  HUMAYO

 

Pambungad Sa Unang Bahagi           .           .           .           .           .           .           4

 

1.         Panghihikayat ng Kaluluwa Tulad ng Pagkalat ng Lebadura        .           .           5

2.         Ang Utos                      .           .           .           .           .           .           .           18

3.         Ang Mensahe               .           .           .           .           .           .           .           30       

4.         Ang Mga Mensahero    .           .           .           .           .           .           .           41

5.         Paghahatid Ng Mensahe           .           .           .           .           .           .           52

6.         Mga Tatanggap ng Mensahe     .           .           .           .           .           .           58

7.         Mga Pamamaraan: Mga Prinsipyo ng Bagong Tipan      .           .           .           69

8.         Mga Pamamaraan: Mga Talinghaga sa Bagong Tipan     .           .           81

9.         Mga Pamamaraan: Personal na Panghihikayat ng Kaluluwa        .           .           89

10.       Mga Pamamaraan: Ang Pagharap Sa Mga Kahirapan    .           .           102

11.       Mga Pamamaraan: Pagsuyod Na Ebanghelismo        .           .           .    110

12.       Mga Paraan: Pangmaramihan Na Panghihikayat Ng Kaluluwa.   .          121

13.       Mga Pagpapasiya o Mga Disipolo?       .           .           .           .           .           142

14.       Pagpaplano Para Sa Panghihikayat Ng Kaluluwa           .           .           .           154

15.       Pakikipagtulungan Para Sa Panghihikayat Ng Kaluluwa .           .           163

 

IKALAWANG BAHAGI: SA IYONG PAGHAYO

 

Pambungad Sa Ikalawang Bahagi     .           .           .           .           .           .           174

 

16.       Ang Pambungad Para Sa Pagpapagaling  At Pagpapalaya         .           .           175

17.       Mga Bagay Na Naka-aapekto Sa Kagalingan   .           .           .           .           204

18.       “Sa Iyong Paghayo, Magpagaling”        .           .           .           .           .           228

19.       “Sa Iyong Paghayo, Magpalaya”           .           .           .           .           .           247

 

IKATLONG BAHAGI: HABANG IKAW AY NAROON

 

Pambungad Sa Ikatlong Bahagi        .           .           .           .           .           .           285

 

20.       Pagtatanim Ng Iglesya: Ang Modelo     .           .           .           .           .           287

21.       Pagtatanim Ng Iglesya:  Mga Paraan     .           .           .           .           .           294

22.       Pagtatanim Ng Iglesya:  Ang Pagpaparami         .           .           .           .           312

APENDISE: Ang Huling Pananalita     .           .           .           .           .           .           321

 

Mga Sagot sa Pansariling Pagsusulit      .           .           .           .           .           .           324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAANO GAMITIN ANG MANWAL NA ITO

 

PORMAT NG MANWAL

 

Mga Layunin:  Ito ang mga layuning na dapat maabot sa pagaaral ng kabanata. Basahin muna ang mga ito bago simulan ang aralin.

 

Susing Talata:  Ang talatang ito ang nagbibigay diin sa kaisipan ng kabanata. Isaulo ito.

 

Nilalaman ng Kabanata:  Pagaralan ang bawat seksyon. Gamitin ang iyong Biblia sa pagtingin sa mga reperensya na hindi nalimbag sa manwal.

 

Pansariling-Pagsusulit: Isagawa ang pagsusulit na ito pagkatapos pagaralan ang kabanata. Sikaping sagutin ang mga tanong na hindi ginagamit ang Biblia o ang manwal na ito. Pag natapos na ang Pangsariling-Pagsusulit, ihambing ang inyong mga sagot sa Seksyon ng mga Sagot sa dulo ng aklat.

 

Para sa Dagdag na Pag-aaral: Ang seksyon na ito ay tutulong sa iyo na ituloy ang iyong pagaaral ng Salita ng Diyos, palaguin ang inyong kakayahang magaral, at iangkop ang iyong natutuhan sa buhay at ministeryo.

 

Pangwakas na Pagsusulit: Kung ang pag-enrol mo sa kursong ito ay upang makaipon ng credits, kailangang kumuha ka ng Pangwakas na Pagsusulit para sa kursong ito. Sa pagtatapos ng kursong ito, kumpletuhin ang pagsususlit at ibalik ito ayon sa tagubilin upang mabigyan ng grado.

 

 

DAGDAG NA KAILANGANG GAMIT

 

Kakailanganin mo ang salin sa Tagalog- Ang Biblia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

MGA MUNGKAHI PARA SA SAMA-SAMANG

PAG-AARAL

 

UNANG PAGTITIPON

 

Pasimula: Magsimula sa panalangin at pagpapakilala. Magkilanlan at ilista ang mga magaaral.

Ilatag ang mga Pamararaan sa Grupo: Tiyakin kung sino ang mangunguna sa mga pagtitipon, ang oras, ang lugar, at petsa para sa mga sesyon.

 

Praise and Worship: Anyayahan ang presensya ng Espiritu Santo sa inyong mga sesyon ng pagsasanay.

 

Ipamahagi ang mga Manwal sa mga Magaaral: Ipabatid ang paksa ng manwal, pormat, at mga layunin ng kurso na nakatala sa mga paunang pahina ng manwal na ito.

 

Ibigay ang Unang Takdang-Aralin: Babasahin ng mga magaaral ang mga itinakdang kabanata at gawin ang Pangsariling-Pagsusulit bago maganap ang unang pagtitipon. Ang bilang ng kabanata na masasakop kada pagtitipon ay naka depende sa haba, nilalaman ng mga kabanata at kakayahan ng grupo.

 

PANGALAWA AT MGA SUMUSUNOD

NA MGA PAGTITIPON

 

Pasimula: Manalangin.  Tanggapin at irehistro ang sinumang bagong magaaral at bigyan sila ng manwal. Ilista ang mga present. Magdaos ng Praise and Worship.

 

Pagbabalik-Aral: Magbigay ng maikling kabuuan ng mga pinagralan sa nakaraang pagtitipon.

 

Aralin: Talakayin ang bawat seksyon ng kabanata na ginagamit ang mga PAMAGAT NA NAKATITIK NG MALAKING MGA LETRA bilang balangkas ng pagtuturo. Hayaang magtanong o mag-komentaryo ang mga magaaral sa kanilang mga napagaralan na. Iangkop ang mga aralin sa buhay at mga ministeryo ng iyong mga magaaral.

 

Pangsariling-Pagsusulit: Balikan ang Pangsariling-Pagsusulit na natapos na ng mga magaaral. (Bigyang-pansin: Kung hindi mo nais na tingnan ng mga magaaral ang mga sagot sa Pangsariling-Pagsusulit, maaari mong alisin ang mga pahina ng mga sagot sa dulo ng manwal.

 

Para sa Dagdag na Pagaaral: Maaari mong gawin ng sama-sama o isahan ang mga proyekto .

 

Pangwakas na Pagsusulit: Kung ang iyong grupo ay nag-patala para magkaroon ng credit, kailangan ang Pangwakas na Pagsusulit. Magpa-kopya para sa bawat magaaral at pangasiwaan ng pagsusulit sa pagtatapos ng kurso.

 

II

Module:   Panghihikayat

Kurso:     Panghihikayat Ng Kaluluwa Tulad Ng Pagkalat Ng Lebadura

 

 

PAMBUNGAD

- Halos ikatatlong bahagi ng populasyon ng mundo ay hindi pa nakakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo.

- Kahit sa isang libong grupo ng mga tao ang hindi pa napapasok para Sa Panginoong Jesu Cristo.

            - Maraming mga tribo ang hindi pa nakatatanggap ng kanilang unang misyonero.

- May higit kumulang na 1,700 na mga lengguwahe na walang nakasulat na Salita Ng Dios.

- Ang populasyon ng mundo ay madodoble sa loob ng 50 mga taon.

 

Kung ating iisipin ang mga estatistika na katulad nito sa mga terminong pagtupad sa Dakilang Utos Ni Jesu Cristo para dalhin ang Ebanghelyo ng Kaharian Ng Dios sa bawa’t nilalang, ating napagtatanto na tayo ay nahaharap sa malaking gawain. Ang kursong ito ay nasulat para pakilusin at ihanda ang mga mananamaplataya para matupad ang dakilang hamon. Ito ay malaking gawain, ngunit hindi imposible.

 

Karamihan sa mga kurso ng panghihikayat ng kaluluwa ay nakatuon sa utos na “humayo” sa lahat ng mundo kasama ang Ebanghelyo. Kanilang binibigyan ng tuon ang pangangaral at pagtuturo ng mensahe ng Ebanghelyo.  Ang kursong ito ay naiiba dahil ito ay nakatuon din kung ano ang sinabi Ni Jesus na gawin “sa iyong paghayo” at ang halimbawa ng Iglesya sa Bagong Tipan kung ano ang gagawin “habang ikaw ay nandoon.”  Ang kurso ay nahahati sa tatlong mga bahagi:

 

Unang Bahagi, ang pamagat ay “Humayo.” Ito ay nakatuon sa utos na ibinigay Ni Jesus na ipangaral ang Ebanghelyo  ng Kaharian Ng Dios sa lahat ng nilalang. Kasama dito ang panuto sa mensahe na dapat ibahagi, ang mga mensahero, kung paano ipahahatid ang Ebanghelyo, at ang mga tatanggap ng mensahe. Ang paraan ng panghihikayat ng kaluluwa ay itinuro rin, na binigyan diin ang mga ginamit sa panahon ng Bagong Tipan.  Ang parehong paraan ng personal at pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa ay tinalakay, na may tiyak na panuto kung paano haharapin ang mga  kahirapan at ang pagsubaybay na pagkalinga sa mga bagong nahikayat.  Ibinigay din ang panuto sa pag paplano at pagpapakilos sa espirituwal na kayamanan at pakikipagtulungan sa iba para sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

Ikalawang Bahagi, ang pamagat ay “Sa iyong paghayo.”  Sa Ebanghelyo ng Bagong Tipan, hindi kailanman inutusan Ni Jesus ang kahit sino na ipangaral ang Ebanghelyo ng wala ang paguutos na sila ay magministeryo ng pagpapagaling at pagpapalaya. Sinabi Niya sa kanila “Sa inyong paghayo… pagalingin ang may sakit, palayasin ang mga demonyo…” (Mateo 10:1,7-8). Habang ang maraming  tao ay lumalapit para sa pagpapagaling at pagpapalaya, ang espirituwal na pag-aani ay  nagsimulang dumami ng napakabilis na kinailangan ng bagong manggagawa. Hindi nagtagal ang 70 mga disipolo ay kinailangan at pinahayo para

mangaral, magturo, at magpalaya. Ang pagpapakita ng kapangyarihan na ito “ sa kanilang paghayo” ang nagdulot ng mabilis na pagkalat ng Ebanghelyo sa buong mundo. Dahil sa kadahilanan na ito, ang ikalawang bahagi ng kursong ito ay nakatuon sa ministeryo ng pagpapagaling at pagpapalaya na dapat kasama ng pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo.

 

Ikatlong Bahagi ay nakatuon sa halimbawa ng ipinahayag sa Iglesya sa Bagong Tipan kung ano ang dapat gawin “ habang ikaw ay nandoon.”  Iminumungkahi nito na ang panghihikayat ng kaluluwa ay hindi lubos hanggat ang isang iglesya ay naitatag sa grupo ng mga bagong mananampalataya. Ang panghihikayat ng kaluluwa na walang pagtatatag ng lokal na  iglesya ay katulad ng pagsilang ng isang bata sa mundo at hindi angkinin ang responsabilidad para sa kasunod na pag-aalaga sa kanila. Ang tao ay hindi dapat na ituring na “nahikayat” hanggat siya ay hindi siya kumikilos na bahagi ng lokal  na pagtitipon ng iglesya. Para magawa ito, mayroon dapat na lokal na iglesya.. Ang isang lugar ay hindi dapat ituring na nahikayat hanggat hindi nakapagtatatag ng isang iglesya dito.

 

Ang tatlong-bahagi ng panghihikayat ng kaluluwa ay tinatawag na” panghihikayat ng kaluluwa tulad ng pagkalat ng lebadura” dahil ikakalat nito ng mabilis ang Ebanghelyo sa buong mundo kung paano ang lebadura ay mangalat sa isang tumpok ng masa ng tinapay. Maaaring kakaunti at nakatago ang lebadura, ngunit ang lakas nito ay walang hangganan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA LAYUNIN NG KURSO

 

Pagkatapos pag-aralan ang kursong ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Ibigay ang kahulugan ng panghihikayat ng kaluluwa tulad ng pagkalat ng lebadura

·                    Ipaliwanag ang utos ng panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ibuod ang mensahe ng panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Kilalanin ang mga mensahero ng panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Kilalanin ang mga tatanggap ng mensahe.

·                    Ihatid ang Ebanghelyo sa iba.

·                    Ibuod ang mga prinsipyo ng Bagong Tipan tungkol sa  panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ibuod ang mga talinghaga ng Bagong Tipan tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Gumawa ng personal na panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Harapin ang mga kahirapan na iyong hinaharap sa panghihikayat ng kaluluwa .

·                    Abutin ang buong lugar sa pamamagitan ng “saturation evangelism” (pagbababad sa panghihikayat ng kaluluwa.)

·                    Gumawa ng pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Subaybayan at alagaan ang bagong mga nahikayat.

·                    Gumawa ng plano para sa panghihikayt ng kaluluwa.

·                    Makipagtulungan sa iba sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ibuod kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagpapagaling at pagpapalaya.

·                    Ipaliwanag ang mga pabagu-bago na umaapekto sa kagalingan.

·                    “ Sa iyong paghayo, pagalingin.”

·                    “ Sa iyong paghayo, palayain.”

·                    Ilarawan ang halimbawa ng Bagong Tipan sa pagtatayo ng iglesya.

·                    Sundin ang mga paraan ng Bagong Tipan sa pagtatayo ng mga iglesya.

·                    Sundin ang mga paraan ng Bagong Tipan sa pagpaparami ng mga iglesya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMBUNGAD SA UNANG BAHAGI

 

“HUMAYO”

 

 

Ang unang bahagi ay nakatuon sa utos na “humayo” sa lahat ng mundo at hikayatin ang bawa’t buhay na nilalang.

 

Sa bahaging ito iyong natututunan ang tungkol sa utos na ibinigay Ni Jesus na ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian  at tanggapin ang panuto sa mensahe na dapat maipamahagi, ang mensahero ng Ebanghelyo, paano ibabahagi ng Ebanghelyo, at kanino ito dapat na ibahagi.

 

Matututo ka ng maraming mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa, na  nakatuon sa mga ginamit sa panahon ng Bagong Tipan. Ang parehong personal at pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa ay tinalakay, na may tiyak na panuto kung paano harapin ang mga kahirapan sa panghihikayat at  pagsubaybay ng bagong mga nahikayat.

 

Ang panuto ay ibinigay din sa pagpaplano at pakikipagtulungan sa iba para sa layunin ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

At ngayon… ikaw ba ay handa na “HUMAYO”?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNANG KABANATA

 

ANG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA TULAD NG PAGKALAT NG LEBADURA

 

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng “panghihikayat ng kaluluwa tulad ng lebadura.”

·                    Ipaliwanag ang “kahulugan ng nawala.”

·                    Ipaliwanag ang “kahihinatnan ng nawala.”

·                    Kilalanin ang anim na mga hakbang ng proseso ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

 

SUSING TALATA:

 

At muling sinabi niya, sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios?

 

Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito’y nalebadurang lahat. (Lucas 13:20-21)

PAMBUNGAD

 

Tinatalakay ng aralin na ito ang pangangailangan ng panghihikayat ng kaluluwa, ipinapaliwanag ang proseso ng panghihikayat ng kaluluwa., at ibinibigay ang kahulugan ng mga termino na mahalaga para maunawaan mo sa pagsisimula ng iyong pag-aaral ng paksang ito.  Sa panahon ng Lumang Tipan nang ang templo ay itinatag, ang tunog ng martilyo, lagari, palakol, o anumang kasangkapan na bakal ay hindi narinig habang ito ay itinatayo ( I Mga Hari 6:7)

 

Ang katahimikan kung saan ang natural na mga bato ay nailagay sa kanyang lugar ay natural na halimbawa ng dakilang espirituwal  na katotohanan. Isang “mas dakila kay Solomon” ay nagtatatag ng gusali  isang dakilang espirituwal na templo. Ang espirituwal na templong ito ay gawa sa “buhay na mga bato” na inilatag ng Panginoon Jesu Cristo. Ang templong ito ay naitayo ng  tahimik, kung saan ang bawa’t bato ay lubos na magkakaakma.  Ito ay nangyari sa pamamagitan ng tahimik ngunit makapangyarihang proseso ng “panghihikayat ng kaluluwa na mistulang lebadura.”

 

PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA NA KATULAD NG LEBADURA

 

At muling sinabi niya, sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios?

 

Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito’y nalebadurang lahat. (Lucas 13:20-21)

 

Ipinahahayag ng talatang ito na Ang Dios ay gumagawa na walang maraming kasunod na ingay at publisidad. Iyong maaasahan na ang Kaharian ay lalaganap sa pamamagitan ng panlabas katulad ng paglupig ng kawal at pagsakop ng kontinente. Ngunit ang pagkalat ng Kaharian Ng Dios ay katulad ng isang buobuo na lebadura na masa ng tinapay. Ang lebadura ay maaaring kakaunti at nakatago, ngunit mayroong walang hanggang kakayahan. Katulad ng lebadura, ang kapangyarihan ng Kaharian ay hindi panlabas sa halip ay panloob.

 

Sa ibang halimbawa, inihambing Ni Jesus ang paglaganap ng Kaharian Ng Dios sa isang buto ng mustasa:

 

...Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? at sa ano ko itutulad?

 

Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito’y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. (Lucas 13:18-19)

 

Sa nakaraan na talinghaga, inihambing Ni Jesus ang pananampalataya sa isang butil ng mustasa.  Sinabi niya na walang imposible sa kahit na maliit na pananampalataya.  Katulad ng paraan kung paano ang lebadura ay kumakalat, isang maliit na butil ng mustasa ay lumago sa isang malaking puno.  Ang halimbawa na ito ay naglalarawan ng tahimik, subalit makapangyarihan  at mabisang paraan ng pagsulong ng Kaharian.

 

Maraming bagong mga paraan na makatutulong sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang mga ito ay tinatawag na “teknolohiya.” Kasama dito ang mga bagay katulad ng  mga imprenta, mga “computer”, mga radio, telebisyon, “audio at video tapes”, at “satellites”. Ang bagong paraan ng paglalakbay ay nakatutulong din sa mga tao na makapaglakbay ng mabilis pata ipalaganap ang Ebanghelyo.  Ang lahat ng mga bagong teknolohiya ay kagamit-gamit ngunit ang tunay na kapangyarihan ng Ebanghelyo ay mananatiling panloob. Ang ibig sabihin natin nito ay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo mismo. Ito ang inilalarawan ng talinghaga ng lebadura at ng butil ng mustasa.

 

Ang Ebanghelyo ng Kaharian Ng Dios ay darami para lumaganap sa buong “tipak ” ng mundo dahil sa panloob na kapangyarihan ng Kaharian na katulad ng lebadura sa masa ng tinapay. Ang ibig sabihin nito ay ang paglaganap ng Ebanghelyo ay hindi limitado kung saan ang tao ay hindi sumusulong sa teknolohiya. Kahit sa maliit na pananampalataya, ang Kaharian ay susulong. Ito ang panghihikayat ng kaluluwa na mistulang lebadura.

 

ANG KAHULUGAN NG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Ang salita para sa “panghihikayat ng kaluluwa o “panghihikayat” ay galing sa salitang Griego na “evangelion.” May apat na uri ng payak na salita. Ang ibig sabihin ng isang salita ay “mabuting balita,” ang ibig sabihin ng dalawang salita  “ ipahayag ang mabuting balita,” at ang isa ay tumutukoy sa “evangelista” o tao na gumagawa ng pagpapahayag.

 

Hindi lamang ang ibig sabihin ng  panghihikayat ng kaluluwa ay serye ng pagtitipon o mga “church service”.Ang panghihikayat ng kaluluwa ay hindi katulad ng “revival”. Ang “revival ay pagkilos Ng Panginoon sa Iglesya. Ang tuon sa “revival”  ay sa presensiya ng Panginoon sa panunumbalik ng buhay ng Kanyang mga anak. Ang panghihikayat ng kaluluwa ay pagkilos ng iglesya para sa Panginoon..Ang tuon  sa panghihikayat ng kaluluwa ay sa karanasan ng bagong kapanganakan. Ang simula ng espirituwal na buhay. Ang muling pagbabago ay resulta ng “revival”, gayun man, inihahanda nito ang mga puwersa ng panghihikayat ng kaluluwa na resulta ang “bagong nilalang Kay Cristo” kaya nga ang dalawa ay mahigpit na magkaugnay sa termino ng espirituwal na buhay.

 

Ang Panghihikayat ng kaluluwa ay:

 

            … “ pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa paraan na ang lalake at babae ay may balidong pagkakataon na tumanggap Kay Jesu Cristo bilang Tagapagligtas at Panginoon at maging responsable na kaanib ng Kanyang Iglesya.”

 

Ating siyasatin ng detalye ang kahulugan nito.  Ang “Ebanghelyo” ay mensahe na dapat na ibahagi. Ang pangunahin na mensahe Ng Ebanghelyo ay ibinuod sa I Corinto 15:1-5, subalit ang “Ebanghelyo ng Kaharian” ay aktuwal na kasama ang lahat ng itinuro Ni Jesus ( Mateo 28:18-20). Ang pagkahikayat batay sa Biblia ay galing sa katotohanan.  Ang Ebanghelyo ay pagtatagpo sa pagitan ng katotohanan at hindi makatuwiran, Si Cristo at ang mga makasalanan, at ang Langit at Impiyerno.

 

Ang Ebanghelyo ng Kaharian Ng Dios ang dapat na ibahagi, hindi ang mga tradisyon ng mga tao o pinaniniwalaan ng denominasyon.  Ang layunin ay hindi para  tuligsain ang sistema ng politika o ibang mga relihiyon. Ang layunin ay hindi baguhin ang lipunan, subalit makita ang pagbabago ng mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo.

 

Ang layunin ay hindi rin ang “mabuting mga gawa” ng edukasyon, medical, o pagaalaga at programa ng pagpapakain. Ang mga ito ay makabubuti sa pagtupad ng Dakilang Utos kung ito lamang ay ginawa sa konteksto ng panghihikayat ng kaluluwa. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay dapat na maging layunin kung hindi ang mga ito ay magiging programa lamang ng panlipunan.

 

Si Jesus ay nagministeryo sa pisikal na mga pangangailangan sa pagpapakain ng maraming tao, pagpapagaling, at pagpapalaya. Subalit ang mga gawain na ito ay ginawa sa konteksto ng panghihikayat ng kaluluwa. Kasama nito ang pagtuturo at pangangaral ng Ebanghelyo.

 

Ang ibig sabihin ng “maipahayag ang Ebanghelyo” ay maibahagi sa paraan na mag-aakay sa mga tao para tanggapin Si Jesu Cristo bilang Tagapagligtas at Panginoon.  Kung iyong ibinahagi ang Ebanghelyo sa paraan  na ito, ikaw ay nanghihikayat ng kaluluwa. Kung ikaw ay manghihikayat ng kaluluwa, dapat kang makipagugnayan sa mga espirituwal na nawawala sa kasalanan, kaya nga ang panghihikayat ng kaluluwa ay dapat mangyari kung nasaan ang mga makasalanan.

 

Ang ibig sabihin ng “Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo” ay ang mensahe ay dapat na maipahayag hindi lamang sa berbal na pamamaraan, subalit sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Sinabi ni Pablo:

 

At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng espiritu at ng kapangyarihan:

 

Upang ang iyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. (I Corinto 2:4-5)

 

Ang ibig sabihin din ng “Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo” ay ang pagpahid ng Espiritu Santo ay dapat nasa pagpapahayag ng Ebanghelyo, dahil kailangan ang gawa Ng Espiritu para makahikayat

 

Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya’y magdala sa akin; at siya’y aking ibabangon sa huling araw. (Juan 6:44)

 

Ang ibig sabihin ng “pagtanggap” ay ang mga nakikinig ay tumutugon sa mensahe. Ang impormasyon na walang paganyaya ay panuto. Ito ay pangangaral, ngunit hindi panghihikayat ng kaluluwa. Mayroon dapat na pagkakataon na tumugon sa tunay na panghihikayat ng kaluluwa . Ang pagbibigay ng iyong testimonyo tungkol sa iyong pagkahikayat ay paraan ng panghihikayat ng kaluluwa na tinatawag na “pagsaksi”, subalit hindi ito panghihikayat ng kaluluwa. Ang pagsaksi ay hindi panghihikayat. Ang pagsaksi ay mahalaga, ngunit hindi ito kasiguruhan ng kaligtasan. Ang tunay na panghihikayat ng kaluluwa ay pagpapakilala sa mga tao Kay Cristo sa paraan na makikita nila ang pangangailangan ng personal na pagpapasiya. Ang resulta ng panghihikayat ng kaluluwa sa karanasan ng pagiging “born again” na tinatawag na “pagkahikayat o “kaligtasan.”

 

Ang “pagtanggap Kay Jesu Cristo bilang Tagapagligtas at Panginoon” ay hindi lamang pagtugon para tanggapin ang kaligtasan ngunit isang proseso na nag-aakay tungo Kay Jesus na maging Panginoon ng buhay ng tao. Ito ay nagpapahiwatig na ang bagong nahikayat ay naging disipolo at naging responsable na kaanib ng Iglesya. Pansinin na ito ay Kanyang Iglesya,” ang ibig sabihin ay tunay na katawan Ni Cristo, hindi lamang tiyak na denominsyon o organisasyon.

 

Ang ibig sabihin ng  isang “balidong pagkakataon” ay ang mensahe ay dapat na mapanatili na sapat sa paraan na ito ay nauunawaan ng pangkaraniwang karamihan ng mga tao. Ang ibig sabihin nito ay naipahayag na angkop sa lengguwahe, edukasyon, at antas ng kultura  ng bawa’t isa. Ang ibig sabihin din nito ay hindi natin dapat na ipalagay na ang tao o nayon ay nahikayat dahil tayo ay nakapangaral minsan sa lugar. Ang pagsaksi ay dapat na mapanatili ng mahaba at sapat na maunawaan  para magkaroon ng pagkakataon na tumugon.Ang bawa’t isa, isang pamilya, tribo, o bansa ay masasabing nahikayat kung nakatagpo  nila ang Ebanghelyo, sapat para magkaroon ng pagakataon na tumugon dito na may pananampalataya. Ang “balidong pagkakataon” ay nagpapahiwatig din ng makapangyarihan na mensahe na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga tao na makita ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapalaya.

 

ANG PANGANGAILANGAN NG EBANGELISMO

 

Bakit kailangan na mahikayat ang mundo? Para masagot ang tanong na ito kailangan na maunawaan mo ang dalawang bagay:  Ang kahulugan at kahihinatnan ng nawawala.

 

ANG KAHULUGAN NG NAWALA:

 

Basahin ang tungkol sa paglikha sa tao sa Genesis mga kabanata 1 at 2.  Pagkatapos basahin ang kabanata 3 tungkol sa kung paano ang kasalanan ay pumasok sa mundo. Nang sina Adan at Eva ay unang nilikha, sila  ay may lubos, likas  na walang kasalanan. Pagkatapos na sila ay nagkasala ang likas ay nasira. Nang sina Adan at Eva ay nagsimulang dumami at nagkaroon ng mga anak, ang mga bagong dagdag sa lahi ng sangkatauhan ay ipinanganak na may pangunahin na likas na kasalanan. Ang tao ay hindi na mabuti kung paano ito nilikha Ng Dios. Ang kanyang natural na pag-iisip at mga ginagawa ay masama.

 

Inilarawan ng Genesis 4:1-6:4 ang kasaysayan ng kasalanan sa pagsisimula nito para lumaganap sa buong mundo. Nakatala sa mga kabanatang ito ang unang pagpatay, ang unang panloloko, at kung paano ang kasamaan ng tao ay lumago hanggang ang bawa’t pag-iisip, gayun din naman ang gawa, ay masama. Sa wakas, ang buong mundo ay sumobra na ang kasalanan na Ang Dios ay aktuwal na nagsisi dahil ginawa Niya ang tao.

( Genesis 6:5-6).

 

Dahil sa mabilis na paglago ng kasalanan, nagpasiya Ang Dios  na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha ngunit nagligtas ng isang matuwid na tao, si Noe, at ang kanyang pamilya. (Basahin nag kuwento ni Noe at ang baha sa Genesis 6: 8-9:17). Pagkatapos ng baha, ang pamilya ni Noe ay nagsimulang dumami. Halos mabilis  ang pagkakaroon ng muling kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga tao ay tinawag ng mga  “makasalanan”:

 

Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. (Roma 3:23)

 

Ang lahat ng tao na  hindi nagsisi sa kasalanan at nakaranas ng bagong kapanganakan na inilarawan Ni Jesus sa Juan kabanata 3 at itinuring na “nawala” dahil naiwala nila ang likas na walang kasalanan na dating pagkalikha Ng Dios sa tao. Maaari nating masabi na sila ay “hindi ligtas”o “hindi mananampalataya” dahil hindi sila naligtas mula sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paniniwala Sa Panginoon Jesu Cristo bilang Tagapagligtas.

 

 

 

KAHIHINATNAN NG NAWALA:

 

Dahil sa dating kasalanan nina Adan at Eva, ang kamatayan ay pumasok sa mundo at dahil dito hindi naglaon ang bawa’t isa ay pisikal na namatay. Pagkatapos ng kamatayan darating ng paghuhukom:

 

At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. (Hebreo 9:27)

 

Pagkatapos ng kamatayan tatayo tayo sa harapan Ng Dios para sa paghuhukom.  Ang mga tao na hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan ay haharap sa ikalawang kamatayan. Sila ay walanghanggan na mahihiwalay mula Sa Dios sa “espirituwal na  mamamatay” Ang kanilang kahihinatnan ay  Impiyerno:

 

Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwat ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon. (Roma 6:23)

 

At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan; at nangabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa.

 

At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. (Apocalipsis 20:12,15)

 

Kung tunay mong mauunawaan ng kahihinatnan ng nawala, iyong mapagtatanto na kailangang kailangan ang panghihikayat ng kaluluwa.

 

Kung ang mga tao ay hindi maabot ng Ebanghelyo, sila ay mamamatay sa kasalanan at nakaukol sila sa Impiyerno.

 

ANG PROSESO NG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Ang panghihikayat ng kaluluwa ay proseso na kasama ang presensiya at pagpapahayag ng Ebanghelyo, paghimok, pagtatanim, pagkalubos, at pakikilahok. Siyasatin natin ang proseso na ito:

 

PRESENSIYA: “Presensiya” ang panghihikayat ng kaluluwa ay nagpapakita ng mga katangian Ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapakita ng ugali at pagmamalasakit ng Kristiyano. Ang mundo ay hindi maaabot para Kay Jesus ng walang tunay na presensiya ng Kristiyano. Ang mga mananampalataya ay kailangang makapagsimula ng kaugnayan, makiisa, at maglingkod sa mga hindi mananampalataya.  Hindi ka makahihimok ng mga makasalanan kung wala kang pakikitungo sa kanila.

 

 

 

PAGPAPAHAYAG:

 

Maraming mananampalataya na nanatiling “”secret service” na mga Kristiyano, na sinasabi. Iniisip nila na ang kanilang presensiya sa mga hindi mananampalataya ay sapat para matupad ang Dakilang Utos na panghihikayat ng buong mundo. Subalit ang utos ni Jesus ay dapat natin ipahayag ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo at pagsaksi. Dapat din natin na ipakita nag kapangyarihan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapalaya. Ito ang mga paraan na ang Ebanghelyo ay naipahahayag.

 

PAGHIMOK:

 

Hindi nagtatapos ang proseso ng panghihikayat ng kaluluwa sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay dapat na maipahayag sa paraan na ang mga tao ay mahihimok para maging mga mananampalataya Ni Jesu Cristo.

 

PAGTATANIM:

 

Ang bagong mga mananampalataya na nahimok na sumusnod Kay Jesus ay dapat na “maitanim” sa pagtitipon ng iglesya o isang iglesya ang dapat na “maitanim” sa isang grupo ng bagong mga mananampalataya.

 

PAGKALUBOS;

 

Bilang resulta ng pagtatanim, ang mga nahikayat ay espirituwal na nagiging ganap sa kontexto ng local na iglesya. (Ang espirituwal na kaganapan ay tinatawag na “kaganapan” sa Biblia).

 

PAKIKILAHOK:

 

Ang proseso ng panghihikayat ay husto kung ang bagong mga mananampalataya ay mismong naging aktibo sa gawain ng panghihikayat ng kaluluwa att magsimula na espirituwal na manganak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Ibigay ang kahulugan ng “panghihikyat ng kaluluwa tulad ng lebadura.”

 

________________________________________

 

3. Ano ang ibig sabihin ng “ang kahulugan ng nawala”?

 

________________________________________

 

4. Ano ang ibig sabihin ng “ang kahihinatnan ng nawala”?

 

________________________________________

 

5. Itala ang anim na  mga hakbang sa proseso ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

 

1. Sa pambungad na kabanatang ito iniharap sa iyo ang kahulugan ng “panghihikayat ng kaluluwa”:

 

            Panghihikayat ng kaluluwa:  Ang panghihikayat ng kaluluwa ay pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa paraan na ang mga lalake at babae ay may balidong pagkakataon na tumanggap Kay Jesu Cristo bilang Tagapagligtas at Panginoon  at maging reponsable na mga kaanib ng Kanyang  Iglesya.

 

Narito ang ilan sa mga termino  na dapat mong mapag-aralan:

 

“Pagdadala ng Ebanghelyo:

 

Ang mga terminong ito ay ginagamit sa prosesos ng  panghihikayat ng kaluluwa.

 

“Nahikayat”:

 

Pang-isaan, isang pamilya, tribo, o bansa ay maaaring masabi na nahikayat kung sila ay nakarinig ng Ebanghelyo na sapat na magkaroon ng pagkakataon na tumugon dito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasama sa buong proseso ng panghihikayat ng kaluluwa ay isama ang nahikayat sa lokal na pagtitipon ng iglesya o ang pagtatatag ng iglesya sa isang grupo ng mga bagong mananampalataya.

 

“Ebanghelista”:

 

Ang isang ebanghelista ay may natatanging kaloob ng pangunguna mula Sa Dios kung saan ang kakayahan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya sa paraan na ang lalake at babae ay tutugon at maging responsable na  kaanib ng katawan Ni Cristo. Ang ibig sabihin ng salitang “ebanghelista” ay “ ang nagdadala ng mabuting balita.” Kahit ang mga mananampalataya ay walang natatanging kaloob ng pangunguna ng isang ebanghelista, ang lahat ay dapat gumawa ng gawa ng isang ebanghelista.

 

Pagsaksi:

 

Ang pagbabahagi ng isang mananampalataya ng kanyang personal na karanasan Kay Jesus Cristo sa hindi mananampalataya.

 

Personal na Panghihikayat ng kaluluwa:

 

Ang personal na panghihikayat ng kaluluwa ay ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa hindi ligtas na tao ng isang mananampalataya.

 

 

 

 

Pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa:

 

Ang pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa ay  tinatawag din na “grupo” na panghihikayat ng kaluluwa. Ito ay pagbabahagi ng Ebanghelyo sa isang grupo ng mga tao. Kasama dito ang mga gawain na katulad ng pangmaramihan na krusada, “evangelistic rallies”, at konsiyerto na Ebanghelyo.

 

Panghihikayat ng kaluluwa ng layko:

 

Ang tinutukoy ng terminong ito ay ang gawain ng panghihikayat ng kaluluwa na ginagawa ng isang layko ( mga tao na hindi “full-time” na naglilingkod sa iglesya).

 

“Saturation” na panghihikayat ng kaluluwa.

 

Ang tinutukoy ng “Saturation” na panghihikayat ng kaluluwa ay “saturating” ang isang tiyak na heograpiyang lugar para ang bawa’t tao ay maabot ng Ebanghelyo.

 

Nahikayat:

 

Ang isang nahikayat ay isang tao na tumanggap Kay Jesu Cristo bilang Tagapagligtas. Siya ay nahikayat mula sa lumang buhay na makalasalan tungo sa buhay Kay Jesus.

 

Disipolo:

 

Ang isang disipolo ay isang nahikayat na matatag na sa pangunahin ng pananampalatayang  Kristiyano at may kakayahan na magtindig ng bagong hikayat at gawin silang disipolo.  Ang ibig sabihin ng salitang “disipolo” ay mag-aaral, isang estudyante, ang isang tao na natututo sa pagsunod.

 

Pagsubaybay:

 

Ang pagsubaybay ay ang proseso ng pagsasanay sa bagong nahikayat para madala sila sa kaganapan Kay Cristo, na ang dulot ay pagtatag ng espiritu, paglago, at pagpaparami. Ito ay tinatawag din na “discipleship” dahil kasama dito ang pagdala sa bagong nahikayat at gawin silang disipolo Ng Panginoon Jesus Cristo.

 

2. Sa panahon ng Lumang Tipan, sinabi Ng Dios kay Abraham na sa pamamagitan niya ang lahat ng bansa sa mundo ay mapagpapala. Subalti kasama sa pagpapalang ito ay dakilang responsabilidad. Kinailangan ni Abraham na iwan ang kanyang bansa, ang kanyang sariling mga tao, at ang sangbahayan ng kanyang ama na magtungo sa lupain na ipinakita Ng Dios sa kanya. ( Genesis 12:1)

 

Sa una, si Abraham ay nagtungo sa lugar na tinatawag na Haran at nanatili doon

( Genesis 11:31). Siya ay natukso na manatili sa Haran, ngunit para matanggap ang pagpapala kailangan niyang sumunod Sa Dios at lisanin ang lugar na ito. Si Abraham ay hindi magiging ama ng dakilang bansa at matupad ang kanyang sariling ambisyon sa iisang panahon. Ang pagtawid sa hangganan ng lunsod ng Haran at magtungo sa pagtupad ng plano Ng Dios ay malaking pagpapasiya  kay Abraham.

 

Alm mo ba kaya ka naging mananampalataya ngayon dahil sa pagpapasiya ni Abraham?  Dahil umalis si Abraham sa Haran, siya ay pinagpala Ng Dios. Sa pamamagitan ni Abraham ang lahat ng lalake at babae sa lahat ng mga bansa sa lahat ng lugar ay pinagpala ng Ebanghelyo.  Dahil sa pagsunod na ito sila ay pinagpala dahil sa kaligtasan sa pamamagitan Ni Jesu Cristo mula sa pamilya ni Abraham.

 

Katulad ni Abraham, kung nakatanggap ka ng pagpapala nakatanggap ka rin ng malaking responsabilidad. Para sa mga napagpala ng kaligtasan at Ng Espiritu Santo, ang panghihikayat ng kaluluwa ay hindi pagpili. Ito ay isang obligasyon ( Mga Gawa 1:8).

 

“Spititually speaking”, ang bawa’t mananampalataya ay haharap sa bandang huli ng kanilang “Haran” sa buhay. Ang espirituwal na “Haran” na ito ay lugar kung saan ka pinapupunta Ng Dios, “ nakalaan ka ba na tanggihan ang iyong sariling ambisyon para sa pakinabang ng Ebanghelyo?  Nakalaan ka bang iwan ang iyong sariling bayan, ang iyong mga kababayan, ang iyong sambahayan kung hilingin ko ito? Hindi mo matutupad ang iyong sariling ambisyon at pagpapalain ang mga bansa sa iisang panahon. Dapat mong tawirin ang guhit at iwan ang Haran.

 

3. Sinasabi ng Biblia na “ang kakaunting lebadura ay kayang mapaalsa ang buong tipak” ( Galacia 5:9). Iyong natutunan sa aralin an ito na ang Kaharian Ng Dios ay mapaparami katulad ng lebadura.  Ang kasamaan ay dumarami rin katulad nito. Pag-aralan ang sumusunod na mga talata:  Mateo 16:6-12; Marcos 8:15; I Corinto 5:6-8. Sa Bagong Tipan, ang lebadura ay tumutukoy sa kumakalat na katangian ng Ebanghelyo o pagtalikod (kalagayan na panghihina) ng Iglesya. Sa Lumang Tipan, ang lebadura ay para bagang magkatulad na kahulugan. Ito ay hindi pinahihintulutan sa ibang paghahandog, kung paano ito kumakatawan sa kasamaan. Sa ibang mga paghahandog, katulad ng paghahandog ng pagpapasalamat, ito ay pinahihintulutan.

 

4. Kung ikaw ay pastor o lider ng iglesya, gamitin ang sumusunod na mga tanong para itaya ang kasalukuyan na kalagayan ng panghihikayt ng kaluluwa sa iyong “fellowship”.  Isulat ang iyong mga sagot sa ibang pahina ng papel:

 

(1)  Sino ang may responsabilidad sa panghihikayat ng kaluluwa sa inyong iglesya?

 

(2)  Ilan ang mga tao na nahikayat at naging bahagi ng inyong  pagtitipion sa iglesya sa nakaraang limang tao?

 

(3)  Ano ang kasalukuyan na ginagawa ng inyong iglesya sa pagabot sa hindi pa naligtas? Tiyakin mo ang iyong sagot.

 

(4) Ano ang mga programa sa inyong iglesya sa kasalukuyan ang hindi na epektibo sa pagdadala ng mga bagong hikayat?

 

(5) Paano tumutulong ang inyong iglesya para madiskubre ng mga kaanib ang kanilang espirituwal na mga kaloob at gamitin ang mga ito sa gawain ng panghihikayat ng kaluluwa?

 

(6) Ano ang maaaring gawin ng inyong iglesya para maabot ang inyong komunidad ng Ebanghelyo?

 

(7) Ano ang plano ng inyong iglesya para maabot ang inyong bansa ng Ebanghelyo?

 

(8)  Ano ang plano ng inyong iglesya para maabot ang ibang bansa ng Ebanghelyo?

 

(9) Sa loob ng limang taong nagdaan, gaano kadalas magbigay ang inyong iglesya ng tiyak na pagsasanay  para sa personal na panghihikayat ng kaluluwa para sa mga kaanib?

 

(10) Gaano kadalas sa inyong mga gawain ang pagbibigay tuon sa panghihikayat ng kaluluwa, halimbawa, mga mensahe na ang layunin ay pag-abot sa hindi pa ligtas, pagbibigay ng pagkakataon na tumugon sa Ebanghelyo, at iba pa.

 

(11) Kailan ang huling pagkakataon na ang inyong iglesya ay nakilahaok sa pangmaramihang panghihikayat ng kaluluwa, katulad ng krusada, “rally”, o konsiyerto, at iba pa?

 

Tayain ang iyong mga sagot at alalahanin ang mga sumusunod:

 

(1) Kung walang tiyak na responsable para sa pagpaplano ng panghihikayat ng kaluluwa sa inyong iglesya, posible ba na magtakda ng isang tao para dito?

 

(2) Kung ang bilang ng  mga taong nahikayat at naging bahagi ng inyong pagtitipon sa iglesya sa huling limang taon ay mababa, paano ito mababago sa pamamagitan ng pagbibigay tuon sa panghihikayat ng kaluluwa?

 

(3) Ano ang madaling magagawa ng inyong iglesya para maabot ang mga hindi pa ligtas?

 

(4)  Ano ang kasalukuyang mga  programa na hindi mabisa na maaaring alisin para magbigay ng pagkakataon para sa mga bagong paraan ng panghihikayat ng kaluluwa?

 

(5) Paano ang inyong iglesya ay makatutulong  para ma diskubre ng mga kaanib ang kanilang espirituwal na mga kaloob at magamit ang mga ito sa gawain ng panghihikayat ng kaluluwa?  ( Ang kurso ng  Harvestime International Institute na “Mga Paraan ng Pagpapakilos sa Mga Tao” ay maaaring makatulong sa iyo sa gawain na  ito.)

 

(6) Ano ang maaaring simulan ng inyong iglesya para maabot ang inyong komunidad ng Ebanghelyo?

 

(7) Ano ang maaaring  gawin ng inyong iglesya para maabot ang inyong bansa ng Ebanghelyo?

 

(8) Ano ang maaaring gawin ng inyong iglesya para maabot ang ibang bansa ng Ebanghelyo?

 

(9) Gaano kaaga makapagbibigay ng pagsasanay ang inyong iglesya sa panghihikayat ng kaluluwa sa mga kaanib ng iglesya? (Magagamit mo ang kursong ito para sanayin ang inyong mga kaanib. Alamin ang tiyak na oras at kung sino ang magtuturo sa  mga sesyon.)

 

(10) Paano mo mabibigyan ng pagkakataon sa inyong regular na pagtitipon ang mga hindi pa ligtas upang tumugon sa Ebanghelyo?

 

(11) Ano ang magagawa ng inyong iglesya tungkol sa pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa?  Maaari ka bang magplano ng “rally” o konsiyerto o makasama sa ibang iglesya para magkaroon ng “evangelistic crusade?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKALAWANG KABANATA

 

ANG UTOS

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Kilalanin ang limang mga prinsipyo kung saan nakabatay ang utos.

·                    Kilalanin ang tatlong mga bagay na kinakailangan para matupad ang utos sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

SUSING TALATA:

 

Pagka aking sinabi sa masama, Oh masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kaniyang lakad; ang masamang yaon ay mamamatay sa kaniyang kasamaan, ngunit ang kaniyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. (Ezekiel 33:8)

 

PAMBUNGAD

 

Ang mga tao ay nakikilahok sa panghihikayat ng kaluluwa sa iba’t ibang mga dahilan. Ang bagong mga nahikayat ay kadalasang masigasig sa panghihikayat ng kaluluwa dahil sa tuwa sa kanilang bagong pagkahikayat. Ang ibang mga tao ay napilitan sa panghihikayat ng kaluluwa dahil sa konsiyensiya. Ang iba ay nakilahok dahil sa paaralan o programa ng pagsasanay kung saan sila ay hinihiling na makilahok.

 

Ang batayan ng panghihikayat ng kaluluwa sa Biblia ay dahil utos ito Ng Panginoong Jesu Cristo.  Ang isang “utos” ay isang pagtatalaga o bilin mula sa isang tao tungo sa iba. Ang paksa ng aralin na ito ay ang utos sa panghihikayat ng kaluluwa

 

ANG UTOS NG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Ang utos ng paghihikayat ng kaluluwa na ibinigay Ng Panginoon Jesus Cristo sa Kanyang tagasunod ay batay sa mga prinsipyo na itinuro ng Salita Ng Dios. Ang mga ito ay prinsipyo ng mga utos, kalagayan, pagmamalasakit, kompetensiya, at katuparan.

 

UTOS:

 

Ang unang batayan ng kautusan ng panghihikayat ng kaluluwa ay ang prinsipyo ng utos. Ang panghihikayat ng kaluluwa ay utos Ni Jesus sa ilang mga talata na nakilalang “Dakilang Utos.”Ang mga sumusunod na reperensiya ay tungkol sa utos ng panghihikayat ng kaluluwa. Ang lahat ng mga talata ay nagpapaliwanag ng Gawain, ngunit ang bawa’t isa ay magkakaiba. Hindi ito sumasalungat, ngunit tumutulong sa iba sa pagpapahayag ng iba’t ibang aspeto ng kautusan.

 

Nakasulat sa Mateo at Juan ang kapangyarihan para sa gawain ng panghihikayat ng kaluluwa.  Ang Mateo , Marcos at Lucas ay nagpapaliwanag ng lawak ng misyon. Ang Mateo, Lucas, Juan at Mga Gawa ay ipinahayag Ang Espiritu Santo bilang kapangyarihan para matupad ang gawain. Binanggit ni Marcos ang mensahe at idinagdag ni Lucas ang mga detalye. Ang mga reperensiyang ito ay nagpapahayag na kasama sa  kautusan ng panghihikayat ng kaluluwa ang pagsasanay ng disipulo, pangangaral ng Ebanghelyo sa bawa’t nilalang, pangangaral tungkol sa pagsisisi at ang pag-alis ng mga kasalanan ng buong mundo, pagpapatawad at nananatiling mga kasalanan, at pagsaksi tungkol Kay Jesus:

 

Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:

 

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. (Mateo 28:19-20)

 

At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa boong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal.

 

Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.

 

At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya: mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan; mangagsasalita sila ng mga bagong wika.

 

Sila’y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anomang paraan ay hindi makasasama sa kanila; ipapatong  nila ang kanilang mga kamay sa mga may-sakit, at sila’y magsisigaling. (Marcos 16:15-18)

 

At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Cristo, at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw;

 

At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem.

 

Kayo’y mga saksi ng mga bagay na ito. (Lucas 24:46-48)

 

Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa aking ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo.

At nang masabi niya ito, sila’y hiningahan niya, at sa kanila’y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo:

 

Sinomang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila; sinomang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, ay hindi pinatatawad. (Juan 20:21-23)

 

Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa boong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. (Mga Gawa 1:8)

 

Ang kahalagahan ng utos na ito ay pinatotohanan ng mga sumusunod na mga talata:

 

Pagka aking sinabi sa masama, Oh masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kaniyang lakad; ang masamang yaon ay mamamatay sa kaniyang kasamaan, ngunit ang kaniyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. (Ezekiel 33:8)

 

Sapagkat ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikahihiya siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaniyang sariling kaluwalhatian, at sa kaluwalhatian ng Ama, at ng mga banal na anghel. (Lucas 9:26)

 

KALAGAYAN:

 

Ang kautusan para sa panghihikayat ng kaluluwa ay ibinigay din dahil sa kalagayan ng bukid na anihin ng mundo. Nakikita natin ang mga daan ng tao  na nawala sa kasalanan, walang pag-asa, tungo sa walang-hanggan, na walang Dios. Ang mahigpit na kalagayan ng anihin ay dapat magudyok sa atin na kumilos. Sinabi Ni Jesus na ang anihin ay hinog na ngunit ang mga manggagawa ay kakaunti:

 

At sinabi niya sa kanila, sa katotohana’y marami ang aanihin, datapuwat kakaunti ang mga manggagawa: kaya’t idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. (Lucas 10:2)

 

Hindi baga sinasabi ninyo, May apat na buwan pa, at saka darating ang pagaani? Narito, sa inyo’y aking sinasabi, Itanaw ninyo ang inyong mga mata, at inyong tignan ang mga bukid, na mapuputi na upang anihin. (Juan 4:35)

 

PAGMAMALASAKIT:

 

Ang kautusan ng panghihikayat ng kaluluwa ay nakatuon din sa prinsipyo ng pagmamalasakit. Ang panghihikayat ng kaluluwa ay dapat gawin ng may pusong nahahabag para  sa mga naliligaw na kaluluwa. Si Pablo ay puno ng banal na pagkahabag para sa mga naliligaw. Siya ay nakalaan na isumpa Ng Dios para lamang ang mga Hudyo na kanyang mga kapatid ay maligtas. Siya ay nagtungo sa kanila kahit siya ay binabalaan na patayin at nang siya ay nagdusa sa kanilang mga kamay.

 

Ang pagkahabag Ni Jesus ang dahilan kung bakit Siya ay nakahanda na humarap sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ay tumangis sa pagkabulag ng mga liderato ng relihiyon sa Jerusalem. Kung mayroon na mas maraming luha ng pagkahabag sa ating mga mata, marahil ay kakaunti ang pagtangis sa Impiyerno ng mga naligaw.  Ang argumento ay hindi makapagliligtas ng mga kaluluwa. Ang isa ay maaaring may katotohanan, kung ito ay hindi sinasabi ng may pag-ibig at pagkahabag ito ay makamamatay sa halip na makabuhay. Ang pagkahabag ay nagdadala ng walang kapaguran na panghihikayat ng kaluluwa, dahil ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, lahat ay binabata, at hindi nagkukulang  ( I Corinto 13: 4,7,8). Ang ganitong mapagmahal na kahabagan ay ibinigay Ng Espiritu Ng Dios. Ito ay bunga ng Espiritu Santo na lumalago mula sa presensiya Niya na nasa iyong puso.

 

KOMPETENSIYA:

 

Ang kautusan ng panghihikayat ng kaluluwa ay nakatuon din sa prinsipyo ng kompetensiya. Kung hindi natin aabutin ang ating mga kalapit bansa na nangangailangan ng pagbabago, ang ibang ka kompetensiya sa politika at relihiyon na puwersa ay makaaabot sa kanila.

 

Narito, ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoong Dios, na ako’y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon.

 

At sila’y magsisilaboy sa dagat at dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan; sila’y magsisitakbo ng paroo’t parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi masusumpungan. (Amos 8:11-12)

 

Kahit ang espirituwal na pagkagutom ay nagdadala para magsaliksik sa katotohanan, ito ay maaaring magdulot ng pagtanggap sa masamang sistema ng politika, kulto, kapangyarihan ng nakapagpapahirap na relihiyon kung ang puwang ay hindi mapupunan.

 

Ang prinsipyo ng kompetensiya ay itinuro Ni Jesus sa talinghaga kung saan ang kalaban ay nagtatanim ng dawag ( damo) sa bukirin ng anihin. Kung hindi tayo magtatanim at bungkalin  ang mabuting butil sa Salita Ng Dios, ang kalaban ay magtatanim ng dawag ng kasamaan.  Ang kompetisyon ng ganitong masamang espirituwal na tinik at mga damo na sumasakal sa Salita Ng Dios ay nakasasagabal sa paglaganap ng Ebanghelyo.

 

KATUPARAN:

 

Ang kautusan  ng paghihikayat ng kaluluwa ay nakatuon din sa prinsipyo ng katuparan (ang wakas) ng lahat ng bagay. Sinabi Ni Jesus ang paghihikayat ng kaluluwa sa pangmalawakan ay paghahanda sa kalagayan ng Kanyang pagbabalik sa lupa at ang wakas ng panahon na alam natin:

 

At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa boong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo’y darating ang wakas. (Mateo 24:14)

 

PAANO MATUTUPAD ANG KAUTUSAN

 

Ang Iglesya ang kinatawan ng Kaharian Ng Dios sa mundo at inutusan na dalhin ang mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa lupa.  Kung ating titingnan ang mga dapat unahin, programa at mga gawain ng isang pangkaraniwang iglesya ngayon , para bagang , maiisip natin na nakalimutan o nalito tayo  tungkol sa ating misyon bilang mga mananampalataya.

 

Tayo ay abala , ngunit abala na ano ang ginagawa?  Gaano kadami ang mga programa , pagtitipon, at mga gawain na aktuwal na nagbubunga ng bagong mga nahikayat? Marami tayong marangyang ebanghelista na mayroong kaakit-akit an mga sermon at nakatutuwang kuwento. Sa panahon ng Biblia, isang pampublikong sermon ang  nagbunga ng tatlong libong nahikayat. Ngayon para bagang tatlong libong sermon na kakaunti ang resulta na nahikayat.

 

Tatlong bagay ang kinakailangan para matupad ang kautusan ng panghihikayat ng kaluluwa:

 

ITO AY DAPAT NA UNANG PRAYORIDAD:

 

Ang panghihikayat ng kaluluwa ay dapat na unang prayoridad. Dapat natin unahin na gawin ang panghihikayat ng kaluluwa sa bawa’t tao sa mundo. Ang ating pangangaral, pag-aaral, pag paplano, paggawa ng programa, pagtuturo, pagsasanay- lahat ng bagay ay dapat naka sentro sa layunin na ito.

 

Ang Iglesia ay dapat na maging estasyon ng pagpapadala sa halip na lugar para sa  pagpapahinga at paglalaro. Ang lahat ng gawain sa iglesya ay dapat nakatutulong sa pagpapakilos sa mga taong umaabot ng kaluluwa. Ang mga lider ng Iglesya ay dapat mapakilos ang Katawan Ni Cristo, nagbibigay ng inspirasyon  at pagsasanay sa mga mnanampalataya para gawin ang panghihikayat ng kaluluwa.

 

ITO AY DAPAT NA KINASIHAN NG  KAPANGYARIHAN NG ESPIRITU SANTO:

 

Ang panghihikayat ng kaluluwa ay hindi mahina o niyutral na gawain sa Bagong Tipan. Ito ay may kapangyarihan na pagtatagpo Sa Espiritu Santo at sa mga puwersa ng kasamaan. Ang Espiritu Santo at ang  Kanyang bunga, mga kaloob, at kapangyarihan, ay dapat na maging totoo sa ating mga buhay. Ang Salita ay dapat na maipamuhay at maituro na may pagpapakita ng kapangyarihan. Ang Ebanghelyo ay dapat na maipahayag, hindi ihinihingi ng paumanhin, pinalalabnaw, binabago, o pagbabalat kayo. Ang pinaggagalingan ng bawa’t espirituwal na kaloob ng bawa’t kaanib ng Katawan ay dapat na mapakilos para matapos ang gawain ng panghihikayat ng kaluluwa. Dapat natin ipagpalit ang ating likas na karnal para makatulad Ni Cristo ang ating ugali na magbibigay sa atin na maging saksi sa katotohanan ng Ebanghelyo.

 

ITO AY DAPAT SUMUNOD SA HALIMBAWA NG BAGONG TIPAN:

 

Para matupad natin ang kautusan na ito, dapat tayong  magsimula na gumawang muli ng halimbawa ng Bagong Tipan sa panghihikayat ng kaluluwa:  Ang bawa’t isa, sa lahat ng dako, araw-araw ay sumasaksi at umaabot ng mga kaluluwa. Sa panahon ng Bagong Tipan, ang panghihikayat ng kaluluwa ay dapat na maging bahagi ng pang araw-araw na pamumuhay. Ang bawa’t denominasyon, bawa’t lokal na iglesya, bawa’t Kristiyanong lider, bawa’t tahanan, at bawa’t isa ay dapat na kumikilos sa gawain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Isulat ang limang prinsipyo kung saan ang kautusan ng panghihikayat ng kaluluwa ay naka batay.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3. Kilalanin ang tatlong bagay na kinakailangan para matupad ang kautusan ng panghihikayat  ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Ang tawag ng panghihikayat ng kaluluwa ay hindi pagpili o mungkahi. Ito ay utos. Pag-aralan ang sumusunod na tsart kung saan pinaghambing ang iba’t ibang talaan sa Biblia ng Dakilang Utos. Tingnan ang bawa’t reperensiya sa iyong Biblia. Pansinin ang kapangyarihan na mayroon ka para matupad ang utos. Obserbahan ang lawak ng iyong ministeryo, ang mensahe nito, at ang gawain kung saan ka makatutulong sa proseso ng pagpaparami.

 

Reperensiya    Ang                            Ang                     Ang                              Ang

                         Kapangyarihan          Lawak                 Mensahe                    Gawain

________________________________________

 

Mateo              “Ang lahat ng            Lahat ng              Ang lahat na                Mga disipolo na

28:19-20          kapangyarihan”       mga Bansa         iniutos Ni Jesus          humayo, pagba                                                                                                                              bautismo, pag-

                                                                                                            tuturo. 

 

Marcos                        Sa pangalan Ni       Sa lahat ng  Ang Ebanghelyo          Humayo at

16:15               Jesus                       mundo,sa                magpagaling ng            mangaral,

                                                       bawa’t nilalang.     may sakit

 

Lucas               Sa pangalan Ni      Sa lahat ng mga     Pagsisisi at                      Pangangaral,

24:46-49          Jesus                      bansa simula sa      pagpapatawad ng          pagpapahayag,

                                                      Jerusalem               mga kasalanan              pagsaksi

 

Juan                 Ipinadala Ni             ( Ang lawak ng ministeryo, ang mensahe, at ang mga

20:21               Jesus kung                  gawain ay dapat na katulad ng “Kay Jesus”)       

                        paano Siya

                        ipinadala Ng

                        Ama.

 

Mga Gawa       Kapangyarihan      Jerusalem, Judea,    Cristo                            Saksi

1:8                   ng Espiritu Santo    Samaria, at sa        

                                                       dulo ng daigdig     

 

________________________________________

 

2. Naibigay nang maliwanag ang kautusan sa panghihikayat ng kaluluwa sa Salita Ng Dios, bakit maraming Kristiyano ang atubili na tuparin nag dakilang utos?  Narito ang karaniwang sagabal  sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

 

 

 

 

KULANG SA KAKAYAHAN:

 

Maraming tao ang hindi nanghihikayat ng kaluluwa dahil  nararamdaman nila na kulang sila sa kakayahan na gumawa nito. Maaaring kulang sila sa pormal na edukasyon o pagkaunawa tungkol sa Biblia at mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa. Ang ibang mga tao ay hindi tunay na kulang sa kakayahan, ngunit may mahinang tingin sa  kanilang sarili o maling pagpapakumbaba.

 

Palaging tandaan na Ang Dios ay tumatawag sa ordinaryong mga tao para gumawa ng dakilang mga bagay.  Basahin ang kuwento ni Gideon sa Mga Hukom 6 hanggang 8. Nang Si Gideon ay tinawag para tuparin ang dakilang misyon Ng Dios, siya  ay nagtatago dahil siya ay natatakot sa kalaban. Ang kanyang tugon ay “ Paano ko magagawa ito? Ang aking lipi ay pinakamahina at kakaunti sa mga pamilya.”

 

Si Moises ay may katulad na tugon nang siya ay tinawag na manguna sa bansang Israel. Sinabi niya” Sino ako? Hindi ako marikit mangusap , kahit ng panahong nakaraan, kahit mula ng magsalita Ka sa iyong lingkod; sapagka’t ako’y kimi sa pangungusap at umid sa dila”  (Exodo 3-4). Si propeta Jeremias ay sinasabi na siya ay isang bata at walang kakayahan na magamit Ng Dios (Jeremias 1:4-9).

 

Ang mga tao na sa kanilang pakiramdam ay kulang sa kakayahan sa panghihikayat ng kaluluwa ay dapat humiling  Sa Dios ng karunungan na Kanyang ipinangako ( Santiago 1:5). Dapat nilang maunawaan na ginagamit Ng Dios ang walang likas na kakayahan para Siya ang makatanggap ng kaluwalhatian ( I Corinto 1:27-29).

 

WALANG HALAGANG PAGSUSUMIKAP:

 

Maraming tao ang walang ginagawa dahil ang pakiramdam nila ay ang kanilang lakas ay hindi mahalaga dahil ang anihin ay napakalaki.  Ano ang magagawa ng isang tao sa milyon na naligaw sa kasamaan ng kadiliman? Iyong matatandaan na ang kawal ni Gideon ay pinaliit ang bilang  para Ang Dios ang makakuha ng kaluwalhatian sa halip na ang tao. (Hukom 7). Ang Dios ay nalulugod sa paggamit sa mga hindi mahalagang kakayahan at gamitin ang mga ito sa Kanyang mga layunin. Iyong matututunan sa dako roon ng pag-aaral na ito kung paano ang nag-iisang tao, pag-abot, at pagsasanay sa isang tao bawa’t taon, ay literal na makapagtatayo ng libo-libong mga mananampalataya sa isang maikling panahon. Ang isang liwanag ay hindi lumalagos sa kadiliman, ngunit ang maraming maliliit na apoy, na ilawan ng paisa-isa, sa pagtagal ay magdudulot ng malaking liwanag.

 

TAKOT:

 

Ang tao ay natatakot na sila ay tanggihan ng kanilang sinasaksihan. Kung hindi sila bihasa sa mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa, katatakutan nila ang hindi alam. Sila ay natatakot na mapahiya sa sitwasyon na hindi nila kayang dalhin o tanong na hindi nila masagot. Ang takot sa panghihikayat ng kaluluwa ay kadalasan nag-uugat sa mga tanong na katulad nito:

 

-Ano ang aking sasabihin? Iyong matututunan ang mensahe na dapat sabihin sa Ikatlong Kabanta ng kursong ito.

 

- Paano ko sasabihin ito? Iyong matututunan kung paano ibahagi ang mensahe sa Ika-limang kabanata ng kursong ito.

 

            - Paano ko haharapin ang mga kahirapan?  Ang Ika-sampung kabanata ng kursong ito ay ipinaliwanag kung paano haharapin ang mga kahirapan na maaaring lumabas sa iyong panghihikayat ng kaluluwa.

 

            -Paano kung hindi ko masagot ang tanong? Kung hindi mo masagot ang tanong, aminin mo. Sabihin sa tao na iyong pag-aaralan ang marami pang tungkol dito at bumalik ka sa kanya at sabihin ang sagot.

 

-Paano kung nakasakit ako ng damdamin? Ang kadalasan na nakasasakit ng damdamin ng tao ay ang hindi tapat na paguusap tungkol Sa Dios, ngunit ang pagkukunwari na alam lahat ang mga sagot, galit, o pakikipagaway. Kung ikaw ay mapagmahal at tapat sa iyong pakikitungo sa mga tao at nakasakit ka pa ng damdamin, iyong tandaan:  Ikaw ang asin ng lupa. Sa natural na mundo , kung ang asin ay ipinahid sa sugat ito ay nagiging sanhi ng hindi magandang reaksiyon sa una, ngunit ang resulta ay kagalingan. Ganito rin ang katotohanan sa espirituwal na mundo.

 

-Paano kung ako ay nabigo? Mas mabuti na sumubok at nabigo kaysa  hindi sumubok kailanman. Ang tagumpay at pagkabigo ay hindi pangunahin na alalahanin ng panghihikayat ng kaluluwa. Ikaw ay tinawag na maging tapat. Tatlong uri ng pagkabigo ang natala sa talinghaga ng maghahasik (Marcos 4:1-20)  Hindi magtatagal sa kabanatang ito, sinasabi ni Marcos na ang mismong lupa, na inihanda Ng Espiritu Santo, na nagbubunga ng butil hindi ang maghahasik. Hindi ito dapat gamitin na dahilan para umiwas sa tawag para sa pagtatalaga, gayunman. Tayo ay tinawag na mangisda para sa mga kaluluwa ng tao at hulihin sila, hindi lamang sila  maimpluwensiyahan!

 

PAGKAKAHIWALAY:

 

Kadalasan ang panghihikayat ng kaluluwa ay naaantalaa dahil wala tayong pakikipag-ugnayan sa mga hindi mananamalataya. Kung ang lahat ng iyong mga kaibigan at kakilala ay mga Kristiyano, hindi mo madadala ang naliligaw. Hindi ka makakaabot ng mga hindi mananampalataya kung hindi ka nakikitungo sa kanila.

 

HINDI SAPAT:

 

Hindi sapat na panahon at motibasyon ay naka aantala sa mga tao sa pagtupad ng kautusan ng panghihikayat ng kaluluwa. Laging tandaan, gayunman… Humanap ka ng panahon kung ano ang nais mong gawin, at ano ang iyong nadarama na dapat unahin. Kung wala kang panahon na magbahagi ng Ebanghelyo, siguro hindi mo nais na gawin ito o hindi mo nadarama na ito ay dapat unahin. Kailangan mong magtaya ng iyong mga prayoridad.

 

Ang kawalan ng motibasyon ay kadalasang mga resulta ng kawalan ng karanasan. Napansin mo ba kung paano ang bagong mga Kristiyano ay palaging  masigasig sa pagbabahagi ng kanilang pananampalataya?  Dahil ang kanilang karanasan ay sariwa at  nakatutuwa. Kung hindi ka mag-iingat, mawawala ito sa iyo paglaon kung hindi mo pananatiliin ang sariwa at mahalagang kaugnayan Sa Panginoon.

 

ESPIRITUWAL NA KAGANAPAN:

 

Sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya na sila ay dapat may kakayahan na makapagturo sa Ebanghelyo sa iba, ngunit dahil sa espirituwal na kahinaan hindi nila kayang gawin ito (Hebreo 5:12). Ang espirituwal na kahinaan ay nakikita kung ang mga mananampalataya ay may alitan sa kanilang mga sarili (I Corinto 3:1-3). Kung ikaw ay abala sa pakikipaglaban sa iyong kapatid Kay Cristo, walang kang panahon sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

3. Ngayon an iyong napag-aralan ang karaniwan na mga dahilan na nakaaantala sa panghihikayat ng kaluluwa, basahin ang sumusunod na mga salaysay at lagyan ng tsek ang naglalarawan sa iyong nadarama:

 

KULANG SA KAKAYAHAN:

 

_____ Hindi Ko alam ang aking sasabihin sa iba.

_____ Hindi Ko nauunawaan ng mabuti ang Biblia.

_____ Hindi ako mahusay na makipag-usap sa iba.

 

WALANG HALAGANG PAGSUSUMIKAP:

 

_____ Nadarama ko na hindi ako makagagawa ng pagbabago dahil ako ay nag-iisa.

_____ Ang gawain ng panghihikayat ng kaluluwa ay napakalaki at ako ay nalulula.

 

TAKOT:

 

_____ Natatakot ako na makasakit ng damdamin ng iba.

_____ Natatakot ako baka ako mabigo.

_____ Natatakot ako  hindi ko alam kung paano sagutin  ang tanong.

_____ Natatakot ako na mapahiya.

_____ Hindi ko alam ang aking sasabihin.

 

PAGKAKAHIWALAY:

 

 _____ Wala akong pakikipagunayan sa mga hindi mananampalataya.

 

HINDI SAPAT:

 

_____ Wala akong panahon na gagamitin sa panghihikayat ng kaluluwa.

_____ Wala akong motibasyon sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

 

ESPIRITUWAL NA KAGANAPAN:

 

_____ Hindi ko nadarama na ako ay espirituwal na ganap para magbahagi ng Ebanghelyo sa iba.

_____ Kadalasan, ako ay may problema sa ibang mga kapatid sa Panginoon.

 

4. Repasuhin ang mga bagay na iyong nilagyan ng tsek sa itaas. Sa tabi ng bawa’t bagay na iyong nilagyan ng marka ilagay kung maiaayos mo ang mga balakid sa pamamagitan ng pagsasanay, pag-aaral, paggawa, o sa pagbabago ng iyong prayoridad.

 

5. Anong mga bagay sa listahan ang nakaaantala sa iyo?  Paano mo mapagtatagumpayan ang mga ito?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKATLONG KABANATA

 

ANG MENSAHE

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata  mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng salitang “Ebanghelyo ng  Kaharian”.

·                    Ibuod ang pangunahin na mga elemento ng Ebanghelyo.

·                    Isulat ang apat na mga paraan na ang Ebanghelyo ay pandaigdigan.

·                    Ipaliwanag kung bakit ang Ebanghelyo ay makapangyarihan.

 

SUSING TALATA:

 

Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan,

 

At siya’y inilibing; at siya’y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. (I Corinto 15:3-4)

 

PAMBUNGAD

 

Ang Dios ay may natatanging plano sa pagabot sa mundo ng Ebanghelyo. Ipinahayag Ni Jesus ang planong ito nang sinabi Niya sa Kanyang mga disipolo …

 

Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa boong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. (Mga Gawa 1:8)

 

Ipinahayag ng talatang ito ang ilan sa mga bagay na tungkol sa plano Ng Dios sa panghihikayat ng kaluluwa:

 

- Si Jesu Cristo ang nilalaman ng mensahe.

-Ang mga disipolo ang mensahero ng Ebanghelyo na binigyan ng makapangyarihang   kakayahan Ng Espiritu Santo.

-Ang buong mundo ang tatanggap ng mensahe.

 

Sa aralin na ito iyong matututunan ang tungkol sa nilalaman ng mensahe ng Ebanghelyo. Sa Ika-apat na kabanata iyong matututunan ang tungkol sa mga mensahero ng Ebanghelyo na mga mananamaplataya na binigyang kapangyarihan Ng Espiritu Santo. Sa Ika-limang kabanata ipinalililwanag kung paano ang mga mensahero ay magpapahayag ng mensahe at ang Ika-anim na kabanata ay tungkol sa mga tao na tatanggap ng mensahe.

 

ANG EBANGHELYO NG KAHARIAN

 

Sinabi  Ni Jesus:

 

At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa boong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo’y darating ang wakas. (Mateo 24:14)

 

Ang mensahe ng panghihikayat ng kaluluwa ay ang Ebanghelyo ng Kaharian. Ang ibig sabihin ng aktuwal na salitang “Ebanghelyo” ay “mabuting balita.”  Kung ating pinag-uusapan ang salitang Ebanghelyo base sa Biblia, ito ay tumutukoy sa mabuting balita ng Kaharian Ng Dios at kaligtasan sa pamamagitan Ni Jesu Cristo.

 

Sa Roma 1:1 ang Ebanghelyo ay tinawag na “Ebanghelyo Ng Dios.” Sa Roma 2:16 ito ay tinawag na “Ebanghelyo ni Pablo.” Sa Roma 1:16 ito ay Ebanghelyo Ni Cristo.” Walang pagsasalungatan ang mga talata dahil ang Dios ang may akda ng Ebanghelyo, Si Cristo ang tema, at ang tao ang tatanggap.

 

ANG PANGUNAHING ELEMENTO NG EBANGHELYO

 

Sa I Corinto 15:1-4, ang pangunahing mga elemento ng Ebanghelyo ay ibinigay ni Pablo:

 

Ngayo’y ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo’y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan,

 

Sa pamamagitan naman nito’y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo’y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.

 

Sapagka’t ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan,

 

At siya’y inilibing; at siya’y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. (I Corinto 15:1-4)

 

Ang pangunahing mensahe ng Ebanghelyo ay Si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa Biblia, Siya ay inilibing, at muling nabuhay ayon sa Biblia. Sa payak na katuturan, ang Ebanghelyo ay maaaring ibuod sa mensahe ng Juan 3:16:

 

Sapagkat gayon na lang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3:16)

 

Sa malawak na kahulugan, kasama dito ang lahat na itinuro Ni Jesus sa Kanyang mga disipolo.

 

Dahil dito magsiyaon kayo, at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa...na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. (Mateo 28:18 at 20)

 

Ang tao ay dapat na masabihan ng tungkol sa Kaharian, mahamon na pumasok, at masanay kung paano mamuhay bilang residente ng Kaharian.

 

Ang Ebanghelyo na ating ipinangangaral ay hindi ebanghelyong sosyal para mabago ang lipunan, subalit Ebanghelyo Ng Dios para maligtas ang mga makasalanan. Kasama dapat sa  mensahe ng Kaharian ang tawag sa pagsisisi mula sa mga kasalanan:

 

Pagkatapos nang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang evangelio ng Dios.

 

At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Dios: kayo’y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio. (Marcos 1:14-15)

 

Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit. (Mateo 4:17)

 

 (Kung hindi mo nauunawaan ang pangunahing prinsipyo ng Kaharian Ng Dios, pag-aralan mo ang kurso ng Harvestime International Institute na “Pamumuhay na Pinaghaharian Ng Dios”.)

 

ANG MENSAHE AY PARA SA LAHAT

 

Ang pinakamahalagang salita sa Ebanghelyo ay “ang sinoman.”   Ito ay ginamit Ni Jesus

(Juan 3:16), Pablo (Roma 10:13), at Juan ( Apocalipsis 22:17). Ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao,sa lahat ng lahi, kultura, tribo, at mga bansa. Ito ay isang panlahatan na mensahe dahil sa apat na mga dahilan:

 

1.      Ang kasalanan ay panlahatan: Roma 3:23

2.      Ang alok ng kaligtasan ay panlahatan: I Timoteo 2:4

3.       Ang utos na magsisi ay panlahatan: Mga Gawa 17:30

4.      Ang paanyaya sa mga mananampalataya ay panlahatan: Roma 10:9-11

 

ANG KAPANGYARIHAN NG EBANGHELYO

 

Mayroong makapangyarihang mensahe ang Ebanghelyo: Sinabi ni Pablo:

 

Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagkat siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya; una’y sa Judio, at gayon din sa Griego.

 

Sapagka’t dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.

 

Sapagka’t ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan;

 

Sapagka’t ang nakikilala tungkol sa Dios ay hayag sa kanila; sapagka’t ito’y ipinahayag ng Dios sa kanila. (Roma 1:16-19)

 

Ipinahayag ng mga talatang ito kung bakit makapangyarihan ang Ebanghelyo. Ito ay makapangyarihan dahil ito ay :

 

            - Ipinahahayag nito ang Kapangyarihan Ng Dios sa tao.

- Ito ay nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, hindi isinasaalang-alang ang lahi, kulay, o kredo.

            - Ipinahahayag nito ang maaaring alam ng tao tungkol Sa Dios.

            - Ipinahahayag nito ang paghuhukom at poot Ng Dios laban sa kasalanan.

            - Ipinahahayag nito ang katuwiran ng Dios.

- Ipinakikita nito kung paano maging inaring ganap  (pinatawad, pinanumbalik ang   tamang kaugnayan Sa Dios) sa pamamagitan ng pananampalataya.

- Ito ang batayan ng pananampalataya kung saan tayo namumuhay.

 

ANG PAGPAPAKITA NG KAPANGYARIHAN

 

Ang Ebanghelyo ay dapat na maipangaral at maituro, ngunit kasama dapat ang pagpapakita ng Kaharian Ng Dios na kumikilos. Sinabi Ni Jesus sa Kanyang mga disipolo:

 

At samantalang kayo’y nangangalakad, ay magsipangaral kayo, na mangagsasabi, Ang kaharian ng langit ay malapit na.

 

Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo  ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. (Mateo 10:7-8)

 

Ang mensahe ng Kaharian ay hindi lamang sa salita. Ang pagpapakita ng kapangyarihan Ng Dios ay dapat kasama sa berbal na pagpapahayag. Ito ay nakita sa halimbawa na sinimulan Ni Jesus:

 

At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring  karamdaman. (Mateo 9:35)

 

Datapuwa’t nang maalaman ng mga karamiha’y nagsisunod sa kaniya: at sila’y tinanggap niyang may galak at sinasalita sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Dios, at pinagagaling niya ang nangagkakailangang gamutin. (Lucas 9:11)

 

Ang pagpapakita ng kapangyarihan – mga himala at pagpapagaling- ay ang Kaharian Ng Dios na kumikilos. Ito ay dapat na bahagi ng mensahe ng panghihikayat ng kaluluwa. Sinabi ni Pablo:

 

Sapagkat ang kaharian ng Dios ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. (I Corinto 4:20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAG-SUSULILT

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Ibigay ang kahulugan ng “Ebanghelyo ng Kaharian.”

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3. Ano ang  pangunahing mga elemento ng Ebanghelyo?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

4. Itala ang apat na paraan kung bakit ang Ebanghelyo ay panlahatan?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

5. Ipaliwanag kung bakit ang Ebanghelyo ay makapangyarihan?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Para sa dagdag na pag-aaral tungkol sa Kaharian Ng Dios, pag-aralan ang kurso ng “Pamumuhay Na Pinaghaharian Ng Dios.”

 

2. Basahin ang II Mga Hari 4:29-37. Ito ay kuwento kung paano binuhay ni Eliseo ang isang bata mula sa patay. Basahin ang “background” ng kuwento sa II Mga Hari 4:8-17. Ang batang ito ay “miracle baby” na sagot sa panalangin ni Eliseo at kahilingan ng babaeng Sunamita na may ginawang kabutihan sa propeta. Ang talaan ng kamatayan ng bata ay ibinigay sa mga talata 18-20. Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ay hindi ibinigay. Posible na ito ay isang uri ng “stroke” dahil idinaing ng bata ang kanyang ulo. Ang kuwentong ito ay natural na halimbawa mula sa espirituwal na katotohanan tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa ay maaaring manggaling. Ang panghihikayat ng kaluluwa ay katulad ng pagkabuhay ng patay dahil iniligtas ang mga tao mula sa walang-hanggang kahihinatnan ng espirtuwal na kamatayan. Sinasabi ng Biblia na ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang mga makasalanan ay patay sa pagsuway at kasalanan. Ang sumusunod na espirituwal na pag-angkop ay maaaring makuha sa kuwento sa II Mga Hari 4. Para makabuhay ng patay…

 

I.          Dapat Mayroon Kang Pananampalataya:

 

A.                 (Mga talata 20-21) Hindi tinanggap ng ina  ang pagkamatay ng  bata. Ang kalimitan ay tumangis, tumawag ng propesional na magdadalamhati, at ihanda ang katawan para paglamayan.

 

B.         Sa halip ( talata 21) inihiga niya sa higaan ni Eliseo, isinara ang pinto, at umalis para papuntahin ang propeta. Para maunawaan ito, dapat mong basahin ang pangyayari sa I Mga Hari 17:17-24 kung paano binuhay ni Eliseo ang bata mula sa kamatayan. Ang pagdala ng bata sa silid ng propeta ay isang gawa ng pananampalataya, muling tinawag ang paggawa ng himala ni Elias. Hindi niya hinintay ang propeta na dalhin niya ito. Dinala niya ang bata sa silid at inaasahan ang katulad na himala.

 

C.        Ang Dios ay bumubuhay ng patay mula sa simula. Dalhin ang mga hindi  ligtas na mga tao, kung ano sila, sa lugar ng himala.

 

D.        (Mga talata 22-23) Pansinin ang pananampalataya nang sinabi niya bilang sagot sa kanyang asawang lalake, “ Maaayos ito.”

 

E.         Sa iyong pagsisimula ng pagkilos na may pananampalataya, ito ay lumalakas. Nang siya ay malapit na sa propeta, ang kanyang pananampalataya ay lumakas. ( Talata 26).  Nang ipinadala ni Eliseo ang kanyang alipin,

 

                        Tinanong siya ni Gehazi, hindi na niya sinabi na “maayos ito.” Sinabi    niya, “mabuti na.”

 

II.         Dapat Kang Magmadali: Pansinin ang talata 22 sinabi ng babae, “ Para ako ay makatakbo.” Dapat kang tumakbo para mabuhay ang patay dahilal ang mga kaluluwa ay namamatay sa kasalanan.

 

III.      Dapat Kang Sumira sa Tradisyon:

 

A.        ( Talata 23) Tinanong siya ng kanyang asawang lalake, “ Ano ang iyong ginagawa?”  Hindi nakaugalian ang oras na pumunta sa propeta. Hindi bagong buwan o sabbath.

 

B.         Maaaring ikaw ay sumira sa tradisyon para maka panghikayat ng kaluluwa sa pagpapakita ng kapangayrihan. Maaaring sabihin ng mga tao sa iyo na , “Hindi ganito ang paggawa namin ng mga bagay.”

           

IV.       Dapat Mayroon Kang Kahabagan:

 

A.        ( Mga talata 25-27) Ang patay ay hindi kailanman mabubuhay na muli ni “Gehazis” na walang habag. Nang ang babae ay naghahanap ng buhay, wala siyang habag at maaaring paalisin niya.

 

B.         Ang propeta ay nagpakita ng pagmamalasakit. Itinanong niya, “ Maayos ba kayo ng iyong asawang lalake at ng bata?”

 

C.        May mga tao na nakikipaglaban para “makaabot sa itaas” tungo sa atin. Sila ay naguguluhan at nahuhulog sa aming mga paa, ngunit itinataboy natin sila palayo. Ipinadadala natin sila sa hindi Kristiyanong tagapayo, mga ipinagbabawal na gamut,o “rehabilitation centers”.

 

V.        Dapat Kang Pumunta Kung Nasaan Sila:

 

A.        (Mga talata 29-31) Para tulungan ang mga patay sa kasalanan, dapat kang pumunta kung nasaan sila kung  paano si Elias pumunta sa bata.

 

B.         Hindi tayo magpapadala ng walang kapangyarihan na tao ( katulad ni Gehazi) o kapalit ( kinatawan  ng kamanggagawa). Para buhayin mula sa kamatayan ng kasalanan, Si Jesus ay pumarito sa mundo. Siya ay nagtungo kung nasaan tayo.

 

C.        Hindi maaari sa ina ang kapalit. Ang namamatay na mga lalake at babae ay hindi mapapanatag kung hindi sa kapangyarihan Ng Dios na may kakayahan na magbigay ng hininga ng bagong buhay sa patay na kaluluwa.

 

D.                 Nang sinabi ng babae ang kanyang pangangailangan, una sinugo ni Eliseo si Gehazi para magministeryo sa bata. Ngunit ang patay ay hindi mabubuhay ni “Gehazi”—kahit nga hawak niya ang tungkod ng Dios. Si Gehazi ay nauna kay Eliseo at sa babae, at inilapat ang tungkod Ng Dios sa bata, subalit walang nangyari.

 

E.                  Kung nais mo na mabuhay na muli ang patay, dapat mong sundan ang halimbawa ng Maestro. Basahin ang I Mga Hari 17:17-24, Si Elias na maestro ni Eliseo, ay nagbigay ng halimbawa sa pagbuhay ng patay na bata. Kung sinundan ni Eliseo ang halimbawa ni Elias hindi niya isusugo si Gehazi na dala ang kanyang tungkod para subukan ang kanyang gawain.

 

F.                  Inisip ni Eliseo na ang kapangyarihan Ng Dios ay kikilos kahit wala ang kanyang presensiya at kakayahan. Ginagamit natin ang doktrina o praktikal na katotohanan at inilalatag sa espirituwal na patay, ngunit hindi tayo personal na nakikilahok, subalit wala tayong bisa sa mga naliligaw na kaluluwa katulad ng nagawa ng tungkod ni Eliseo.

 

G.                 Ang letra ng kautusan na walang Espiritu ay hindi kailanman makakabuhay ng patay na tao. Ang buhay ay hindi dadaloy hanggat ang liderato ay naglalagay ng walang malasakit na kamay at tungkod sa patay na lalake at babae. 

 

VI.       Dapat Malaman Mo Ang  Masamang Kalagayan:

 

A.                 (Talata 31) Si Gehazi ay hindi naniniwala na ang bata ay talagang patay. Pagbalik niya sinabi niya na “ang bata ay hindi magising.” Subalit ang bata ay hindi natutulog. Siya ay patay. Si Gehazi ay hindi naniniwala ngunit sinasabi niya na natutulog lamang.

 

B.                 (Talata 32) Alam ni Eliseo na ang bata ay patay na.

 

C.                 Ang mga mananampalataya na naliligaw sa kasalanan ay hindi lamang basta natutulog. Ito ay masama ang kalagayan. Ito ay espirituwal na kamatayan, at sila ay hindi kailanman mabubuhay hanggat hindi natin nababatid ito.

 

VII.      Hindi Ka Dapat Matalo Ng Pagkabigo:

 

            (Talata 31 … “ Ang bata ay hindi nagising.”) Nabigo sa unang pagsubok na buhayin ang bata. Kung ikaw ay nabigo sa pagsubok, huwag kang susuko. Huwag mong sabihin na dahil sa pagkabigo ikaw ay hindi tinawag sa gawain. Ang aralin ng pagkabigo ay hindi magbibitiw mula sa misyon, subalit pagbabago ng paraan. Dapat mong sundin ang halimbawa ng maestro.

 

VIII.     Dapat Mong Buhayin Muli Ang Buhay Sa Loob Ng Silid:

 

(Talata33) Dapat kang pumasok sa “loob ng silid” ng panalangin, isara ang pinto at mamagitan sa panalangin para sa namamatay na sangkatauhan.

 

IX.       Dapat Kang Magkaroon Ng Kapangyarihan:

 

 A.       Sa pagpasok niya sa loob ng silid, alam na ni Eliseo ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Minsan bago ang pangyayari, ang kapa ni Elias ay nahulog kay Eliseo. Alam niya ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Ito ay subok at napatunayan na.

 

B.         Sa iyong sarili, hindi mo muling maibabalik ang patay na mga puso ng lalake at babae na mabubuhay na muli. Ang Dios ang pinanggagalingan ng iyong kapangyarihan. Ang kappa ng Kanyang Espiritu Santo ay bumagsak sa iyo ng may bautismo ng kapangyarihan.

 

X.        Dapat Mong Malaman Ang Layunin:

 

            Ang iyong layunin ay hindi linisin ang patay na katawan, embalsamuhin ng mga insenso, o takpan ng pinong lino. Ang lahat ng mga ito ay mabuti, subalit mayroon ka pa rin na patay na katawan. Ang iyong layunin ay hinsi magturo ng moralidad, pagpapaunlad ng sarili, takpan ang kasalanan, o baguhin ang lipunan. Ang iyong layunin ay bagong espirituwal na buhay!

 

XI.       Dapat Masigla Ka :

 

A.        (Mga Talata 34-35) Pagkatapos ng panalangin, si Eliseo ay tumigil sa harapan ng bangkay at ipinatong ang kanyang bibig sa bibig ng patay na bata. Inilagay niya ang kanyang mata sa mata nito, ang kanyang kamay sa kamay nito. Ang mainit na katawan ng anak Ng Dios ay nabalutan ang malamig na katawan ng bata. Para makabuhay ka ng patay, dapat kang magkaroon ng “contact” sa patay. Nang muling buhayin tayo Ni Jesus Siya mismo ay namatay sa Kanyang sarili. Kung muli kang bubuhay ng patay, dapat mong madama ang bata at ang takot ng kamatayan na iyon.

 

B.         Maiisip ng isang tao na ang matandang lalake ay dapat magkaroon ng “contact” sa bata, sa halip sinabi na iniunat ang kanyang sarili. Ang pag- abot sa malapit ng mamatay na lalake at babae ay isang “stretching” pagsubok na  karanasan.  Dapat mong iwan ang komportableng kalagayan ng iyong tahanan at seguridad ng iyong mga Kristiyanong kaibigan at kapaligiran. Dapat kang lumabas sa iyong paraan.

 

C.        Habang sinakop niya ang kamatayan ng buhay, ang init ng kanyang katawan ay  pumasok sa bata. Kung ikaw sa iyong sarili ay patay, hindi mangyayari ito.  Ang paglalagay ng isang bangkay sa isa pa ay walang pag-asa.  Walang kabuluhan para sa mamamatay na tao para magtipon sa isa pang patay na kaluluwa.

 

XII.      Hindi Ka Dapat Mamalagi Kung Hindi Sa Buhay:

 

A.        Ang talatang 34 ay nagpapakita na ang katawan ng bata ay uminit. Ngunit si Eliseo ay hindi napanatag sa palatandaan na ito ng buhay.  Hindi malahininga ang ating nais, ngunit buhay! Hindi emosyon subalit tunay na “revival”.

 

B.         Si Eliseo ay nagpabalik-balik, naghihintay ng walang pag-aalinlangan na tumatawag Sa Dios. Pagkatapos, inunat niya muli ang kanyang katawan sa bata. Sa pagkakataon na ito ang bata ay bumahin ng pitong beses (Ang ibig sabihin ng “bumahin” ay “ paghahabol ng hininga”). Sa kanyang paghahabol ng kanyang hininga, bagong buhay ang pumasok sa kanyang katawan, pagkatapos ay nabuksan ang kanyang mga mata.  Kung ang patay na lalake at babae ay naghahabol sa kanilang sarili ang nakahihikayat at muling pagbabago ng kapangyarihan ng “ malakas na hangin ng Espiritu Santo,” sila rin ay makararanas ng bagong buhay na dumadaloy mula sa muling pagkabuhay na kapangyarihan Ng Dios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-APAT NA KABANATA

 

ANG MGA MENSAHERO

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibuod ang tungkulin ng Salita Ng Dios sa paghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ipaliwanag ang tungkulin Ng Dios sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Kilalanin ang tungkulin Ni Jesus  sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ibuod ang tungkulin Ng Espiritu Santo sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ipaliwanag ang tungkulin ng panalangin sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Kilalanin ang iyong tungkulin sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ibigay ang kahulugan ng salitang “saksi”.

·                    Ibigay ang kahulugan ng salitang “layko”.

·                    Ibigay ang kahulugan ng salitang “pastor”.

·                    Ipaliwanag ang ibig sabihin ng pagkatawag ng layko.

 

SUSING TALATA:

 

Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagkat siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya; una’y sa Judio, at gayon din sa Griego. (Roma 1:16)

 

PAMBUNGAD

 

Iyong pinag-aaralan ang plano Ng Dios sa panghihikayat ng kaluluwa para abutin ang mundo ng Ebanghelyo na ipinahayag sa Mga Gawa 1:8:

 

            - Si Jesu Cristo ang nilalaman ng mensahe.

- Ang mga disipolo ang mga mensahero ng Ebanghelyo na binigyan ng kapangayrihan Ng Espiritu Santo .

            -Ang buong mundo ang tagatanggap ng mensahe.

 

Sa nakaraan na aralin iyong natutunan ang tungkol sa nilalaman ng mensahe ng Ebanghelyo. Sa aralin na ito iyong matututunann ang tungkol sa mga mensahero ng Ebanghelyo. Ang Salita ng Dios , Ang Dios Ama, Anak, at ang Espiritu Santo, at panalangin ang lahat na ito ay nagsamasama sa kanilang espirituwal na puwersa para ang mga mensahero ng Ebanghelyo ay magkaroon ng kakayahan ng makapangayarihan na saksi para sa Ebanghelyo.

 

ANG SALITA NG DIOS AT ANG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Ang Ebanghelyo ay may napapaloob na kapangyarihan para matupad ang esprituwal na kapanganakan ng nakahandang kaluluwa:

 

Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagkat siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya; una’y sa Judio, at gayon din sa Griego. (Roma 1:16)

 

Hindi mo kailangan na maging mahusay na tagapagsalita para maging mensahero ng Ebanghelyo. Ang kailangan ay ibahagi mo ang mensahe ng Ebanghelyo na ito lamang ang makapagliligtas ng tao.

 

Kung iyong naibahagi ang Salita Ng Dios, ang pananampalataya ng nakikinig ay hindi nakasalalay sa iyong katalinuhan o kahusayan ng pagpapahayag (I Corinto 2:5). Maaasahan mo rin na nag Salita Ng Dios ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Matutupad nito ang mga layunin Ng Dios ( Isaias 55:11). Pinawawalan ng Salita ang makapangyarihan na pagpapakita ng mga tanda at kamanghamangha na makahihikayat sa mga hindi mananampalataya ng katotohanan ng Ebanghelyo (Marcos 16:20).

 

ANG TUNGKULIN NG DIOS SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Ang Dios ang nagbabago sa buhay ng tao sa pamamagitan ng “born again” na karanasan. Maaari kang maging saksi, mangaral, at magturo ng Ebanghelyo sa paraan na pinakamabuti para sa iyo, subalit Ang Dios lamang ang makahihikayat ng isang kaluluwa. Kung iyong maunawaan ito, ang karamihan  sa iyong pag-aalala tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa ay maiibsan.

 

Ikaw ay mensahero lamang, isang tao na instrumento para sa banal na gawain. Imposible na makahikayat ka ng kaluluwa. Ang “born again” na karanasan ay nabuo at ipinanganak Ng Dios. Nang ang isang tao ay na “born again”, siya ay “anak Ng Dios”:

           

Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. (I Juan 5:1)

 

ANG TUNGKULIN NI JESUS SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Si Jesus ang nagbigay ng kautusan sa panghihikayat ng kaluluwa at ipinadala Ang Espritu Santo para maihanda ka para sa gawain. Siya ang kumikilos na kasama mo na may kasamang pagpapatunay na palatandaan at mga kamangha-manghang mga bagay.:

 

At nagsialis sila, at nagsipangaral sa lahat ng dako, na gumagawang kasama nila ang Panginoon, at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa. (Marcos 16:20)

 

 

ANG TUNGKULIN NG ESPIRITU SANTO SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Sa panahon ng Bagong Tipan, ang Espiritu Santo ang nagdadala sa mga tao tungo sa mga mensahero ng Ebanghelyo.  Paano pa natin maipapaliwanag ang mga tao na sumusunod sa kanilang mga ministeryo?  Walang mga pahayagan, radyo, o pahayag sa telebisyon sa mga araw na iyon. Sa halip na gamitin ang mga paraan ng mundo para mahikayat ang mga tao, dapat maglaan tayo ng panahon sa paghihintay sa ating itaas na silid katulad ng ginawa ng Bagong Tipan na Iglesya hanggang tayo ay mapuspos ng kapangayrihan mula sa itaas.  Ang Espiritu Santo ang nanghihikyat sa mga tao at nagsasabi sa kanila na kailangan ang kaligtasan. Ang subok na mga paraan ng panghihikayat ay kagamit-gamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ngunit hindi nais Ng Dios na dumepende sa mga ito. Dapat kang dumepende sa nakahihikayat na kapangyarihan ng Espiritu Santo:

 

Gayon ma’y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako’y yumaon; sapagka’t kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paparito sa inyo; ngunit kung ako’y yumaon, siya’y susuguin ko sa inyo.

 

At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol. (Juan 16:7-8)

 

Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nagpapalakas sa panghihikayat ng kaluluwa. Ang mga disipulo ay naging mabisa, aktibong saksi pagkatapos nilang maranasan ang kapangyarihan na iyon (Mga Gawa 1:8 at kabanata 2).

 

ANG PANALANGIN AT ANG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Walang anumang bagay ang tungkol sa espirituwal ang maaaring magtagumpay na walang panalangin. Bilang mananampalataya, ikaw ay bahagi ng Katawan Ni Cristo na isinugo sa mga naliligaw at namamatay na mundo para ibahagi ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Subalit ang espirituwal na katawan ay pinangungunahan, pinamamahalaan, at pinalalakas ng ulo, kumikilos katulad ng isang natural na katawan na pinapatnubayan ng ulo.

 

Kung paano ang natural na katawan ay dapat na nakakabit sa ulo para sa tamang pagkakahilera ng mga ugat, buto, at kalamnan para makakilos ng maayos, ang espirituwal na katawan ay dapat magkaroon ng pakikipagugnayan sa espirituwal na ulo, Ang Panginoong Jesu Cristo.  Ang pakikipag-ugnayan na ito ay nagagawa sa pamamagitan ng panalangin.

 

Para gumamit ng ibang paglalarawan:  Si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga kung saan nagkaakroon ng bunga. Si Jesus ang katawan at ugat ng nagbibigay ng buhay sa mga sanga. Ang larawan ay katulad ng isang nagaasahan. Siya ay dumedepende sa atin para mamunga, tayo ay dumedepende sa Kanya para sa espirituwal na buhay at kalakasan (Juan 15). Hindi magkakaroon ng  kaugnayan na ito kung walang tamang pakikipagniig sa pagitan mo at Ng Panginoon.  Mayroon halimbawa nito sa pangyayari sa Mateo 17:14-21. Ang mga disipulo ay hindi makapagministeryo sa isang batang lalake dahil sa kakulangan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi mga gawain bago magsimula ang gawain -ito ang aktuwal na gawain.

 

Ang panalangin ay una sa panghihikayat ng kaluluwa. Sa Lucas 10:1-24, sinabi Ni Jesus sa mga disipulo na manalangin ( talata 2), at sinabi Niya sa kanila na humayo (talata 3). Ang panalangin ay sinundan ng paghayo. Siguro kung tayo ay mananalangin ng mas higit tayo ay makaaabot ng mas marami. Sa Mga Gawa 2 sila ay nanalangin ng 10 araw, nangaral ng sampung minuto, at 3,000 ang naligtas. Ngayon, tayo ay nananalangin ng sampung minuto, nangangaral ng 10 araw, at kakaunti ang naliligtas.

 

Ang ibig sabihin ng pananalangin ng “evangestically” ay manalangin ka para sa :

 

(1) Manggagawa sa anihin ( Lucas 10:2).

 

(2) Ang Ebanghelyo na magkaroon ng “ laya” ( II Tesalonica 3:1-2). Ang ibig sabihin ng “laya” ay tumakbo o madaling sumulong.”

 

(3) Pagkakataon:  Sa Colosas 4:3, humingi ng panalangin si Pablo para sa kanya na magbukas Ang Dios ng “pintuan na maipahayag”  para maibahagi niya ang Ebanghelyo.

 

(4) Katapangan: Hiniling ni Pablo sa mga taga Efeso na manalangin ang Iglesya para maipahayag niya ang Ebanghelyo na may tapang ( Efeso 6:19).

 

(5) Kaligtasan: Base sa Biblia na manalangin para ang mga tao ay maligtas. Roma 10:1 ipinakikita na si Pablo ay nanalangin para sa kaligtasan ng Israel.

 

(6) Kapayapaan: Sa I Timoteo 2:1-4, sinabi ni Pablo na ipanalangin natin ang mga nasa kapangyarihan para tayo ay makaakay ng mapayapang pamumuhay. Sinabi niya na gawin ito dahil mabuti ito sa mata Ng Dios na “nagnanais na ang lahat ng tao na maligtas.”  Ang Ebanghelyo ay lumalaganap ng mas mabilis sa mapayapang kalagayan kung ito ay hindi naaantala ng paguusig, lugar ng labanan, pagbabawal na paglalakbay, at iba pa.

 

Maaaring magtagumpay ang ating kawalan ng panalangin para sa Kaharian Ng Dios, subalit ang ating pagpapagal ay kulang kung ano ang dapat na matupad kung ating makikilala ang mahalagang gawain ng panalangin.

 

ANG IYONG TUNGKULIN SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Ang mga mensahero ng Ebanghelyo ay “born again” na mga disipulo. Ang paraan Ng Dios ay bawa’t disipulo ay maging “saksi” ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang “pagsaksi” ay pagsasalaysay ng iyong nakita, narinig, o naranasan.

 

Sa korte ng batas, ang isang saksi ay isang tao na magsasabi tungkol sa kanyang nakita sa isang bagay o sa isang tao. Bilang saksi, ikaw ay magsasalaysay tungkol Kay Jesus at ang Kanyang plano para sa kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan. Mayroong dalawang uri ng ebidensiya na inihaharap ng isang saksi sa korte ng batas. Ang isa ay pagpapatotoo na berbal ba saksi tungkol sa paksa. Ang isa naman ay ebidensiya na nakikita na patutoo. Tinutulungan ka Ng Espiritu Santo na maging saksi sa Ebangehlyo pareho sa salita at sa pamamagitan ng nakikitang ng kapangyarihan Ng Dios.

 

ANG PAGHAHATI SA PAGITAN NG “CLERGY” AT LAYKO:

 

Plano Ng Dios na maging saksi ang bawa’t disipulo ng Ebanghelyo. Ang unang Iglesya ay lumago habang sinusunod nila ang planong ito. Ang bawa’t mananampalataya ay nagbahagi ng Ebanghelyo at espirituwal na dumami. Habang ang iglesya ay lumalago  Ang Dios ay tumatawag ng ilan sa mga tao para maglingkod ng “full-time” bilang mga pastor, ebanghelista, propeta, guro, at apostol. Sa mahabang panahon, ang mga mananampalataya ay naging bahagi ng dalawang pagkakahati sa Iglesya. Sila ay maaaring “clergy” o layko.

 

Ang salitang “layko” ay galing sa Griegong salita na ang ibig sabihin ay “ kasama sa piniling mga tao Ng Dios” Ang pangunahing kahulugan ng salita ay “ang lahat ng anak Ng Dios.” Ang terminong “karaniwang tao” o “layko”ay nangyaring ginamit para sa mga hindi naglilingkod ng natatanging “full-time” na katungkulan sa iglesya. Ang terminong “pastor” ay nangyari para makilala ang mga propesyonal na pastor sa iglesya. Ang pastor ay tumutukoy sa mga itinuturing na ang ministeryo ang kanilang propesyon o naglilingkod ng “full-time” sa iglesya.

 

Sa pagdaan ng panahon sa kasaysayan ng iglesya, ang unti unting paghahati ay nangyari sa pagitan ng pastor at layko. Maraming karaniwwang tao ang tumigil sa espirituwal na pagpaparami. Nagsimula silang iwanan sa mga “full-time” na mga pastor ang hamon ng pagabot sa mundo. Walang sinoman propesyonal na pastor ang makatutupad sa inaatang na responsabilidad ng buong Iglesya. Ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi pa natin naaabot ang mundo ng Ebanghelyo. Inilipat ng mga mananampalataya ang kanilang responsabilidad sa mga pastor. Itinuturo ng Biblia ang paghahati ng gawain sa Iglesya, subalit ang bawa’t tao ay dapat makitulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyio ( Mga Gawa 6:1-6).

 

Sa pagdami ng iglesya sa Jerusalem, kinailangan ang paghahati ng gawain para matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa iglesya. Inilaan ng mga liderato ng iglesya ang “full-time” sa pag-aaral ng Salita at panalangin. Ang layko ay gumawa ng kanilang mga tungkulin katulad ng pagmiministeryo sa mga balo at ibang gawain ng paglilingkod. Ngunit ang mga mananampalataya ay maglilingkod sa ibat’ibang tungkulin sa iglesya, sila ay tumutulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo:

 

-Si Esteban ay isa sa mga layko na napili sa paglilingkod na gawain, subalit siya ay mayroong makapangayrihan na saksi sa Ebanghelyo ( Mga Gawa 6:8-11).

           

- Si Felipe ay isa pang layko na napili sa paglilingkod na gawain. Ibinahagi niya ang Ebanghelyo sa Mga Samaritano (Mga Gawa 8:5-12).

 

- Nang ang pag-uusig ay dumating sa Jerusalem at mga mananampalataya ay kumalat sa ibang lunsod, sila ay nagpatuloy na sumaksi sa Ebanghelyo ( Mga Gawa 8:4). Para sa mga tunay na mananampalataya,walang paghahati sa pagitan ng banal at sekular dahil Si Jesus ay Panginoon ng lahat.

 

ANG TAWAG NG LAYKO:

 

Kung iyong tunay na nauunawaan ang espirituwal na tawag ng layko dapat kang bumalik sa Lumang Tipan. Ang plano Ng Dios para sa buong bansa na Israel ay maging saserdote o mga pastor:

 

At kayo’y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. (Exodo 19:6)

 

Bilang saserdote, ang bawa’t tao sa Israel ay dapat maging saksi ng isang tunay Na Dios sa mga mananampalataya na nakapalibot sa kanya. Ang pagtatatag ng opisyal na saserdote ay hindi nagpabago sa plano Ng Dios para sa Israel. Ang pagiging saserdote ay katulad ng pastor ngayon na may natatanging tungkulin ng liderato. Subalit ang buong bansa ay dapat maglingkod bilang mga pastor ng mensahe Ng Dios sa mga paganong bansa.

 

Sa Bagong Tipan, ang mga mananampalataya ay may katulad na pagkatawag. Sila ay dapat maging saserdote o pastor ng Ebanghelyo:

 

Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pagaaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kalinawagan. (I Pedro 2:9)

 

Ang tawag sa mga mananampalataya ay maging saksi Ng Dios na nagdala sa kanila na mailabas sa espirituwal na kadiliman tungo sa liwanag Ni Jesu Cristo (Juan 9:5). Ang mga mananampalataya ay sinabihan na “lumakad ng karapatdapat sa tungkulin  na pagkatawag sa kanya” ( Efeso 4:1). Mayroong isang pagkatawag at ito ang maging saksi sa Ebanghelyo. Ito ay tuingkulin ng lahat ng mga mananampalataya.

 

Ang tawag na maging saksi ng Ebanghelyo ay hindi base sa pinagaralan o natural na kakayahan. Ginagamit Ng Dios ang karaniwang layko para Siya lamang ang makatanggap ng kaluwalhatian:

 

Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo’y pagkakatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag:

 

Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas;

 

At ang bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga:

 

Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. (I Corinto 26-29)

 

ANG KALOOB NG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA:

 

Ang ibang mga mensahero ng Ebanghelyo ay binigyan ng natatanging kaloob mula Sa Dios para maging ebanghelista. Ang kaloob ng panghihikayat ng kaluluwa ay isang kakayahan na magbahagi ng Ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya sa paraan na ang mga lalake at babae ay tumugon at maging reponsableng kaanib ng Katawan Ni Cristo. Ang salitang ebanghelista ay ginamit ng tatlong beses sa Bagong Tipan. Sa Efeso 4:11-12, sinabi ni Pablo na Ang Dios ay nagbibigay sa mga lalake at babae na may kaloob bilang ebanghelista sa iglesya.

 

Walang sinoman ang magpapasiya na maging ebanghelista dahil siya ay magaling magsalita, mayroong mabuting personalidad, o nakakaugnay ng mabuti sa iba’t ibang uri ng tao. Ang Dios ay tumatawag at inihahanda ang mga tao na maging ebanghelista. Wala dapat na kompetisyon sa pagitan ng mga ministeryo ng pastor, guro, at ebanghelista. Ang ebanghelista ay bahagi ng Iglesya, hindi hiwalay mula dito.

 

Ang kaloob ng isang ebanghelista ay isa sa limang kaloob ng lideratura na ibinigay sa Iglesya, na ang pangunahing layunin ay maihanda ang iba sa gawain ng ministeryo. Ang ibig sabihin ng ebanghelista ay hindi lamang may kakayahan na maiparating ang Ebanghelyo sa makasalanan, ngunit maturuan ang mga hinirang sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

Kahit Ang Dios ay nagbibigay ng natatanging kaloob ng pagiging ebanghelista sa ilan, ang lahat ng mananampalataya ay dapat gumawa ng gawain ng isang ebanghelista at magbahagi ng Ebanghelyo sa iba. Iginiit kay Timoteo na gawin ang gawain ng isang Ebanghelista sa II Timoteo 4;5.  Maaaring wala kang natatanging kaloob, subalit responsabilidad mo na gawin ang gawain ng isang ebanghelista.

 

SISIDLANG LUPA

 

Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang-lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Dios, at huwag mula sa aming sarili. (II Corinto 4:7)

 

Ang kayamanan na sinasabi ni Pablo sa talatang ito ay ang Ebanghelyo. Kahit nga ikaw ay isang sisidlang lupa—karaniwan, magaspang ang ugali, at hindi pino--ang iyong taong sisidlang ay templo Ng Dios. Maaaring hindi ka kilalang-kilala ng mga tao. Maaaring hindi ka kilala sa iyong komunidad, iglesya, o denominasyon. Maaari kang karaniwan na tao na gumagawa ng ordinaryong gawain. Subalit magagamit ka Ng Dios sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

Basahin ang kuwento ng pagpapagaling sa pilay na lalake sa Mga Gawa 4. Nang sina Pedro at Juan ay humarap sa “Council”, halatang halata na hindi sila nakapag-aral, at karaniwan na lalake:

 

Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila’y mga taong walang pinagaralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila; at nangagpakilala nila, na sila’y nangakasama ni Jesus.

 

At nang mangakita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. (Mga Gawa 4:13-14)

 

Ang karaniwan na mga lalake ay nakatanggap ng bagong buhay sa pamamagitan Ni Jesu Cristo. Ang buhay na nasa kanila ay resulta ng kapangyarihan, nakapagbabago ng buhay na panghihikayat ng kaluluwa.

 

Pinagkatiwalaan Ni Jesus ang mga layko ng responsabilidad ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kinuha Niya ang mga mangingisda mula sa kanilang mga bangka at ginawa silang mamalakaya ng tao. Naniniwala Siya na ang ordinaryong mga tao ay maaaring maging hindi pangkaraniwan kung sinangkapan ng kapangyarihan Ng Espiritu Santo.

 

Si Gideon ay isang magsasaka. si Pablo ay gumagawa ng tolda. Si Moises ay pastol. Si Lucas ay isang doctor at si Jose ay dakilang estadista. Anuman ang iyong pinag-aralan o okupasyon, magagamit ka Ng Dios sa Kanyang plano.

 

Kung nasaan kaman o kung sino kaman ay hindi mahalaga. Kung ano ang iyong ginagawa kung saan ka inilagay Ng Dios . Ang susi sa mabisang panghihikayat ng kaluluwa ay maging lalake o babae Ng Dios sa lugar ng Dios, na gumagawa ng gawain Ng Dios, sa paraan Ng Dios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1.         Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.         Ibuod ang tungkulin ng Salita Ng Dios sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3.         Ipaliwanag ang tungkulin Ng Dios sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

4.         Kilalanin ang tungkulin Ni Jesus sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

5.         Ibuod ang tungkulin Ng Espiritu Santo sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

6..        Ipaliwanag ang tungkulin ng panalangin sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

7.         Kilalanin ang iyong tungkulin sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

8.         Ibigay ang kahulugan ng salitang “saksi.”

________________________________________

 

________________________________________

 

9.         Ibigay ang kahulugan ng terminong  “layko.”

________________________________________

 

________________________________________

 

10.       Ibigay ang kahulugan ng terminong  “clergy.”

________________________________________

 

________________________________________

 

11.       Ipaliwanag ang ibig sabihin ng tawag ng layko.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusa ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Si Felipe ay may kaloob ng pagiging ebanghelista. Siya ay tinawag na ebanghelista sa Mga Gawa 2:1-8. Ang kanyang kakayahan sa kaloob na ito ay nakikita mula sa kanyang maagang karanasan Kay Cristo. Nang Kanyang makatagpo Si Jesus, ang una niyang ginawa ay magbahagi ng mabuting balita kasama si Natanael (Juan 1:45-46). Di nagtagal, pinangunahan ni felipa ang mga espirituwal na nagugutom  na mga Griego Kay Jesus

( Juan 12:21-22). Si Felipe ay na ordinahan ng tao bilang isang diyakono (Mga Gawa 6:1-6), ngunit ginawa Ng Dios bilang isang ebanghelista sa Iglesya ( Efeso 4:11-12). Pag-aralan ang ministeryo ni Felipe para lumawak ang iyong kaalaman ng natatanging kaloob ng pagiging isang ebanghelista.

Pang-aralan ang tungkol sa :

 

            -Kanyang mensahe:  Mga Gawa 8:12,35

            -Ang pagpapakita ng kapangyarihan sa kanyang buhay: Mga Gawa 8:5-8

            -Ang tungkulin ng bautismo sa kanyang ministeryo: Mga Gawa 8:12-36-38

            -Ang buhay niya sa tahanan:  Mga Gawa 21:8-9

            -Ang kanyang paglalakbay:  Mga Gawa 8:4-5,26,40

            - Ang kanyang kakayahan na manghikayat ng grupo: Mga Gawa 8:6

            - Ang kanyang ministeryo sa isahan: Mga Gawa 8:27-38

            - Ang kanyang “sensitivity” sa pangunguna Ng Dios:  Mga Gawa 8:26,39

            - Ang kanyang kaalaman sa Salita Ng Dios: Mga Gawa 8:3-35

            -Ang tugon ng mga tao sa kanyang ministeryo:  Mga Gawa 8:5,6,8,12,35-39

 

2. Ang mga sumusunod na talaan ng mga katangian ay mahalaga para maging mabisa sa panghihikayat ng kaluluwa:

 

            (1)        Dapat kang makasiguro sa iyong sariling kaligtasan.

            (2)        Dapat kang mapuspos Ng Espiritu Santo.

(3)        Ang uri ng iyong pamumuhay ay hindi dapat salungat sa iyong patotoo.

            (4)        Mayroon ka dapat na kaalaman sa paggawa ng Salita Ng Dios.

            (5)        Dapat kang mapanalanginin.

(6)        Dapat mayroon kang malasakit para sa naliligaw, at mapagtanto na ang lahat ng mga tao na malayo Kay Cristo ay tutungo sa Impiyerno.

 

3. Dahil ang Salita Ng Dios ay kailangan sa panghihikayat ng kaluluwa, mahalaga sa iyo na matutunan ang mga talata na nagaakay sa mga tao para sa kaligtasan. Narito ang plano para matulungan ka na gawin ito:       

 

(1)        Isulat ang talata na dapat isaulo sa isang bahagi ng maliit na tarheta o papel.

            (2)        Sa kabilang bahagi ng tarheta, ilagay ang reperensiya.

(3)        Kung iyong titingnan ang bahagi ng reperensiya, subukan na sabihin ang talata mula sa memorya.

(4)        Kung iyong titingnan ang bahagi ng talata , tingnan kung iyong matatandaan ang reperensiya.

IKA-LIMANG KABANATA

 

PAGHAHATID NG MENSAHE

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Kilalanin ang anim na mahalagang prinsipyo ng paghahatid ng mensahe.

·                    Kilalanin ang basehan sa Biblia na nagbibigay ng pormula para sa paghahatid ng Ebanghelyo sa mga tao at sa ibang mga kultura.

 

SUSING TALATA:

 

Upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya, ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo, sa kay Cristo. (Filemon 6)

 

PAMBUNGAD

 

Sa Ikatlong Kabanata iyong pinagaralan ang tungkol sa nilalaman ng mensahe ng panghihikayat ng kaluluwa at sa Ika-apat na Kabanata nututunan mo na ikaw ay mensahero ng Ebanghelyo. Ang aralin na ito ay nakatuon sa proseso ng paghahatid ng mensahe ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

Ang mabisang paghahatid ng mensahe ay isang kasanayan sa paghahatid ng mensahe mula sa isang tao tungo sa iba sa paraan na ito ay natatanggap ng walang mali. Ang pagmamalasakit ng panghihikayat ng kaluluwa ay maibahagi ang Ebanghelyo sa paraan na ito ay nauunawaan at katanggap-tanggap.

 

ANG PAGHAHATID NG MENSAHE NG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Narito ang anim na mahalagang mga prinsipyo ng paghahatid ng Ebanghelyo. Ang paghahatid ng mensahe ng panghihikyat ng kaluluwa ay dapat na:

 

KASAMA ANG MAKATAO AT BANAL NA MGA ELEMENTO:

 

Ang paghahatid ng mensahe ng panghihikayat ng kaluluwa ay iba kaysa ibang uri ng paghahatid ng balita dahil sa Salita Ng Dios, Dios Ama, Anak, at Espiritu Santo ay kasama sa proseso. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay hindi lamang pakikipag-usap o pakikipagkuwentuhan sa iba. Ito ay banal na paghahatid ng mensahe na kinasihan ng makapangyarihan mula sa espirituwal na puwersa na kumikilos para mahikayat at manalig ang tumatanggap ng mensahe.

 

 

PARA SA LAHAT NG URI NG TAO:

 

Ang paghahatid ng mensahe ng panghihikayat ng kaluluwa ay dapat para sa lahat ng uri ng tao: mayaman, mahirap, may pinag-aralan at hindi nakapag-aral, sibilisado, hindi sibilisado. Ito ay sinangayunan ni Pablo nang sinabi niya…

           

Ako’y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. (Roma 1:14)

 

Nang sinabi niya na siya ay may utang ito ay totoo sa kanya dahil sa kanyang pagtanggap sa Ebanghelyo ito ay utang niya sa iba na ibahagi sa kanila. Kanyang nadama ang responsabilidad sa lahat ng tao sa lahat ng dako. Walang pagtatangi sa uri ng tao sa isipan ni Pablo. Ang bawa’t isa ay nangangailangan ng Ebanghelyo. Walang napaka hirap, o mayaman, sobrang relihiyosa o pagano, sobrang malapit o malayo. Hindi ka dapat may kinikilingan sa paghahatid ng Ebanghelyo. Kung magpapakita ka ng pagtatangi, ikaw ay nagkakasala (Santiago 2:1-4).

 

BALANSE SA PAGITAN NG MGA GRUPO AT PANG-ISAHAN:

 

Ang nais ng maraming mananampalataya ay makontento sa maramihan. Ang mga pastor ay gumugugol ng kanilang panahon sa likod ng pulpito sa harapan ng grupo. Ang bawa’t isa ay nawawala sa karamihan. Ito ay makatotohanan sa maraming kultura kung saan ang pangmaramihan na paghahatid ay posible sa pamamagitan ng “media” katulad ng telebisyon at radyo.

 

Walang maaaring ipalit sa personal na pakikipagusap. Kadalasan si Pablo ay nagmiministeryo sa malaking grupo ngunit ang kanyang paglalarawan ng pagmiministeryo sa mga taga Tesalonica ay katulad ng  isang ina na nag-aalaga sa kanyang anak at isang ama sa kanyang sariling mga anak ( I Tesalonica 2:7,11). Kanyang binabalanse ang kanyang paglilingkod sa pagitan ng mga grupo ay pang-isahan.

 

Si Jesus ay nanghikayat ng kaluluwa sa maraming tao, ngunit nagbahagi Siya ng Ebanghelyo ng isahan katulad ng babae sa Samaria, Nicodemo, Zacheo, at iba pa.

 

MAUNAWAAN SA LOOB NG KONTEKSTO NG KULTURA:

 

Ang iba’t ibang kultura ay may iba’t ibang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ito ay totoo kahit sa panhon ng Biblia. Halimbawa, ang Lystra ay malayo at paganong lugar. Ang Athens ay sibilisado na lunsod at mahirap maabot ng Ebanghelyo. Ang Berea ay masayang tumanggap ng Salita Ng Dios. Sila ay naghahanap sa katotohanan.

 

Ang maraming kultura, palawikaan, politika , edukasyon, at pagkakaiba ng mga bansa ay naghahain ng hamon subalit sila ay maaaring mapagtagumpayan at ang Ebanghelyo na naipahayag sa katanggap-tanggap na paraan. Para maunawaan ang ibang kultura kailangan na nakalaaan na iakma ang iyong pag-iisip at ugali. Natural, hindi mo dapat baguhin ang iyong pag-iisip o ugali na sasalungat sa pamantayan ng ipinahayag na nakasulat na Salita Ng Dios, ngunit maaaring kang magbago sa ibang mga paraan na makatutulong para mas sapat na maipahatid ang Ebanghelyo.

 

Ang Ebanghelyo ay dapat na maipahatid sa paraan na ito ay nauunawaan ng mga nakikinig. Ang mga salita, lengguwahe, at ang uri ng pagbabahagi ay dapat na iakma para ang Ebanghelyo ay maunawaan. Kinikilala ni Pablo ang ganitong gawa.

(Mga Gawa 21:37-40; 22:2).

 

Ang Mga Gawa 26:18 ay nagbibigay ng halimbawa para sa mabisang paghahatid ng Ebanghelyo sa mga tao na iba ang kultura. Isinugo Ng Dios si Pablo sa mga Pagano…

 

Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila’y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios upang sila’y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. (Mga Gawa 26:18)

 

Ang Ebanghelyo ay dapat maipahayag sa paraan na :

 

            1.         Ito ay magbubukas ng mga mata ng mga tao.

            2.         Sila ay babaling mula sa espirituwal na kadiliman tungo sa liwanag.

            3.         Sila ay babaling mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo Sa Dios.

4.         Sila ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kaligtasan.

5.         Sila ay tumanggap ng espirtuwal na mana sa pamamagitan ng pagbabanal ng pananampalataya.

 

Ang kultura kung saan ang tao ay lumaki ay nagpapasiya ng limang bagay:

 

-Ang kanyang lengguwahe:  Paano siya magpahayag at tumanggap ng paghahatid ng mensahe at kaisipan.

 

-Ang kanyang pangkalahatang pananaw:  Kung ano ang kanyang pananaw at pagkaunawa sa mundo.

 

-Ang kanyang paniniwala: Relihiyon, paniniwala sa hindi pangkaraniwan; paraan ng pag-iisip; proseso ng pag-iisip.

 

- Ang kanyang pinahahalagahan: Ang halaga, o pagpapahalaga niya sa mga bagay.

 

- Ang kanyang ugali:  Paano siya gumawa at kumilos; sa sosyal at kultura na katanggap tanggap na ugali.

 

Pansinin mo ang sumusunod na tsart na tinutukoy ang bawa’t isa sa Mga Gawa 26:18:

 

 

 

 

Lengguwahe:  Ang mensahe ay mabisang naipahatid, naunawaan, at tinanggap.

 

Pangkalahatang pananaw:  Ang pangkalahatang pananaw sa Biblia ay naihatid.

           

Nagbukas sa kanilang mga       

            mata:

Paniniwala: Mensahe ng pananampalataya; Ebanghelyo ng Kaharian ay  nagbago ng kanilang paniniwala.

 

 

 

Nagbago ang pinahahalagahan.

            Na sila ay bumaling at

            Tumanggap:                                          Pagbabago ng pag-uugali.

 

 

HIGITAN ANG PAGSASALITA:

 

Ang salita ay pangunahin sa paghahatid ng mensahe. Sa pamamagitan ng nakasulat na Salita, ipinahayag Ng Dios ang Kanyang kalooban sa sangkatauhan. Ngunit kung iyong panunundan ang halimbawa ng mga lider ng Bagong Tipan, dapat higitan mo ang pagsasalita, lalo na sa mga kultura na nakatuon sa karanasan. Nais Ng Dios na maranasan ng mga tao ang katotohanan ng Ebanghelyo, hindi lamang marinig ang tungkol dito. Ito ang dahil kung bakit sinabi Ni Jesus” Sa inyong paghayo pagalingin ang karamdaman at palayasin ang demonyo.” Ang paghahatid ng Ebanghelyo ay higit sa pagsasalita. Ito ay pagpapakita ng kapangyarihan.

 

MAY PAGKAKAISA SA URI NG IYONG PAMUMUHAY:

 

Sinabi ni Pablo kay Filemon na mamuhay na …

 

Upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya, ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo, sa kay Cristo. (Filemon 6)

 

Si Pablo ay pinalalakas ang loob ni Filemon na hayaan na ang pananampalataya niya ay maihatid sa pamamagitan ng Kristiyanong pagkatao at ugali na nagpapakita kung Sino si Jesus sa iba. Walang mga salita ang makahihigit sa kapangyarihan ng pagkukunwari, o anumang salita ang makatutupad sa kung ano ang maaabot ng kapangyarihan ng positibong halimbawa. Ang paghahatid ng Ebanghelyo ay dapat na may pagkakaisa sa iyong uri ng pamumuhay para ito ay maging mabisa.

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1.  Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.  Isulat ang anim na mahahalagang prinsipyo ng paghahatid ng Ebanghelyo.

 

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3.  Ano ang reperensiya mula sa Biblia ang nagbibigay ng halimbawa para sa paghahatid ng Ebanghelyo sa mga tao sa ibang kultura?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1.  Bahagi ng magaling na paghahatid ng balita ay maging magaling na tagapakinig. Narito ang pangunahing mga prinsipyo ng pakikinig:

 

- Ibigay ng husto ang iyong sarili sa pakikinig sa sinasabi ng ibang tao . Ang pakikinig ay hindi pagsabad. Ang ibig sabihin nito ay pagpipigil sa iyong naisin na magsalita.

 

- Bigyan ng prayoridad ang sinasabi ng iba. Maaaring iniisip mo na mayroon kang sagot, ngunit maghintay ka hanggat ikaw ay siguradong alam mo kung  ano ang tanong.

 

- Siguruhin mo na nauunawaan mo ang ibig sabihin ng tagapagsalita. Kung hindi, magtanong ka.

 

-Ang mga tanong ay mahalaga sa proseso ng pakikinig. Ang mga ito ay nakatutulong para maliwanag ang sinabi.

 

- Kilalanin ang walang salita na paghahatid ng mensahe. Maging sensitibo sa pagpapahiwatig ng mukha at mga kilos hindi lamang mga salita. Ang isang tao ay maaaring nagsasabi ng isang bagay , ngunit ang pagpapahiwatig ng kanyang mga kilos ay nagpapahayag ng iba.

 

2.  Ang pangangaral ni Pablo ay nagkakaiba-iba sa pagitan ng mga lahi at mga bansa. Paghambingin ang kanyang sermon sa sinagoga ng Antioch sa Mga Gawa 13 at sa kanyang pangangaral sa Athens sa Mga Gawa 17.

 

3.  Si Jesus ay magaling na tagapaghatid ng mensahe.

 

- Mayroon Siyang kaalaman sa kasaysayan at Biblia:  Mateo 12:38-42.

 

- Gumagamit Siya ng mga bagay at larawan na alam na alam ng  mga tao:  Lucas 21:29-32;  Marcos 4:21-34

 

- Siya ay simple, gumagawa ng mga diskurso tungkol sa ilaw, tinapay, mabuting pastol, at ang puno: Juan 6;35;  8:12;  15:1

 

- Hindi Siya palaging nagbibigay ng sagot, ngunit iniharap ang marami Niyang mga katuruan sa pamamagitan ng  mga talinghaga at mga tanong.

 

- Gumagamit siya ng katatawanan. Halimbawa, paghahambing ng puwing sa mata ng  iyong kapatid  at ang tahilan sa iyong sariling mata:  Mateo 7:3-5

 

-Gumagamit siya ng pangangatwiran: Mateo 12:1-32

 

 

 

IKA-ANIM NA KABANATA

 

MGA TATANGGAP NG MENSAHE

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ipaliwanag ang proseso Ng Dios para sa pagpaparami ng mga mananampalataya.

·                    Sabihin kung sino ang dalawang lalake sa Bagong Tipan na ginamit bilang halimbawa ng prosesong ito.

·                    Kilalanin ang prayoridad para sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Kilalanin ng apat na uri ng mga makasalanan na inilarawan sa Biblia.

·                    Magsimula sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

SUSING TALATA:

 

At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. (II Timoteo 2:2)

 

PAMBUNGAD

 

Iyong pinagaaralan ang  plano Ng Dios para sa pagabot sa mundo ng Ebanghelyo:

 

            - Si Jesus Cristo ang nilalaman ng mensahe.

- Ang mga disipulo ang mga mensahero ng Ebanghelyo na kinasihan ng    

   makapangyarihang puwersa ng Espirtu Santo.

            - Ang buong mundo ang tagatanggap ng mensahe.

 

Ngayon, tayo ay nabubuhay sa lumalagong mundo. Libo-libong bagong mga tao ang ipinanganganak bawa’t araw. Ang populasyon ng mundo ay mabilis na lumalago. Mayroong milyon na mga tao ang hindi pa nakaririnig ng mensahe ng Ebanghelyo.

 

Ang hamon Ni Jesus sa mga mananampalataya ay abutin ang buong mundo ng Ebanghelyo. Sa nakaraan na mga aralin iyong napagaralan ang tungkol sa mensahe at ang mga mensahero ng panghihikayat ng kaluluwa. Ngunit sa dami ng mga tao na naghihintay para sa mensahe, nasaan ang mga mensahero, saan sila magsisimula?  Ano ang prayoridad at saan ka magsisimula? Sino ang pinakamabuting tatanggap ng mensahe?

 

ANG PROSESO NG PAGPAPARAMI

 

Sa Biblia , ipinahayag Ng Dios ang natatanging proseso para ang mga mananampalataya ay matupad ang misyon ng panghihikayat sa buong mundo. Ito ay base sa prinsipyo ng espirituwal na pagpaparami. Ang pagpaparami ay pangunahing prinsipyo ng lahat ng paglago sa natural na mundo. Ang paglago ay hindi mangyayari sa pagdagdag ng isang pangkat sa isa pa. Ang buhay na selula ay dumarami. Ang ibig sabihin ang bawa’t bagong selula na dumami ay may kakayahan na dumami.

 

Ang plano Ng Dios sa panghihikayat ng kaluluwa ay base sa pagpaparami ay katulad ng buhay na selula sa natural na mundo. Ibinuod ni Pablo ito nang isinulat niya ang mga salitang ito kay Timoteo:

 

At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. (II Timoteo 2:2)

 

Sinabi ni Pablo kay Timoteo na pumili ng tapat na mga lalake at babae at italaga sa kanila ang mga bagay na itinuro sa kanya. Ang mga tapat na mga taong ito ay mayroon dapat na kakayahan na magturo sa iba. Sa pamamagitan ng organisadong plano ng pagpaparami, ang Ebanghelyo ay kakalat sa buong mundo.

 

Para makita kung paano gumagawa ang prosesong ito, pag-aralan ang tsart sa susunod na pahina. Ang tsart na ito ay ginamit ang isang tao bilang karaniwang panahon na kailangan para mahikayat ang ilan sa Ebanghelyo at masanay sila sa Kristiyanong pamamaraan na pagpaparami. Sa katotohanan, maaaring kailanganin ng mas higit na maikling panahon, depende sa tao na kasama, kaya hindi possible na maglagay ng tiyak na panahon. Ngunit kung ang mananampalataya ay aabot ng kahit isang tao at turuan siyang maging disipulo kada tao at hilingin sila na magdisipulo ng isang tao kada taon, ang mundo ay madaling maaabot ng mensahe ng Ebanghelyo.

 

Obserbahan sa tsart na sa unang tao ang mananampalataya ay nagdidisipulo ng isang tao. Sa pagtatapos ng taon na iyon, mayroon ng dalawang tao na matapat, ang mananampalataya at ang bagong nahikayat na kanyang dinisilupo sa pangunahing prinsipyo ng pananampalatayang Kristiyano.

 

Sa susunod na taon, ang bawa’t isa sa kanila ay aabot ng isang tao ng Ebanghelyo at gagawing disipulo. Sa pagtatapos ng ikalawang tao, mayroon kabuuang apat na tao, ang bawa’t isa sa kanila ay magdidisipulo ng isang tao sa susunod na tao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA NAGDIDISIPULO   MGA DISIPULO             KABUUAN

 

IKA 17 TAON            65,536                         65,536                  =     131,072

 

IKA 16 NA TAON     32,768                         32,768                  =     65,536

 

IKA 15 TAON            16,384                         16,384                  =     32,768

 

IKA 14 NA TAON     8,192                           8,192                    =     16,384

 

IKA 13 TAON            4,096                           4,096                    =     8,192

 

IKA 12 TAON            2,048                           2,048                    =     4,096

 

IKA 11 TAON            1,024                           1,024                    =     2,048

 

IKA 10 TAON            512                              512                       =     1,024

 

IKA 9 NA TAON       256                              256                       =     512

 

IKA 8 TAON              128                              128                      =      256

 

IKA 7 TAON              64                                64                        =      128

 

IKA 6 NA TAON       32                                32                        =      64

 

IKA 5 TAON              16                                16                        =      32

 

IKA 4 NA TAON       8                                  8                          =      16

 

IKA 3 TAON              4                                  4                          =      8

 

IKA 2 NA TAON       2                                  2                          =      4

 

UNANG TAON          1                                  1                          =      2         

 

 

 

PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPARAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngayon, gamitin ang katamtaman na kaanib ng iglesya na humigit kumulang 100 mga tao. Itaas ang tsart na ito sa 100 mga tao ang bawat isa ay aabot ng isang tao ng Ebanghelyo at sasanayin sila na magparami at makikita mo kung paano kadali maabot ang buong mundo ng Ebanghelyo.  Kung iyong sasanayin ang bawa’t isa na umabot ng isa para turuan ang isa, ang mga disipulo ay mabilis na darami at ang pagpaparami ang mabilis kaysa sa pagdagdag.

 

ANG PROSESO SA UNANG IGLESYA

 

Ang sumusunod na krokis ay nagpapakita ng unang antas ng panghihikayat ng kaluluwa sa pamamagitang ng  pagpaparami na resulta mula kay Andres, isa sa unang disipulo Ni Jesus:

 

                        Andres→   Pedro→    Iba→

 

                                          

                                      Pentecostes

 

 

1.         Ibinahagi ni Andres ang Ebanghelyo sa kanyang kapatid na si Pedro.

2.         Ibinahagi ni Pedro ang Ebanghelyo sa araw ng Pentecostes sa Jerusalem.

3.         Nagpatuloy na magbahagi ng Ebanghelyo si Pedro sa iba na dumami rin.

4.         Libo-libong mg mananampalataya ang kumalat mula sa Jerusalem na nagpatuloy na nagpalaganap ng Ebanghelyo.

5.         Ang bawa’t tao na kanilang naabot ay nanganganak at ang proseso ay nagpatuloy.

 

Ang krokis ay nagpapakita ng unang antas ng panghihikayat ng kaluluwa na ginawa ni Apostol Pablo:

 

Ananias                   Pablo                                   Iba

                          

                                                           

 

                           Timoteo                              Iba

                          

                                

 

                           Mga taong                          Iba

                           matapat

 

                                   

              

                           Iba                                       Iba

 

 

1.         Si Ananias ay ginamit Ng Dios para itindig si Pablo.

2.         Dinisipulo ni Pablo si Timoteo.

3.         Si Pablo ay nagpatuloy na magdisipulo ng iba.

4.         Dinisipulo ni Timoteo ang matapat na mga tao na may kakayahang magturo ng iba.

5.         Ang matapat na mga tao ay umabot ng iba.

6.         Ang mga “iba” na ito ay nagpatuloy sa proseso ng pagpaparami.

7.         Ang bawa’t tao sa samahan ay nagpatuloy na nagparami.

 

MGA PRAYORIDAD SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Tinukoy ng Salita Ng Dios ang ilan sa  mga prayoridad sa panghihikayat ng kaluluwa. Ang mga prayoridad na ito ay ang mga:

 

ANG MGA SAMAHAN SA LIPUNAN:

 

Ipinahayag ng Bagong Tipan na ang Ebanghelyo ay mabilis na lalaganap sa mga naitatag ng mga samahan sa lipunan. Ang ibig sabihin natin nito ay lalaganap nang madali ang Ebanghelyo sa iyong sariling grupo sa lipunan ng mga kaibigan, kamaganak, at kamanggagawa.

 

Halimbawa, tinawag Ni Jesus ang isang mangingisda na si Andres. Ibinahagi ni Andres ang Ebanghelyo sa kanyang kapamilya na si Pedro. Ibinahagi nila sa ibang mangingisda na kasama nila sa tranaho. Di nagtagal isang buong grupo ng mangingisda ang sumunod Kay Jesus.

 

Ang iyong kapamilya, kaibigan, at kamanggagawa, ang mundo sa trabaho, paaralan, pamilya, at komunidad ay ang iyong lugar ng ministeryo. Gamitin ang krokis sa susunod na pahina para matulungan ka na magsimula sa panghihikayat ng kaluluwa. Isulat ang iyong pangalan sa bilog na nasa ibaba ng krokis. Ngayon isipin mo ang iyong mga kasamahan sa trabaho at mga nakakasalamuha mo, ang iyong kapit bahay, ang mga kaanib ng iyong pamilya. Isipin ang mga dumadalo sa inyong iglesya na maaaring hindi pa ligtas. Sa mga bilog na nakapalibot sa iyo, isulat ang mga pangalan, pinakamaliit na ang tatlong kamaganak o mga kaibigan na malapit sa iyo at hindi mananampalataya.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


           

  

                                              Isulat ang iyong pangalan dito     

 

Ngayon tingnan ang palaso na galing sa iyong kaibigan at kamaganak tungo sa IYO. Ikaw ang kinatawan Ng Panginoon sa mga taong ito. Maaaring hindi sila pumasok sa iglesya. Maaaring hindi sila makatagpo ng pastor sa inyong iglesya. Ngunit kilalangkilala MO sila. Sa pamamagitang ng samahang ito na kaugnayan sa lipunan, makapagsisimula ka na manghikayat ng kaluluwa.

 

SAMBAHAYAN:

 

Ang pamilya ay banal na ginawa na pangkat sa lipunan at ito ay pandaigdigan na institusyon. Mas maraming panuto na ibinigay sa Biblia tungkol sa pamilya kaysa ibang institusyon. Dahil dito, ang panghihikayat ng kaluluwa sa sambahayan ay dapat na bigyan ng atensiyon bilang prayoridad ng Biblia.

 

Si Moises ay tapat sa lahat ng kanyang sangbahayan, at sinabi naman ni Josue “ Ngunit sa ganang akin  at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami Sa Panginoon” (Josue 24:15). Si Rahab na isang patotot sa Jerico, ay lumapit Sa Panginoon at naligtas ang kanyang sarili at ang kanyang buong pamilya mula sa kapahamakan (Josue 2).  Nang binisita Ni Jesus ang tahanan ni Zacheo, kanyang idiniklara, “ Sa araw na ito ay dumating sa tahanan na ito ang kaligtasan” (Lucas 19:9). Nang pinagaling Ni Jesus ang anak na lalake ng mahal na tao , siya ay sumampalataya at ang kanyang buong sangbahayan

 ( Juan 4:46-54).

 

Ang buong pamilya ni Cornelio ay lumapit Sa Panginoon (Mga Gawa 10), gayun din naman ang sangbahayan ni Lydia (Mga Gawa 16) at ang bantay sa bilangguan sa Filipos (Mga Gawa 16), si Crispus (Mga Gawa 18:80), at Estefanas ( I Corinto 1;16). Katulad ng reperensiya ang ginawa kay Onesiforo at ang kanyang tahanan (II Timoteo 1:16) at Filemon ( Filimon 2).

 

Sinabi Ni Jesus na magkakaroon ng pagkakabaha-bahagi sa pamilya dahil sa Ebanghelyo, kung minsan nangyaayri ito dahil sa mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa sa halip na mismong sa Ebanghelyo. Kung ang panghihikayat ng kaluluwa ay mangyayari sa isang pangkat ng pamilya, ang kagalingan at panunumbalik ng kapangyarihan, Ebanghelyo ay makakikilos sa loob ng tahanan.

 

Kung ang isang kaanib ng pamilya ay nakarinig ng Ebanghelyo sa labas ng tahanan, sila ay nahahatak palabas ng kaugnayan sa pamilya at nahihiwalay mula sa banal na itinalaga na pangkat sa lipunan kung saan sila kabilang. Ang pamilya ay natatakot sa panghihimasok,at maaaring maging kalaban ng nahikayat, at tanggihan ang Ebanghelyo.  Ang pagkahikayat ng buong pamilya ay nagbibigay ng karangalan sa pangkat ng lipunan na ginawa Ng Dios. Ang mismong pamilya ay nagiging lakas ng bagong mananampalataya sa halip na oposisyon.

 

MGA TAO NA HINDI PA NAAABOT :

 

Ang mga tao na hindi pa naaabot ng Ebanghelyo ay mahalagang prayoridad. Mayroon milyon ng mga nayon sa mundo na hindi pa nararating ng Ebanghelyo. Maraming mga tao ang hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mabasa ang mensahe ng Ebanghelyo sa nakasulat na Salita Ng Dios dahil hindi pa naisasalin ito sa kanilang lengguwahe.

Kung ating tatanawin ang mundo ayon sa termino ng mga bansa, masasabi natin na ang lahat ng mundo ay naabot na dahil sa kasalukuyan mayroon ng pagsaksi ng Ebanghgelyo sa bawa’t bansa. Mayroon ng mga mananampalataya at organisadong mga iglesya sa bawa’t bansa sa mundo. Ngunit hindi ito katulad ng “bawa’t tribo, lengguwahe, at mga tao at bansa “ ayon sa Apocalipsis 5:9.

 

Nang sinabi Ni Jesus ang paghayo sa lahat ng mundo Hindi Niya tinutukoy ang mga bansa lamang. Ang termino na ginamit Ni Jesus nang sinabi Niya ng mundo ay ang Griegong salita na “ethne.” Ang ibig sabihin nito ay “ethnic” o “grupo ng mga tao.” Ang pananaw Ni Jesus sa mundo ay “lahat ng tao” o grupo ng mga tao.”

 

Ang ibig sabihin ng grupo ng mga tao ay:

 

            “Isang mahalagang malaking grupo ng mga isahan na mayroong pagkakaisa. Kasama sa pagkakaisang ito ang lengguwahe, kultura, kinaugalian, at heograpiyang lugar.”

 

Ang grupo ng mga tao ang pinakamalaking grupo na posibleng na lalaganap ang Ebanghelyo ng walang makakaharap na mga problema sa pagkaunawa at pagtanggap. Dahil ang grupo ng mga tao ay mayroong isang lengguwahe at mayroong magkakatulad na kultura, ang lengguwahe at pagkakaiba ng kultura na nakaaantala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay  naalis na.

 

Mayroong mahigit sa 19,000 magkakaibang grupo ng mga tao sa mundo na nakilala ngayon. Ang ilan ay may kakaunti na 3,000 na mga kaanib, ang iba naman ay marami na umaabot sa 30 milyon. Ang bawa’t kontinente ng mundo ay hindi lamang binubuo  ng iba’t ibang mga bansa, ngunit iba’t ibang grupo ng tao. Halimbawa, sa kontinente ng Africa mayroong 1,000 mga lengguwahe at daan ang grupo ng mga tao.

 

Ang naabot na grupo ng mga tao ay mayroong sapat na bilang ng mga mananampalataya at pinanggagalingan para manghikayat ng kaluluwa sa kanilang sariling mga tao na walang galing na tulong  mula sa labas.

 

Ang hindi naabot  na grupo ng tao ay kung saan walang “native” na komunidad ng mga mananampalataya na may sapat na bilang at pinaggagalingan para makahikayat ng mga kaluluwa sa sarili nilang mga tao na walang tulong mula sa labas. Mayroong 17,000 katutubo o grupo ng mga tao na walang malakas na saksi ng Ebanghelyo. Sa loob ng katutubong mga grupo ay milyon milyon na mga tao. Ang mga hindi naabot na grupo ng mga taong ito ay maaaring igrupo at pagsama-samahin sa limang pangunahing pangkat, kasama ang tao sa tribo, Muslim, Intsik, Hindus, at Buddhists.

 

Ipinakikita ni Pablo na iprayoridad ang hindi pa naaabot na mga tao.

 

Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba;

Kundi gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kanya, at siyang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. (Roma 15:20-21)

 

NAKAHANDANG MGA LUGAR:

 

Itinuro Ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na huwag mag ministeryo sa hindi pa handang tumanggap na mga tao. Kung ang Ebanghelyo ay tinanggihan, dapat silang lumipat at ituon ang kanilang lakas sa mga lugar na handa na. Sinundan ni Apostol Pablo ang estratehiyang ito.

 

MGA LUNSOD:

 

Iyong matututunan kung paano si Pablo ay nagtatag ng mga iglesya sa malalaking lunsod ng sibilisasyon. Ang pagbabago ay karaniwang nagsisimula sa mga lunsod at lalaganap sa mga baryo. Ang mga lunsod ay gitna ng kalakal at turismo at habang ang mga tao na bumibisita ay naaabot ng Ebanghelyo kanilang dinadala ang mensahe sa pagbalik nila sa kanilang tahanan.

 

APAT NA URI NG MGA MAKASALANAN

 

Kahit ang mga tao ay may malaking pagkakaiba-iba sa kultura, ipinahahayag ng Biblia  ang tukoy na katangian ng lahat ng mga tao sa lahat ng dako. Ang lahat ng tao na  nawalay Sa Dios ay mga makasalanan. Ang mga sumusunod ay apat na uri ng mga makasalanan na inilarawan sa Biblia.

 

ANG MAKATWIRAN NA MAKASALANAN:

 

Inilarawan sa Roma 1:18-32 ang makatwiran na makasalanan. Ang makatwiran na makasalanan ay maaaring maniwala na may Dios, subalit hindi lamang ang katotohanan na ito ang makapagliligtas. Ang makatwiran na makasalanan ay matalinong matalino, at kung iyong susubukan na magpahayag ng Ebanghelyo kadalasan siya ay magsasabi ng pampaisip na problema. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong malaman ang Salita Ng Dios. Sinabi ng Biblia:

 

…na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. (I Pedro 3:15)

 

ANG NAGBAGONG MAKASALAN:

 

Inilarawan ng Roma 2:1-16 ang nagbagong kasalanan. Ang nagbagong kasalanan ay naniniwala na may Dios dahil natutunan natin sa Roma 2:3 na naisip niya na siya ay may kakayahan na maghukom ng mga makasalanan na inilarawan sa Roma 1:18-32. Naniniwala rin siya na siya ay makatatakas sa paghuhukom Ng Dios. Inisip ng nagbagong makasalanan na siya ay mabuti katulad ng iba at mayroon lamang mapagkunwari sa iglesya. Siya ang uri ng tao na sumusubok na magbago, magsimula muli, at pabutihin ang kanyang sarili.

ANG RELIHIYOSONG MAKASALANAN:

 

Inilarawan ang relihiyosong makasalanan sa Roma 2:17-23. Ang relihiyosong makasalanan ay nagtitiwala sa kanyang relihiyon o denominasyon para sa kaligtasan. Siya ay nagtitiwala sa mga seremonya at mga rituwal, ngunit hindi kilala ang tunay Na Dios. Si Nicodemo ay isang Pariseo ( Juan 3:1). Siya ay relihiyoso, ngunit hindi niya nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan at  pagiging “born again”.

 

ANG TINANGGIHAN NA MAKASALANAN:

 

Ang babaeng nasa balon sa Juan 4 ay halimbawa ng tinanggihan na makasalanan. Siya ay itinakwil ng lipunan. Siya ay diborsiyado, at maliwanag na hindi tinanggap ng ibang babae sa kanyang nayon dahil, sa karaniwan ang babae na sasalok ng tubig ay may kasama at  iyon ay panahon ng malaking kuwentuhan. Ang babaeng ito ay sumalok na nag-iisa.

 

Ang tinanggihan na makasalanan ay mas abala tungkol sa kanyang sariling problema higit sa espirituwal na mga usapin. Ang pinakamabuting paraan para harapin siya ay kung paano ginawa Ni Jesus sa babaing nasa balon. Dapat kang magsimula sa kanyang sariling mga pangangailangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAG-SUSULIT

 

1.  Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2.  Ano ang proseso Ng Dios para sa pagpaparami ng mga mananampalataya?

 

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3.  Sino ang dalawang lalake sa Bagong Tipan na ginamit bilang halimbawa ng espirituwal na pagpaparami?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

4.  Ano ang mga prayoridad ng panghihikayat ng kaluluwa?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

5. Ano ang apat na uri ng mga makasalanan ang inilarawan sa Biblia?

 

            ___________________________      _____________________________

 

            ___________________________      _____________________________

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa kayapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

 

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Manalangin habang binubuo ang sumusunod na pangako at magsimula na gawin ito:

 

“ Matapos maunawaan na ang panghihikayat ng kaluluwa ay responsabilidad ng bawa’t mananmaplataya, Itinatalaga ko ang aking sarili na manalangin para sa isang tao, gagawin ko ang lahat ng aking magagawa para maibahagi ang Ebanghelyo sa kanya, at dalhin sila sa pagtitipon Kay Cristo at ng Iglesya.”

 

            Ang tao na aking ipapanalangin at hihikayatin ang kaluluwa ay si:

            __________________________________

 

            Lagda:  ____________________

 

            Petsa:  _____________________

 

2.  Basahin ang kuwento ng mayaman na lalake na nagtungo sa Impiyerno sa Lucas 16:19-31. Nais ng lalaking ito na bumalik sa kanyang pamilya para ibahagi ang Ebanghelyo subalit huli na ang lahat. Huwag kang maghintay hanggang huli na upang magbahagi ng Ebanghelyo sa inyong sariling pamilya.

 

3. Matututunan mo pa ang maraming bagay tungkol sa espirituwal na pagpaparami sa pag-aaral ng kurso ng Harvestime International Institute na “Mga Paraan Ng Pagpaparami.”

 

4. Narito kung paano magtindig ng mga manggagawa para sa anihin:

 

            -Manalangin para sa mga manggagawa:  Mateo 9:38;  Santiago 4:2;

 Lucas 11:9;  Juan 14:14

 

            -Mangaral para sa mga manggagawa:  Isaias 6:8

 

            -Personal na magtala at ihanda sila kung paano ang ginawa Ni Jesus: 

 Mateo 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-PITONG KABANATA

 

MGA PAMAMARAAN:  MGA PRINSIPYO NG BAGONG TIPAN

           

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibuod ang pangunahing mga prinsipyo ng Bagong Tipan para sa panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ipaliwanag ang resulta ng paghihikayat ng kaluluwa sa Bagong Tipan.

 

SUSING TALATA:

 

Samantala nang sila’y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kaniyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng diosdiosan. (Mga Gawa 17:16)

 

PAMBUNGAD

 

Sinimulan ng aralin na ito sa ilang mga paraan na nakatuon sa panghihikayat ng kaluluwa. Ang paraan ay isang organisado na paraan ng paggawa ng isang bagay.  Para ikaw ay maging mabisa sa panghihikayat ng kaluluwa, dapat kang gumamit ng mga paraan base sa Biblia. Ang mga praktikal na paraan na nasubukan na mabisa ay makatutulong din.

 

Ang aralin na ito ay nakatuon sa mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa sa Bagong Tipan. Ang Ikawalong Kabanata ay tungkol sa karagdagan na mga prinsipyo na ipinahayag sa mga talinghaga tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa na nakasulat sa Bagong Tipan. Ang Ika-Siyam na Kabanata ay ipinapaliwanag kung paano gawin ang personal na panghihikayat ng kaluluwa at ang Ika-Sampung Kabanata ay tungkol sa mga problema na maaaring makaharap sa proseso. Ang “saturation” na panghihikayat ng kaluluwa ay tinalakay sa Ika-Labingisang Kabanata at ang pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa ay tinalakay sa Ika-Labingdalawang Kabanata.

 

Sa iyong pagsisimula ng pag-aaral na ito sa mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa, mahalaga na iyong tandaan kahit mayroong mga subok na mga pamamaraan ang naging mabisa sa panghihikayat ng kaluluwa, maaaring may ibang paraan Ang Dios na iyong susundin para sa bawa’t sitwasyon. Sa paggawa ng gawain ng isang ebanghelista, palaging hilingin Sa Espiritu Santo ang Kanyang “anointed touch”. Alam Niya ang puso ng tao na iyong haharapin . Tungkulin Ng Espiritu Santo na patnubayan at hipuin ka, para bigyan ka ng pagkaunawa at habag, at sumbatan ang hindi pa ligtas sa kasalanan at ilapit sila na tumugon sa Ebanghelyo.

 

PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA SA BAGONG TIPAN

 

Kung ang isang samahan ay lumago mula sa isang dosenang mga magsasaka sa hindi mahalagang bahagi ng mundo para maging opisyal na relihiyon ng isang sibilisadong mundo sa loob ng 300 taon, mabuti na siyasatin ito at matuto mula sa mga paraan nito.

 

Ang samahan ng Kristiyano, ang mga paraan nito ay nakasulat sa Salita Ng Dios, ang Banal Na Biblia. Ang pagbabalik-aral sa Ebanghelyo, Mga Gawa, at ang Mga Sulat ay ipinahayag ang pangunahing mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa. Sa panahon ng Bagong Tipan ang panghihikayat ng kaluluwa ay :

 

SINUSUPORTAHAN NG PANALANGIN:

 

Ang panalangin ay isa sa pinakamahalaga na paraan ng panghihikayat ng kaluluwa base sa Biblia. Sa pananaw Ni Jesus ang espirituwal na anihin ay kinakatawan ng natural na anihin ng mundo na naliligaw sa kasalanan, ang una Niyang iniutos ay manalangin. Hindi sinabi Ni Jesus na:

 

            - “Ang bukirin ay handa ng anihin, humayo.”

            - “Ang bukirin ay handa ng anihin, mag organisa.”

            - “Ang bukirin ay handa na, magplano.”

- “Ang bukirin ay handa na, mangalap ng pondo para sa panghihikayat ng

    kaluluwa.”

            - “Ang bukirin ay handa na, turuan ang mga tao.”

- “Ang bukirin ay handa na, magtalaga ng komite para pag-aral ito.”

 

Sinabi Niya: “ Ang bukirin ay hinog na para anihin, MANALANGIN KAYO…”

 

Natutunan natin sa Bagong Tipan  na ang unang iglesya ay palaging nananalangin (Mga Gawa 1:14). Ang unang paglalakbay sa misyon ay nabuo mula sa panalangin (Mga Gawa 13:3). Iginiit ni Pablo sa mga iglesya na ipanalangin siya sa kanyang panghihikayat ng kaluluwa (II Tesalonica 3:1).

 

Dapat tayong tumigil ng pag depende sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa misyon, hindi pa naabot na mga tao, at mga paraan ng paghahatid ng Ebanghelyo. Ang mga ito ay mahalaga, ngunit kailangan na ituon natin ang ating atensiyon sa kaniyang utos:  “MANALANGIN KAYO.”

 

ANG UNANG PRAYORIDAD:

 

Ang panghihikayat ng kaluluwa ay hindi lamang isang gawain ng unang Iglesya, ito ang pangunahin na prayoridad. Ngayon, ang panghihikayat ng kaluluwa at misyon ay nasa huling prayoridad ng maraming tao at mga iglesya.

 

Sa panahon ng Bagong Tipan, ang panghihikayat ng kaluluwa ay natural, kusang nangyayari ang pagbabahagi ng mabuting balita. Ang lahat ng mananampalataya ay tumutulong ng patuloy. Ang ginagawa ay pumupunta kung nasaan ang mga tao at dinidisipulo sila. Ngayon, inaanyayahan ang mga tao na magtungo sa iglesya at umasa na sila ay darating. Sa makabagong panahon ang iglesya ay nagaanyaya, ang unang iglesya ay sumasalakay.

 

Ang bawa’t isa ay gumagawa ng panghihikayat ng kaluluwa (Mga Gawa 1:8). Ang bawa’t mananampalataya ay inaring personal na utos ang Dakilang Utos, ang panghihikayat ng kaluluwa. Ginagawa nila ito sa lahat ng dako, hindi lamang sa gusali ng iglesya (Marcos 16:20). Araw-araw nila ito ginagawa (Mga Gawa 5:42), hindi lamang pana panahon kung may kampanya ng panghihikayat ng kaluluwa.  Ang bawa’t iglesya ay namumunga, ang bawa’t kaanib ay namumunga, at ang bawa’t tahanan ay sentro ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

Kung kinakailangan, ang mga mananampalataya ay nag tatrabaho para masuportahan ang kanilang sarili para makapagpakalat ng Ebanghelyo. Ginawa ni Apostol Pablo ito. Maaaring kung titingnan ay kalokohan na ang lalaking si Pablo ay gagawa ng ganitong gawain para suportahan ang kanyang sarili sa kabila ng kanyang  kakayahan, edukasyon, at espirituwal na mga kaloob. Mayroon siyang karapatan na kumuha ng sapat na suporta mula sa iglesya ( I Corinto 9:7-15; I Timoteo 5:17-18; Galacia 6:6), ngunit siya ay handa, kung kinakailangan, para suportahan ang kanyang sarili para maipalaganap ang Ebanghelyo. Ginawa niya ito sa ilang mga pagkakataon. ( I Corinto 4;12);  I Tesalonica 2:9;  II Tesalonica 3:8).

 

Sa maraming bansa ngayon ang kaugalian ay ang pastor at ebanghelista ay sumusuweldo para sa kanilang trabaho. Ito ay nakapigil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagtatayo ng bagong mga iglesya. Ang mga mananampalataya ay iniwan ang gawain ng panghihikayat ng kaluluwa sa mga “full-time” na mga pastor dahil sila ay “sumusuweldo para dito.”  Marami rin na mga iglesya na walang pastor dahil hindi nila kayang magsuporta ng “full-time” na mga pastor at ang posibilidad na magtrabaho ay hindi na pag-iisipan.

 

PINANGUNGUNAHAN NG ESPIRITU SANTO:

 

Sa bawa’t pagsulong ng panghihikayat ng kaluluwa na nakasulat sa Mga Gawa, Ang Espiritu Santo ang nag-uudyok at nagpapalakas. Sa makabagong iglesya, particular sa mga bansang kanluran, ang kakayahan sa pangangasiwa at pagtitipon ng komite ay kadalasan na napapalitan ng pagdepende Sa Espiritu.

 

Ang Espiritu Santo ang tagapanguna sa panghihikayat ng kaluluwa. Maraming talata sa Mga Gawa na inilalarawan na ang Espiritu Santo ay kumikilos, subalit ang mga sumusunod ay sentro kung ang pag-uusapan ay  panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Mga Gawa 1:8:  Ang Espiritu Santo ay sinasangkapan ng kapangyarihan ang pagsaksi ng mga mananampalataya.

 

-Mga Gawa 2:  Ang kaloob ng Espiritu Santo ay ibinigay at ipinangako sa lahat ng mga mananampalataya.

 

-Mga Gawa 4:  Si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, nagpatotoo tungkol sa himala na naranasan ng pilay na lalake sa Mga Gawa 3.

- Mga Gawa 4:31: Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng Salita Ng Dios na may tapang.

 

- Mga Gawa 5:52:  Sinabi ni Pedro na tayo ay saksi na kasama Ang Espiritu Santo.

 

- Mga Gawa 7:51:  Inakusahan ni Esteban ang mga lider ng Hudyo na hindi tumanggap ng Ebanghelyo na may pagtanggi Sa Espiritu Santo.

 

- Mga Gawa 9:17: Si Pablo ay napuspos ng Espiritu Santo pagkatapos na siya ay mahikayat.

 

- Mga Gawa 10:  Ang Espiritu Santo ay bumaba sa tahanan ni Cornelio, at nagdala sa kanila na mahikayat.

 

- Mga Gawa 11:12:  Si Pedro ay nagpaliwanag na siya ay nagtungo sa Caesaria dahil ito ang utos ng Espiritu Santo.

 

- Mga Gawa 13:2: Sina Pablo at Barnabas ay tinawag ng Espiritu Santo para sa gawain ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

- Mga Gawa 16:6:  Pinigilan Ng Espiritu Santo si Pablo na magministeryo sa Asia.

 

Pinangungunahan Ng Espiritu Santo ang panghihikayat ng kaluluwa sa pamamagitan ng Salita Ng Dios, sa pamamagitan ng patnubay na kahimahimala, sa pamamagitan ng tawag at kakayahan ng mga manggagawa, at sa pamamagitan ng pagtutuwid sa ating mga plano para maging kaisa sa layunin Ng Dios.

 

NAGANAP SA PAMAMAGITAN NG TIYAK NA PAGPAPLANO:

 

Nang Si Jesus ay unang nagsimula ng Kanyang ministeryo, ipinahayag ang anim na punto ng plano Niya:

 

Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako’y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha: Ako’y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi

 

Upang itanyag ang kaayaayang taon ng Panginoon. (Lucas 4:18-19)

 

Sinunod Ni Jesus ang planong ito sa buong ministeryo Niya sa lupa, at ang unang iglesya ay nagpatuloy sa ganitong halimbawa.

 

Nakaraan ang ilang panahon ibinigay Ni Jesus ang plano para sa pagpapalawak ng Ebanghelyo sa mga bansa ng mundo (Mga Gawa 1:8). Una, ang mga disipulo ay dapat manghikayat ng kaluluwa sa Jerusalem, pagkatapos magtungo sa Judea, Samaria, at sa dulo na bahagi ng mundo. Ito pa rin ang plano Ng Panginoon para sa panghihikayat ng kaluluwa. Ikaw ay dapat magsimula kung saan ka naroroon at magpatuloy sa mas malawak na grupo hanggang maabot mo ang mga bansa sa mundo.

 

Ang iyong “Jerusalem” ay ang komunidad kung saan ka nakatira. Mayroong libo-libong mga Kristiyano na nagbibigay at nananalangin para sa misyon, subalit hindi kailanman naglakad sa daan para sabihin sa kapit-bahay ang tungkol Kay Jesus. May ilan sa mga iglesya ay mayroong malaking programa ng misyon sa kabilang dagat, ngunit walang ginagawa na panghihikayat ng kaluluwa sa kanilang sariling lunsod, maliban sa mga nagtutungo sa kanilang iglesya.

 

PAGLABAN NG PUWERSA NI SATANAS:

 

Ang paglaban ng puwersa ni Satanas ay ginamit Ng Dios sa panahong ng Bagong Tipan para sumulong ang panghihikayat ng kaluluwa. Pag-aralan ang sumusunod na mga talata:

 

-Mga Gawa 12:1-24:  Pinatay ni Herodes si Santiago, at ipinakulong si Pedro. Ito ay political na oposisyon .

 

-Mga Gawa 16:16-40 at 19:23-41:  Ang panghihikayat ng kaluluwa ay salungat sa hanap buhay sa lunsod ng Efeso at Filipos. Nagkaroon ng pag-uusig mula sa mundo ng ekonomiya..

 

-Mga Gawa 4:7:  Sa kabanatang ito mayroong natala na pag-uusig mula sa mga lider ng relihiyon ng panahon na iyon.

 

-Mga Gawa 11:  Nakatala sa talatang ito ang pag-uusig mula sa loob ng iglesya dahil sa kinaugalian ng mga hudyo. Ito ay panloob na oposisyon.

 

- Mga Gawa 8,13, at 16:  Nakatala sa mga kabanatang ito ang direkto na oposisyon ng puwersa ni Satanas sa pamamagitan ni Simon, Elymas, at ang inaalihan ng demonyo na batang babae.

 

Kung sinasalakay mo ang kaharian ni Satanas ng mabuting balita ng Ebanghelyo, dapat mong asahan ang oposisyon mula sa politika, ekonomiya, at mundo ng relihiyon . Asahan mo rin na may panloob na atake sa iglesya at direktong atake mula kay Satanas. Sa halip na hayaan ang mga pagatake na makapigil sa iyo, gamitin ang mga ito para maging oportunidad para sa ikasusulong ng Ebanghelyo kung paano ginawa sa panahon ng Bagong Tipan.

 

PAGTUUNAN ANG MGA GRUPO AT ISAHAN:

 

Ang lahat ng mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa sa  Bagong Tipan ay maituturing sa ilalim ng personal o pang grupo na panghihikayat ng kaluluwa. Ang ministeryo Ni Jesus, ang mga disipulo, si Apostol Pablo, at iba pa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pormal at di pormal na paraan.

 

Si Jesus ay nagministeryo sa maraming malalaking grupo habang Siya ay nasa lupa. Ang mga pagkakataon na ito ay natatangi sa ating mga isip dahil sa kasiyahan na tanda ng mga pangyayari. Subalit mula sa simula ng Kanyang ministeryo Si Jesus ay naglaan ng Kanyang buhay sa pagabot ng mga lalake at babae, isa isa sa pamamagitan ng personal na panghihikayat ng kaluluwa. Sa talinghaga tungkol sa nawalang tupa sa Lucas 15:3-7, inilarawan nang maliwanag Ni Jesus ang Kanyang paraan ng panghihikayat ng kaluluwa, dahil tinawag Niya ang Kanyang sarili na Mabuting Pastol.

 

Si Pedro ay nangaral sa maraming tao sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes (Mga Gawa 2). Ito ay panghihikayat sa grupo. Personal din siyang nanghikayat ng kaluluwa kay Cornelio (Mga Gawa 8:5-6) at personal sa lalake na taga Ethiopia sa ilang (Mga Gawa 8:27-35). Si Pablo ay nagkaroon ng pagkakataon sa malaking grupo at ang ilan sa kanyang pagtitipon ay nagtapos sa kaguluhan! Subalit hindi siya tumigil sa pakikitungo sa isahan.

 

Huwag masyadong matuon sa maramihan at mapabayaan ang isahan. Si Jesus ay palagian na tumatawag sa isahan mula sa grupo para harapin sila ng Ebanghelyo ng Kaharian. Ang parehong isahan at pang grupo na panghihikayat ng kaluluwa ay mabisang mga paraan base sa Biblia.

 

TAGLAY ANG PAGPAPAKITA NG KAPANGYARIHAN:

 

Taglay ng Bagong Tipan sa panghihikayat ng kaluluwa ang pagpapakita ng kapangyarihan Ng Dios. Iniutos Ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, “Sa inyong paghayo… pagalingin ang may sakit, palayasin ang demonyo.”

 

At nangagtaka sila sa kaniyang aral, sapagkat may kapamahalaan ang kaniyang salita.

 

At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa’t isa, na nangag sasabi, Anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay naguutos sa mga karumaldumal na espiritu, at nagsisilabas sila. (Lucas 4:32, 36)

 

Ang pagpapakita ng kapangyarihan ay nagpapatunay sa Salita na mayroong kasunod na mga tanda:

 

At nagsialis sila, at nagsipangaral sa lahat ng dako, na gumagawang kasama nila ang Panginoon, at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa. (Marcos 16:20)

 

Ang kapangyarihan Ng Dios ay nandoon para magpagaling habang ikaw ay naghihikayat ng kaluluwa:

 

At nangyari nang isa sa mga araw na yaon, na siya’y nagtuturo; at may nangakaupo doong mga Fariseo at mga guro sa kautusan, na nagsipanggaling sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem: at ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kaniya upang magpagaling. (Lucas 5:17)

 

 

 

 

Ang kapangyarihan Ng Dios ay nagdadala ng pagpapalaya:

 

At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang labindalawang alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sarisaring sakit at ang lahat ng sarisaring karamdaman. (Mateo 10:1)

 

Pinatutunayan ng kapangyarihan Ng Dios ang Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng  “patunayan” ay pinapatunayan ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagpapatunay ng katotohanan ng Salita Ng Dios:

 

At sumunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagkat kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. (Juan 6:2)

 

Ang pagpapakita ng kapangyarihan ay pumapatnubay sa mga tao tungo Sa Dios:

 

At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng espiritu at ng kapangyarihan:

 

Upang ang iyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. (I Corinto 2:4-5)

 

Marami ka pang matututunan tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan at panghihikayat ng kaluluwa sa Ikalawang Bahagi ng kursong may pamagat na
”Sa iyong Paghayo.”

 

NAPAKIKILOS NA ESTRATEHIYA:

 

Ang mga mananampalataya ay palagian na kumikilos para sa kapakanan ng ebanghelyo, mabisang nakapapasok sa mga lugar na handang tumanggap ng Salita. Tinatawag natin ito na “napakikilos na estratehiya” na ang ibig sabihin ay madaling pakilusin sa lugar na handang tumanggap.

 

Sa Mga Gawa 8:1 nakita natin na ang iglesya ay na puwersa na kumilos dahil sa pag-uusig. Nang ang mga mananampalataya ay nagsipangalat dahil sa pag-uusig sa Jerusalem, sila ay “nagtungo sa lahat ng dako nangaral ng Salita.”

 

May magandang  halimbawa ng estrtehiyang madaling ikilos. Nang si Felipe ay nasa Samaria nagaani ng malaking espirituwal na anihin, tinawag siya Ng Panginoon na magtungo sa ilang. Ang Dios ay may misyon sa kanya para sa lalaking taga Ethiopia na mayroong malaking tungkulin sa panghihikayat ng kaluluwa sa Africa. Madaling umalis si Felipe sa  Samaria at nagtungo sa ilang.

 

Para maunawaan natin ang estratehiyang madaling ikilos, dapat mayroon tayong “anihin” at “kawal” na pag-iisip. Inihambing Ni Jesus ang panghihikayat sa mundo sa natural na anihin. Para maani natin ang anihin kung ito ay handa na, dapat tayong magtungo kung nasaan ang anihin na hinog na. Dapat nakalaan tayo na umalis o manatili para masakuyaan natin ang anihin.

 

Dapat mayroon din tayong pag-iisip ng isang kawal. Nang tayo ay naging mananampalataya, tayo ay nakasulat sa espirituwal na kawal ng Kaharian Ng Dios.  Tayo ay tinawag para “ makipagtiis ka bilang mabuting kawal” (II Timoteo 2:3). Ang isang kawal ay hindi makauurong o magbabakasyon dahil mahirap ang kalagayan. Ang pagsubok ng mabuting kawal ay hindi sa kanyang anyo sa panahon ng parade, subalit ang kanyang paggawa sa labanan.

 

Ang isang kawal ay hindi pumipili ng kanyang destino at hindi kumikilos ngayon base sa utos na natnaggap 20 taon ang nakalipas. Ang mga ito ay mabuting utos noon, ngunit napaglipasan na ng panahon. Kaya nga ang isang kawal Ni Jesus Cristo ay madalas na dapat sariwain ang kanyang tungkulin at kapahayagan mula sa Espiritu Santo.

 

Ang tinutukoy Ni Jesus nang sinabi Niya sa mga disipulo na hindi sila dapat magpatuloy na magtanim sa baog na lupa ay estratehiyang madaling ikilos:

 

At sinomang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pagalis ninyo sa bahay o bayang yaong, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. (Mateo 10:14)

 

Sinunod ni Pablo ang utos na ito na “ pag pagpag ng alikabok.” Sa Mga Gawa 13:51-52 ang ministeryo ng Ebanghelyo ay tinanggihan sa Antioquia ng Pisidia, kaya lumisan si Pablo doon at nagtungo sa Iconium. Si Jesus ay may estratehiyang madaling ikilos. Siya ay nagtungo mula sa nayon tungo sa ibang nayon sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Nang ang mga disipulo ay sinubukan na limitahan ang Kanyang ministeryo sa isang lugar, Sinabi Niya:

 

Datapuwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Dios: sapagkat sa ganito ay sinugo ako. (Lucas 4:43)

 

MATUTUPAD SA PAMAMAGITAN NG “NETWORKING”

 

Ang “networking” ay isa sa mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa sa Bagong Tipan. Ang payak na kahulugan ng “networking” ay pagsisikap ng koponan, ang mga tao na kumikilos ng magkakasama para sa kapakanan ng pag papalaganap ng Ebanghelyo. Sa Bagong Tipan ang panghihikayat ng kaluluwa ay ginagawa ng mga mananampalataya na  nag “networking” ng magkakasama para sa pagsulong ng Kaharian Ng Dios. Ang mga Kristiyano ay hindi napaghiwalay ng mga denominasyon o abala sa pagpapakilala ng sarili nilang iglesya o organisasyon. Dapat tayong bumalik sa “networking” para magamit ang pinakamabuting kayamanan para maani ang malaking esprituwal na anihin na ipinangako Ng Dios sa mga huling araw. Marami ka pang matututunan tungkol sa “networking” para sa panghihikayat ng kaluluwa sa Ika-labinglimang Kabanata ng kursong ito.

 

MAGTATAPOS SA PAGTATAYO NG IGLESYA:

 

Ang panghihikayat ng kaluluwa sa Bagong Tipan ay magdudulot ng pagbuo ng lokal na samahan ng mga mananampalataya. Ito ay tinatawag na pagtatanim ng iglesya. Ang gawain ng panghihikayat ng kaluluwa ay hindi tapos hanggat ang bagong mananampalataya ay maging kagamit-gamit na bahagi ng Iglesya. Marami ka pang matututunan tungkol sa pagtatanim ng iglesya sa Ikatlong Bahagi ng kursong ito kung saan iyong pag-aaralan ng detalye ang mga paraan na ginamit ni Apostol Pablo. Sa panahon ng Bagong Tipan ang mga nahikayat ay naging disipulo sa loob ng konteksto ng lokal na iglesya. Marami ka pang matututunan tungkol sa prosesong ito sa Ika-labintatlong Kabanata. “Mga Pagpapasiya o Mga Disipulo?”

 

ANG MGA RESULTA NG SAKSI

 

Ang resulta ng mga paraan ng Bagong Tipan ng panghihikayat ng kaluluwa ay napakalaki:

 

...at ang lubhang marami sa nagsisisampalataya ay nangagbalik-loob sa Panginoon. (Mga Gawa 11:21)

 

Ang lokal na kongregasyon sa Efeso ay dinala ang Ebanghelyo sa bawat tao sa Asia sa loob ng dalawang taon (Gawa 19:10). Isang ganito ring grupo sa Tesalonica ay humayo sa Gecia (I Tesalonica 1:8). Nang ang mga alagad ay dumating sa Tesalonica , ang dakilang resulta ng kanilang mga ginawa sa pagkakalat ng ebanghelyo ay ibinuod ng mga lider ng relihiyon na nagsabi:

 

            ... Itong mga nagsispagtiwarik ng sanglibutan, ay nagsiparito rin naman.

            (Gawa 17:6)

 

Kanilang binaliktad ang mundo– sa masama at walang Dios na lipunan, walang imprenta, gusali ng iglesya, seminaryo, denominasyon, pangmaramihan na paghahatid ng balita, o mabilis na transportasyon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Ibuod ang pangunahing prinsipyo ng Bagong Tipan sa panghihikayat ng kaluluwa na iyong natutunan sa aralin na ito.

 

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3. Ano ang mga resulta ng panghihikayat ng kaluluwa sa Bagong Tipan?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit at nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Iyong  natutunan sa aralin na ito na sa panahon ng Bagong Tipan ang bawa’t tahanan ay sentro ng panghihikayat ng kaluluwa. Pagbalik-aralan ang mga pangyayari, ang lahat ng mga ito ay nangyari sa mga tahanan:

 

- Mga Gawa 2: Ang Espiritu Santo ay ibinigay habang may pagtitipon para manalangin sa itaas na silid ng tahanan.

 

- Mga Gawa 5:42:  Ang mga mananampalataya ay sumasamba sa templo at sa tahanan, at nagtutungo sa bahay-bahay para bumisita, “fellowshipping” at pagsamba.

 

- Mga Gawa 8:3:  Nang sinubukan ni Saul na talunin ang Iglesya, hindi niya itinuon ang kanyang pagsisikap sa mga pagsamba sa templo lamang. Pumasok siya sa bawa’t tahanan sinubukan na pigilan ang paglaganap ng Ebanghelyo. Ang bawa’t tahanan ay sentro ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Mga Gawa 9:11, 17: Si Pablo ay tinuruan ni Ananias para maging disipulo sa tahanan.

 

-Mga Gawa 10:  Ang unang pangitain ng pagtawid sa kultura ng pagpapalawak ng Ebanghelyo ay ibinigay sa tahanan habang si Pedro ay nanalangin.

 

- Mga Gawa 10:  Ang unang mensahe para sa mga Pagano ay ipinangaral sa isang tahanan.

 

-Mga Gawa 12:  Ang pagtitipon sa tahanan para manalangin ay nagdulot sa paglaya ni Pedro mula sa bilangguan.

 

-Mga Gawa 20:20 at 28:30-31: Si Pablo ay parehong nagturo sa pampubliko at sa bahay-bahay sa panahon ng kanyang ministeryo.

 

-Mga Gawa 20:7-12:  Si Pablo ay nagsasalita sa isang tahanan ng si Eutycus ay nahulog sa labas ng bintana.

 

-Mga Gawa 21:8-14: “Prophetic Revelation” ay nangyari sa tahanan.

 

-I Corinto 16:19; Roma 16:3-5;  Colosas 4:15; at Filemon 1:2; Mga talaan ng iglesya sa mga  tahanan.

 

2. Ang mga sumusunod na tanong ay makatutulong sa iyo, sa pagpili ng iba’t ibang paraan ng panghihikayat ng kaluluwa. Itanong mo sa iyong sarili, “Ang paraan ba

 na ito ay …”

 

- Base sa Biblia:  Ang mga paraan ay dapat base sa mga prinsipyo na mula sa Biblia.

 

- Mabisa: Ang mga paraan ay dapat na matagumpay. Ang ibig sabihin ng tagumpay ay may positibong tugon sa Ebanghelyo ng mga hindi pa ligtas.

- Mahusay:  Ang mga paraan ay dapat magpakita ng pinakamabuting paggamit ng espirituwal na kayamanan kung ang pag-uusapan ay mga tao, materyales, at pananalapi.

 

- Kaugnay sa Kultura: Ang maaaring mabisa sa ibang bansa ay maaaring hindi angkop sa iba. Ang naging mabisa sa isang grupo ng mga tao ay maaaring tanggihan ng iba.

 

3. Gumawa ng sariling pag-aaral ng Ebanghelyo, Mga Gawa, at Mga Sulat. Kilalanin ang karagdagan na mga prinsipyo sa Bagong Tipan tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa at mga halimbawa ng mga prinsipyo na napag-aralan sa aralin na ito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-WALONG KABANATA

 

 MGA PAMAMARAAN: MGA TALINGHAGA SA BAGONG TIPAN

 

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng salitang “talinghaga.”

·                    Ipaliwanag kung bakit gumamit Si Jesus  ng mga  talinghaga.

·                    Kilalanin ang mga prinsipyo ng panghihikayat ng kaluluwa sa mga talinghaga na itinuro Ni Jesus.

 

SUSING TALATA:

 

At sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga ay sinasaysay niya sa kanila ang salita, ayon sa makakaya ng kanilang pakinig; (Mateo 4:33)

 

PAMBUNGAD

 

Sa nakaraan na aralin iyong pinag-aralan ang mga paraan ng Bagong Tipan sa panghihikayat ng kaluluwa. Maraming talinghaga sa Bagong Tipan na nagtuturo  ng mas maraming bagay tungkol sa proseso ng panghihikayat ng kaluluwa. Ang isang talinghaga ay kuwento na ginagamit bilang halimbawa mula sa natural na mundo para ilarawan ang espirituwal na katotohanan. Ang tunay na ibig sabihin ng salitang “talinghaga” ay “ilatag sa tabi, para ihambing.” Sa mga talinghaga, inihambing Ni Jesus ang natural na halimbawa na may espirtituwal na katotohanan. Ang talinghaga ay makalupang kuwento na may makalangit na ibig sabihin.

 

Sa aralin na ito iyong pag-aaralan ang mga talinghaga ng Bagong Tipan na nagtuturo ng mga prinsipyo ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

BAKIT MGA TALINGHAGA?

 

Minsan tinanong ng mga disipulo Si Jesus bakit Siya gumagamit ng mga talinghaga para magturo ng espirituwal na mga katotohanan:

 

At nagsilapit ang mga alagad, at sinabi nila sa kaniya, Bakit mo sila pinagsalitaan sa mga talinghaga? (Mateo 13:10)

 

 

 

Sumagot Si Jesus:

 

At sumagot siya at sinabi sa kanila, Sa inyo’y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapuwat hindi ipinagkaloob sa kanila. (Mateo 13:11)

 

Ang pagkaunawa sa espirituwal na mga katotohanan na itinuro sa talinghaga ay ibinigay sa mga disipulo dahil sila ay may esprituwal na pag-iisip.  Ang walang espirituwal na kaisipn na nakarinig ng mga talinghaga ay hindi naunawaan ang mga ito.  Ang espirituwal na mga katotohanan ay mauunawaan lamang ng espirituwal na pag-iisip:

 

Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Dios: sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. (I Corinto 2:14)

 

Ang isang tao na may espirituwal na pag-iisip ay nakaranas na maging ”born again” ang espiritu. Ang may espirituwal na kaisipan ay nakauunawa ng mga talinghaga. Ang may karnal, makasalanan na pag-iisip ay hindi makauunawa.

 

MGA TALINGHAGA TUNGKOL SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Si Jesus ay nagkuwento ng maraming talinghaga na tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa at ipinaliwanag kung paano ang Kaharian Ng Dios ay lalaganap sa buong mundo. Pag-aralan ang sumusunod na mga talinghaga:

 

Ang Nawalang Tupa: Mateo 18:12-14;  Lucas 15:4-7

Ang Nawalang Pilak:  Lucas 15:8-10

Ang Nawalang Anak na Lalake: Lucas 15: 11-32

 

Ang mga talinghaga na ito ay nagpapahayag na Ang Dios ay may malasakit sa mga nawawala at ang pangangailangan na sila ay dapat mong hanapin. Hindi mahalaga kung bakit sila nawala. Ang tupa ay naglagalag palayo. Ang pilak ay nawala dahil sa kapabayaan. Ang anak na lalake ay nawala dahil sa kanyang sariling pagrerebelde. Hindi nag-aalaala Ang Dios kung paano ang tao ay nawala, nais Niya na sila ay matagpuan. Pagsumikapan mong gumawa ng paraan para matagpuan ang mga nawawala sa kasalanan. Dapat kang magtungo kung saan sila naroroon, hindi hintayin sila na lumapit sa iyo.

 

Ang Walang Laman Na Hapag Ng Piging:  Lucas 14:15-23

 

Ang panghihikayat ng kaluluwa ay hindi dapat na matigil dahil lamang ang iba ay hindi tumugon sa paanyaya ng Ebanghelyo. Dapat mong hanapin ang espirituwal na naghahanap at dalhin sila sa espirituwal na piging na inihanda Ng Panginoon.

 

Ang Hindi Namumungang Puno Ng Igos:  Lucas 13:6-9

 

Ang puno ng igos ay pambansang simbolo ng bansang Israel. Itinindig Ng Dios ang bansang Israel bilang bansa na kung saan Niya ipahahayag ang Kaharian ng mundo. Sinubukan Ng Dios na kunin ang “puno”  ng Israel para mamunga sa gitna ng mga paganong mga bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa Tunay na Dios. Subalit ang Israel ay nanatiling baog at hindi namumunga. Ngayon itinindig Ng Dios ang Iglesya para sa layunin na ito. Inaalagaan Ng Dios ang mga mananampalataya para subukan na sila ay mamunga, kung paano ang Kanyang ginawa sa bansang Israel. Ang Kanyang layunin ay magkatulad:  Dapat tayong “mamunga” sa gitna ng mga paganong bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating kaalaman sa tunay Na Dios. Ang Dios ay hindi nalulugod sa mga puno na  hindi namumunga.

 

Ang Mga Talento:  Mateo 25:14-30;  Lucas 19:11-27

Ang Tao Na Maglalakbay Sa Malayong Lupain:  Marcos 13:34-37

Ang Mga Alipin:  Mateo 24:43-51;  Lucas 12:39-46

Ang Nagmamatyag na Alipin:  Lucas 12:36-38

Ang Tapat Na Tagapamahala:  Mateo 25:14-30

 

 Sa talinghaga ng mga “alipin” ay binibigyan diin ang matalinong pangangasiwa ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa mga mananampalataya. Ang bawa’t mananampalataya ay binigyan ng mga talento o natatanging kakayahan para magamit sa pagpapalaganap ng Eabnghelyo. Kung ang iyong kakayahan ay malaki o maliit, dapat mong gamitin kung anuman ang ibinigay Ng Dios sa iyo. Sa muling pagbabalik ni Jesus sa lupa, ang mga gumamit ng tama sa kanilang kakayahan ay gagantimpalaan (Lucas 16: 10-12).

 

Ang Maghahasik:  Mateo 132:3-8;  Marcos 4:3-8; Lucas 8:5-8

 

Ang Ebanghelyo ay naipangalat sa paghahasik ng binhi ng Salita Ng Dios. Walang mangyayaring pagpaparami kung wala ang Salita.  Ang bunga ay naka depende sa buhay na nasa binhi mismo (ang Salita Ng Dios) at ang tugon ng lupa (tugon ng tao sa Salita Ng Dios). Mayroong iba’t ibang tugon sa paghahasik ng Salita.

 

Ang iyong responsabilidad ay maghasik. Sa iyong paghahasik ng binhi ng Salita Ng Dios, ang ibang lupa ay handa at magbibigay ng anihin. Ang ibang lupa ay hindi handa na tumugon at magbibigay ng napakaliit na bunga.  Kahit Si Jesus ay nakatagpo ng hindi handang tumugon na lupa sa Kanyang ministeryo sa lupa:

 

At hindi siya nakagawa doon ng anomang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya nag kaniyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila.

 

At nanggigilalas siya sa kanilang di pananampalataya... (Marcos 6:5-6)

 

Ang Damo At Ang Trigo:  Mateo 13:24-30

 

Habang ikaw ay nanghihikayat ng kaluluwa at ang bagong mga mananampalataya

ay nadaragdag sa Iglesya, susubukan ni Satanas na talunin ang proseso. Siya ay magtatanim ng mga tao na inlarawan na “damo” sa gitna ng mabuting binhi ng Kaharian Ng Dios. Ang ilan sa mga tao na nagpapanggap na mga mananampalataya at dadalo sa iglesya sa pamamagitan ng panghihikayat ng kaluluwa ay hindi tapat. Sila ay mga “damo” na itinanim ni Satanas. Hindi nais Ni Jesus na gamitin mo ang panahon at pagsisikap sa pagsubok na ihiwalay ang damo sa trigo. Magpatuloy na magtanim ng binhi at maghikayat ng kaluluwa. Sa Pagbalik Ni Jesus, ang mga damo ay ihihiwalay sa panahon ng pag-ani.

 

Ang Lambat ng Pangingisda:  Mateo 13:47-50

 

Inihambing Ni Jesus ang panghihikayat ng kaluluwa sa malaking lambat na itinapon sa dagat.  Ang lahat ng uri ng isda ay papasok sa lambat, subalit kung ang lambat ay dadalhin na sa dalampasigan ang maayos na isda ay inihiwalay sa masamang isda. Ang Kaharian Ng Dios ay dadalhin ang mga lalake at babae mula sa lahat ng bansa. Marami  ang papasok. Ang ilan ay tapat, ang iba ay hindi. Sa huling paghuhukom kung ang lambat ay kukunin Ng Dios, ang mabuti at masama ay paghihiwalayin.

 

Hindi ka tinawag para maghiwalay, ikaw ay tinawag para mangisda.

 

Ang Butil Ng Mustasa:  Mateo 13:31-32;  Marcos 4;31-32;  Lucas 13:19

 

Ang Kaharian Ng Dios ay darami katulad ng butil ng mustasa. Ang butil ng mustasa ay napakaliit sa simula, ngunit sa paglago ito ay lalago ng malaki. Ang Kaharian Ng Dios ay maliit sa simula. Nang Si Jesus ay bumalik sa Langit pagkatapos ng Kanyang ministeryo sa lupa, iniwan Niya ang maliit na grupo ng mga mananampalataya para magpalaganap ng Ebanghelyo. Ang maliit na grupo ng mga mananampalataya ay dumami sa libo-libo na mga tagasunod sa maraming mga bansa.

 

Ang Lebadura:  Mateo 13:33;  Lucas 13:21

 

Katulad ng lebadura sa tipak ng masa , ang Ebanghelyo ay lalaganap sa buong “tipak” ng mundo. Katulad ng lebadura, ang kapangyarihan ng Kaharian ay hindi panlabas ngunit sa loob.

 

Ang Puno at Ang Sanga:  Juan 15:1-16

 

Ang talinghagang ito ay naglalarawan sa kaugnayan natin Kay Jesus at sa proseso ng panghihikayat ng kaluluwa. Siya ang espirituwal na puno at tayo ang mga sanga. Hindi tayo makapamumunga ng nag-iisa. Tayo ay makapamumunga lamang kung tayo ay nakakabit sa buhay na dumadaloy sa sanga, Kay Jesus. Nais Ni Jesus na putulin sa iyong buhay ang lahat ng hindi namumunga para ikaw ay magbigay ng espirituwal na bunga na mananatili.

 

Ang Anihin:  Mateo 9:37-38;  Lucas 10:2

 

Sa talinghagang ito, ang bukid ay ang mundo. Ang anihin ay ang maraming lalake at babae na handang tumugon sa mensahe ng Ebanghelyo.  Isang malaking anihin ang naghihintay na anihin ng espirituwal na manggagawa Ng Dios.

 

 

IBANG MGA PRINSIPYO NG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Sa maikling pangungusap Si Jesus ay nagturo ng ibang mga prinsipyo ng panghihikayat ng kaluluwa:

 

Ilaw Ng Sanlibutan:  Mateo 5:14-16;  Lucas 8:16

 

Ang Ebanghelyo ay kakalat habang ang mga mananampalataya ay makikita bilang mga ilaw mula sa lunsod na nakalagay sa mataas na lugar na makikita mula sa malayong lugar. Dapat tayong magdala ng liwanag ng mundo ( Jesus ) sa mundo na puno ng espirituwal na kadiliman.

 

Asin Ng Sanlibutan:  Lucas 14:34

 

Sa panahon ng Biblia, ang asin ay ipinapahid sa karne para mapanatili na sariwa at hindi masira. Ang mga mananampalataya ang espirituwal na asin na nasa mundo na may mensahe ng pangangalaga (kaligtasan) na makapagliligtas sa kanila  mula sa pagkabulok ( espirituwal na kamatayan) ng kasalanan.

 

Kayamanan Sa Langit:  Mateo 6;19-21;  Lucas 12:15

 

Ang mga mananampalataya ay hindi dapat matuon ang isip sa mga kayamanan sa mundo. Sa ating pagbabahagi ng Ebanghelyo, tayo ay nagiipon ng espirtuwal na mga kayamanan sa Langit.

 

Ang Malawak na Pintuan: Mateo 7:14

 

Hindi ka makapaghahatol sa tamang daan base sa bilang lamang. Ang daan sa Impiyerno ay naglalapit sa marami habang ang daan sa buhay na walang-hanggan ay natatagpuan ng kakaunti.

 

Maraming Gawa: Mateo 7:22

 

Maraming magagandang gawa ang magagawa ng ilang mga tao. Ngunit ang paggawa ng malaking mga gawain ay hindi ibig sabihin ay katulad ng paggawa ng kalooban Ng Dios at pagtupad sa Kanyang mga layunin. Ang gawain Ng Dios ay dapat na magawa ng Kanyang mga anak sa Kanyang paraan.

 

Ang Maliit ay Sapat:  Mateo 10:42;  Mateo 14:15-21

 

Ang lahat ng ginawa sa pangalan Ni Jesus, kahit sa paningin ay maliit , ay mabunga. Ang himala ng tinapay at isda ay naglarawan kung paano Ang Dios ay nagparami at ginamit ang maliit na nasa atin na inihandog. Ito ay tutoo sa pinakamaliit na pagsisikap sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

Ang Paglago ay Nangangailangan ng Pagbabago:  Marcos 2:21-22; 7:13

 

Ang bagong paglago ay nangangailangan ng pagbabago.  Hindi ka magkakaroon ng bago sa lumang sisidlan ng tradisyon at makasalanan na uri ng pamumuhay. Ang makapangyarihan na kakayahan ng Ebanghelyo ay naantala ng tao na kumakapit sa mga tradisyon at tumatanggi sa pagbabago.

 

Pakinabang sa Pagkatalo:  Marcos 8:34-37;  10:29-30

Pagtanggap sa Pagbibigay:  Lucas 6:38

 

Ang makamundong mga prinsipyo ay nagtuturo na ikaw ay makikinabang sa pagkakaroon ng higit. Itinuro ni Jesus na ikaw ay makikinabang ng lahat ng bagay kung nawala ang lahat sa iyo. Anuman sa tingin sa natural na mundo na kawalan  ay pakinabang sa espirituwal na mundo. Sa pagbibigay ng iyong sarili sa gawain ng panghihikayat ng kaluluwa, makikinabang ka ng walang-hanggan na gantimpala.

 

Ang Kamatayan ay Nagdudulot ng Buhay:  Juan 12:24

 

Para maging namumungang disipulo dapat kang mamatay sa mga nasa ng iyong laman.  Dapat kang mamatay sa kasalanan at iwan ang iyong sariling paraan para sumunod Kay Jesus sa pagaani ng espirituwal na anihin ng mundo.

 

BUOD

 

Kaugnay sa panghihikayat ng kaluluwa, ang katuruan Ni Jesus ay nagpapahayag na Siya ay hindi nalulugod sa :

 

            Pangingisda na walang huli.

            Walang laman na hapag ng piging.

            Pagtatanim ng walang ani.

            Isang puno na hindi namumunga.

            Nawalang tupa na hindi nadala sa kural.

            Nawalang pilak na hinanap ngunit hindi natagpuan.

            Nawalang anak na lalake na hindi bumalik.

            Hindi namumunga na alipin.

            Hindi handang tumugon na espirituwal na lupa

            Hinog na anihin na hindi naaani.

 

Ang ating Ama, na hindi nais na ang isang tao ay mamatay, ay interesado sa mga resulta ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

Hindi mapagliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. (II Pedro 3:9)

 

 

 

 

 

PANSARILING PAG-SUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Ibigay ang kahulugan ng salitang “talinghaga.”

 

________________________________________

 

3. Bakit gumamit Si Jesus ng mga talinghaga para turuan ang Kanyang mga tagasunod?

 

________________________________________

 

4. Maikling ilarawan ang prinsipyo ng panghihikayat ng kaluluwa na itinuro sa bawa’t sumusunod na mga talinghaga:

 

Ang Walang Laman Na Hapag Ng Piging:

 

Ang Hindi Namumunga na Puno Ng Igos:

 

Ang Nawalang Tupa, Pilak, At Anak na Lalake:

 

Ang talinghaga Ng Alipin:

 

Ang Maghahasik:

 

Ang Damo At Ang Trigo:

 

Ang Lambat Ng Pangingisda:

 

Ang Butil Ng Mustasa:

 

Ang Lebadura:

 

Ang Puno At Ang Sanga: 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa mga prinsipyo ng panghihikayat ng kaluluwa na ipinahayag sa mga talinghaga sa Bagong Tipan. Gamitin ang mga reperensiya na ibinigay sa aralin na ito para pag-aralan ng mas detalye ang bawa’t talinghaga Ni Jesus. Maka didiskubre ka ba ng dagdag na mga prinsipyo sa panghihikayat ng kaluluwa?

 

2. Siyasatin ang iyong sarili sa liwanag ng katuruan sa panghihikayat ng kaluluwa na ipinahayag sa mga talinghagang ito:

 

 - Ikaw ba ay nangingisda ng walang nahuhuli?

 

________________________________________

 

- Ikaw ba ay naghahasik ng walang naaani?

 

________________________________________

 

- Ikaw ba ay katulad ng puno na hindi namumunga?

 

________________________________________

 

- Ikaw ba ay naghahanap ng “nawawalang tupa”?

 

________________________________________

 

- Ikaw ba ay namumungang alipin?

 

________________________________________

 

- Ang lupa ba na iyong pinagpapagalan ay handang tumugon?

 

________________________________________

 

- Ginagawa mo ba ang iyong bahagi sa pagaani ng espirituwal na anihin sa inyong sariling komunidad? Iyong bansa? Sa mundo?

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-SIYAM NA KABANATA

 

 MGA PAMAMARAAN:  PERSONAL NA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng personal na panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Isulat ang tatlong paraan kung paano ginagawa ang personal na panghihikayat ng kaluluwa.

·                    Ipaliwanag kung paano magdala ng kaluluwa Kay Cristo.

 

SUSING TALATA:

 

...At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kaniya’y nagsisisampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. (Juan 4:39)

 

PAMBUNGAD

 

Iyong natutunan ang mga paraan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan kasama ang personal at grupo ng panghihikayat ng kaluluwa. Sa aralin na ito iyong matututunan kung paano gawin ang personal na panghihikayat ng kaluluwa. Sa Ika-sampung Kabanata iyong matututunan kung paano harapin ang mga paghihirap na iyong mararanasan sa personal na panghihikayat ng kaluluwa.

 

PERSONAL NA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Ang personal na panghihikayat ng kaluluwa ay kung ano ang inilalarawan ng  pangalan: Ito ay personal na pagbabahagi ng Ebanghelyo sa isang tao. Ito ay “tao –sa-tao, isahang panghihikayat ng kaluluwa. Ang personal na panghihikayat ng kaluluwa ay ginagawa sa isa sa mga sumusunod na tatlong mga paraan.

 

TAHIMIK NA SAKSI:

 

Ikaw ay tahimik na saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng uri ng iyong Kristiyanong pamumuhay. Ang iyong buhay ay magiging saksi sa ibang tao, maaaring ito ay sinadya o hindi. Kung ang iyong buhay ay hindi katulad ng iyong sinasabi na patotoo ng Ebanghelyo, ito ay nakakasagabal sa mga tao na tumugon sa kaligtasan.

 

Kahit ang Paguugali ng Kristiyano ang pinakamalakas na tahimik na saksi, ang ilang mga tao ay nagsusuot ng  “krus na kuwintas o magsabit ng mga talata sa Biblia o larawan sa kanilang tahanan, hanap buhay, o sasakyan. Kung minsan ang mga bagay na ito ay nagiging berbal na patotoo kung ang hindi pa ligtas na tao ay magtatanong ng tungkol sa mga ito.

 

“GOSPEL TRACTS”/ BABASAHIN NA EBANGHELYO:

 

Ang “gospel tracts” /babasahin na Ebanghelyo ay maikling mensahe mula sa Salita Ng Dios kadalasan ay naka imprenta sa maliit na pahina ng papel. Ang mga ito ay hindi mahal at magaan, para marami ang madala at walang bayad na ipinamamahagi sa mga iyong nakakausap.

 

Maaari kang magbigay ng “gospel tracts” /babasahin na Ebanghelyo sa kahit kanino na kasama mo sa hanap buhay, kaibigan, kamaganak, kahit ang mga tao na iyong nadaraanan sa kalye. Maaari mong iipit sa mga sulat na iyong isinulat at iwanan ang mga ito sa aklatan, tindahan, kainan, at mga opisina. Maaari kang maglagay sa bus, tren, o estasyon ng eroplano.

 

Kung personal na magbibigay ka ng “gospel tracts” /babasahin na Ebanghelyo sa isang tao sabihin mo “ Ito ay mabuting basahin” o “Ito ay isang bagay na nagbago sa aking buhay at nais kong ibahagi sa iyo.” Ang mga pangungusap na ganito ay kadalasan na nag bubukas ng pagkakataon sa pagsasabi ng patotoo sa Ebanghelyo.

 

Alalahanin ang mga sumusunod na mga tanong sa iyong pagpili ng polyeto para sa personal na panghihikayat ng kaluluwa:

 

1. Ang polyeto ba ang sumasagot sa  mga tanong na talagang itinatanong ng mga tao?  Kung oo, ang mga tao ay magiging interesado na basahin iyan.

 

2. Maikli ba ang babasahin?  Ito ay dapat na maikli at direkto sa punto o kung hindi ang mga tao ay mapapagod sa pagbasa bago mabuo ang mensahe.

 

3. Ito ba ay nagsasabi ng positibo na hindi namumuna ng ibang pananampalataya?

 

4. Ito ba ay gumagamit ng salita ng relihiyon na hindi maunawaan ng hindi pa ligtas na mga tao?

 

5. Ang letra ba ay tama ang laki para madaling mabasa?

 

6. Ang polyeto ba ay nagbabahagi ng pangunahing mensahe ng Ebanghelyo?

 

7. Ito ba ay nagbibigay ng pagkakataon na tumugon at tumanggap Kay Jesu Cristo bilang Tagapagligtas?

 

Isulat ang iyong pangalan, tirahan, numero ng telepono sa polyeto para kung nais ng  tao ng dagdag na espirituwal na tulong maaari ka nilang tawagan.  Maraming komersiyal na imprenta na mga babasahin ay may nakalaan na lugar para dito. Ang babasahin ay hindi kapalit ng “verbal” na patotoo, subalit dagdag ito. Ang kahalagahan ng babasahin ay maipagpapatuloy ang pagpapatotoo pagkatapos na ikaw ay umalis na.

 

“VERBAL WITNESS”/ PATOTOO:

 

Kahit nga ang tahimik na patotoo at pagbabahagi ng Ebanghelyo na may babasahin ay parehong mabisa, tandaan na hindi ang mga ito ang lahat ng hinihiling ng Dakilang Utos. Hinihiling nito ang patotoo na ipahayag ang Ebanghelyo. Ang patotoo sa personal na panghihikayat ng kaluluwa ay kadalasan na ginagawa sa hindi pormal sa halip na pormal na pangangaral o pagtuturo.  Ito ay maaaring ginagawa sa bahay-bahay na pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ito ay maaaring magawa sa mga tahanan para sa mga matatanda, pagamutan, bilangguan, paaralan, hanap buhay, at sa mga natatanging pagkakataon ng panghihikayat ng kaluluwa. Maaari mong ibahagi ang Ebanghelyo sa iyong mga kaibigan, kamaganak, kapit-bahay, at paaralan at kasamahan sa hanap buhay. Maaari mong gawin ang personal na panghihikayat ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagiging tagapayo sa pangmaramihan na krusada o manggagawa sa altar ng inyong iglesya.  Sa personal na panghihikayat ng kaluluwa, maibabahagi mo ang Ebanghelyo sa kahit kanino na iyong makatagpo.

 

Ang personal na panghihikayat ng kaluluwa ay maaaring magawa sa pagbabahagi sa iba ng patotoo ng ginawa Ni Jesus sa iyong buhay. Sa Juan 4, ang Samaritanang babae ay bumalik sa lunsod at nagbahagi ng kanyang personal na karanasan. Ang resulta, maraming tao ang nagtungo para makatagpo Si Jesus at marinig ang Ebanghelyo. Nakasulat sa Biblia na …

 

At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kaniya’y nagsisisampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. (Juan 4:39)

 

Ang patotoo ng babae ay maikli, dahil kakaunti pa ang kanyang nalalaman tungkol Sa Panginooon. Payak niyang sinabi, “ Sinabi Niya sa akin ang lahat ng aking ginawa.” Kung ano ang kanyang nalalaman tungkol Sa Panginoon ay katotohan sa kanya. Ito ay “first-hand” na kaalaman at nakatutuwang ginamit Ng Dios ang kanyang mga salita.

 

Pagpapalain Ng Dios ang magandang patotoo ng bagong mananampalataya na personal na alam niya ang kanyang sinasabi higit sa “theologically correct” na mensahe ng isang nangangaral ng mga bagay na hindi tutoo sa kanyang sariling puso.

 

Ang pagbabahagi ng kuwento kung paano mo nakilala Si Jesus at kung ano ang ibig Niyang sabihin sa iyo ay makapangyarihan na kasangkapan ng panghihikayat ng kaluluwa. Ang iyong patotoo ay nagdadala Kay Jesus sa labas ng pahina ng Biblia, malayo sa relihiyon at iglesya, at ipinakikita na Siya ang buhay at kumikilos ngayon. Maaaring alisin ng mga tao ang Biblia at relihiyon, ngunit hindi nila maikakaila ang katotohanan ng tunay na karanasan. Ang isang tao na may karanasan ay hindi kailanman nasa biyaya ng isang tao na nakikipagtalo!

 

Kung ikaw ay nangangatog sa pagbibigay ng iyong patotoo, makatutulong na isulat mo ito at pag-aralan ito bago mo ibahagi sa iba. Narito ang ilan sa mga tanong para pag-isipan sa iyong paghahanda ng patotoo:

 

            -Ano ang nagdala sa iyo na magsimulang mag-isip tungkol Sa Dios?

            - Paano mo nakilala Si Jesus?

            -Ano ang pagkakaiba na nangyari sa iyong buhay ng nakilala mo Si Jesus?

            -Ano ang pagkakaiba na idinulot nito sa iyong pamilya?

-Paano nabago ang iyong buhay?

            -Ano ang maganda at mahimalang mga bagay ang nangyari?

 (Halimbawa, ikaw ay gumaling o lumaya mula sa ipinagbabawal na gamot o   alcohol?  

 

Pagkatapos na maisulat mo ang iyong patotoo, una ibahagi ito sa iyong Kristiyanong kaibigan. Hilingin sa kanila na magbigay ng suhestiyon o pagbabago na maaaring makatulong sa iyo na makaakay ng hindi pa ligtas sa Panginoon. Gawin ng pauilt-ulit ang iyong patotoo hanggang maibahagi mo ito ng walang kopya.

 

Maaaring isama sa personal na panghihikayat ng kaluluwa ang pagbabahagi ng awit sa ibang tao. Isinulat ng salmistang si David ang:

 

At siya’y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay pagpuri sa aming Dios: marami ang mangakakakita at mangatatakot, at magsisitiwala sa Panginoon. (Mga Awit 40:3)

 

Ayon sa talatang ito, ang awit ng papuri Sa Dios ay patotoo na maaaring magdulot ng kaligtasan sa marami.

 

PAANO MAG-AKAY NG ISANG TAO KAY CRISTO

 

Ang layunin ng personal na panghihikayat ng kaluluwa ay maakay ang lalake at babae, batang lalake at babae, na humingi ng kapatawaran sa kasalanan at tanggapin Ang Panginoon Jesu Cristo bilang Tagapagligtas. Makalipas ang maraming taon. maraming paraan ng pag-akay sa isang tao Kay Jesus ang nabuo na gumagamit ng ilang mga punto at iba’t ibang paraan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo.

 

Habang ang ilan sa mga plano ay nakatutulong, walang paraan ng personal na panghihikayat ng kaluluwa na makagagawa sa lahat ng pagkakataon. Ang bawa’t tao na iyong sinasabihan ng patotoo ay magkakaiba, na may iba’t ibang pangangilangan at mga suliranin.  Ang mga pagkakaiba na ito ay nangangailangan ng iba’t ibang paraan sa halip na gumamit ng palagian na ginagamit na naisaulo napunto. Dapat kang maging sensitibo sa pangunguna ng Espiritu Santo, dahil siya ang nagdadala  sa tao sa kaligtasan. Kilala Niya ang tao at ang kanyang pangangailangan na iyong sinasaksihan, dahil sinisiyasat Niya ang puso ng tao.

 

Isang bagay ang pagkakatulad ng lahat ng tao na hindi paligtas, gayun paman, kasalanan, at ang pangangailangan ng Tagapagligtas. Dahil dito. Kung paano ka man pinapatnubayan Ng Espiritu Santo para magbahagi ng Ebanghelyo, ang iyong pagsaksi ay dapat palaging nakatuon sa layunin na maakay ang taong ito Kay Cristo.

 

Para magawa ito, sa pagbabahagi ng iyong personal na patotoo dapat kasama ang mga sumusunod:

 

PAGLALAHAD:  ANG PANGUNAHING MENSAHE NG EBANGHELYO:

 

Pagbalik-aralan ang Ikatlong Kabanata ng manwal na ito na nakatuon sa mensahe ng

panghihikayat ng kaluluwa. Ang pangunahing elemento ng Ebanghelyo ay ibinigay ni Pablo sa I Corinto 15:1-4.  Pagbalik-aralan ang mga talatang ito sa iyong Biblia. Ang pangunahing mensahe ay ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay nagkasala, Si Jesus ay namatay sa kasalanan, Siya ay inilibing, at Siya ay muling nabuhay ayon sa Biblia.

 

Narito ang ilan sa mga talata na makatutulong sa paghaharap ng Ebanghelyo:

 

-Ang Dios ay banal Na Dios:

            I Pedro 1:16; Habacuc 1:13

-Dahil Siya ay banal, ang kasalanan ay naghiwalay sa tao mula Sa Dios:

            Isaias 59:2

-Ang kasalanan ay pangkalahatan;  ang lahat ay nagkasala:

            Roma 3:10-12,23

-Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan:

            Ezekiel 18:20; Roma 6:23; Mga Awir 9:17

-Hindi nais Ng Dios ang sinoman ay mapahamak:

            I Pedro 3:9; Juan 3:16; Roma 5:8

-Para magkaroon ng kaligtasan sa lahat ng tao, Ang Dios ay gumawa ng  handog na sapat para sa lahat:

            Hebreo 10:10; Juan 1:29; Galacia 2:20

-Dinala Ni Jesus ang kabayaran ng kasalanan para sa lahat ng tao nang Siya ay namatay sa krus:

            I Pedro 2:24; Isaias 53:6-10

-Ang alok sa kaligtasan ay pangkalahatan:

            I Timoteo 2:4

-Ang utos na magsisi ay pangkalahatan:

            Mga Gawa 17:30

-Ang paanyaya na sumampalataya ay pangkalahatan:

            Roma 10:9-11

-Ang makasalanan ay dapat na magsisi at tumanggap Kay Jesus para makinabang mula sa sakripisyong ito para sa kasalanan:

            Juan 1:12; 5:24

 

PAGSASARA/PAGTATAPOS: ANG PAANYAYA AT PAGTUGON:

 

Sa mundo ng kalakalan, ang salitang “pagsasara” ay napakahalaga. Ang ibig sabihin ng “Pagsasara” at pagtatapos ng pagbibili na may positibong tugon mula sa inaasan na mamimili. Ang pagsasara ay mahalaga rin sa personal na panghihikayat ng kaluluwa. Ang halos mahikayat ang isang tao na tumanggap Kay Jesus ay hindi sapat para maligtas sila mula sa impiyerno.. Katulad ng kalakalan, ang pagkaantala sa pagtatapos sa pamamagitan ng paghihintay na gumawa ng pagpapasiya ay kadalasan na ang tugon ay negatibo.

 

Itinuturo ng mga lider sa mundo ng kalakalan na ang pagtatapos ay nagsisimula sa minuto na sila ay nagsimula ng paraan ng kanilang pagbebenta sa inaasahan na mamimili. Sa buong paghaharap nakukuha nila ang tao na gumawa ng bahagyang pagkakasundo sa kanila. Ito ang magdadala sa huling pagkakasundo para bumili ng kanilang produkto.

Ang paraan na ito ay maaaring maiangkop sa espirituwal na panghihikayat ng kaluluwa. Sa iyong pagbabahagi ng Ebanghelyo, akayin ang hindi pa ligtas na tao sa maliit na kasunduan. Ito ay maaaring magawa sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga sumusunod:

 

            -Ano sa palagay mo?

            -Napagisipan mo na ba ang tungkol dito?

            -Sa iyong palagay nadarama ba ng mga tao na …?

            -Sa palagay mo kakaiba ba ito?

            -Nangyari na ba sa iyo ito?

            -Nagka problema ka ba ng ganito?

 

Panatilihin ang tao na makisama sa pag-uusap.  Magbigay ng kaunting impormasyon, pagkatapos magtanong ng tanong na dapat  sagutin. Ginamit Ni Jesus ang paraan na ito sa babae na nasa balon sa Juan 4 at kay Nicodemo sa Juan 3.

 

Sa pagtatapos ng iyong presentasyon, sundan ang kanilang mga tugon para tapusin ng may positibong tugon sa Ebanghelyo. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo na walang ibinigay na pagkakataon sa pagtugon ay pagpapatotoo, ngunit hindi panghihikayat ng kaluluwa. Tayo ay tinawag para makahikayat, hindi lamang magpatotoo.

 

Tapusin ang iyong presentasyon ng Ebanghelyo sa pagtatanong ng katulad ng dalawang tanong na ito:

 

1. “Nauunawan mo ba kung ano ang sinasabi ko sa iyo?”  Ito ay magbibigay ng liwanag  sa anumang tanong at pagsansala at masiguro na naunawaan nila bago ka humingi ng huling tugon.

 

2. Nais mo bang tanggapin Si Jesu Cristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas?  Akayin siya sa panalangin, humingi ng kapatawaran sa kasalanan at tanggapin Si Jesu Cristo bilang Tagapagligtas.

 

Palaging tandaan na sa personal na panghihikayat ng kaluluwa higit sa pagbebenta ng produkto ang iyong ginagawa o pagpapahayag ng denominasyon ng iglesya. Tinutukoy mo ang walang hanggang kahihinatnan ng mga kaluluwa. Ang pagpasok sa Kaharian Ng Dios ay katulad ng pagtanggap ng paanyaya sa kasalan, ito ang ipinahihiwatig Ni Jesus sa Kanyang talinghaga ng hapunan sa kasalan sa Mateo 22:2-5. Ang mga tumugon lamang ng positibo sa paanyaya ang makaakpasok. Hindi sapat na sabihin ang, “ Pina plano kong dumalo.”

 

Nang sinabi Ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, “Sumunod ka sa akin, at gagawin kitang mamalakaya ng tao”  (Mateo 4:19). Siya ay nagbibigay ng natural na halimbawa ng espirituwal na katotohanan. Walang mangingisda na basta naghahagis ng lambat. Dapat din niyang hatakin para makahuli.

 

 

 

PAGSUBAYBAY: PAGDIDISIPULO:

 

Sa Dakilang Utos na nakasulat sa Mateo 28:19-20, may dalawang uri ng pagtuturo na nabanggit. Ang una ay pagbabahagi ng Ebanghelyo para maakay ang mga tao sa kaligtasan. Ang ikalawa ay pagtuturo sa bagong nahikayat pagkatapos na sila ay tumanggap Sa Panginoon. Panghihikayat ng kaluluwa (ang unang uri ng pagtuturo) ay hindi buo kung walang pagdidisipulo ( ang “follow-up” na pagtuturo).

 

Ang lahat ng bagong nahikayat ay dapat makatanggap ng ministeryo ng pagsubaybay pagkatapos na sila ay tumanggap Kay Jesu Cristo bilang kanilang Tagapagligtas. Kaagad-agad kasama ang kasiguruhan ng kaligtasan, pagtanggap Kay Cristo sa publiko, bautismo sa tubig, bautismo ng Espiritu Santo, pagbuo ng buhay sa panalangin at pag-aaral ng Biblia at maging bahagi ng lokal na iglesya sa pagsusubaybay. Matututunan mo pa ang maraming bagay tungkol sa “follow-up” sa Ika-labingtatlong Kabanata na may pamagat na “Mga Pagpapasiya o Mga Disipulo?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Ibigay ang kahulugan ng personal na panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3. Isulat ang tatlong paraan ng paggawa ng personal na panghihikayat ng kaluluwa.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

4. Ipaliwanag kung paano magakay ng kaluluwa kay Cristo.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1.   Maraming hindi pa ligtas na mga tao ang nakatira sa mga bansa na sarado sa kinaugalian na paraan ng panghihikayat ng kaluluwa. Ang mga banyagang misyonero ay hindi nabibigyan ng “visas” at walang bukas na pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga krusada o katulad na mga pangyayari.

 

Sa mga bansang ito, ang  personal na panghihikayat ng kaluluwa ang pinaka mahalaga. Ang isang paraan na ang mga mananampalataya ay makapanghihikayat sa mga bansang ito ay tinatawag na “tent making.” Natutunan mo kung paano si Apostol Pablo ay nag hanap-buhay para masuportahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang propesyon na paggawa ng tolda.

 

Sa mga bansa na sarado sa kinaugalian na panghihikayat ng kaluluwa, ang mga mananampalataya ay pumapasok bilang manggagawa ang “visa,” kumukuha ng trabaho para suportahan ang kanilang mga sarili, at saka sila personal na  nagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga nakapalibot sa kanila. Kahit nga ang mga mananampalatayang ito ay gumagawa ng sekular na trabaho, ang kanilang pangunahin na gawain ay personal na panghihikayat ng kaluluwa. Ang konsepto na ito ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ay tinatawag na “tent making.”

 

2. Kung ikaw ay gumagawa ng personal na panghihikayat ng kaluluwa, mag-ingat sa pag gamit ng mga termino o parirala na maaaring hindi nauunawaan ng mga hindi pa ligtas. Ang mga ito ay “naligtas, “born again”, puspos ng Espiritu Santo, Kristiyano, hallelujah,” at iba pa. Marami sa mga salitang ito ay karaniwan lamang sa iyo bilang mananampalataya, ngunit ang mga ito ay hindi nauunawaan ng hindi pa ligtas.

 

3. Sa personal na panghihikayat ng kaluluwa, huwag mag alinlangan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga bata. Gumawa ng payak na presentasyon sa pangunahing mga elemento ng Ebanghelyo. Kung mauunawan nila ang mga ito, humingi ng tugon at akayin sila Kay Jesus.

 

4. Maibabaling mo ang karaniwan na pag-uusap sa pagkakataon na ibahagi ang Ebanghelyo. Narito ang ilan sa mga mungkahi.

 

 

*   *  *

 

Kung may nagtanong :  “Maaari mo bang sabihin kung anong oras na?”

 

Sagot:  “Ayon sa aking relo o ayon sa Biblia?”

 

Ipagpatuloy  ang usapan:  Sabihin sa kanila ang aktuwal na oras, ngunit ibahagi rin na ang Biblia ay nagsasabi rin ng oras. Sinasabi nito na, oras na upang ang lahat ng hindi pa nakakikilala sa Panginoon  ay magsisi at lumapit sa Kanya.

 

*  *  *

Kung may nagtanong:  “Anong balita?”

 

Sagot:  “Anong uri ng balita ang nais mong marinig?  Mabuting balita o masamang balita?

 

Ipagpatuloy ang usapan:  Malamang ang tugon ay “Mabuting balita”—kaya ibahagi ang mabuting balita ng Ebanghelyo.

 

*  *  *

 

Kung may aksidente na nakabangga sa iyo at sinabi:  “Excuse me, I am sorry.”

 

Sagot: “Okay lang. Nangyayari talaga ang aksidente.

O maaaring hindi ito aksidente…”

 

Ipagpatuloy ang usapan:  “Siguro talagang mangyayari ito para makapag bahagi ako ng isang mahalagang bagay sa iyo.”

 

*  *  *

 

Kung ang kahera ay nagbigay sa iyo ng sobrang sukli, ibalik ang salapi at sabihin:  “Sobra ang sukli mo sa akin.”

 

Ipagpatuloy ang usapan:  “ May pagkakataon sa aking buhay na hindi ko ibinabalik ito, ngunit simula ng ako ay naging Kristiyano ako ay nagbago.” Pagkatapos ibahagi kung paano ang Ebanghelyo ay nagkaroon ng epekto sa buhay mo.

 

*  *  *

 

Kung nagtanong ang despatsador sa tindahan ng : Maaari ba kitang tulungan?”

 

Sagot:  “Sige, kung pahihintulutan mo ako na makatulong din sa iyo bilang kapalit.”

 

Ipagpatuloy ang usapan:  Malamang itatanong ng despatsadora, “Paano mo ako matutulungan?” Sabihin sa kanya!

 

*  *  *

 

Kung may hihingi ng pansindi sa sigarilyo, sabihin:  “Hindi ako naninigarilyo simula ng pagsabog.”

 

Ipagpatuloy ang usapan:  Sigurado na tatanungin ka ,” Anong pagsabog?”

Sagot, “ Ang nangyari sa aking buhay nang ako ay naging Kristiyano.”

 

*  *  *

 

Kung ikaw ay sumagot sa telepono at sinabi sa iyo na , “Sorry. Mali ang numero .”

 

Sagot: “ Hindi, tama ang numero na  ito.”

 

Ipagpatuloy ang usapan:  Malamang sasabihin nila , “Ano ang ibig mong sabihin.” Sabihin sa kanila na nangyari ito para magkaroon ng pagkakataon na makarinig sila tungkol sa isang bagay na makapagbabago sa kanilang buhay at walang-hanggan na kahihinatnan.

 

*  *  *

 

Makakaisip ka ba ng ibang pagkakataon na ang araw-araw na pakikipag-usap ay maaaring magbigay ng pagkakataon na maka pag bahagi ng Ebanghelyo?  Pag-isipan mo ang mga ito, maghanda ng sarili mo sa mga tugon , at maging handa na gamitin ang mga ito.

 

Palaging tandaan, gayun paman, walang isang paraan na tama sa bawa’t sitwasyon. Maging handa sa pangunguna Ng Espiritu Santo. Ang Kanyang paraan ay palaging tama!

 

6. Iyong mauunawaan ang kahalagahan ng personal na panghihikayat ng kaluluwa kung iyong isasaalang-alang ang mga sumusunod:

 

-Ang pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa ay mahalaga, ngunit maraming hindi pa ligtas na mga tao ay hindi lalapit para makinig sa ebanghelista. Walang sapat na pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa, at maraming mga bansa kung saan ang paraan na ito ay hindi pinahihintulutan dahil sa mga patakaran ng gobyerno.

 

-Ang panghihikayat ng kaluluwa sa radio ay mabisa, ngunit ang karamihan sa mga tao sa mundo ay walang mga radio. Nang ang mga laban na gobyerno sa Kristiyanismo ay nasa kapangyarihan, inalis nila ang paraan na ito.

 

-Ang panghihikayat ng kaluluwa sa telebisyon ay mabisa, ngunit ang karamihan sa mga tao sa mundo ay walang telebisyon. Nang ang mga laban na gobyerno sa Kristiyanismo ay nasa kapangyarihan, inalis din nila ang paraan na ito.

 

-Ang panghihikayat ng kaluluwa sa pamamagitan ng babasahin ay nagkaroon ng lugar, ngunit maraming  tao ang hindi nakakabasa, walang sapat na babasahin, at hindi tayo makapagdadala ng Kristiyanong babasahin sa ilang mga bansa.

 

-Gusali ng Iglesya ang Sentro ng panghihikayat ng kaluluwa ay nagkaroon ng lugar, ngunit maraming ang walang gusali ng iglesya. Walang panahon o salapi para magtayo ng sapat na gusali sa panghihikayat ng kaluluwa sa mundo sa paraan na ganito. Ang gusali ng iglesya ay ipinagbabawal sa maraming bansa.

 

Pagsama-samahin man ang lahat ng paraan ng  panghihikayat ng kaluluwa ay hindi kailan man mahihikayat ang buong mundo kung walang personal na panghihikayat ng kaluluwa..

 

7. Pag-aralan ang personal na panghihikayat ng kaluluwa na ginawa Ni Jesus:

           

            -Andres, Juan, at Pedro:                                   Juan 1:35-42

            -Felipe, at Nathanael:                                        Juan 1:43-51

            -Nicodemo:                                                      Juan 3

            -Ang Babae na  taga Samaria:                           Juan 4

            -Ang Mataas na pinuno:                                    Juan 4:46-54

            - Ang pagtawag kay Simon, Andres

              Juan, at Santiago:                                            Lucas 5:1-11

            -Ang ketongin:                                      Marcos 1:40-45

            -Ang Paralisado na binuhat ng kanyang

             mga kaibigan:                                                   Marcos 2:1-12

            - Ang Pagtawag kay Mateo:                             Marcos 2:13-17

            -Ang lalaking matagal ng may sakit

             Bethesda:                                                        Juan 5

            -Ang lalake na may natuyong kamay:     Lucas 6:6-11

            -Ang Centurion:                                                Lucas 7:1-10

            -Ang balo sa Nain:                                            Lucas 7:11-17

            -Ang makasalan na babae sa bahay ni

              Simon:                                                            Lucas 7:36-50

            -Ang Garasenong Inaalihan ng

             masamang espiritu:                                           Marcos 5:1-20

            -Si Jairo at ang kanyang pamilya:                       Marcos 5:21-43

            -Ang babae na inaagasan ng dugo:                    Marcos 5:25-34

            -Ang dalawang bulag na lalake:             Mateo 9:27-31

            -Ang pipi na inaalihan ng masamang

             espiritu:                                                            Mateo 9:32-34

            -Ang Syrophenician na babae:               Mateo 15:21-28

            -Ang pipi at bingi na lalake:                               Marcos 7:32-37

            - Ang bulag na tao na malapit sa Bethsaida:       Marcos 8:22-26

            -Ang batang lalake na inaalihan ng

             masamang espiritu:                                           Marcos 9:14-29

            -Ang babae na nahuli na nangangalunya:            Juan 8:1-11

            -Ang tatlong maaaring disipulo:              Lucas 9:51-62

            -Ang tagapagtanggol:                                        Lucas 10:25-37

            -Ang taong ipinanganak na bulag:                      Juan 9

            -Ang babae na baluktot ang lilkod:                    Lucas 13:10-21

            -Ang mayamang batang pinuno:                         Mateo 19:16-22

            -Ang bulag na lalake na malapit sa Jerico:          Marcos 10:46-52

            -Zacchaeus:                                                      Lucas 10:1-10

            -Judas Iscariot:                                     Lucas 22; Juan13; Mateo 27

            -Pilato:                                                             Juan 18-19; Lucas 23

            -Herodes:                                                         Lucas 23; Marcos 15

            -Ang dalawang magnanakaw:                            Lucas 23:32-43

 

8. Pag-aralan ang personal na panghihikayat  ng kaluluwa sa Mga Gawa

 

            -Sina Pedro at Juan kasama ang pilay na tao:   3:1-13

            -Si Felipe kasama si Simon na mangkukulam: 8:9-24

            -Si Felipe at ang bating:                           8:26-40

            -Ananias at Saulo ng Tarso:                                9:10-20

            -Pedro kasama sina Aeneas at Dorcas:                9:32-42

            -Sina Pedro at Cornelio:                                      10:1-11,18

            -Sina Pablo at Elymas:                             13:6-12

            -Sina Barnabas at Saul kasama si 

 Sergius Paulus:                                        13:7-12

-Sina Pablo at Silas kasama si Lydia:                    16:12-15

-Sina Pablo at Silas kasama ang

 bantay ng bilangguan sa Filipos:                           16:23-40

-Si Pablo sa bahay bahay na panghihikayat ng  

 kaluluwa sa Efeso:                                               20:17-35

-Si Pablo kasama sina Felix at Drusilla:      24:24-27

- Si Pablo kasama si Haring Agrippa:                    kabanata 26

-Si Pablo kasama si Publius at ang kanyang

              ama:                                                                   28:7-11

            -Si Pablo sa kanyang sariling tahanan sa

              Roma:                                                                28:16-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-SAMPUNG KABANATA

 

 MGA PAMAMARAAN:  ANG PAGHARAP SA MGA KAHIRAPAN

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ipaliwanag kung bakit ang mga tao ay gumagawa ng dahilan.

·                    Harapin ang karaniwan na mga paghihirap na makakaharap sa personal na panghihikayat ng kaluluwa.

 

SUSING TALATA:

 

Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila’y walang madahilan. (Roma 1:20)

 

PAMBUNGAD

 

Ang aralin na ito ay nagbibigay ng gabay sa pagharap sa mga mahirap na kalagayan na iyong makakaharap sa panghihikayat ng kaluluwa. Hindi posible na matalakay ang bawa’t paghihirap na mayroon ka, ngunit kami ay nakatuon sa karaniwanh mga suliranin.

 

Alalahanin na ang mga ito ay mungkahi lamang para sa pagharap sa paghihirap base sa karanasan ng mga nakilahok sa panghihikayat ng kaluluwa. Mahalaga na magtiwala ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa mahirap na kalagayan, dahil ang bawa’t isa ay kakaiba.

 

PAGUNAWA  KUNG BAKIT ANG MGA TAO AY GUMAGAWA NG DAHILAN

 

Makatutulong na iyong maunawaan kung bakit ang mga tao ay gumagawa ng dahilan o nagpapakita ng pagtutol sa panghihikayat ng kaluluwa. Kung minsan si Satanas ay naglalagay ng mga tanong o pagtutol sa isipan ng tao. Palaging tandaan na ikaw ay nasa espirituwal na pakikipaglaban para sa mga kaluluwa ng lalake at babae.

 

Ang ilan sa mga tao ay nagpapakita ng pagtutol na hindi galing sa kanila. Narinig nila sa iba at nais lamang nila na makaabala o mawala ka sa paksa. Ang iba ay nagpapakita ng pagtutol na tunay na nakasasagabal sa kanila sa paggawa ng pagpapasiya para Kay Cristo. Ito ay dapat na matagumpay na maiayos bago sila tumanggap ng Ebanghelyo.

 

Ang bawa’t dahilan o pagtutol ay masasagot ng Salita Ng Dios. Huwag pabayaan na ang pagtutol ay mapainit ang iyong galit o mapilitan ka na makipag argumento. Kung ito ay mangyari nawalan ka ng pamamahala sa pagkakataon sa panghihikayat ng kaluluwa at mabisang nagawan ng dahilan ang layunin nito.

 

Ang natitirang paksa sa aralin na ito ay organisadong paksa na naglalarawan ng iba’t ibang mga tugon na maaari mong matanggap habang nagbabahagi ng Ebanghelyo. Sa pag-aaral mo ng mga ito, tandaan kung ano ang sinabi Ng Dios tungkol sa mga dahilan:

           

Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila’y walang madahilan. (Roma 1:20)

 

“HINDI AKO SAPAT NA  MABUTI”

o

SOBRA AKONG MAKASALANAN

 

Nadarama ng ilan sa mga tao na sila ay hindi sapat na mabuti para lumapit Sa Panginoon at nais nilang maghintay para mas maging mabuti ang kanilang sarili.

 

Ipakita sa kanila na kailangan Ng Dios ng pananampalataya , hindi maayos na moral. Si Jesus ay pumarito sa mundo para iligtas ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid (Mateo 9:12-13; Lucas 18:19). Ang panlabas na pagbabago ay hindi sapat kung ang puso ay nananatiling hindi nagbago.  Gamitin ang mga sumusunod na mga talata:  Isaias 1:18-19;  Mga Gawa 2:38;  I Timoteo 1:15;  I Juan 1:7;  Juan 6:37;  Apocalipsis 22:17;  Roma 5:8,16,20.

 

“ANG BUHAY KRISTIYANO AY LUBHANG MAHIRAP”

 

Ipakita sa kanya na ang “daan ng makasalanan ay mahirap” (Kawikaan 13:15). Itinuturo Ni Jesus na ang Kanyang pamatok ay madali at ang Kanyang pasanin ay madali ( Mateo 11:28). Ang kasiyahan ng kasalanan ay panandalian lamang ngunit tunay at magtatagal ang kagalakan na galing sa kaligtasan ( I Pedro 1:5 at Judas 24)

 

“HINDI KO MAIWAN ANG MASAMANG PAMUMUHAY”

 

Sumangayon sa kanya at ibahagi ang buod ng Roma 7 na sumasangayon sa kanyang pangungusap. Pagkatapos alamin kung ang kanyang suliranin ay hindi niya “kaya” o “ayaw niya.” Ipaliwanag na kung siya ay magiging mananampalataya magagawa niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan Ng Espiritu Santo ( Filipos 4:13).  Bigyan diin na ang kasalanan ay pagkaalipin, at ang paraan lamang para siya ay makatakas ay sa pamamagitan ng dugo Ni Jesus ( Juan 8:34; Roma 7-8).

 

 

 

“ANG AKING PUSO AY LUBHANG MATIGAS”

 

Tanungin siya kung posible na mabago ito, gusto ba niya iyon? Pagkatapos ibahagi ang Ezekiel 36:26-27 at Juan 6:37.

 

“MARAMI AKONG MAKAKASAMA SA IMPIYERNO”

 

Tutoo ito, ipakita sa kanya kung ano ang uri ng kasama iyon at gamitin ang Apocapilsis 22:15. Sabihin sa kanya na ang pagsama ng mga kaibigan o kamaganak ay hindi makababawas sa paghihirap na inilarawan sa Apocalipsis 20:10

 

“HINDI AKO NANINIWALA SA BIBLIA”

o

“HINDI KO MAUNAWAAN ANG BIBLIA”

 

Ipaliwanag na walang sinoman ang makakaunawa ng lubusan sa lahat ng bagay, ngunit ang tugon na hinihingi Ng Dios tungkol sa kaligtasan ay madaling maunawaan. Ipaliwanag na may mga bagay na hindi mauunawaan hanggang siya ay maging mananampalataya. ( Tingnan ang I Corinto 2:14.)

 

Tingnan kung may mahirap intindihin sa Juan 3:16;  Mga Gawa 16:31;  2:38;  3:19;  Roma 10:9-10;  Mga Gawa 22:16;  at 6:1-4.  Gamitin din ang mga sumusunod na mga talata:  Juan 7:17;  I Juan 5:9-12;  Marcos 16:16;  II Timoteo 3:16-17.

 

“MARAMING MAGKASALUNGAT SA BIBLIA”

 

Kung minsan may mga tao na narinig lamang sa iba ang dahilan at inuulit kung ano ang kanilang narinig. Sabihin sa kanya na ipakita ang isa sa mga makasalungat.  Kadalasan hindi niya ito magagawa. Kung magpakita sila na sa kanilang iniisip ay magkasalungat, ipaliwanag ito. Kung hindi mo alam ang sagot hanapin ito!

 

“GINAGAWA KO ANG PINAKAMABUTI NA MAGAGAWA”

o

“MABUTI NA AKO”

 

Maaaring tutoo ito kung ang pag-uusapan  ang pamantayan ng moralidad at mabuting mga gawa, ngunit hindi tayo naligtas base sa mga ito.  Gamitin ang  sumusunod na mga talata:  Isaias 64:6;  Efeso 2:8-9;  Tito 3:5;  I Juan 1:7;  Mga Gawa 17:30;  22:16;  Filipos 3:4-7;  Roma 2:1;  14:13

 

“ANG IBA AY NAKAPIPIGIL SA AKIN”

 

Maaaring gamitin ng isang tao na ang kanyang kamaganak o kaibigan ay tumatanggi o nagtatawa sa kanila kung sila ay magiging mananampalataya.  Basahin ang babala sa Lucas 9:26;  Roma 14:12;  at Mga Gawa 5: 29.  Paalam sa kanya na asahan na may pag-uusig ( II Timoteo 2;12;  3:12;  II Corinto 4:16, 18).  Maaari nilang hilingin na may hinihintay pa siya, katulad ng kanyang asawang lalake o babae.  Gamitin ang Mateo 10:37.  Maaari na natatakot sila na mawala ang kanilang makasalanan na kaibigan kung sila ay magiging Kristiyano. Ibagahi ang Santiago 4:4, Mga Awit 1:1-2, at Kawikaan 18:24.

 

“MARAMING MAPAGKUNWARI SA IGLESYA”

 

Sumang-ayon sa kanya. Sinabi ito Ni Jesus  (Mateo 13:25,47). Ngunit ito ay hindi naka apekto sa pagangkin Ni Cristo sa kanyang kaluluwa. Ipakita sa kanya na walang mapagkunwari sa Langit Apocalipsis 21:8).  Marahil siya  ay nasaktan ng ibang mananampalataya. Paalalahan siya na sinasabi sa I Corinto 2;5 na ang ating pananampalataya ay nakasalalay Sa Dios sa halip na  sa tao.  Paalalahan siya na siya ang mananagot sa kanyang sarili sa oras ng paghuhukom, hindi ang iba. Ibahagi ang Roma 2:1-5 at Apocalipsis 20:12

 

“HINDI AKO MAKAPAGPASIYA KUNG ANONG DENOMINASYON AKO SASAMA”

o

“IBA ANG AKING PANANAMPALATAYA”

 

Sabihin sa kanya na hindi inutos sa Biblia na sumama sa isang denominasyon, subalit maging bahagi ng nagiisang tunay na Iglesya sa pamamagitan ng karanasan ng “born again”. Huwag mag anyaya ng sinoman na sumama sa isang denominasyon, sa halip sumunod lamang Kay Jesus, hindi sa kaanib ng iglesya (Mga Gawa 4:12).

 

“HULI NA ANG LAHAT PARA SA AKIN”

 

Ang dahilan na ito ay maaaring masambit ng isang tao na itinuturing niyang siya ay sobrang makasalanan at /o isang tao na namuhay ng buong buhay niya sa kasalanan at ngayon ay matanda na. Paalalahan na hindi nais Ng Dios na ang sinoman ay mawala ( II Pedro 3:9) at kahit nga ang magnanakaw sa krus ay naligtas sa huling sandali ng kanyang buhay (Lucas 23:43)

 

“HIGIT NA MABUTI NA HINDI KO TANGGAPIN SI CRISTO NGAYON”

 

Basahin ang sumusunod na mga talata sa Kanya:  Isaias 55:6;  Mateo 24:44;  Mga Gawa 17:30;  22;16;  II Corinto 6;2;  Josue 24;15;  I Mga Hari 18:21;  Hebreo 2:3;  Santiago 4:13-14

 

“SOBRANG MAHIRAP ANG AKING MGA SULIRANIN”

 

Ang Dios ang tugon sa mahirap na mga suliranin. Ibahagi ang II Corinto 12:9-10;  Mateo 19:26;  Filipos 4:13.

 

“NAGHAHANAP NA AKO, NGUNIT HINDI KO MATAGPUAN”

 

Sinasabi ng iba na sila ay naghahanap ng karanasan Sa Panginoon ngunit hindi matagpuan ito. Ibahagi ang sumusunod na mga talata: Jeremias 29:13;  Lucas 19:10;  Juan 1:12

 

“SOBRANG MABUTI ANG DIOS  PARA AKO AY PARUSAHAN”

 

Ibahagi ang Roma 2:4-5;  II Pedro 3:9-11;  Juan 5:40;  Ezekiel 33:11

 

“MAYROON AKONG HINDI MAPATAWAD”

 

Kadalasan ang mga tao ay ginagamit ang dahilan an ito na hindi sila makapagpatawad sa  nakagawa sa kanila ng mali, kaya hindi nila mailigtas ang kanilang mga sarili.  Tutoo na maaaring imposible sa mga hindi pa nababago ang isip, ngunit bilang Kristiyano, makatutulong Ang Dios sa kanila na magawa ito.  Ibahagi ang Marcos 11:25 at Santiago 4:6.

 

“HINDI POSIBLE DAHIL SA AKING HANAP-BUHAY”

 

Ginagamit ng iba ang dahilan na ito dahil iniisip nila na ang ibig sabihin ng pagiging mananampalataya ay kailangan nilang iwanan ang trabaho at maging “full-time” na ministeryo. Ipaliwanag na hindi ganoon iyon. Itanong kung ano ang kanyang hanap-buhay. Kung ang propesyon ay hindi sumasangayon sa mga prinsipyo ng Kristiyano, kinakailangan na iwanan niya ito.  Mas makabubuti na gawin sa halip na mamatay ang kanyang kaluluwa.  Ibahagi ang Marcos 8:36

 

“SINUBUKAN KO MINSAN NGUNIT AKO’Y NABIGO”

o

“NATATAKOT AKO, AKO’Y  MABIBIGO”

 

Purihin siya sa kanyang katapatan tungkol sa kabiguan, ngunit sabihin sa kanya na may pangako Ang Dios na kapangyarihan para tulungan siya na mapagtagumpayan ang kasalanan. Ibahagi ang Roma 8:37;  I Corinto 10:13;  I Pedro 1:5;  II Timoteo 1:12;  at Hebreo 13:5.

 

Isaalang-alang ang dahilan kung bakit sila ay nabigo. Sinubukan ba nila sa halip na magtiwala Sa Dios?  Itinago ba nila ang kanilang kasalanan sa halip na inamin ang mga ito?  Sila ay nagtungo sa daan ng mundo sa halip na sa Salita Ng Dios?  Binasa ba nila ang Biblia, nanalangin, at dumalo ng pirmihan sa iglesya?

 

Bigyan siya ng pag-asa at himukin na sumubok ulit. Paalalahanan na ang habag Ng Dios ay bago bawa’t araw at hindi nabibigo ( Mga Panaghoy 3:21-24).  Ibahagi rin ang II Corinto 9:8;  12:9;  I Juan 1;9;  Judas 24;  II Timoteo 1:12; I Pedro 1:5.  Ang pagtitiwala , hindi pagsubok, ang nagdadala ng kaligtasan.  Ibahagi ang Juan 1:12;  at Roma 4:3-5.

 

“WALA AKONG KASIGURUHAN”

 

Kung minsan kung nakaakay ka ng isang tao sa Panginoon wala siyang kasiguruhan ng kaligtasan. Sabihin sa kanya ang pagtanggi  na maniwala sa Salita ng Dios ay kasalanan

 ( Roma 14:23).  Ibahagi ang sumusunod na mga talata tungkol sa kasiguruhan ng kaligtasan:  Juan 1:12;  3:16, 18, 36;  5:24;  Mga Gawa 10:43;  13:39;  Efeso 1:17-20;  2;8;  Judas 24, II Timoteo1:12;  I Pedro 1:5, 18-19;  I Juan 1:7;  5:13;  Hebreo 9:22-10:22;  II Corinto 5:17;  Roma 5:1,9;  3:25;  8:16.

“BUONG PAGTANGGI”

 

Basahin ang Lucas 10:10-12. Kung ikaw ay nanghihikayat ng kaluluwa at ang Ebanghelyo ay tunay na tinatanggihan, ikaw ay dapat na magtungo sa ibang tao o lugar na handang tumanggap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAGSUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

2. Bakit ang mga tao ay gumagawa ng dahilan sa mga nanghihikayat ng kaluluwa?

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3. Paano mo haharapin ang mga sumusunod na karaniwang mga suliranin na lumalabas sa panghihikayat ng kaluluwa? Isulat ang iyong sagot sa piraso ng papel.

 

 

Hindi sapat ang aking kabutihan.

“Ang buhay Kristiyano ay lubhang mahirap.”

“Hindi ko maiiwan ang masamang pamumuhay.”

“Ang aking puso ay lubhang matigas.”

“Marami akong makakasama sa Impiyerno.”

“Hindi ako naniniwala sa Biblia.”

“Maraming magkasalungat sa Biblia.”

“Ginagawa ko ang pinakamabuti na magagawa.”

“Ang iba ay nakapipigil sa akin.”

“May mga mapagkunwari sa iglesya.”

“Iba ang aking pananampalataya.”

“Huli na ang lahat sa akin.”

“Higit an mabuti na hindi ko tanggapin Si Cristo ngayon.

“Sobrang mahirap ang aking mga suliranin.”

“Naghahanap ako , ngunit hindi ko matagpuan.”

“Sobrang mabuti Ang Dios para ako ay parusahan.”

“Mayroon akong hindi mapatawad.”

“Hindi possible dahil sa aking hanap-buhay.”

“Sinubukan ko minsan ngunit ako’y nabigo.”

“Wala akong kasiguruhan.”

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

Narito ang mga dapat tandaan kung ikaw ay nakikitungo sa mga paghihirap sa panghihikayat ng kaluluwa:

 

1. Tandaan na ikaw ay espirituwal na nakikipaglaban para sa kaluluwa ng mga lalake at babae . Huwag  makikipaglaban na may karnal na sandata ng debate at galit.

 

2. Ituring na mahalaga ang pagtanggi. Maaaring ito ay mahalaga sa tao.

 

3. Huwag gumugol ng napakahabang oras sa mga dahilan. Harapin ito ng mabilis, mahimahon, at mabisa, pagkatapos bumalik sa pangunahing punto ng talakayan ng pagtatalaga Kay Cristo.

 

4. Huwag makikipagtalo.

 

5. Huwag magagalit.

 

6. Maging magalang at magaling na makitungo.

 

7. Dumepende sa Espiritu Ng Dios at sa Salita Ng Dios.

 

8. Manatili sa pangunahing punto.

 

9. Huwag mamintas.

 

10. Huwag humatol.

 

11. Huwag panghinaan ng loob ay susuko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-LABINGISANG KABANATA

 

 MGA PAMAMARAAN:  PASUYOD NA EBANGHELISMO

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng “pasuyod na ebangelismo.”

·                    Ibuod ang basehan sa Biblia ng pasuyod na ebangelismo.

·                    Talakayin ang pangunahing prinsipyo ng pasuyod na ebanghelismo.

·                    Talakayin ang halimbawa ng pasuyod na ebangelismo.

·                    Ipaliwang kung paano ihahanda ng lokal na pastor ang kanyang kongregasyon  para sa pasuyod na ebangelismo.

 

SUSING TALATA:

 

Sa bisa ng mga tanda at mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa’t buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo. (Roma 15:19)

 

PAMBUNGAD

 

Ang ibig sabihin ng “suyurin ay puntahan lahat ng lugar sa buong palibot na iyon.” Ang   pagsuyod na panghihikayat ng kaluluwa ay isang paraan sa pagpapalagananp ng Ebanghelyo na may tungkulin na katulad ng lebadura sa masa ng tinapay. Ang layunin nitoa y para lumaganap ang Ebanghelyo hanggang ang buong lugar ay makalatan at maapektuhan. Maguumpisa sa lokal na komunidad (ang iyong Jerusalem), ang pagsuyod na panghihikayat ng kaluluwa ay para kalatan ng ebanghelio ang iyong estado o lalawigan at di magtatagal ay ang bansa.

 

ANG BASEHAN SA BIBLIA NG PASUYOD NA EBANGHELISMO

 

Ang pariralang “pasuyod na ebanghelismo” ay hindi makikita sa Biblia, gayon din ang panghihikayat ng kaluluwa at personal na panghihikayat ng kaluluwa o pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa. Ang binigyan tuon ng Bagong Tipan ay ang gawain ng panghihikayat ng kaluluwa kahit nga ang mga tiyak na termino ay hindi ginamit.

 

Gayunman, ang pasuyod na ebanghelismo ay maayos na inilarawan sa Bagong Tipan. Iniulat ng konseho ng lunsod  na pinuno ng mga apostol ang Jerusalem ng kanilang mga doktrina (Mga Gawa 5:28). Ang mga iglesya sa lahat ng Judea, Galilea, at Samaria ay napalakas. Ang lahat ng  nakatira sa Lydda, Saron ay lumapit Sa Panginoon at ang lahat ng Joppa ay nabahaginan ng Ebanghelyo (Mga Gawa 9:31,35, 42). Libu-libong mga Hudyo ang lumapit sa Panginooon (Mga Gawa 21:20). Sa Antioch ng Pisidia at Efeso, natala na ang “Salita Ng Panginoon ay lumaganap sa buong lupain” (Mga Gawa 13:49).

 

Ang lahat ng nakatira sa Asia ay nakarinig ng Salita Ng Dios ( Mga Gawa 19:10), at marahil ang pinakamalaking ulat sa pasuyod na ebanghelismo ay galing sa sulat ni Apostol Pablo:

 

Sa bisa ng mga tanda at mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa’t buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo.

 

Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi noon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba;

 

Kundi gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kanya, at siyang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. (Roma 15:19-21)

 

 

PANGUNAHING PRINSIPYO NG PASUYOD NA EBANGHELISMO

 

Ang pasuyod na ebanghelismo ay base sa sumusunod na mga prinsipyo:

 

KAILANGAN NG SAGANANG PAG-AANI ANG SAGANANG PAGTATANIM:

 

Sinabi ni Apostol Pablo sa iglesya sa Corinto:

 

Datapuwat sinasabi ko, Ang naghahasik ng bahagya na ay magaani namang bahagya na; at ang naghahasik na sagana ay magaani namang sagana. (II Corinto 9:6)

 

Ang paglalapat nito sa panghihikayat ng kaluluwa, ang ibig sabihin ng saligan ng pagaani ay ang mga iglesya na gumagawa ng panghihikayat ng kaluluwa ay makaaasa na umani ng naliligaw na mga kaluluwa. Walang halaga kung gaano kabuti ang binhi, kung gaano kataba ang lupa, o gaano kahusay ang magsasaka, hindi siya makaaani ng hindi nagtatanim.  Ang mga pastor at mga iglesya na hindi nagtatanim sa panghihikayat ng kaluluwa ay hindi makaaani ng bunga ng panghihikayat ng kaluluwa. Kinakailangan sa pagbababad na panghihikayat ng kaluluwa na maglaan ka ng panahon, mga tao, pagsisikap, panalangin, luha, at pondo sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

ANG PAGTATALAGA NG KAKAUNTI AY MAY EPEKTO SA BANSA:

 

Ipinahahayag sa Biblia na mas higit na nais Ng Dios ang kakaunting manggagawa sa halip na marami. Maaala-ala mo na pinauwi Ng Dios ang sobrang mandirigma ng kawal ni Gideon at ginamit ang maliit na grupo ng 300 mga lalake. Kinailangan lamang ng puspos na Espiritu na mga disipulo para baliktarin ang mundo. (Mga Gawa 17:6), at ito lamang ang kailangan ngayon.

 

Kahit nga ang bawa’t mananampalataya ay mapakilos para sa panghihikayat ng kaluluwa, sa ilang mga lunsod at mga bansa, sila ay kakaunti kung ihahambing sa kabuuang populasyon . Nguit hindi ito nakaaantala sa pasuyod na ebanghelismo. Kung Ang Dios ay gumawa ng dakilang mga bagay sa kakaunting mga tao, ang lahat ng kaluwalhatian ay natutuon sa Kanya sa halip na sa mga tao.

 

ANG BAWA’T MANANAMPALATAYA AY DAPAT MAPAKILOS:

 

Kinakailangan sa pasuyod na ebanghelismo na ang bawa’t mananampalataya ay mahikayat at mapakilos para sa gawain ng panghihikayat ng kaluluwa. Kasama sa pagpapakilos ang “vertical” na kaugnayan mula Sa Dios tungo sa iyo, mahikayat ka na magkaroon ng pagmamahal para sa nawawala at namamatay na mundo.  Kailangan din ang “horizontal” na kaugnayan mula sa isang tao tungo sa iba. Kung ikaw ay nakilos Ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang iyong kasigasigan ay nakakahawa at lumalaganap sa iba.

 

Sa tradisyon, ang panghhihikayat ng kaluluwa ay naka sentro sa pastor. Sa pagbababad na pasuyod na ebanghelismo, ang tuon ay nabago mula sa pulpito tungo sa mga bangko. Gayunman hindi ang samahan ang nagsa isang tabi sa pastor, dahil ang kanyang tungkulin bilang lider ay higit na mahalaga ngayon. Siya dapat ang magpapakilos sa lokal na kongregasyon.

 

Ang pagpapakilos ng iglesya para sa panghihikayat ng kaluluwa ay base sa konsepto ng Biblia ng espirituwal na mga kaloob, kung saan ang bawa’t kaanib ay gumagawa sa larangan ng kanyang mga kaloob.. ( Ang Harvestime International Institute na kursong may pamagat na “Mga Paraan ng Pagpapakilos sa Mga Tao” ay nagpapaliwanag ng detalyado sa mga “pagpapakilos base sa kaloob “

 

ANG PAGPAPAKILOS SA LOOB NG GAWAIN NG IGLESYA:

 

Sa pasuyod na ebanghelismo kung ating pinag-uusapan ang iglesya, ang ibig sabihin natin ay lokal na kongregasyon, ang iglesya bilang denominasyon o grupo ng mga iglesya, at ang Iglesya bilang kabuuang  pandaigdigan na komunidad ng tunay na mga mananampalataya.

 

Kasama sa pasuyod na ebanghelismo ang lokal na iglesya, ngunit dapat itong lumaganap sa antas ng denominasyon. Kung ang bawa’t lokal na iglesya at bawa’t denominasyon ay magbibigay sa kanila ng malalim na panghihikayat ng kaluluwa, ang resulta nito ay pagpapakilos ng pandaigdigang komunidad ng tunay na mga mananampalataya. Pangunahin sa gawain ng pagpapakilos ay ang mahikayat na ang Iglesya ay ang daluyan kung saan pinili Ng Dios para ipahayag ang ministeryo ng Ebanghelyo sa mundo ( Efeso 3:9-10).

 

ANG TUON AY “HUMAYO” SA HALIP NA “LUMAPIT”:

 

Sa makabagong panahon maraming mga iglesya ang umangkin sa “lumapit” na paraan ng panghihikayat ng kaluluwa. Binuksan nila ang pintuan ng kanilang iglesya sa oras ng paglilingkod at naghihintay para sa mga hindi pa ligtas na dumalo. Subalit ang Bagong Tipan ay nagtuturo ng “humayo” na pamamaraan.  Ang iglesya ay dapat humayo sa labas ng mundo kasama ang mensahe ng Ebanghelyo. Kinakailangan ng  pasuyod na ebangelismo ang mga tao ay umalis sa mga bangko at humayo sa mundo. Ang pangunahing gawain ng panghihikayat ng kaluluwa ay ginagawa ng iglesya, ngunit hindi sa iglesya.

 

ANG PAGKAKAISA NG ESPIRITU AY KINAKAILANGAN:

 

Kinakailangan ng pasuyod na ebangelismo ang pagkakaisa sa patotoo kasama ang ibang mga mananampalataya at ibang mga denominasyon. Ang ganitong mga patotoo ay hindi kailangan ng pagbibigay ng personal na kombiksiyon o pagpapahalaga sa denominasyon. Ito ay pagkakaisa ng espiritu na pinangyari ng Espiritu Ng Dios (I Corinto 12:13). Ang ating mga espiritu ay nagkakaisa para sa gawain ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

Ang mga anak Ng Dios ay tinawag na  Katawan Ni Cristo ( Efeso 4:12). Kung ito ay tutoo, dapat tayong kumilos bilang katawan at hindi parang walang kaugnayan at hindi magkatugma na mga kaanib.  (Matututunan mo ang maraming bagay tungkol dito sa iyong pag-aaral ng “ Networking Para sa Panghihikayt ng Kaluluwa” sa Ika-labinglimang Kabanata.) Pinipilit ng pasuyod na ebanghelismo na makapagtala ng higit na maraming mga iglesya, misyon, denominasyon, at organisasyon na posibleng makiisa sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

ANG LIKAS NITO AY PANDAIGDIGAN:

 

Ang Dakilang utos ay ibinigay sa lahat ng tagasunod Ni Cristo at ang utos ay para sa bawa’t nilalang. Ang ibig sabihin ng pasuyod na ebanghelismo ay gamitin ang bawa’t puwedeng gamitin na mga paraan, para maabot ang bawa’t tao, pagpapakilala sa buong Ebanghelyo sa lahat ng tao.

 

Sa maraming pagkakataon, ang layunin ng ating panghihikayat ng kaluluwa ay itinakda na napakababa. Iniisip lamang natin sa isang malait na heograpiyang lugar. Ang paggawa sa limitadong pondo at limitadong pangitain, kung minsan naniniwala tayo na ating nagawa na ang ating responsabilidad kung tayo ay nasa maliit na bahagi ng lunsod o bansa.

 

Nang tayo ay inutusan Ng Dios na humayo at mag disipulo ng mga bansa ang ibig Niyang sabihin sa atin ay abutin ang lahat ng mga bansa.  Ang likas ng pagbababad na panghihikayat ng kaluluwa ay pandaigdigan, kung ang buong bansa ay maabot ang mundo ay maabot.

 

ANG HALIMBAWA NG PASUYOD NA EBANGELISMO

 

Ang pasuyod na ebanghelismo ay may iba’t ibang hugis kung ito ay iaangkop sa buong mundo. Ang mga kultura sa buong mundo ay nagkakaiba at natural na ang panghihikayat ng kaluluwa sa iba’t ibang kultura ay maipalalagay na magkakaiba ang halimbawa . Dapat nating makilala ang paraan na mabisa sa isang kultura ay maaaring hindi mabisa  sa iba.

 

Ang pangunahing halimbawa ng pasuyod na ebanghelismo, gayunman, ay para magdesenyo ng pagabot sa labas para mapasok ang bawa’t grupo ng mga tao sa bawa’t rehiyon ng bawa’t bansa, at sa wakas , bawa’t bansa ng mundo. Narito ang pangunahing halimbawa ng pasuyod na ebanghelismo:

 

ANG ORGANISASYON:

 

Para sa kabuuang pagsusuyod ng isang bansa,  dapat ay may katugma na lokal, rehiyon

(estado o lalawigan), at nasyonal na pagsisikap ng panghihikayat ng kaluluwa. Para magawa ito, iminumungkahi  na ang komite ng panghihikayat ng kaluluwa ay mabuo sa bawa’t iglesya. Ang komite na ito ay isinasaalang-alang ang panghihikayat ng kaluluwa sa tiyak na lugar sa heograpiya at bawa’t grupo ng mga tao sa loob ng lugar na iyon.

 

Ang komite sa lunsod ay dapat na mabuo ng lokal na mga iglesya para itugma ang panghihikayat ng kaluluwa sa loob ng lunsod. Ito ay magbibigay ng pagkakatugma sa halip na kompetisyon sa pagitan ng mga iglesya sa lokal na antas.  Ang isasaalang –alang ng komite ng rehiyon ay sa buong estado o lalawigan, at ang komite ng nasyonal ay sa loob ng pambansang pagsisikap.

 

Ang bumubuo ng bawa’t komite ay magkakaiba-iba depende sa lokal, rehiyon, at nasyonal na mga pangyayari at mga layunin. Ngunit ang bawa’t komite ay maaaring magkaroon ng sumusunod na mga kaanib:

 

-Tagapangulo:  Na siyang nangunguna at magaayos ng komite.

 

-Katulong na –Tagapanguna:  Tumutulong sa tagapangulo at papalit sa kanya kung wala siya.

 

-Kalihim:  Ang gagawa ng mga gawain ng sekretarya, katulad ng mga sulat, paalala para sa pagtitapon, talaan, at iba pa.

 

-Tagapangulo sa Pananalapi:  May hawak ng pondo, badyet, at pag-uulat tungkol sa pondo.

 

-Tagapangulo sa Panalangin:  Nangunguna at nagtutugma ng pagsisikap sa panalangin para sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Tagapangulo ng Pagsasanay:  Nag oorganisa ng pagsasanay para sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

Tagapangulo ng Mga Kagamitan:  Responsable sa mga kailangan na mga babasahin,  para sa panghihikayat ng kaluluwa, katulad ng “tracts”, mga Biblia, gayun din ang mga mapa, tarheta para sa pagbibisita, panghihikayat na mga aklat, pelikula, “tapes” at iba pa.

 

-Tagapangulo ng Publisidad:  Ang naghahawak ng mga pahayag sa mga natatanging gawain sa radio, telebisyon, pahayagan, “sound cars”, paskil, at pulyeto, gayun din ang mga sulat.

 

ANG SKEDYUL:

 

Dapat ay may organisadong skedyul para sa mga gawain ng pasuyod na ebanghelismo. Narito ang mga mungkahi sa pantaunan na skedyul:

 

Enero: Mag organisa ng lokal, rehiyonal ( estado o lalawigan), at nasyonal na komite.

 

Pebrero: Magsanay ng lideratura.

 

Marso: Sanayin ang bawa’t Kristiyano

 

Abril:    Pagsuyod ng lokal na mga lugar

Mayo:  ng bawa’t paraan ng panghihikayat

Hunyo: ng kaluluwa.

 

Hulyo:  Kampanya ng panghihikayat ng kaluluwa sa lokal.

 

Agosto: Pagsubaybay sa lokal na sinuyod.        

 

Setyembre: Kampanya sa panghihikayat ng kaluluwa sa rehiyon.

 

Oktubre:  Pagsubaybay sa rehiyon.

 

Nobyembre: Kampanya ng panghihikayat ng kaluluwa sa nasyonal.

 

Disyembre:  Pagsubaybay at pagpaplano para sa susunod na taon.

 

(Sa ika-labing dalawang Kabanata matututunan mo kung paano mag organisa at gumawa ng krusada ng panghihikayat ng kaluluwa. Sa Ika–labintatlong Kabanata iyong matututunan kung paano ang pagsubaybay sa bagong mananampalataya at pagsasanay sa pagdidisipulo.)

 

MGA PAMAMARAAN: 

 

Ang bawa’t maiisip na uri ng panghihikayat ng kaluluwa ay ginamit sa lokal, rehiyonal, at nasyonal na antas, kasama ang mga sumusunod:

 

-Pagtitipon ng panalanginan na nakatuon sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Panghihikayat ng kaluluwa sa radio at telebisyon.

 

- Panghihikayat ng kaluluwa sa “audio at video cassettes”.

 

-Mga pelikula ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Pag-aaral ng Biblia  sa mga tahanan, iglesya, o pagtitipon ng komunidad sa isang lugar para manghikayat ng kaluluwa.

 

- Mga kurso tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa sa pamamagitan ng sulat.

 

-Pagdadala sa mga tao sa iglesya at sa mga pagititpon ng gawain ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Panghihikayat ng kaluluwa sa bahay-bahay.

 

-Panghihikayat ng kaluluwa sa mga tauhan ng military.

 

-Panghihikayat ng kaluluwa na nakatuon para maabot ang mga tao sa kalakalan at propesyonal.

 

-Pagtuturo sa pagbasa at  pagsulat na nakatuon sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Mga program na pang medisina na nakatuon sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

- Panghihikayat ng kaluluwa sa telepono.

 

-Nakasakay sa sasakyan habang nagbabahagi ng Ebanghelyo at nag-aanyaya sa mga tao para sa pagtitipon ng gawain sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Personal na liham na nagbabahagi ng Ebanghelyo.

 

-Panghihikayat ng kaluluwa sa mga intitusyon sa bilangguan, ospital at tahanan para sa mga matatanda.

 

-Panghihikayat ng kaluluwa sa pamamagitan ng Kristiyanong pag-aaral:  Panlingguhan na pag-aaral, paaralan ng Biblia tuwing bakasyon, at Paaralan ng Biblia.

 

 -Panghihikayat ng kaluluwa sa parke, plaza, at ibang lugar na sentro ng pagtitipon.

 

- Panghihikayat ng kaluluwa sa natatanging pangyayari sa komunidad, halimbawa isang lokal na perya, sirkus, o politikal na pagtitipon.

 

-Konsiyerto ng panghihikayat ng kaluluwa at pagtatanghal ng drama.

 

-Panghihikayat ng kaluluwa sa pamamagitan ng babasahin: Pagbabahagi ng “tracks, aklat, at iba pang nakaimprenta na mga babasahin.

 

- Panghihikayat ng kaluluwa sa mga natatanging pangangailangan:  Nagugumon sa alcohol, ipinagbabawal na gamut, mga walang makain, walang tirahan, pag-aalaga ng bata, may kapansanan sa pisikal at pag-iisip.

 

-Natatanging panghihikayat ng kaluluwa sa pagabot sa mga bata, kabataan, kalalakihan,at kababaihan.

 

- Panghihikayat ng kaluluwa sa mga “international” na mga mag-aaral at lokal na kolehiyo at unibersidad.

 

- Panghihikayat ng kaluluwa sa mga paaralan o pampublikong paaralan.

 

-Pangmaramihan na mga krusada sa local, rehiyonal, at nasyonal na antas.

 

Ang ilan sa mga paraan ng panghihikayat ng kaluluwa na nabanggit ay maaaring  hindi posible sa ibang mga bansa dahil sa patakaran ng gobyerno. Subalit ang punto sa pasuyod na ebangelismo ay seryoso na pagsisikap upang masuyod ang bansa ng Ebanghelyo sa bawa’t lehitimong posibleng paraan.

 

Walang limitasyon ang iba’t ibang mga paraan na maaaring makasama sa pagbababad na panghihikayat ng kaluluwa. Tandaan na ang layunin ay maabot ng Ebanghelyo ang  bawa’t isa.

 

PAGHAHANDA SA LOKAL NA IGLESYA

 

Dahil ang rehiyonal, at nasyonal na pagsisikap ay nagmula sa mga ginagawa sa lokal na antas, at dahil ang pagbababad na panghihikayat ng kaluluwa ay nangyayari sa loob ng gawain ng lokal na iglesya, mahalaga na alam ng lokal na pastor kung paano ihahanda ang kongregasyon para sa pasuyod na panghihikayat ng kaluluwa. Narito ang ilan sa mga paraan para matulungan ang pastor na magawa ang layunin na ito:

 

-Ipakita mo mismo sa iyong sarili. Kung makikita ng kongregasyon na ikaw ay nasisiyahan tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa at pagabot sa mga kaluluwa, sila ay maaapektuhan ng iyong kasigasigan.

 

-Ituon ang mensahe ng Linggo ng umaga sa mga hindi pa ligtas. Kung may bisita sa iglesya na hindi pa ligtas, kadalasan ito ay Linggo ng umaga.

 

-Magtakda ng pirmihan na panahon, para mangaral ng serye ng mensahe sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Gamitin ang “media” sa panghihikayat ng kaluluwa sa inyong kongregasyon: Maaaring kasama ang “video at audio cassette tapes”, pelikula, at mga aklat na tungkol sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Gawin na ang pagaboi\t sa kaluluwa ay kinakailangan para sa liderato. Ang isang katangian para sa bawa’t lider ay dapat na umaabot ng kaluluwa. Kung ang iyong kasalukuyan na mga pamunuan ay hindi umaabot ng mga kaluluwa  para Kay Cristo simulan ang pagsasanay sa kanila.

 

-Ituon ang Paaralan Panlinggo sa pagabot sa mga kaluluwa:  Ang mga guro ay dapat masanay kung paano ipahayag ang Ebanghelyo at mag-anyaya sa mga mag-aaral na tumugon dito.  Ang hindi pa ligtas na mga magulang ng bata sa paaralan panlinggo ay dapat na maabot.

 

-Gawin na ang panghihikayat ng kaluluwa ay maituon sa panalanginan na pagtitipon:  Marami sa mga pagtitipon ng panalangin ngayon ay nagiging katulad ng isa pang paglilingkod na may awitan, magandang pangangaral, ngunit maikling tunay na panalangin. Akayin ang mga tao na bumalik sa tunay, pinangungunahan ng espiritu, Bagong Tipan na pananalangin na nakatuon sa naliligaw at magtatayo ng mga manggagawa sa anihin.

 

-Mangasiwa ng pirmihan na pagsasanay sa panghihikayat ng kaluluwa: Maaaring magamit ang kursong ito, “Panghihikayat Ng Kaluluwa Tulad Ng Pagkalat Ng Lebandura,” sa layunin na ito. Patuloy na ulitin ang klase habang ang mga bagong kaanib ay nalilipat sa inyong kongregasyon o bagong nahikayat ay lumapit Sa Panginoon.

 

-Gumawa ng plano sa iyong lugar:  Kumuha ng mapa ng inyong nayon o lunsod. Hatiin ito sa bawa’t bahagi  at maglagay ng lider sa bawa’t bahay. Pagkatapos…

 

-Maglaan ng kahit isang gabi kada linggo para sa personal na panghihikayat ng kaluluwa. Ginagawa lamang natin ang mga bagay na nagbibigay tayo ng panahon para gawin, at ito ay tutoo sa panghihikayat ng kaluluwa. Hindi ka maguumpisa na umabot ng kaluluwa hanggat ikaw ay naglalaan ng tiyak na oras para dito.

 

-Maglaan ng tiyak na araw at oras, makipagtipon sa mga manggagawa para sa panalangin, at pagkatapos ipadala sila ng dalawa-dalawa. Bigyan sila ng “assignment card” para bisitahin ang mga pamilya, kalakal, tindahan, plaza, parke, estasyon ng gasoline, taberna, bilyaran sa bawa’t lugar—ito ang pasuyod na panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Simulan ng pagsubaybay na programa:  Sanayin ang iyong mga tao na personal na maging responsible para sa pagsubaybay ng mga nahikayat. Magsimula ng klase para sa bagong nahikayat para turuan sila ng pangunahing doktrina ng Kristiyanong Pananampalataya at isama sila sa iglesya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAG-SUSULIT

 

1. Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

2. Ibigay ang kahulugan ng “ pasuyod na ebangelismo.”

 

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3. Ibuod ang basehan sa Biblia ng pasuyod na ebanghelismo.

 

 

________________________________________

 

________________________________________

 

4. Talakayin ang pangunahing prinsipyo ng pasuyod na ebanghelismo.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

5. Talakayin ang halimbawa ng pasuyod na ebanghelismo.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

6. Ipaliwanag kung paano ang lokal na pastor ay maihahanda ang kanyang kongregasyon para sa pasuyod na ebanghelismo.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata sa manwal na ito.)

 

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Ang kurso ng Harvestime International Institute na kursong “Pagsusuri Ng Kapaligiran,” ay ibingay ng detalye kung paano ang pagsusuri ng isang nayon, lunsod, rehiyon, o bansa bago mapasok ng Ebanghelyo ang mga ito. Ito ay makatutulong sa iyo sa pagkilala ng mga pangangilangan at paggawa ng mga plano para sa pasuyod na ebanghelismo.

 

2. Gumawa ng plano para sa pasuyod na ebanghelismo para sa lunsod, o nayon kung saan ka nakatira. Ipanalangin kung ano ang mga gawain ng panghihikayat ng kaluluwa na dapat makasama at pagkatapos gumawa ng skedyul para magawa ang iyong plano. Ano ang mga iglesya o Kristiyanong organisasyon ang maaaring makisama sa iyong pagpasok sa iyong komunidad?

 

3. Kung iyong pinag-aaralan ang kursong ito sa bilangguan, gumawa ng plano ng pagsuyod na panghihikayat ng kaluluwa para sa intitusyon kung saan ka nabilanggo . Kung ang iyong piitan ay may “chaplain”/ pastor. Humingi ng tulong sa kanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-LABINDALAWANG KABANATA

 

MGA PAMAMARAAN:  PANGMARAMIHAN NA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ipaliwanag ang pakinabang ng pangmaramihan na krusada.

·                    Ibuod ang impormasyon na tinalakay tungkol sa aralin na ito:

·                    Espirituwal na paghahanda

·                    Ang lugar ng krusada

·                    Ang mga kagamitan

·                    Petsa at oras

·                    Pagpapahayag

·                    Pananalapi

·                    Ang paunang paghahanda sa mga kagamitan

·                    Pagsasanay sa mga manggagawa

·                    Pangangasiwa ng gawain

·                    Follow-up

·                    Isagawa ang pangmaramihan na krusada.

 

SUSING TALATA:

 

Mangagmasid kayo sa gitna ng mga bansa, at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagilagilalas; sapagkat Ako’y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan bagaman saysayin sa inyo. (Habacuc 1:5)

 

PAMBUNGAD

 

Ang isang komunidad, rehiyon, o bansa ay hindi masusuyod ng  Ebanghelyo kung walang pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa. Maraming mga tao ang dapat abutin ng Ebanghelyo, at ang pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa ay nakatuon sa pagabot ng malaking bahagi ng grupo ng mga tao sa isang takdang oras.

 

Sa Ika-siyam na Kabanata natutunan mo kung paano gawin ang personal na panghihikayat ng kaluluwa. Ipinapaliwanag ng aralin na ito kung paano gawin ang pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa. Pareho itong ginamit sa panahon ng Bagong Tipan, at parehong nananatiling mahalaga sa panghihikayat ng kaluluwa sa ngayon.

 

 

ANG KRUSADA NG PANGMARAMIHANG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

Isa sa pinakamabisang paraan ng panghihikayat ng kaluluwa sa grupo ay ang krusada ng pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa na nagkaisang pagsisikap ng mga mananampalataya na abutin ang bawa’t isa sa loob ng lunsod ng Ebanghelyo ng Kaharian Ng Dios.

 

Ito ay hindi basta serye ng mga pagtitipon na ginagawa sa loob ng apat na haligi ng lokal na iglesya. Hindi ito isang “revival”, dahil ang “revival” ay tungkol sa pagbuhay na muli ng isang bagay na dating buhay ngunit malapit nang mamatay. Ang “revival” ay para sa mga mananampalataya na naging malamig sa kanilang espirituwal na karanasan. Ang pangmaramihan na krusada na panghihikayat ng kaluluwa ay naglalayon na abutin ang mga hindi pa ligtas na populasyon sa buong lugar.

 

Ang paraan ng pangmaramihan na pagtitipon sa panghihikayat ng kaluluwa ay base sa Biblia.  Halos 150 na beses sa Bagong Tipan na ating mababasa na si Jesus ay nagsalita sa maraming tao. Si Apostol Pablo at ang ibang mga disipulo ay kadalasan nagministeryo sa pamilihan kung saan maraming nagtitipon na mga tao.

 

Ang pangmaramihan na pagtitipon ay umaabot sa mga tao na sa ilang taon ay naghahanap ng Dios. Ito ay humihipo sa mga tao na hindi kailanman natutungo sa gusali ng iglesya. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapakita ng kapangyarihan Ng Dios sa mga mananamaplataya. Ito ay madaling umaabot sa mga tao ng mensahe ng Ebanghelyo at isang mahalagang paraan para sa pagabot sa mabilis na lumalagong populasyon ng mundo.

 

Ang krusada ng pangmaramihang panghihikayat ng kaluluwa ay nakatutulong makilala ang espirtuwal na lupa na handa sa anihin at ang resulta ay kadalasang pagtatayo ng bagong mga iglesya.  Kung mayroong mga iglesya sa lugar, ang paglago ay nararanasan habang ang mga bagong nahikayat ay nadaragdag sa kanilang “fellowship”.

 

ESPIRITUWAL NA PAGHAHANDA

 

Ang mga mungkahi sa aralin na ito ay para maging patnubay sa “mechanical” at pisikal na aspeto ng pagsasagawa ng krusada. Ngunit dapat maging maliwanag na kung nais mong maging ganap sa mga materyal at mga kagamitan na walang espirituwal na kapangyarihan, ikaw ay magiging “malakas na tunog at maingay na pakakak.” Ang espirituwal na paghahanda ang pinakamahalagang bahagi ng kahit anong pagsisikap ng panghihikayat ng kaluluwa.

 

Huwag hayaan na ikaw ay mahulog sa silo na maging abala sa  mga detalye ng  mga “mechanical”/ kagamitan ng krusada hanggang ikaw ay mag kompromiso sa pinakamahalagang sangkap ng lahat – ang espirituwal na paghahanda. Ang isang pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa ay magiging mabisa lamang kung ang Ebanghelyo ng Kaharian Ng Dios ay maipahayag ng may pahid at presensiya ng kapangyarihan Ng Espiritu Santo para magligtas, magpagaling, at magpalaya—at ito ay nangangailangan ng espirituwal na paghahanda.

ANG LUGAR NG KRUSADA

 

Ang layunin ng pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa ay para magdala ng Ebanghelyo sa mga hindi pa nakaririnig nito. Kung saan mo isasagawa ang krusada ay malalaman sa isa  sa dalawang mga paraan:

 

            Una, maaari kang makatanggap ng paanyaya mula sa pastor, ahensiya ng misyon, o mga mananampalataya sa isang komunidad para pumunta at magsagawa ng krusada. Ipanalangin ang bawa’t paanyaya at kung iyong pinaniniwalaan na ito ay kalooban Ng Dios para sa iyo, tanggapin ito.

 

            Ikalawa. Maaaring ikaw ay banal na pinatnubayan Ng Dios na magtungo sa isang lugar. Sa kasong ito, dapat kang kumausap ng mga mananampalataya sa lugar na iyon at sabihin sa kanila ang pasanin sa iyong puso at humingi ng kanilang pakikiisa kung possible. Kung walang mga mananampalataya o establisadong mga iglesya sa lugar, o kung hindi ka makakakuha ng kooperasyong lokal, dapat humayo ka pa rin kung naniniwala ka na ipinadadala ka Ng Dios doon.

 

Para sa krusada na may “impact” sa bansa, ang pangunahing lunsod ng bansa o nangungunang lunsod ay dapat na mapili. Kung napili na ang lunsod, dapat ma desisyunan ang tiyak na lugar sa loob ng lunsod. Ito ay napaka halaga, dahil kahit ginawa mo na ng mahusay ang lahat ng mga bagay, kung ang mga tao ay hindi makita o madaling puntahan ang lugar, ang iyong ibang pagsisikap ay mababalewala. Ang magandang lugar sa anumang lunsod ay maging malapit sa posibleng pinaka maraming populasyon.

 

Narito ang ilan sa mga lugar na maaaring magamit para sa krusadang pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa:

 

ISANG BUKAS NA MALAKING LUGAR/BUKID:

 

Ito ay subok na pinakamabuting lugar. Maaaring magtayo ng plataporma sa pinaka magandang lugar sa bukid at malaking bilang ng mga tao ang malalaman. Karaniwan ito ay magagamit ng kakaunting halaga.

 

ISANG PARKE NA NASA SENTRO:

 

Ang pahintulot na magamit ang parke sa sentro o plasa ay karaniwan na kinukuha sa lokal na pamunuan.  Ang bentahe ng plasa o parke ay alam ng bawa’t isa sa komunidad at mahikayat ang maaaring hindi pupunta. Ito ay kadalasan na magagamit din sa maliit na halaga ng salapi.

 

ISANG ISTADYUM NG PALARUAN:

 

Ang isang istadyum ng palaruan ay karaniwan alam na alam ng mga tao sa lunsod. Maging maingat sa pagkuha ng nakasulat na pahintulot para sa paggamit ng aktuwal na palaruan at para sa paggawa ng plataporma sa bukid. Ang saradong istadyum na palaruan ay nagbibigay ng masmalaking regulasyon ng mga tao. Siyasatin ang mga lugar na pasukan at labasan para makasiguro na ito ay magandang lugar at sapat.

 

(Pansinin: Ang gusali ng iglesya ay hindi dapat gamitin para sa pangmaramihan na krusada dahil ito ay makasasagabal ng pagkamabisa ng “outreach”. Maraming hindi pa ligtas na mga tao ay hindi komportable na magtungo sa iglesya. Ang ilan sa mga denominasyon ay nagbabawal na ang kanilang mga kaanib ay pumasok sa iglesya na iba ang denominasyon.)

 

Sa bawa’t lugar, narito ang ilang karagdagan na mga bagay na dapat alalahanin:

 

-Upuan.

-Sapat na paradahan ng sasakyan.

-Sapat na mga pasukan at labasan.

-Malapit sa pampublikong sakayan.

-Magagamit na kuryente para sa liwanag at tunog “sound”.

-Palikuran

 

ANG KONTRATA NG KAGAMITAN

 

Dapat mayroon kang kontrata na may lagda para sa kagamitan bago gumawa ng anumang mga pahayag ng lugar ng krusada. Ang ilan sa mga pangunahing mga bagay na dapat isama sa kontrata:

 

1. Ang iyong pangalan at ang pangalan ng tao, kompanya, o samahan na nagpapaupa ng lugar sa iyo.

 

2. Ang tiyak na petsa kung kailan mo gagamitin ang kagamitan/ lugar.

 

3. Ang tiyak na mga oras na iyong gagamitin ang kagamitan/ lugar.

 

4. Ang kabuuang salapi na ibabayad para sa paggamit ng kagamitan/ lugar.

 

5. Ang gagawin na paraan at tiyak na petsa ng pagbabayad.

 

6. Ang tiyak na paunang oras sa unang pagtatagpo para makita ang mga kagamitan /lugar para sa paghahanda.

 

7. Iba pang mga bagay:  Kasama ba sa halaga ang kuryente? Plataporma? Upuan? Palikuran? Paglilinis?

 

PETSA  NG KRUSADA

 

Ang petsa ng krusada ay maaaring maapektuhan ng kagamitan /lugar na iyong napili. Maaaring ito ay magamit lamang sa tiyak na mga araw o sa panahon ng tiyak na mga buwan.  Ibang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng petsa ay dapat na isama ang :

 

-Panahon: Kung ang krusada ay gagawin  sa labas, dapat mong isaalang -alang ang sobrang lamig , tag-ulan, at tag-init na panahon at subukan na iwasan ang mga ito. Magkonsulta sa mga taong nakatira sa lunsod kung saan ang krusada ay pinaplano para sa pinakamagandang panahon ng pagsasagawa ng krusada.

 

-Bakasyon:  Pinakamabuti na iwasan ang panahon ng bakasyon dahil ang mga tao ay abala sa kanilang mga pamilya at pagdiriwang.

 

-Magkakasalungat na mga pangyayari:  Iwasan ang magkasalungat na mga pangyayari katulad ng pista, perya, gawain ng paaralan, pagtitipon ng politika, at iba pa.

 

ORAS NG KRUSADA

 

Para maabot ang pinakamalaking bilang ng mga tao, itakda ang krusada sa panahon na sila ay makadadalo. Isaalang-alang ang palatakdaan ng trabaho ng lokal na komunidad, regulasyon ng takdang oras kung hanggan saan maaaring nasa labas ang mga tao, at palatakdaan ng pampublikong transportasyon.

 

PAGPAPAHAYAG NG KRUSADA

 

Kung nakalimutan mong ipaalam sa mga tao na ang krusada ay gagawin , hindi mo mararanasan ang malaking pagkakataon na ibinibigay ng pangmaramihan na pagtitipon. Kahit sa limitadong badyet, makaaabot ka ng malaking lugar ng balita ng pagtitipon. Una, dapat mong malaman ang dalawang bagay:

 

1.      Ano ang isasama mo sa iyong pag-aanunsiyo.

2.      Saan mo gugugulin ang magagamit na pondo.

 

Ating isaalang-alang ang bawa’t mga bagay na ito:

 

ANO ANG ISASAMA MO:

 

Ang petsa, oras, at maliwanag na direksiyon tungkol sa lugar ng krusada ay dapat na kasama sa lahat ng pagaanunsiyo. Dapat mo rin sabihin na Si Jesus ay nananatiling gumagawa ng mga himala ng kaligtsan, pagpapagaling, at pagpapalaya ngayon. Ito ay magdudulot ng pagnanais para sa mga nangangailangan ng kagalingan o pagpapalaya sa kanilang mga sarili o may mga mahal sa buhay na ganito ang mga pangangailangan. Ito ay nagdadala rin sa mga tao sa krusada na may espiritu na umaasa, tunay na naghahanp para sa pagpapakita ng kapangyarihan Ng Dios.

 

SAAN MO GUGUGULIN ANG IYONG SALAPI:

 

Narito ang ilan na mga paraan ng pagaanunsiyo na dapat isaalang-alang sa paggugol  sa iyong badyet para sa pagaanynsuyo:

 

Pulyeto: Ang pulyeto ang pinakamahalagang piraso ng pagaanunsiyo na iyong maihahanda. Ito ay anunsiyo ng krusada na naka imprenta sa murang papel halos 5 ½ at 8 ½ na pulgada ang laki. Ang mga ito ay maaaring personal na ibigay sa mga tao sa kalsada, sa mga plasa, mga parke, at tindahan. Ang mga ito ay maaaring ibigay sa mga mananamapalataya at iglesya na nasa lugar para ipamahagi. Maaari mo ring ipamahagi sa bahay-bahay. Kung maaari ang pulyeto ay gawin na kaakit-akit, ngunit mura, para makapag-imprenta ka ng maraming sipi. Siguruhin na bigyan ang mag-iimprenta ng sapat na panahon sa paggawa ng pulyeto para makuha ito sa panahon na nais mong matanggap ang mga ito.

 

Ipamigay at pulyeto sa lahat ng lugar na nais mong maabot isang linggo bago magsimula ang krusada. (Sa mga lugar na maaaring magkaroon ng pag-uusig at oposisyon makabubuti na maghintay ng tatlong araw bago ang krusada para ipamigay ang pulyeto.) Mag organisa ng pangkat ng mga tao na lalabas sa tiyak na mga lugar para ipamigay ang mga pulyeto. Ang pinakamabuting paraan sa paggawa nito ay kumuha ng mapa ng lugar at magtakda ng mga tao sa tiyak na mga bahagi.

 

Bandila:  Ang mga bandila ay mga tanda na gawa sa tela na maaaring isabit sa pangunahing pagsasalikop ng daan sa lunsod. Siguruhin na ang bawa’t pangunahing daan tungo sa lunsod ay malalagyan. Maaaring kumuha ng pahintulot mula sa gobyerno ng lunsod para magawa ito sa ilang mga lugar. Maaari mo rin isabit ang mga estandarte/ bandila sa mga plasa, at mga parke—kung saan maraming bilang ng mga tao ang nagtitipon. Siguruhin na ang lahat ng impormasyon ( petsa, oras, lugar) ay kasama sa bandila.

 

Paskil:  Ang paskil ay pinalaking pulyeto, magkatulad ang desenyo at impormasyon. Ang pagkakaiba ay higit na malaki at naka imprenta sa matibay na papel para ito ay maisabit sa bawa’t magagamit na lugar sa buong lunsod.

 

Muli, pinakamabuti na magorganisa ng mga pangkat ng tao at sabihin sa kanila ang tiyak na mga lugar kung saan nila ilalagay ang mga paskil.  Ang layunin ay ilagay ang paskil kung saan makikita ng mga tao ito, kung saan nagdadaan ang trapiko sa lunsod. Huwag isa lamang paskil ang ilagay sa isang lugar. Ang mga mata ng tao ay naakit sa mas maraming lugar na pinaglagyan kung saan tatlo o apat na magkakatulad na paskil ang nakalagay.

 

Sasakyan na may nag-aanunsiyo:  May mga tao na hindi nakababasa ng paskil, pulyeto, o bandila, ngunit makauunawa sila ng mga anunsiyo na kanilang narinig sa malakas na “speaker”. Ang sasakyan na may nag-aanunsiyo na kinakausap ang publiko na umiikot sa buong lunsod para ipahayag ang  krusada. Maingat na ihanda ang nakasulat na anunsiyo na babasahin at tandaan ang tiyak na daan para sa daraanan ng sasakyan para hindi magkatulad na lugar ang mauulit habang ang iba ay hindi napuntahan.

 

Mga Pahayagan:  Ang mga nakasulat sa pahayagan ay dapat naglalaman ng mga pangunahing impormasyon na nasa pulyeto at paskil. Huwag matakot humingi ng diskuwento sa halaga ng pagaanunsiyo, dahil ikaw ay gumagawa para sa lunsod ng paglilingkod sa publiko. Ang mga tao ay maliligtas mula sa ipinababawal na mga gamot, alcohol, at magpagaling ng espiritu, pag-iisp, at pisikal na kalagayan dahil sa krusada. Magiging mas mabuti ang lugar ng lunsod dahil sa gawa Ng Dios sa komunidad.

 

May mga pahayagan na maaaring magbigay ng walang bayad na artikulo tungkol sa krusada. Dapat kasama sa artikulo ang pangunahing mga impormasyon petsa, oras, at lugar ng pagtitipon, ngunit mas detalye kaysa inilagay na mga anunsiyo. Imungkahi na ang tagaulat ay makipagtalakayn sa iyo bilang bumibisita na ebanghelista  o “cover” ang unang “service” ng krusada.

 

Radyo at Telebisyon:  Kung maraming radio at  telebisyon sa lugar, dapat mong isipin ang uri ng pagaanunsiyong ito. Muli, gumagawa ka ng paglilingkod sa komunidad, kaya huwag matakot na humingi ng murang bayad sa pagaanunsiyo. Siguruhin na mayroong nakasulat na kontrata na nagsasabi ng tiyak na oras ng araw kung saan ang pahayag ay ipalalabas o sasabihin at ang haba ng anunsiyo.

 

Narito ang ilan na mga mungkahi para sa paggamit ng radyo at telebisyon na walang gastos:

 

-Makipag-usap nang isahan at organisasyon na nagsasahimpapawid ng Kristiyanong radyo o telebisyon na programa sa lugar. Hilingin sila na ipahayag ang krusada sa kanilang programa.

 

-Imungkahi na ang estasyon ay magbigay ng maikling pampublikong paglilingkod na anunsiyo, dahil ikaw ay gumagawa ng paglilingkod sa komumidad.

 

-Imungkahi na ang estasyon ay dumalo sa unang pagtitipon ng krusada at I “tape” ang bahagi nito o aktuwal na isahimpapawid ng sabayan.

 

Imungkahi na ikaw, bilang bumibisita na ebanghelista, ay kapayanim sa isa sa lokal na programa na “secular”.

 

Mga Sulat:  Natatanging sulat ng paanyaya ay maaaring ipadala sa gobyerno at mga lider ng kalakalan at ibang komunidad.

 

Telepono:  Kung may serbisyo ng telepono sa lunsod, kumuha ng sipi ng nakasulat ng direktoryo ng telepono. Punitin ang libro sa bawat bahagi at hatiin ang mga pahina sa iba’t ibang bahagi mga iglesya. Hilingin sa mga mananamaplataya na nasa lugar na tumawag at anyayahan ang mga tao sa pagtitipon.

 

“Verbal” na pag-aanunsiyo:  Ang “verbal” na pagaanunsiyo ay maaaring gawin sa lokal na pagtitipon ng mga  samahan, mga paaralan, komunidad na mga gawain, at mga iglesya.

 

PANANALAPI NG KRUSADA

 

Katanggap- tanggap na tumanggap ng handog sa pangmaramihan na krusada, ngunit sa maraming pagkakataon, ang paghahandog ay hindi dapat tumanggap hanggang sa huling bahagi ng krusada; hindi sa unang gabi. Una, ang kapangyarihan Ng Dios ay kailangan na sumalakay sa komunidad para makakuha ng puso ng mga tao. Kung mararanasan ng mga tao ang katotohanan Ni Jesus, ang kapangyarihan ng kalaban sa pamamagitan ng balita, paninirang puri, at maling pagpaparatang tungkol sa mga pananalapi ay hindi masisira ng gawain.

 

Ang mga pananalapi ay dapat malaman ng mga tao kung saan gugugulin. Para masiguro ito, magandang magtatag ng isang lokal na komite ng mga Kristiyano para hawakan ang pananalapi. Ang pagbibilang, pagtatala, at pagtatago nito ay hindi dapat maiwan sa isang tao lamang.  Pinakakaunti ang tatlong tao na dapat nakaharap sa lahat ng oras kung ang handog ay binibilang at ginagawa. Kung may lokal na bangko, mabuti na magbukas ng hiwalay na “account” ang krusada.

 

Ang buong talaan ng lahat ng pondo na natanggap at ginugol para sa krusada ay dapat na itago. Ang mga bagay ay dapat na may resibo, at ang impormasyon ay dapat na magamit sa mga lokal na tumulong na mga pastor at  mga iglesya. Ang mga nalikom na handog ay dapat gamitin para sa pagbabayad ng renta ng lugar, kagamitan, pagaanunsiyo para sa krusada, mga kagamitan na ginamit sa “sound system”, at mga transportasyon, tirahan, at iba pang mga ginugol.

 

PAUNANG PAGHAHANDA NG MGA KAGAMITAN/ LUGAR

 

May ilang mga bagay na dapat mong ihanda para sa kagamitan ng krusada bago ang unang pagtitipon.

 

Kasama dito ang mga sumusunod:

 

ANG LUGAR:

 

Dapat ang lugar ay may  maliwanag na tanda ng mga bandila, paskil, o mga tanda sa lupa at sa malapit na lugar.

 

ANG ENTABLADO:

 

Kung ang kagamitan /lugar ay walang entablado, kailangan mong magtayo . Ang unang bagay na dapat gawin ay alamin ang lugar. Narito ang ilang mga bagay na dapat isaalang-alang:

 

1. Ang mga tao ba ay natural na matitipon sa harapan ng entablado gaano man sila karami? Kung wala kang pader sa tabi o likod ng entablado, may tao na nakapalibot at mahirap na masupil ang maraming tao at panatiliin ang kanilang atensiyon.

 

2. Kung ang krusada ay gagawin sa saradong lugar na may bakod o dingding, mahalaga na ang entablado ay ilagay sa kabila ng pangunahing pasukan para ang mga tao ay hindi paikot-ikot sa entablado at magiging dahilan ng pagkaabala sa panahon ng “service”.

 

3. Kung ang lupa ay hindi patag dapat mong isipin ang lugar kung saan ang mga tao ay makakakita  ng mabuti sa entablado. Kung ang lugar ay walang upuan, ang mga tao ay nakatayo sa “service” mahirap kung kailangan na sila ay tumayo sa malalim o hindi patag na lugar.

4. Kung ikaw ay nasa plasa o parke ng lunsod, magugustuhan mo na ilagay ang entablado  kung saan pinakatahimik na lugar mula sa trapiko.

 

Sa maraming pagkakataon, ang mga kompanya ng kahoy at magbibigay para sa paggawa ng entablado ng krusada. Sa ibang pagakakataon, maaari nilang pa rentahan o ipautang ang kahoy. Ito ay mas mabuti sa halip na bumili, dahil maaari mong iablik kung ang krusada ay tapos na. Maaari mong isipin na ilagay ang entablado sa ibabaw ng malaking bariles, katulad ng bariles ng langis, o likido, kung mayroon nito. Ang laki ng entablado ay maglalaman kung ilan ang mga tao na aakyat dito.

 

Siguruhin na maglagay ng rampa na patungo sa pulpito mula sa magkabilang tabi ng entablado. Ito ay gagamitin para sa pagpapatotoo ng kaligtasan, kagalingan, at pagpapalaya na iyong  dadalhin mula sa mga tagapakinig. Ang malakas na hawakan sa panlabas ng dulo ng rampang ito ay makatutulong para sa mga tao na suportahan ang kanilang sarili sa kanilang pag-akyat at pagbaba sa rampa. Ang pagkakabit ng makitid na piraso ng kahoy na nakapako pahalang sa rampa ay magbibigay ng magandang tapakan.

 

ANG LUGAR NG ALTAR:

 

Ang lubid sa isang lugar patungo sa harapan ng entablado. Ito ay makapipigil sa mga tao an mapuno malapit sa harapan ng entablado at magbibigay ng lugar para mapaglingkuran ang mga tutugon sa pagtawag sa altar. I-desenyo ang lubid para ito ay maibababa kung nais mo ang lahat ng tao ay makapunta sa harapan sa panahon ng pagtawag sa altar.

 

KURYENTE:

 

Siguruhin na ihiwalay ang linya para sa mga ilaw at ang ”power system”. Huwag kailanman pagsasamahin ang linya ng dalawang ito. Palaging magkaroon ng pinanggagalingan ng kuryente at patayan  sa lugar kung saan walang makakagalaw nito.

 

“SOUND SYSTEM”

 

Subukin ang “sound system” na mabuti, pinakamaikli isang oras bago ang “service”. Makatutulong kung ikaw ay may “back up” na kagamitan o pampalit na mga parte na magagamit para sa “emergency”.

 

NAKARESERBA NA BAHAGI NG LUGAR:

 

Lagyan ng maliwag na tanda ang bahagi na ito. Halimbawa, mayroon kang nakareserba  na lugar para sa tagasalin para sa mga hindi nagsasalita ng lengguwahe na ginagamit. Maaaring kailangan mo ng lugar para sa mga musikero, solowista,o koro ng krusada. Maaaring mayroon ka rin na nakareserbang mga upuan para sa mga manggagawa.

 

IBA PANG PAGHAHANDA:

 

Maglaan ng mga lagayan ng handog  at anumang kagamitan ng maaaring gamitin para sa pagpapayo katulad ng tsapa, “decision card”, “tracts”, at iba pa.

 

 

 

PAGSASANAY SA MGA MANGGAGAWA NG KRUSADA

 

Sa pagsasanay ng mga mananapalataya na nasa lugar para tumulong sa krusada, sila ay mas higit sa tagapanuod lamang. Sila ay magiging bahagi ng “outreach” para sa mga kaluluwa at mananalangain at magkakaroon ng pasanin sa pagtitipon sa halip na basta lamang maghintay kung ano ang mangyayari.

 

PAGTATALA NG MGA MANGGAGAWA:

 

Ang  mga manggagawa sa krusada ay dapat na ganap na Kristiyano mula sa kasaping mga iglesya sa lugar kung saan ginagawa ang krusada. Ang mga pastor ay makatutulong ng pagtatala ng mga manggagawa mula sa kanilang mga iglesya at magsilbing mga tagapayo. Kung idaraos ang krusada sa walang mga iglesya, mangalap ng bagong grupo ng mga manggagawa na mga mananapalataya mula sa malapit na lugar para dumating at tumulong sa krusada bilang manggagawa.

 

PAGTATAKDA NG KLASE NG PAGSASANAY:

 

Pinakamabuti na gawin ang pagsasanay ng manggagawa para sa dalawang gabi bago ang pagsisimula ng krusada para ang pagsasanay ay maging sariwa sa mga isip ng mga tao. Ang unang klase ay maaaring gawin sa lokal na iglesya o bulwagan, ngunit ang huling klase ay dapat gawin sa mismong pagdarausan ng krusada para mailagay sa lugar ang mga manggagawa.

 

Hindi ibig sabihin na ang isang tao na matagal nang Kristiyano ay hindi na niya kailangan ng pagsasanay. Huwag hayaan na sabihin ng sinoman na ,”Alam ko ang gusto mong mangyari, kaya hindi na ako dapat dumalo ng pagsasanay na klase.”  Ang lokal na mga kasamang pastor at lahat ng mga manggagawa sa krusada ay dapat magsanay.

 

MAGBIGAY NG KASANAYAN SA MGA MANGGAGAWA:

 

Makatutulong kung ang mga manggagawa ay makikilala sa pagsuot ng mga tsapa o may kulay na tali. Sabihin sa kanila na magdamit ng malinis at maayos, at gumawa kasama ang mga kaanib na katulad ang kasarian kung posible. Sila ay dapat na nasa krusada kalahating oras bago ang pagsisimula ng “service”

 

Ang mga manggagawa ay dapat mayroong Biblia, lapis, o panulat, at “decision card”, kung gumagamit ka ng mga ito para sulatan ng mga pangalan at tirahan ng bagong nahikayat. Kung posibleng mura ang halaga ng naka imprenta na materyales para bigyan ang bagong mga nahikayat katulad ng Ebanghelyo ni Juan o “tracts”, magbibigay sa kanila ng dagdag na pagtuturo ito tungkol sa buhay Kristiyano.

 

PAGSASANAY PARA SA MGA TAGAPAYO:

 

Ang mga manggagawa ay dapat mabigyan ng pangunahing pagtuturo sa pagpapayo. Alam nila dapat kung paano mag-akay ng isang tao Kay Jesu Cristo at kung paano manalangin sa mga nangangailangan ng pagpapalaya at kagalingan. Gamitin ang ilang mga bahagi ng kursong ito sa pagsasanay sa larangan na ito. Mayroon din na patnubay sa “Para Sa Dagdag Na Pag-aaral” na bahagi ng aralin na ito.

 

Ang mga manggagawa  ay magmiministeryo sa mga hindi pa ligtas na tumugon sa tawag ng kaligtasan. Maaaring matawag din sila na magministeryo sa inaalihan ng demonyo (tingnan ang sumusunod na bahagi sa pagpigil sa mga tao). Sila ay tutulong din na magministeryo sa pagpapalaya at pagpapagaling sa pamamagitan ng paggawa kasama ang mga tao sa bahagi na naatang sa kanila at sa pagmiministeryo mo  ng natatanging mga panalangin.

 

PAGPIPIGIL SA MGA TAO:

 

Tandaan a ikaw ay nakikipagladan sa espiritu para sa mga kaluluwa ng lalake at babae, pagligtas sa kanila mula sa walang-hanggan na kahihinatnan sa impiyerno. Kung ginagawa mo ito sa maramihan, ang kapangyarihan ng demonyo ay hindi lamang nakaupo ng walang ginagawa at nagmamasid.

 

Una sa lahat, mayroon ka dapat na kapangyarihan at awtoridad Ng Espiritu Santo at gamitin ito sa pangalan Ni Jesus para itali ang espiritu ng kaguluhan. Ikalawa, dapat mong italaga ang pasanin sa iyong mga manggagawa. Dapat sila ay palaging alerto sa mga kaguluhan at abala at alam kung ano ang gagawin kung ito ay mangyari.

 

Sanayin na kumilos nang mabilis ang mga manggagawa at huwag magatubili kung may problema na nangyari.  Huwag hintayin na matapos na lang ang pangyayari, dahil hindi ito titigil. Huwag maghintay sa ibang tao na tumugon. Kilalanin ito ng mabilis bilang gawain ng Demonyo at ituring ito na gawa nga niya.

 

Ang mahalaga rito ay harapin ang problema sa paraan na hindi na lalaki pa ang gulo na nangyari na. Huwag gagawa ng bagay na magpapalaki sa sitwasyon. Kumilos sa paraan na mababalik ang atensiyon sa entablado sa madaling panahon.

 

Kadalasan, gagamitin ni Satanas ang taong inaalihan ng demonyo para simulan ang pagpapakita. Sa karamihan na mga kaso, hindi dapat harapin ng mga manggagawa sa harapan ng maraming tao, dapat nilang dalhin sa labas at doon palayasin ang demonyo palabas. Ang mahalaga, anuman ang ginawa, ito ay dapat gawin ng mabilis at matahimik kung posible. Kilalanin ang kaguluhan kung ano talaga ang mga ito: Si Satanas ay kumikilos upang pigilin ang ginagawa Ng Dios.

 

Bilang bahagi ng mga tao, dapat kang magsanay ng mga natatanging mga manggagawa para sa entablado at may mga patungo sa rampa. Ang mga manggagawa sa rampa ay dapat hindi mapanatili ang mga taong hindi nararapat doon, at tulungan ang mga tao na nagpaparo’t parito sa entablado. Tatanggapin din nila ang mga tao na magpapatotoo na dadalhin nila mula sa karamihan, tiyakin ang mga himala, at samahan sila sa entablado.

 

Ang mga manggagawa sa entablado ay kasama ang mga “ushers” na nakatayo sa magkabilang tabi ng entablado na nasanay para huwag hayaan na sinonam ay makapunta sa entablado na hindi ipinadala ng mga manggagawa sa rampa. Mayroon dapat mga dalawa pang ibang manggagawa na kasama para tumulong sa pag-aayos ng linya ng patotoo.

 

Bilang bahagi ng pagpipigil sa mga tao, maaaring nais mong magsanay ng “ushers” para tumulong sa mga tao na pabalik-balik mula sa upuan ( kung mayroon upuan) at para sa paglikom ng handog.  Maaaring kailanganin mo na magsanay ng mga manggagawa para tumulong sa paradahan kung ang karamihan sa mga tao ay may sasakyan nang dumating.  Gumawa ng pag-aaral ng lugar ng paradahan ng sasakyan at ang mga paraan at maghanda ng krokis kung paano ang trapiko ay dadaloy. Maaaring nais mo na maglaan ng ilan na mga paradahan para sa mga manggagawa at grupo ng krusada. Maghanda ng kinakailangan na tanda para sa paradahan, tamang ilaw kung posible, at bantay laban sa maninira (tandaan . . . ikaw ay nakikipaglaban sa espiritu).

 

KALIGTASAN:

 

Kung ikaw ay nagbigay ng panawagan para sa kaligtasan, hilingin na ang mga manggagawa na nasanay ay mabilis na tumayo sa tabi ng mga lugar na itinakda para sa kanila. Ang tawag para sa kaligtasan ay nagsasabi na oras na para sa ministeryo ng paglilingkod. Sanayin sila na ibigay ang buong atensiyon kung ano ang iyong sinasabi sa oras na iyon. Maaaring pangunahan ka Ng Dios na magministeryo sa kakaibang paraan sa ibang panahon, at dapat silang nakahanda para umayon sa iyo habang Ang Espiritu Santo ay kumikilos.

 

Kadalasan, dahil sa laki ng tugon sa pangmaramihang krusada, pinakamabuti na manalangin ng isang pangmaramihan na panalangin at hilingin sila na sumunod sa panalangin ng makasalanan pagkatapos mo. Mahalaga na ang mga tumugon sa tawag ng kaligtasan ay masubaybayan, kaya siguruhin na ang isa sa tatlong bagay ay mangyari:

 

- Punan ng tagapayo ang “decision card” ng pangalan at tirahan ng bagong nahikayat para sila ay matawagan ng lokal na pastor para sa “follow up.”

o

- Gumawa ng pahayag para sa pagtitipon sa susunod na umaga para sa lahat ng mga tumanggap Kay Jesus. Sa panahon ng umagang pagtitipon, ang pagsubaybay ay maaaring gawin sa mga bagong mananampalataya.

o

- Ang mga tumugon para sa kaligtasan ay pangunahan sa natatanging silid ng pagpapayo o sa isang lugar. Sasamahan sila ng mga manggagawa sa lugar na ito, magbigay ng dagdag na pagpapayo, at kunin ang kanilang pangalan at tirahan sa “decision card.”

 

Kung ikaw ay gumagamit ng “decision card”, ang mga ito ay dapat may lugar para sa :

 

-Pangalan

-Tirahan

-Telepono

 

-Tugon:  Isang lugar na malalagyan ng tsek kung sila ay tumanggap ng kaligtasan, para baguhin ang kanilang pagtatalaga Kay Cristo, pagpapalaya, kagalingan, at iba pa.

 

-Komentaryo:  Isang lugar para sa dagdag na komentaryo ng tagapayo na maaaring magtala ng anumang impormasyon na makakatulong sa pagsubaybay.

-Lagda:  Isang lugar para sa lagda ng tagapayo.

 

Kung ang “decision card” ay ginamit, kung posible gawin itong dalawang bahagi na “form”, para dalawang sipi ang magagawa sa pagsulat sa “form.” Ang orihinal ay ibibigay sa lokal na pastor para sa “follow up”. Ang isang sipi ay maaaring manatili sa manggagawa para kanilang masubaybayan ang bagong nahikayat. Sanayin ang iyong manggagawa na maliwanag na sulatan ang mga tarheta. Maglagay ng tao na responsable para sa pagkuha at proseso ng lahat ng mga tarheta.

 

PAGPAPAGALING AT PAGPAPALAYA:

 

Ang pagpapakita ng kapangyarihan Ng Dios ay nagpapatotoo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Habang iyong matututunan sa Ikalawang Bahagi ng kursong ito, ang pagpapagaling at pagpapalaya ay mahalagang bahagi ng panghihikayat ng kaluluwa. Para palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya, patunayan ang Salilta Ng Dios, at akitin ang mga hindi mananampalataya, makatutulong na ibahagi ang patotoo ng ginawa Ng Dios sa krusada. Tandaan na ang karamihan ng hindi pa ligtas na mga tao ay pumupunta ng hindi naniniwala. Sila ay nagdududa.

 

Kung ikaw ay nananalangin para sa kagalingan at pagpapalaya, sanayin ang mga manggagawa na nakabukas ang mga mata. Kung ikaw ay nananalangin, hayaan na ang mga tao na nakikinig na ilagay nila ang kanilang kamay sa maysakit na bahagi. Pagkatapos na manalangin, hilingin sila na gawin ang mga bagay na hindi nila dating nagagawa. Sanayin ang mga manggagawa na panoorin ang mga tao habang kanilang inilalagay ang kamay sa sakit at pagkatapos ng panalangin kumilos ng may pananampalataya. Maaaring lumapit ang mga manggagawa para kunin ang mga patotoo ng mga tao.

 

(Kung iyong sinasanay ang mga manggagawa, aktuwal na manalangin ng pagpapagaling at pagpapalaya. Maraming pagkakataon na ikaw ay gagaling sa panahon ng pagsasanay). Sa panahon ng pagsasanay, ipakita sa mga manggagawa kung paano aalamin ang isang bulag sa pamamagitan ng paghawak ng mga daliri at hilingin sila na bilangin. Para sa bingi, ang tunog sa likod ng tao ay maaaring ulitin, katulad ng pagpalakpak ng mga kamay ng ilang beses. Nakikitang pagpapagaling, katulad ng bingi, bulag, mga bukol, pilay, palakasin ang pananampalataya higit sa panloob na mga kagalingan na hindi kaagad mapatutunayan.

 

Kung ang isang manggagawa ay nakatagpo ng isang tao na nakaranas ng pagpapagaling at pagpapalaya, sanayin sila na dalhin (hindi ipadala) ang taong iyon sa nasa manggagawa ng rampa. At sasamahan ng manggagawa sa rampa sa mga nasa entablado ay maaari mong kapanayamin sila at ibahagi ang mga patotoo kung ano ang ginagawa Ng Dios. Ang manggagawa ay babalik sa kanyang lugar para patuloy na magministeryo at tumanggap ng mga patotoo.

 

PAGLALAGAY SA LUGAR:

 

Gumamit ng krokis sa unang klase ng pagsasanay para ipakita sa mga manggagawa kung saan sila ilalagay na lugar. Sa ikalawang gabi ng pagsasanay na gagawin sa lugar ng krusada, aktuwal na ilagay ang bawa’t manggagawa sa lugar kung saan sila tatayo sa panahon ng bawa’t “service.”

 

Magkaroon ng sapat na manggagawa sa lugar ng altar para kayang magabot ng mga braso sa lugar na ito. Ito ay mahalaga para sa pagpipigil ng mga tao at sa pagmiministeryo sa mga tutungo sa harapan.

 

Ilagay ang natatanging nasanay na mga manggagawa sa rampa at entablado sa kanilang mga lugar at magkapareho na ikalat ang natitirang mga manggagawa sa buong lugar.  Siguruhin na maglagay ng mga manggagawa sa pasukan at labasan para masiguro ang “power sources.”

 

PAGDARAOS  NG GAWAIN NG KRUSADA

 

Narito ang ilan  na mga mungkahi para sa pangangasiwa ng “service” sa krusada:

 

PAGSISIMULA NG “SERVICE”:

 

Magpatugtog ng natatanging musika 30 minutos bago ang pagsisimula ng “service”. Ang tugtog ay makaaakit sa mga tao para magtungo sa lugar at maihahanda ang puso ng mga tao na natitipon para tumanggap ng Salita Ng Dios. Ibilin sa mga musikero at soloista kung ano ang mga awit na gagamitin. Piliin ang mga awit na masaya, nakapagbibigay ng inspirasyon, at nakahihikayat ng kaluluwa. Huwag piliin ang mga awit na sentimental o mahirap na maunawaan. Gamitin ang mga awit na nagpapakita ng buhay at kasigasigan na makaaakit sa mga hindi pa ligtas.

 

Pagkatapos ng unang gabi, may mga tao na naligtas, gumaling, at napalaya. Hilingin na ilan sa kanila ang magbigay ng patotoo sa panahon ng 30 minuto bago ang “service”. Kapayanim sila at magtanong ng tiyak na mga tanong para maiwasan mo na maubos ang panahon ng “service” ( isang nakasisirang paraan ni Satanas).

 

ANG MINISTERYO NG SALITA:

 

Sa ipinahayag na oras, simulan ang “service” ng krusada. Huwag patagalin ang unang bahagi. Ang layunin ng krusada ng panghihikayat ng kaluluwa ay para maabot ang mga kaluluwa para Kay Jesus. Para magawa ito, ang Salita Ng Dios ay dapat maipangaral at ang kapangyarihan Ng Dios ay maipakita. Ang mga tao ay dumalo na may malaking esprituwal, pisikal, at emosyonal na pangangailangan. Hindi sila nandoon para makinig ng mahabang mga anunsiyo, biro, pambungad , at hindi mahalagang paguusap.

 

Bago ka magsimulang mangaral, ipahayag sa mga tao na ikaw ay mananalangin para sa pagpapagaling at pagpapalaya pagkatapos na ikaw ay mangaral. Marami sa mga tao na dumalo ay para gumaling, at kung ikaw ay magsimula na mangaral na hindi mo binabanggit ito maaari nilang hindi maunawan ang tungkol sa “service”. Kung liliwanagin mo na ikaw ay mananalangin para sa mga may sakit pagkatapos ng sermon, mas makikinig sila sa iyong mensahe.

 

ANG PANALANGIN PARA SA KALIGTASAN:

 

Sa pagtatapos ng sermon, ang dapat na unang asikasuhin ay kaligtasan. Bigyan diin na ang kagalingan ng kaluluwa ay higit na mahalaga sa kagalingan ng katawan. Ipapanalangin mo ang katawan, ngunit nais mo munang ipanalangin ang kanilang kaluluwa, na sila ay espirituwal na pagagalingin Ng Dios at patatawarin ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo Ni Jesu Cristo.

 

Kadalasan, dahil sa laki ng tugon sa pangmaramihan na krusada, pinakamabuting manalangin ng pangmaramihan at hilingin sa kanila na ulitin ang panalangin ng makasalanan para sa kapatawaran pagkatapos mo. Mahalaga na ang mga taong ito ay makatanggap ng “follow-up care”. Kaya siguruhin, katulad ng nabanggit sa pagsasanay ng mga manggagawa na bahagi, na ang isa sa tatlong bagay ay mangyari.

 

- Punan ng tagapayo ang “decision card” ng pangalan at tirahan ng bagong nahikayat para sila ay matawagan ng lokal na pastor para sa “follow up.”

 

o

 

- Gumawa ng pahayag para sa pagtitipon sa susunod na umaga para sa lahat ng mga tumanggap Kay Jesus. Sa panahon ng umagang pagtitipon, “follow up care” ay maaaring gawin sa mga bagong mananampalataya.

 

o

 

- Ang mga tumugon para sa kaligtasan ay pangunahan sa natatanging silid ng pagpapayo o sa isang lugar. Sasamahan sila ng mga manggagawa sa lugar na ito, magbigay ng dagdag na pagpapayo, at kunin ang kanilang pangalan at tirahan sa “decision card.”

 

 

 MGA PANALANGIN PARA SA  PAGPAPAGALING AT PAGPAPALAYA:

 

Pagkatapos ng panalangin ng kaligtasan, panahon na para magsimula ng panalangin para sa pagpapagaling at pagpapalaya. Bawa’t sitwasyon ng ministeryo ay magkakaiba, may mga panahon na aakayin ka Ng Dios sa isang tiyak na mga paraan kung paano mag ministeyro. Ngunit narito ang ilan sa mga pangkalahatan na mungkahi para sa pagmiministeryo sa pagpapagaling sa pangmaramihan na kapaligiran ng krusada.

 

Sa malaking grupo ng mga tao, imposible na ipanalangin ang bawa’t isa ng isahan. Una, manalangin ng ilan na mga panalangin at ituon sa bawa’t isang tiyak na karamdaman. Hilingin sa mga manggagawa an dalhin ang mga patotoo sa entablado mula sa mga nangangailangan ng kagalingan. Ang pananampalataya ng mga nakikinig ay mapalalakas ng mga patotoong ito, pagkatapos maaari kang manalangin para sa huling pangmaramihan na panalangin ng pagpapalaya para sa lahat ng uri ng kalungkutan. Tandaan, mahalaga na bukas ka sa pangunguna Ng Dios sa lugar na ito. Walang naitatag na paraan.

 

PAGTATAPOS NG “SERVICE”:

 

Sa pagtatapos ng “service”, siguruhin na sabihin ang susunod na pagtitipon ng krusada at ang pang umaga na pag-aaral para sa bagong nahikayat. Magbigay ng tukoy na impormasyon kung ano ang mga  oras at mga  lugar.

 

PAG “FOLLOW UP” NG KRUSADA

 

Ang bawa’t nahikayat mula sa krusada ay dapat makatanggap ng kasunod na pag-aalaga. Tinutupad nito ang “pagtuturo ng lahat ng mga bagay” na dapat sumunod sa pagkahikayat bilang iniutos ng Dakilang Utos.

 

Sa panahon ng panawagan sa altar para sa kaligtasan ang isa sa dalawang bagay ay dapat nangyari:

 

                  1. Ang bagong nahikayat ay pupunan ang “decision card:  Ito ay ginagawa alin sa dalawa sa lugar ng altar o sa natatanging silid ng pagpapayo. Ang mga tarhetang ito ay dapat na maibigay sa lokal na mga pastor na gagawa ng kasunod na pag-aalaga.

 

2.  Ang pang umagang  klase para sa mga bagong nahikayat ay naipahayag:  Sa umagang klase ang bagong nahikayat ay dapat makatanggap ng kasunod na pag-aalaga at ang kanilang mga pangalan at tirahan ay makuha para sa dagdag na kasunod na pag-aaalaga ng lokal na mga pastor.

 

Ang kasabihan para sa kasunod na pag-aalaga ay dapat “Huwag Paaalisin.” Huwag paaalisin ang bagong nahikayat hanggat hindi siya naisasama sa “fellowship ng lokal na iglesya.

 

Ang Ika-labintatlong Kabanata ng kursong ito ay nagbibigay ng impormasyon sa kasunod na pagtuturo para sa bagong mga mananampalataya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAG-SUSULIT

 

1.      Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

2.      Ipaliwaang ang benepisyo ng pangmaramihang krusada.

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

3. Ibuod ang impormasyon na tinalakay sa aralin na ito, sa isang hiwalay na papel.

 

            -Espirituwal na paghahanda

            -Ang Lugar ng krusada

            -Ang kontrata ng mga kagamitan/ lugar

            -Ang petsa at oras

            -Pag aanunsiyo

            -Pananalapi

            -Maagang paghahanda ng kagamitan/ lugar

            -Pagsasanay sa mga manggagawa

            -Pagdaraos ng Gawain ng Krusada

            -Pagsusubaybay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1.  Narito ang ilan na mga panuntunan na ibibigay sa pagsasanay ng mga manggagawa kung paano magpayo ng mga tumugon sa tawag sa altar:

 

(1) Ipakilala ang iyong sarili ( bilang “tagapayo”) sa tao na tumugon sa tawag ( ang “papayuhan”).

 

(2) Tanungin ang kanyang pangalan at isulat para ito ay matandaan sa panahon ng pag-uusap. (Kung ang “decision card” ang ginagamit, isulat ito sa “:decision card”. Kung hindi, isulat sa isang pirasong papel para reperensiya.)

 

(3) Itanong sa kanya, “Bakit mo itinaas ang iyong kamay (o lumapit sa harapan) ngayong gabi?” Ito ay magbibigay ng pagkakataon sa papayuhan na ipahayag sa iyo ang kanyang pangangailangan.

 

(4) Walang pagkakataon na mabanggit ang bawa’t suliranin na mayroon ang tao na maaaring ipahayag ang sagot sa tanong na ito, ngunit ang Salita Ng Dios ay nagtataglay ng sagot para sa bawa’t kalagayan.  Kung ikaw ay nakaharap ng tanong o mga kahirapan na hindi mo kayang maharap, tawagin ang isa sa mga pastor o ibang manggagawa para tulungan ka.*

 

(5) Huwag kailanman puwersahin ang tao na gumawa ng pagpapasiya. Hayaan Ang Espiritu Ng Dios na kumilos.

 

(6)  Pagkatapos na malaman ang tiyak na espirituwal na pangangailangan ng pinapayuhan sa pamamagitan ng pag-uusap, magbigay ng payo mula sa Salita Ng Dios at pagkatapos manalangin kasama siya.  Kung siya ay tumugon sa tawag ng kaligtasan, akayin siya sa panalangin ng makasalanan at humingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan at tanggapin Si Jesu Cristo bilang Tagapagligtas. Panatiliin na simple ang iyong payo hanggat maaari. ( Huwag subukin na ituro ang lahat ng mga doktrina ng Kristiyanong pananamaplataya sa maikling panahon lamang!) Kung kailangan niya ng pagpapalaya, magministeryo sa mga bagay na ito.

 

(7) Bigyan ang pinapayuhan ng kahit anong nakaimprenta na mga material na ibinigay sa iyo para magamit para sa layunin na ito, halimbawa, ang Ebangehelyo ni Juan o “tract” na may dagdag na impormasyon sa pamumuhay sa buhay Kristiyano.

 

(8) Kung natapos ka nang magministeryo sa tao, sulatan na lahat ang “decision card”. Sulatan ang tirahan at telepono, at lagyan ng tsek ang angkop na kahon ( para sa kaligtasan, pagpapalaya, pagpapagaling at iba pa). Isulat ang anumang impormasyon na makatutulong sa “follow up” para sa papayuhan.

_________________________

 

*Pansinin: Sa panahon ng pagsasanay, maaaring matalakay ninyo ang karaniwan na mga tugon at kung paano harapin ang mga ito. Halimbawa, ang mga nagtungo sa harapan na naghahanap ng kaligtasan, kasiguruhan ng kaligtasan, pagpapalaya mula sa pagkabihag na mga gamot, at iba pa.

(9) Ibigay ang “decision card” sa tao na naatasan na kumuha ng mga ito. Kung ang “decision card” ay dalawang bahagi na papel, ibigay ang orihinal na sipi at itago ang sipi para iyong masubaybayan ang tao na iyong pinagpayuhan.

 

(10) “Follow up” ang pinayuhan sa loob ng 48 na oras. Tsek para makita kung ano ang kanyang ginagawa. “Huwag  hayaan na umalis” hanggat siya ay maging bahagi ng lokal na “fellowship”.

 

2. Ang kabanatang ito ay tungkol sa karaniwang paraan ng pangmaramihan na panghihikayat ng kaluluwa kung saan ang krusada ang ginamit na panghihikayat ng kaluluwa. Walang pagkakataon na matalakay ang bawa’t uri  na pangyayari na maari mong gawin sa iyong paggawa ng grupo ng panghihikayat ng kaluluwa. Maaaring magpasiya ka na mag komperensiya, “seminars”, “revival”, konsiyerto, at iba pa. Narito ang ilan na mga pangunahing patnubay para sa pagpapalano ng anumang uri ng ministeryo:

 

(1) Panatiliin ang layunin ng ministeryo:  Ano ang layunin ng “seminar”, komperensiya, “revival”, krusada, at iba pa?  Ang layunin ay papatnubay sa iyong pagpaplano.

 

(2)  Itakda ang petsa at oras ng gawain.

 

(3)  Pumili ng lugar. Ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng lugar ay :

 

-Laki:  Ito ay dapat sapat sa bilang na inaasahang dadalo.

 

-Kagamitan:  Dapat ito ay may mga kagamitan na kinakailangan para sa gawain. Halimbawa, kung plano mo na magtipon ng malaking grupo at maghahati sa maliliit na mga grupo, kailangan mo ng lugar na may isang malaking silid at mga ilan na maliliit na silid. Kung ikaw ay magluluto at magpapakain, mangangailangan ka ng mga kagamitan sa kusina.

 

-Lugar:  Dapat madaling puntahan ng mga pampublikong sasakyan at nasa malapit  sa mga tao na nais mong dumalo.

 

-Halaga:  Dapat kaya mong mabayaran.

 

(4) Bumuo ng komite at ibigay ang mga responsabilidad para:

 

- Pangkalahatang “Coordinator”: Ang Coordinator ay mangangasiwa ng lahat ng mga tungkulin at magaayos sa lahat ng bahagi ng gawain:

 

-Skedyul:  Kasama dapat sa skedyul ang :

 

-Lahat ng bagay na dapat gawin bago ang gawain:  Sino ang gagawa nito, at kailan?

           

-Ang skedyul ng aktuwal na gawain:  Ano ang mangyayari sa anong oras sa aktuwal na araw ng gawain?

-May mga bagay ba na dapat i “follow up” pagkatapos ng gawain.

 

-Badyet:  Para makapagtakda ng badyet para sa gawain, mangalap ng pondo, bayaran ang mga bayarin, mangalap ng handog sa panahon ng gawain, at magalikom ng handog o “honorarium” para sa tagapagsalita.

 

-Pagaayos ng kagamitan/ lugar:  Narito ang mga gamit na kailangang ayusin sa lugar:  Mga upuan, entablado, la mesa, lalagyan ng mga handog, mikropono, instrumento sa pagtugtog, pulpito, mga kagamitan sa “audio-visual, mga kagamitan para sa pagpapayo at pagpapatala.

 

-Pagpapatala:  Magpapatala ba ang mga tao? Kung oo, ano ang mga materyales na ibibigay sa oras na ang mga tao ay nagpatala?  Paano ang gagawin sa pila ng pagpapatala? Kailangan mo ba ng mga tsapa para sa pangalan?  Anong “forms” ang iyong gagamitin? Ano ang mga tao na kakailanganin?

 

- “Publicity”:  Paano mo ipahahayag ang gawain? Pumili ng isang tao na mangangasiwa sa mga sulat, pagsasabi sa telepono, radyo, telebisyon, pahayagan, paskil, pulyeto, pag- aanunsiyo  sa lokal na mga iglesya, at iba pa.

 

-Pagpapayo:  Kumuha ng isang tao na magsasanay ng mga tagapayo para tumulong sa mga tao na may espirituwal na pangangailangan. Ang mga tagapayong ito ay dapat na marunong magakay ng tao Kay Cristo, paano manalangin para sa mga may sakit, at paano mag ministeryo sa pagpapalaya. Dapat sila ay may Biblia, “tracts”, pangalan at “card” ng tirahan kung saan nila isusulat ang mga impormasyon tungkol sa mga naghahanap ng espirituwal na tulong. Ang mga “card” ay makatutulong sa iyo na i- “follow up”ang mga tao pagkatapos ng gawain ng ministeryo.

 

- Tagapagsalita:  Mayroon ka bang tagapagsalita para sa gawain na ito?  Kung mayroon, kailangan mo ng isang tao na mangangasiwa para kausapin at anyayahan sila, kunin ang skedyul at impormasyon sa kanila, maglaan ng sasakyan at titirahan kung kailangan, at magministeryo sa kanilang personal na pangangailangan sa panahon ng gawain.

 

-Musika:  Pumili ng tagapanguna para makakuha ng kailangan na mga instrumento at musikero, pangunahan ang koro, magplano ng natatanging musika, at manguna sa awitan ng kongregasyon.

 

-“Nursery”: Maglalaan ka ba ng mag-aalaga sa mga sanggol o maliliit na mga bata sa panahon ng gawain? Kung oo, mangangailangan ka ng magaayos ng lugar at kagamitan at pumili ng mga tao na mag-aalaga sa mga bata.

 

-Paninda:  Kung plano mong magtinda ng mga Biblia, Kristiyanong aklat o “tapes, pagkain, at iba pa, mangangailangan ka ng isang tao na mangangasiwa  rito.

 

- “Ushers”:  Kumuha ng mangangasiwa sa mga “ushers” na magpapaupo sa mga tao, magbabahagi at kukuha ng mga materyales, mangangalap ng handog at lulutas ng mga suliranin at kaguluhan sa panahon ng pagtitipon.

 

-“Sound”:  Kung nagpaplano ka ng malaking gawain, mangangailangan ka ng magandang “sound system”. Kailangan mo ng isang tao na may alam sa bagay na ito at mayroong tamang kagamitan.

 

- “Audio o Visual Taping”: Plano mo ba na gumawa ng “audio o video tapes” para sa gawain na ito? Kung ito’y gagawin, kailangan mo ng isang tao na itatakda ang “taping”, pagpaparami ng sipi, kumuha ng kinakailangang mga materyales at kagamitan.

 

-Mga Dadalo:  Kailangan mo na iayos ang mga dadalo. Halimbawa, magpaplano ng sasakyan, pagkain at tirahan kung kailangan at tutulong sa mga tao sa mga praktikal na problema, mga tanong at iba pa , sa panahon ng gawain.

 

-“Follow up”:  Palaging pumili ng taong mangunguna para sa “:follow-up” para sa gawain kasama ang pangangalap ng mga materyales na nasa iyo, maglilinis ng lugar, magbubuhat ng mga kagamitan, magpasalamat sa mga tumulong sa iyo, at maglaan ng isang tao para pangasiwaan ang “follow up” ng mga bagong nahikayat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA-LABING TATLONG KABANATA

 

MGA PAGPAPASIYA O MGA DISIPULO

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ibigay ang kahulugan ng salitang “nahikayat”.

·                    Ibigay ang kahulugan ng salitang “disipulo”.

·                    Isulat ang anim na panuto na dapat magawa sa mabilis na “follow up” ng bagong nahikayat.

·                    Kilalanin ang siyam na mga prinsipyo ng disipulo na ginamit Ni Jesus.

·                    Ipaliwanag ang tunay na pagsubok ng pagigiging disipulo,

·                    Maglaan ng mabilis na “follow- up” para sa bagong nahikayat.

·                    Maglaan ng mas mahabang “follow-up” para sa bagong nahikayat

 

SUSING TALATA:

 

At nang magkagugol na siya roon ng ilang panahon, ay umalis siya at tinahak ang lupain ng Galacia at Frigia, na sunodsunod na pinagtitibay ang lahat ng mga alagad. (Mga Gawa 18:23)

 

Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Dios. (Mga Gawa 14:22)

 

PAMBUNGAD

 

Madalas mong marinig ang Dakilang Utos, ngunit tunay ba na nauunawaan mo ang misyon na ibinigay Ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod?

 

            -Ang utos ba ay para lamang dumami ang bagong nahikayat?

            -Ito ba ay para lamang magkrusada ng panghihikayat ng kaluluwa?

-Ito ba ay makahikayat lamang ng mga tao at mabilis na magtungo sa ibang lugar?

 

Basahin muli natin ang panuto:

 

Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:

 

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. (Mateo 28:19-20)

 

Ang prayoridad ay humayo sa lahat ng mga bansa, turuan sila ng Ebanghelyo, bautismuhan sila, at magbigay ng dagdag na “follow-up” na pagtuturo sa lahat ng iniutos Ni Jesus. Ang pagtatalaga na manghikayat ng kaluluwa ay hindi buo kung walang pagtuturo pagkatapos ng pagkahikayat.

 

MGA PAGPAPASIYA O MGA DISIPULO?

 

Dalawang uri ng pagtuturo ang kinakailangan sa utos na ito:

 

Una: Turuan ng Ebanghelyo na akayin ang mga lalake at babae sa kaligtasan. Dapat marinig ng mga tao ang Ebanghelyo para sila ay tumugon  dito, magsisi sa kasalanan, at maging born again:

 

Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. (Mateo 28:19)

 

Ang bagong mga mananampalataya ay tinatawag na “mga nahikayat.”Ang isang nahikayat ay isang mananampalataya Ni Jesus na naging “born again” sa pamamagitan ng pananampalataya at naging bahagi ng Kaharian Ng Dios.

 

Ikalawa: Pagtuturo pagkatapos na mahikayat. Pagkatapos na ang tao ay maturuan ng Ebanghelyo at lumapit Kay  Jesus, dapat silang matuto kung paano sumunod Sa Kanya:

 

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. (Mateo 28:20)

 

Ipinahayag ng Dakilang Utos na ang bagong nahikayat ay dapat maturuan ng lahat ng itinuro Ni Jesus. Kung minsan ang proseso ay tinatawag na “follow up” o “discipleship”. Pagdidisipulo.

 

Si Pablo ay maingat sa pag “follow up” ng bagong nahikayat at mga iglesya. Nakasulat sa Biblia  na siya ay…

 

...ay umalis siya at tinahak ang lupain ng Galacia at Frigia, na sunodsunod na pinagtitibay ang lahat ng mga alagad. (Mga Gawa 18:23)

 

Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Dios. (Mga Gawa 14:22)

 

 

KAHULUGAN NG DISIPULO

 

Ang  “disipulo” ay nahikayat na naturuan sa pangunahing pananampalataya ng Kristiyano at may kakayahan na magtindig ng bagong nahikayat at turuan sila na maging disipulo.  Ang kahulugan ng salitang “disipulo” ay mag-aaral, isang estunyante, isang tao na natututo sa pamamagitan ng pagsunod. Ito ay higit sa kaalaman sa isip. Ito ay pagkatuto na nabago ang uri ng pamumuhay ng isang tao. Ang pagtuturo para maging disipulo ay hindi lamang pagbibigay ng impormasyon, ito ay isahan na paglago.

 

ANG PAGPAPASIYA/ ANG PAG-IKOT NG PAGIGING DISIPULO

 

Ang pagpapasiya ay una lamang hakbang ng tunay na pagdidisipulo/ “discipleship”. Ang nahikayat ay dapat umunlad pagkatapos ng pagpapasiya para maging responsableng mga kaanib ng Katawan Ni Cristo na may kakayahan na magtindig ng bagong mananampalataya. Ang pagabot ng bagong nahikayat ay mahalaga, ngunit ang pagsasanay sa mga lalake at babae na sumunod Kay Jesus at maging espirituwal na pagdami ay parehong mahalaga. Ang bawa’t isa na iyong nasanay ay manghihikayat ng iba, at turuan silang maging disipulo, at sanayin sila na umabot sa iba. Ito ang plano ng pagdidisipulo base sa Biblia na ipinakita Ni Jesus. Pumili siya ng labingdalawang lalake, tinuruan para maging disipulo, at sinanay sila para umabot ng iba.

 

Ang sumusunod na krokis ay naglalarawan ng patuloy na pag-ikot ng panghihikayat ng kaluluwa at pagdidisipulo / ”discipleship”:

 

ANG PATULOY NA PAG-IKOT

 

Panghihikayat ng kaluluwa

 


                        Mga Disipulo                                                    Mga nahikayat

 

                                               Pagdidisipulo/ “Discipling”

 

 

 

 

Ang resulta ng panghihikayat ng kaluluwa ay bagong mga nahikayat.  Ang resulta ng “discipling”/ pagdidisipulo ay mga disipulo na may kakayahan na manghikayat ng kaluluwa na nagbubunga ng mga bagong nahikayat, at tinuturuan silang maging disipulo. Ang pag-ikot ay nagpapatuloy para ulitin ang parehong ikot.

 

PAGSUBAYBAY KAAGAD

 

Pagkatapos ng pagkahikayat, ang bagong nahikayat ay dapat na mabigyan ng panuto sa mga bagay na sumusunod.

 

 

KASIGURUHAN:

 

Tulungan ang mga bagong mananampalataya na makasiguro sa kanyang kaligtasan at may tiwala sa kanyang kaugnayan  Kay Jesus Cristo.

 

PAGPAPAHAYAG KAY CRISTO SA PUBLIKO:

 

Himukin ang bagong  nahikayat na ibahagi ang kanyang bagong karanasan sa isa pang mananampalataya, kamag-anak, o kaibigan.  Ang pagpapahayag ay mahalagang bahagi ng karanasan ng kaligtasan:

 

Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka;

 

Sapagkat ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. (Roma 10:9-10)

 

BAUTISMO SA TUBIG:

 

Sa aklat ng Mga Gawa, ang bagong mga mananamapalataya ay binautismuhan sa tubig pagkatapos ng pagkahikayat o sa madaling panahon  pagkatapos mahikayat. Inilalarawan ito sa Mga Gawa kabanata 8, 9 at 16. Ang kahalagahan ng bautismo sa tubig ay ipinaliwanag ng detalye sa kurso ng Harvestime International Institute “Mga Saligan Ng Pananampalataya.”

 

BAUTISMO NG ESPIRITU SANTO:

 

Nakatala sa aklat ng Mga Gawa ang ilan sa mga halimbawa kung paano ang mga bagong nahikayat ay naakay sa karanasan ng bautismo Sa Espiritu Santo pagkatapos na mahikayat. Tingnan ang Mga Gawa 8:14-17; Mga Gawa 19:1-6. Ang bautismo Sa Espiritu Santo ay ipinaliwanag ng detalye sa kurso ng Harvestime International Institute na “ Ang Ministeryo ng Espiritu Santo.”

 

PAGPAPAUNLAD  NG “DEVOTIONAL LIFE”:

 

Ang bagong mananampalatya ay dapat na mahimok na magsimula ng pang araw-araw na ugali ng pag-aaral ng  Biblia at panalangin. Ituro ang halimbawa ng “Panalangin Ni Jesus ( Lucas 11:1-4) at hikayatin siya na magsimula  sa aklat ng Juan.

 

MAGING BAHAGI NG LOKAL NA IGLESYA:

 

Napakahalaga na ang bagong mananampalataya ay maging bahagi ng lokal na “fellowship” ng  iglesya. (Hebreo 10:25). Kung ikaw ay nagdidisipulo ng bagong  nahikayat, hindi mo kinukuha ang lugar ng pastor. Inilalagay Ng Dios ang pastor sa iglesya para magbigay ng pangmatagalang espirituwal na pag-aalaga para sa mga mananampalataya. Ang bawa’t mananampalataya ay kailangang mapailalim sa pag-aalaga ng isang pastor.

 

Tulungan ang bagong mananampalataya na magtungo sa iglesya. Mag-alok ng sasakyan o kasamang maglakad nila tungo sa iglesya. Ipakilala sila sa mga tao na nasa iglesya at tiyakin na sila ay maging bahagi ng pag-aaral ng Biblia at grupo ng mga nananalangin.

 

Ang mahalagang bagay na dapat matandaan sa madaliang “follow-up” ay HUWAG HAYAAN NA UMALIS ang bagong nahikayat hanggat hindi siya naisasama sa isang lokal na iglesya.  Kung walang lokal na iglesya, kailangan na magsimula ng isa.  Ang Ikatlong bahagi ng kursong ito ay makatutulong sa iyo sa paggawa nito.

 

PAGPAPALAWAK NG “FOLLOW- UP”

 

Ilang mga prinsipyo ng pagdidisipulo ang ipinahayag sa pag-aaral ng kaugnayan Ni Jesus at ng Kanyang mga tagasunod. Ang mga ito ay mahalaga sa pagpapatuloy ng  pagpapalawak ng Follow-up” sa bagong mga mananampalataya:

 

1.  PAGPILI:

 

Ang bawa’t mananampalataya ay dapat na malawak na nadisipulo  ng isang tao, ngunit hindi mo kaya na magdisipulo sa bawa’t isa. Ikaw ay nag-iisa at limitado sa bilang na kaya mong ma disipulo sa isang panahon. Si Jesus ay pumili ng ilan na Kanyang sinanay nang malawak. Ang iba ay sinabihan na bumalik sa kanilang mga tahanan, nayon, at lider ng relihiyon.

 

Palagi mo dapat subukin na magbigay ng  madaliang “follow-up”, ngunit maaaring hindi ka makapagbigay ng malawak ng “follow-up” sa bawa’t isa na iyong naabot para Sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang pagdidisipulo ay dapat gawin sa konteksto ng lokal na iglesya. Dapat siguruhin ng pastor na ang bawa’t bagong nahikayat ay maayos na madisipulo ng ganap na mananampalataya.

 

Ipanalangin kung sino ang iyong malawak na ididisipulo. Ipanalangin kung sino ang ibibigay sa pastor o iba sa iglesya para sa dagdag na pagdidisipulo. Kung ikaw ay may kaloob ng lideratura para maging isang ebanghelista, maaaring hindi ka manatili ng mahaba sa isang lugar para maka pag “follow up” ng malawak sa mga bagong nahikayat. Dapat kang pumili ng mga pastor o lider para magawa ang ministeryong ito.

 

2. PAKIKISAMA:

 

Nang tinawag Ni Jesus ang Kanyang mga disipulo, tinawag Niya sila na sumama sa Kanya.  Ibinahagi Niya ang Kanyang buhay sa mga disipulo nang malapitan. Gumugol Siya ng panahon sa kanila sa parehong pormal na kalagayan ng ministeryo at hindi pormal na mga pangyayari.

 

Ang pagdidisipulo ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng pagtitipon ng komite o Pananambahan ng Linggo lamang. Mayroon dapat na malapit na pakikisama sa iyong mga dinidisipulo. Dapat mong ibahagi ang iyong buahy sa kanila.

3. PAGTALAGA

 

Dahil sa pakikisama Kay Jesus, ang pagtatalaga ay umunlad. Tinawag Ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na magtalaga sa isang tao, hindi sa denominasyon o organisasyon. Ang pagtatalagang ito ay tumatawag ng tunay na pagsunod Sa Salita Ng Dios at mga layunin.  (Tingnan ang 4:34;  5;30;  15:10;  17:4;  at Lucas 22:42.) Huwag mong gagawin na ang mga disipulo ay naka depende sa iyo. Gawin silang naka depende Sa Dios sa pamamagitan ng proseso ng pagtatalaga.

 

4. PANGITAIN:

 

Hinikayat Ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng espirituwal na pangitain. Tinawag Niya sila sa gawain na malaki  kaysa pang araw-araw na gawain ng buhay. Tinawag Niya ang mga disipulo na maging mamalakaya ng mga tao. (Mateo 4:19). Binigyan Niya sila ng pangitain na pandaigdigan ng espirituwal na pag-aani (Juan 4:35). Kanyang hinamon sila ng kapahayagan ng Kaharian Ng Dios (Mateo 13).

 

Kung walang pangitain, ang mga tao ay mawawala (Kawikaan 29:18). Wala silang direksiyon at motibasyon. Kasama dapat sa pagdidisipulo ang pagbabahagi ng espirituwal na pangitain para hikayatin ang misyon.  Ang kurso ng Harvestime International Institute na  “Mga Estratehiyang Para sa Pag-aaning Espirituwal” at “Pagbuo Ng Pananaw Sa Mundo Batay Sa Biblia,”  ay makatutulong sa iyo na magbuo ng espirituwal na pangitain sa bagong mga nahikayat.

 

5. PANUTO:

 

Kasama dapat sa malawak na “follow up” sa bagong mga nahikayat ang panuto ng lahat ng inutos Ni Jesus. Una, dapat silang makatanggap ng katuruan sa pangunahing mga doktrina ng Kristiyanong pananampalataya. Ang kurso ng Harvestime International Institute  na “ Saligan ng mga Pananampalataya,” ay makatutulong para sa layunin na ito. Kasama dito ang turo base sa Hebreo 6:1-3 na mga:

 

            -Pagsisisi sa mga patay na gawa.

            -Pananampalataya Sa Dios

            -Ang doktrina ng bautismo.

            -Ang pagpapatong ng kamay.

            -Muling pagkabuhay ng mga patay.

            -Walang hanggan na paghuhukom.

 

Pagkatapos ng pagsasanay sa mga pangunahing mga bagay na ito, ang mga mag-aaral ay dapat maturuan ng “ Pamumuhay Na Pinaghaharian Ng Dios,” “Ang Ministeryo Ng Espiritu Santo,” “Pagkilala Sa Tinig Ng Dios,” “Pakikibakang Espirituwal,”  “Mga Mabisang Paraan Ng Pag-aaral Ng Biblia,” at “Pagsisiyasat Ng Boong Biblia.”  Ang mga ito ay  kurso sa “Ikalawang Module”  ng Harvestime International Institute.

 

Ang layunin ng pagtuturo ay para maging ganap ang mga disipulo. Ang ibig sabihin ng ganap ay espituwal na ganap na ang kahulugan ay “buo, tapos, at magulang.” Ang ganap na Kristiyano ay nakaabot sa espirtiuwal na kaganapan, ang kanyang katawan, kaluluwa at espiritu ay nasa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo.. Ang salita na “ganap” ay katulad sa salitang “pinabanal” o “itinalaga,” na ginamit din sa Biblia. Ang ibig sabihin ng “pagbabanal” ay kabanalan at “pagtatalaga” na ang ibig sabihin ay inihiwalay sa katwiran.

 

Mayroon dalawang antas ng kaganapan:

 

-Paunang kaganapan, ang pagpapatawad sa mga kasalanan sa pamamagitan ng karanasan ng kaligtasan.

 

-Progresibong kaganapan, ang patuloy na proseso ng pagbabago para maging kawangis Ni Cristo. Ito ay inilarawan sa Roma mga kabanata 7-8; Filipos 3:12;  I Juan 1:8-9.

 

6. PAGPAPAKITA:

 

Si Jesus ay hindi nagturo sa salita lamang. Kanyang ipinakita kung ano ang Kanyang itinuro. Itinuro niya ang kagalingan at ipinakita sa pamamagitan ng pagpapagaling ng may sakit. Kanyang itinuro ang kapangyarihan ng mga mananampalataya laban kay Satanas at ipinakita ito sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo. Kanyang itinuro ang pag –aalaala sa mga mahirap at inilarawan ito sa pagpapakain ng maraming tao.

 

Ang mga disipulo ay hindi lamang mag-aaral, sila ay mga saksi ng pagpapakita ng kapangyarihan Ng Dios. Makalipas ang panahon sila ay nagtuturo “ ng kanilang nakita at narinig bilang mga saksi” (I Juan 1:1). Ipinakita rin Ni Jesus ang Kanyang pagtuturo sa paraan ng Kanyang pamumuhay. Sinabi Niya:

 

Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan, (Juan 3:15)

 

7. PAGGAWA:

 

Ang karunungan lamang ay hindi sapat. Dapat ginagamit ang karunungan para ito maging mabisa. Ang mga disipulo ay hindi lamang nakinig sa mga katuruan Ni Jesus at nag obserba sa pagpapakita ng kapangyarihan, sila din  ay gumawa. Ang pagtuturo ng paksa ay hindi sapat para makasiguro ng pagkatuto. Ang pagtuturo lamang ay katulad ng pagsubok na matuto ng pag opera ng utak sa pagbabasa ng aklat. Ang bagong mga disipulo ay dapat magkaroon ng aktuwal na karanasan tungkol sa kanilang natututunan. Dapat silang makakuha ng karanasan kung paano magbahagi ng Ebanghelyo, paano manalangin para sa mga maysakit, paano magpalayas ng mga demonyo, at iba pa. Si Jesus ay nagbigay ng ganitong mga pagkakataon para sa Kanyang mga disipulo. Basahin ang Marcos 6:7-13 at Lucas 9:1-6. Ipinadala Ni Jesus ang Kanyang mga disipulo para maranasan nila ang itinuro sa kanila. Siguruhin na ang iyong mga disipulo ay sinusunod  ang Salita at hindi lamang tagapakinig.

 

 

8. PANGANGASIWA:

 

Nang ang mga disipulo Ni Jesus ay bumalik mula sa paglalakbay sa ministeryo, tinaya Ni Jesus ang kanilang pagsisikap (Lucas 9:10). Sa buong proseso ng pagsasanay pinangasiwaan Ni Jesus ang Kanyang mga disipulo. Hindi sila iniwan ng mag-isa sa mga pagpupunyagi. Siya ay nandoon para ituwid, sansalain, at palakasin ang loob nila. Habang ang mga disipulo ay nakakaharap ng mga kabiguan , at mga balakid, dapat mo silang turuan kung paano harapin ang mga pagsubok na ito.

 

9. PAGSUGO:

 

Ang huling yugto ng proseso ng pagdidisipulo ay nang isinugo Ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na sila mismo ay magdisipulo. Binigyan Niya sila ng gawain ng espirituwal  na pagpaparami sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang kurso sa Ikatlong “Module” ng pagsasanay ng Harvestime International Institute ay makatutulong sa iyo na turuan ang mga disipulo kung paano sila espirituwal na magpaparami. Ang ika-apat at ika-limang  “module “ ay magpapakita sa kanila kung paano mag organisa at magpakilos ng mga kayamanang espirituwal na kanilang napaunlad. Gamitin ang kursong ito para sanayin sila sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

ANG TUNAY NA PAGSUBOK NG TUNAY NA DISIPULO

 

Ang tunay na pagsubok ng pagdidisipulo ay nangyayari kung hindi ka na kasama ng mga dinisipulo mo. Sila ba ay nagpapatuloy na maging tapat sa iyong mga itinuro sa kanila?  Sila ba ay nanghihikayat ng kaluluwa at namumunga na bagong mga nahikayat at dinisipulo? Kung oo, ang iyong “follow up” ay tagumpay:

 

Hindi higit ang alagad sa kaniyang guro: datapuwat ang bawat isa. Pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kaniyang guro.  (Lucas 6:40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANSARILING PAG-SUSULIT

 

1.       Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

 

________________________________________

 

2.      Ibigay ang kahulugan ng salitang “nahikayat”.

 

________________________________________

 

3.      Ibigay ang kahulugan ng salitang “disipulo”.

 

________________________________________

 

4.      Isulat ang anim na panuto na dapat magawa sa kaagad na “follow up” ng bagong nahikayat.

 

____________________________    ___________________________

 

            ____________________________    ___________________________

 

            ____________________________    ___________________________

           

5.      Kilalanin ang siyam na mga prinsipyo ng disipulo na ginamit Ni Jesus.

 

___________________________      ___________________________

 

___________________________      ___________________________

 

___________________________      ___________________________

 

___________________________      ___________________________

 

                        _____________________________

 

      6.   Ano ang tunay na pagsubok ng isang disipulo?

 

________________________________________

 

 

 

 

(Ang mga sagot sa pagsusulit ay nasa katapusan ng huling kabanata ng manwal na ito.)

 

 

 

PARA SA DAGDAG NA PAG-AARAL

 

1. Inilarawan ng I Tesalonica 1:2-9 ang kahalagahan ng mga aspeto ng magaling na “follow-up. Kinilala sa I Tesalonica 1:9 na ang layunin ay nais na maabot ang mga tao pagkatapos tanggapin Si Jesus.

 

2.  Pagisipan na magsimula ng programa ng “espirituwal na pag-aampon” sa inyong iglesya kung saan ang bagong mga mananampalataya ay itakda sa mga kaanib para sa malawak na “follow-up” na pag-aalaga.

 

3. Pansinin ang mga paraan na ginawa ni apostol Pablo sa  pag “follow up” ng mga disipulo.

 

            -Sa pamamagitan ng mga sulat:              I Tesalonica 1:1

            -Sa pamamagitan ng panalangin:                        I Tesalonica 1:2; 3:10

            -Sa pamamagitan ng pagpapadala ng

              kinatawan                                                       I Tesalonica 3:1-5

            -Sa pamamagitan ng personal na

              pakikipag-usap                                               I Tesalonica 2:18

 

4. Maraming katangian ng tunay na disipulo Ni Jesus kung iyong isasaalang-alang ang kapahayagan ng Salita Ng Dios, ngunit binigyan diin Ni Jesus ang siyam na tiyak na mga katangian. Ang isang disipulo ay :

 

            (1)  Tinatalikuran ang Lahat:                              Lucas 14:33

            (2)  Tumanggi sa Kanyang Sarili:                       Mateo 16:24;  Lucas 14:27

            (3) Sumusunod Kay Jesus:                                Mateo 16:24

            (4) Ginawagang Prayoridad ang Kaharian

                  Ng Dios:                                                     Mateo 6:31,33

            (5) Ipinakikita ang Pag-ibig Ng Dios:                 Juan 13:34- 35

            (6) Magsisipanatili Sa Salita:                              Juan 8:31

            (7) Masunurin:                                      Juan 8:31

            (8) Alipin:                                                         Mateo 10:25; 20:26-28

            (9) Niluluwalhati Ang Dios sa

                  Pamamagitan ng Katapatan:                        Juan 15:8

 

5. Basahin ang Lucas 9:57-62 sa iyong Biblia. Sa mga talatang ito tatlong lalake ang lumapit Kay Jesus na nais maging disipulo. Sa bawat isa, ipinahayag Ni Jesus ang magkakaibang aspeto na kasama sa pagkatawag sa isang disipulo.

 

Alalahanin ang Halaga:  Lucas 9:57-58

 

Ang unang lalake ay susunod Kay Jesus ng hindi naghihintay na tawagin. Sinubukan niya na maging disipulo sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Sinabi Ni Jesus, “Kung susunod ka sa Akin, ito ang dapat mong harapin.” Ipinaliwanag Niya na ang tunay na pagdidisipulo ay mahal. Hindi ito magagawa ng sariling pagsisikap.

 

Tamang Prayoridad:  Lucas 9:59-60

 

Ang ikalawang lalake ay tinawag Ni Jesus na sumunod. Ang ibig sabihin ng “sumunod” ay pumarito sa nasa una, gumaya sa halimbawa. Kasama ang parehong paniniwala at pagsunod. Ang disipulo ay dapat na iwanan ang lumang buhay dahil sa tawag lamang. Anong pagpapasiya at paghihiwalay at mga sakripisyo ang kinakailangan ay hindi maaaring malaman. Ang tagasunod ay nagiiwan ng buhay ng segurudad para sa isang walang kasiguruhan sa mga mata ng mundo. Ang pagtatalaga ay hindi isang programa, ngunit sa isang tao. Ang taong iyon Ang Panginoon Jesus Cristo.

 

Sa talata ni Lucas, ang tugon ng taong ito ay sa tawag para sumunod ay “tulutan mo muna akong makauwi…” Nais niyang sumunod Kay Jesus, ngunit hindi ito ang kanyang prayoridad. Hindi kailanman iminungkahi Ni Jesus na balewalain ng mga tagasunod Niya ang mga pangangailangan ng kanilang mga magulang (Juan 19:25-27). Ito ay tungkol sa mga prayoridad na binigyan diin sa kuwento. Ang taong ito ay nais na ilibing muna ang kanyang ama. Sa maselan na sandali nang tinawag Ni Jesus ang lalake para sumunod sa Kanya, walang anuman ang dapat na maging una sa tugon  sa tawag na iyon.

 

Ang pagsunod Kay Jesus ay hindi ibig sabihin na ang bawa’t disipulo ay umalis sa kanyang trabaho at tahanan. Ang ibig sabihin nito sa lahat ay kinakailangan na magbago ng uri ng pamumuhay. Sa ilan na mga pagkakataon maaari rin na ang ibig sabihin nito ay pagalis sa tahanan, trabaho, at mga mahal sa buhay para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Dapat kang sumunod saan ka man pangunahan Ni Jesus. Ang pagdidisipulo ay dapat na prayoridad.

 

Tiyak na Layunin:  Lucas 9:61-62

 

Ang ikatlong tao sa Lucas 9:57-62 ay nais na sumunod, ngunit nais niyang gawin ayon sa kanyang pamamaraan. Ang pagpapaalam sa kanyang pamilya ay normal na ginagawa, ngunit tinawag siya Ni Jesus na sumunod sa Kanya. Ano ang kanyang tunay na layunin sa kanyang buhay? Ang pagdidisipulo o paggawa ng kanyang sariling gawain?  Ang layunin ng taong ito sa kanyang buhay ay hindi tiyak. Siya ay nagaatubili, sa pagitan ng lumang pamumuhay at bago kung saan siya tinatawag Ni Jesus.

 

6. Narito ang plano para sa unang tatlong “follow-up na mga klase sa bagong mananampalataya:

 

Unang sesyon: ( Sa loob ng 24 oras pagkatapos na mahikayat)

 

- Kausapin ang bagong nahikayat at ayusin ang lugar at oras para sa pagtitipon.

 

- Sa unang pagtitipon, sikapin na magkaroon ng bukas na kaugnayan at  pagkakaibigan. Hayaan na malaman ng nahikayat paano ka makakausap kung mayroon siyang mga tanong o problema sa pirmihan na itinakdang pagtitipon.

 

-Ipaliwanag ang iyong tungkulin sa “follow-up” at kung ano ang ibig sabihin ng pagdidisipulo.

 

-Magsimula na akayin siya sa mga bagay na  kailangan ang “follow-up na tinalakay sa aralin na ito na kasama ang mga :

 

            -Kasiguruhan Ng Kaligtasan.                -Bautismo Ng Espiritu Santo

            -Pagpapahayag Kay Cristo sa   -Pagbuo ng “devotional life”.

              publiko.                                                (Siguruhin na may Biblia siya).

            -Bautismo Sa Tubig                              -Maging Bahagi ng Isang Lokal na

                                                                          Iglesya.

 

-Mag-iwan ng sipi ng kurso ng Harvestime International Institute ng  “Saligan ng Pananampalataya,”   at himukin ang nahikayat na basahin ang unang aralin.

 

-Magkasamang manalangin.

 

-Ayusin ang oras at lugar ng susunod na klase.

 

Ikalawang sesyon:  ( Sa loob ng isang lingo pagkatapos na mahikayat)

 

- Magkasamang pagbalik-aralan ang unang aralin ng “Mga Saligan ng

   Pananampalataya”.

-   Itanong kung mayroon siyang mga tanong at subukin na sagutin ang mga ito.

-   Ipabasa ang ikalawang aralin sa “Mga Saligan ng Pananampalataya.”

-  Patuloy na patnubayan siya sa anim na mahalagang mga hakbang sa inilarawan sa

    ilalim ng kaagad na pagsubaybay.

-Tanungin kung mayroon siyang paghihirap o mga pagaalinlangan.

-Magkasamang manalangin, banggitin ang mga tiyak na mga bagay na inyong tinalakay.

 

( Ang natitirang mga sesyon ng klase ay dapat gawin kada linggo.)

 

Ikatlong sesyon:

 

-Magkasamang pagbalik-aralan ang ikalawang aralin ng “Mga Saligan ng Pananampalataya”.

-Itanong kung mayroon siyang mga tanong at subukin na sagutin ang mga ito.

- Ipabasa ang ikatlong aralin sa “Mga Saligan ng Pananampalataya.”

-Patuloy na patnubayan siya sa anim na mahalagang mga hakbang sa inilarawan sa   ilalim ng kaagad na pagsubaybay.

-Tanungin kung mayroon siyang paghihirap o mga pagaalinlangan.

-Magkasamang manalangin, banggitn ang mga tiyak na mga bagay na inyong tinalakay.

 

( Ang natitirang mga sesyon ng klase ay maaaring sundan ang halimbawa na ginawa sa ikatlong pagka klase. Pagkatapos  ng dalawang buwan, pagbalik-aralan ang kanyang pag-unlad sa anim na mga bagay na nakatala sa kaagad na pagsubaybay”).

 

 

 

 

 

IKA-LABINGAPAT NA KABANATA

 

PAGPAPLANO PARA SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA

 

MGA LAYUNIN:

 

Pagkatapos pagaralan ang kabanatang ito ikaw ay may kakayahan na:

 

·                    Isulat ang Susing Talata mula sa memorya.

·                    Ilarawan ang pakinabang ng pagpaplano.

·                    Ipaliwanag kung bakit ang pagpaplano ay base sa Biblia.

·                    Gamitin ang halimbawa para sa pagpaplano sa aralin na ito para sa pagpaplano ng panghihikayat ng kaluluwa

 

SUSING TALATA:

 

Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako’y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha: Ako’y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. (Lucas 4:18)

 

PAMBUNGAD

 

Sa aklat ng Mga Gawa may dalawang pangunahing estratehiya ng pandaigdigan na panghihikayat ng kaluluwa na ginawa ng unang Iglesya na nananatiling angkop pa rin sa panahon ngayon. Ang una ay kusang panghihikayat ng kaluluwa, kung saan ang mga mananampalataya ay madaling tumugon sa pagkakataon at kusang nagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang ikalawa ay planadong estratehiya para sa panghihikayat ng kaluluwa. Ang paglalakbay ni Pablo sa misyon ng pagtatayo ng iglesya ay mga ebidensiya ng planadong estratehiya.

 

Ang lahat ng mga mananampalataya ay dapat na alisto sa mga pagkakataon para sa kusang loob na panghihikayat ng kaluluwa, ngunit ang pagpaplano para sa panghihikayat ng kaluluwa ay nakaplanong hakbang na dapat mong gawin. Sa aralin na ito iyong matututunan kung paano magplano para sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

PAGPAPLANO PARA SA ESPIRITUWAL NA ANIHIN

 

Ang pagpaplano ay katulad ng pagsasaka. Walang pagsasaka sa pangkalahatan. Ang isang magsasaka ay maaaring magtanim ng trigo sa Gitnang silangan ng Estados Unidos, ang  dalandan sa Israel, at bigas sa Philippines.

 

Sa bawa’t mga lugar na ito ay mayroon pagkakapareho: Ang mga halaman ay binubungkal at mayroong karaniwan na mga bagay katulad ng lupa, bitamina, binhi, tubig, ilaw, mga sakit, peste, at mga kagamitan. Ngunit ang pagsasaka ay magkakaiba depende sa pananim na itatanim, ang lugar, at ang magagamit na teknolohiya. Gayun din sa espirituwal na pag-aani. Hindi ka makagagawa ng panghihikayat ng kaluluwa sa pangkalahatan katulad kung paano ang magsasaka ay makapagtatanim sa pangkalahatan. Para ikaw ay maging matagumpay, dapat mong palakasin kung anong halaman, mga prayoridad, estratehiya, at mga gawain na itinakda. Dapat mong malaman ang iyong layunin at plano para matupad ang layunin na iyon.

 

PAKINABANG NG PAGPAPLANO

 

Ang pagpaplano ay makatutulong sa iyo na maging matalinong tagapamahala ng Ebanghelyo at mga pinagkukunan ng ministeryo katulad ng  mga gusali, pag-aari, kagamitan, pananalapi, at espirituwal na mga kaloob ng mga mananampalataya sa iyong pangangalaga. Ang pagpaplano ay nagbibigay ng direksiyon, tumutulong sa iyo na gumawa ng magandang mga pagpapasiya, nagtatatag ng mga prayoridad para sa ministeryo, at ginagawa kang may pananagutan sa pamamagitan ng pagtataya. Ito ay nagbibigay sa iyo na kumilos ng may pagpapasiya sa halip na magbunsod sa panahon ng kagipitan.

 

ANG PAGPAPLANO AY BASE SA BIBLIA

 

Ang Biblia ay puno ng mga kuwento ng mga lalake at babae na gumawa ng mga plano sa ilalim ng pangunguna Ng Dios. Si Noe ay nagplano na magtayo ng arko. Si Abraham ay nagtatag ng mga layunin para sa kanyang  alipin na si Eleazar ( Genesis 24). Si Jose ay nagplano para sa mga taon na magkakaroon ng taggutom (Genesis 4). Si Moises ay binigyan ng plano para mapalaya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin at plano para sa pagtatayo ng tabernakulo. Si Josue ay gumawa ng detalyeng plano para sa pagpasok sa lupang pangako.

 

Si David ay naghanda para sa pagtatayo ng templo. Si Haring Ezechias para mapagisa ang Israel, at si Nehemias nagplano para muling itayo ang pader. Ipinahayag  ng mga  propeta sa Lumang Tipan ang plano Ng Dios para sa mga bansa, at ipinahayag ng aklat ng Apocalipsis ang plano Ng Dios sa hinaharap.

 

Ang iba na mga tao ay naniniwala na ang pagpaplano ay nakaaantala sa kalayaan Ng Espiritu Santo, subalit hindi tutoo ito. Pagkatapos ng dakilang pagbuhos ng kapangyarihan Ng Espiritu Santo sa Mga Gawa 2, matapos ang maikling panahon at pag paplano at pag –oorganisa ay nagsimula sa ilalim ng pangunguna Ng Espiritu Santo (Mga Gawa 6). Ang mga himala na nangyari sa unang Iglesya ay tunay na ipinakita na ang pag paplano ay hindi nakasagabal sa gawain Ng Espiritu Santo!

 

Ang pagpaplano ay maaaring isang paraan ng pagsamba, oras ng  pag-iisip sa layunin at mga plano ng Dios at pagbubukas ng iyong espiritu sa Kanyang patnubay. Kung ikaw ay nananalangin, nag-aaral ng Salita Ng Dios at nagpaplano sa ilalim ng inspirasyon Ng Espirtu Santo, ang pagpaplano ay espirtuwal na gawain.

 

Ang pagpaplano ay hindi nakasasagabal, ngunit nakikiisa  Sa Dios. Ang isang halimbawa nito ay ang plano ni Josue sa Ai (Josue 8). May plano siya (talata 4) ngunit hindi ito nakasagabal sa mahimalang gawain ng plano Ng Dios ( talata 18). Ang parehong natural na pagpaplano at makalangit na pangyayari ay magkasamang gagawa na may pagkakaisa para magawa ang layunin.

 

Si Jesus ay may plano para sa ministeryo. Planado Niya na ipangaral ang Ebanghelyo, pagalingin ang may sakit, palayasin ang mga demonyo at gumawa ng mga himala para patunayan ang Salita Ng Dios. Kanyang tinutupad ang layunin Ng Dios sa pamamagitan ng pagkamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao, sinira ang mga gawain ng kalaban, at muling pagbangon mula sa patay sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Sinabi Ni Jesus:

 

Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako’y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha: Ako’y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. (Lucas 4:18)

 

Si Pablo ay gumawa ng plano, kung hindi,  hindi mababago ng Espiritu Santo ang mga ito kung paano nakasulat sa Mga Gawa 16:6-10. Ibinigay Ni Jesus  ang pangkalahatang plano  para sa panghihikayat ng kaluluwa sa Mga Gawa 1:8. Kung tayo ay nagpaplano sa panghihikayat ng kaluluwa pinupunan lamang natin ng mga detalye.

 

ANO ANG ISANG PLANO?

 

Anumang pangungusap tungkol sa kung ano ang mangyaayri sa kinabukasan ay pangungusap ng pananampalataya. Ang kawalan ng masasabi tungkol sa kinabukasan ay nagpapakita na kawalan ng pananampalataya.

 

Ang isang plano ay paraan ng paglalarawan kung paano mo aabutin ang iyong layunin para sa panghihikayat ng kaluluwa. Ang pag paplano ay nagpupuwersa sa iyo na hanapin ang isipan Ng Dios at ang kalooban Ng Espiritu Santo. Ano ang nais Ng Dios?  Paano ka aayon sa Kanyang kalooban para sa iyong buhay at ministeryo?  Ang pagpaplano ay tumutulong din sa iyo para magpasiya kung ano ang hindi mo gagawin, dahil ito ay  nagaalis sa tiyak na mga bagay.

 

Ang kurso ng Harvestime International Institute na “Pangangasiwa Batay Sa Layunin,” ay makatutulong  sa iyo sa pagpaplano. Palaging tandaan, gaano man—gugulin mo ang buong buhay mo ng paggawa ng pagsasaliksik at pagpaplano at hindi naman ginagawa ang mga bagay na tunay na dahilan kung bakit nagsaliksik. Ito ay pagsasaliksik at pagpa plano para sa panghihikayat ng kaluluwa ,hindi para sa kapakanan ng pagsasaliksik.

 

ISANG HALIMBAWA NG PAGPAPLANO

 

Narito ang halimbawa na makatutulong sa iyo para patuloy na magplano sa panghihikayat ng kaluluwa:

 

 

 

 

Ibigay ang kahulugan ng

                                                            misyon                         

 

Tayain ang plano                                                                                   Alamin ang mga

paraan

                                                                                                                    

 

Ipatupad ang plano                                                                               Alamin ang mga

                                                                                                gagamitin

                                                                                                        

 

           Gumawa ng plano       

 

 

 

Ang halimbawa ay nagsisimula sa pagpapalagay na hindi natin alam ang estratehiya Ng Dios para sa tukoy na mga tao. Nakatutulong ito sa atin na isa-isangtabi ang atin mga inaakalang mga plano at ideya at maging bukas sa pangunguna ng Espiritu Santo. Ngayon pag-aralan ang detalye tungkol sa halimbawang ito.

 

IBIGAY ANG KAHULUGAN NG MISYON:

 

Ang dakilang espirituwal na anihin na dapat anihin ay binubuo ng maraming mga bukirin ng maraming mga bansa. Dapat mong matiyak  kung ano ang iyong misyon. Sino ang iyong sinusubukan na hikayatin ? Saan sila nakatira?  Anong uri sila?  Dapat mong malaman ang bukirin na aanihin tungkol sa kanilang heograpiya, kultura, at lengguwahe.  Ang kurso ng Harvestime International Institute na “Mga Prinsipyo Ng Pagsusuri Sa Kapaligiran,” ay makatutulong sa iyo tungkol dito.

 

ALAMIN ANG PINAKAMABUTING PARAAN NG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA:

 

Maraming mga paraan para sa panghihikayat ng kaluluwa na inilarawan sa kursong ito. Base sa iyong natutunan sa iyong pagkaalam ng iyong misyon, ipanalangin ang pinakamabuting mga paraan para sa panghihikayat ng kaluluwa. Napaka halaga na gawin ito para hindi ka mag aksaya ng iyong pagsisikap. Halimbawa, panghihikayat ng kaluluwa sa telebisyon. Ang  paghihikayat ng kaluluwa sa pamamagitan ng babasahin ay hindi magiging mabisang paraan para sa lugar na mataas ang porsiyento ng mga tao na hindi marunong magbasa at magsulat. Tandaan na ang bahagi ng estratehiya ng mga  paraan ay malaman kung ano ang hindi mo gagawin gayun din naman kung ano ang iyong gagawin.

 

ALAMIN ANG GAGAMITIN PARA SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA:

 

Ano ang nasa saiyo na magagamit para sa panghihikayat ng kaluluwa? Sino ang iyong gagamitin para sa panghihikayat ng kaluluwa sa isang tiyak  na mga tao grupo o lugar?  Magkano ang pananalapi na maaari mong magamit? Ano ang mga materyales ( katulad ng mga kagamitan, naka imprenta na mga materyales, iba pa) na iyong kailangan?

 

GUMAWA NG PLANO PARA SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA:

 

Ang plano mo ay dapat nakatuon sa layunin ng panghihikayat ng kaluluwa sa halip na sibilisahin ang mga tao. Ito ay dapat nakatuon sa pagpapalawak ng Ebanghelyo ng Kaharian Ng Dios, hindi ang mga alituntunin ng isang denominasyon o organisasyon. Ang isang plano ay dapat nagtataglay ng mga layunin na nakasalaysay ang mga layunin na inaasahan mong magawa. Ang pangungusap ay dapat :

 

-Nakasulat.

 

-May kaugnayan sa panghihikayat ng kaluluwa.

 

-Maliwanag na naka salaysay.

 

-Balanse sa pagitan ng pananampalataya at katotohanan: Kung ang mga ito ay hindi makatotohanan, hindi ito magagawa.

 

-Maging tiyak: Ang mga plano na malabo ay  mahirap na ipatupad. Dapat kasama sa iyong plano ang mga pangungusap na kung sino ang gagawa , kailan at paano ito gagawin.

 

- Masusukat: Dapat kaya mong maitaya kung iyong natupad ang plano.

 

-Na organisado ayon sa pagkaaksunod-sunod: Ang ilan sa mga bahagi ng plano ay dapat magawa bago matupad ang ibang bahagi. Ang ibang layunin ay higit na mahalaga kaysa sa iba.

 

IPATUPAD ANG PLANO PARA SA PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA:

 

Kung pagpaplano lamang hindi nito matutupad ang gawain ng panghihikayat ng kaluluwa. Dapat mong ipatupad ang plano. Ang ibig sabihin ng para maipatupad ang plano dapat mo itong gawin. Kasama sa pagpapatupad ng plano ang :

 

- Pagpili ng mga tao para magawa ang plano.

- Pagbabahagi ng plano sa kanila.

-Pagbibigay ng responsabillidad para sa iba’t ibang bahagi ng plano.

-Pagsasanay sa mga tao para magawa ang trabaho.

-Pag-oorganisa sa mga tao, kagamitan, mga pangyayari, at iba pa.

-Skedyul ng mga pangyayari.

-Pag babadyet.

-Pagpapasiya.

-Pagbabalik aral sa pagsulong.

- Pagtataya sa mga resulta.

 

 

PAGTATAYA SA PLANO NG PANGHIHIKAYAT NG KALULUWA:

 

Kung ikaw ay nagtataya ng isang bagay iyong sinisiyasat ng maingat at isinasaalang-alang ang halaga nito. Ang pagtataya ay proseso ng pagsisiyasat ng mga plano para malaman ang kanilang halaga sa pagabot ng layunin ng panghihikayat ng kaluluwa. Sinasabi ng layunin ang plano na dapat mong gawin. Ang pagtataya ay magpapakita sa iyo kung ang mga  layunin ay iyong nagawa. Kahit Ang Dios ay nagtaya ng Kanyang nilikha sa Genesis 1. Kanyang siniyasat ang lahat ng Kanyang nilikha at sinabi na, “ito ay mabuti.” Ang pagtataya ay maghahayag na kailangan mong baguhin ang mga layunin, gumawa ng mga pagbabago sa mga tao na gumagawa sa mga layunin, baguhin ang pagkabuo ng petsa, baguhin ang mga paraan, o ayusin ang badyet. Kung natapos mo na ang plano, itaya ito para sagutin ang mga tanong na ito:

 

-Naabot mo ba ang layunin?

-Saan ka bumagsak? Bakit at paano?

-Ano ang iba na dapat mong ginawa? Ibang mga paraan? Ibang mga tao? Ibang plano?

-Maayos ba na nagamit ang mga pinagkukunan, mga tao, materyal, at pananalapi?

-Magagamit mo ba ulit ang planong ito?

-Ano ang natutunan mo mula dito na makatutulong sa iyong paggawa ng bagong mga plano?

… kung gayon, gamitin ang iyong natutunan para magsimula muli ng pag-ikot ng panghihikayat ng kaluluwa.